(18.00 hodin)
(pokračuje Navarová)

Požadavky vyplývající z této úmluvy jsou již nyní z podstatné části splněny. Zbývající rozdíly jsou postupně řešeny v rámci přípravy České republiky na členství v Evropské unii.

Vážené kolegyně a kolegové, doporučuji tento vládní návrh na vyslovení souhlasu s úmluvou propustit do druhého čtení. Současně připomínám, že organizační výbor navrhl přikázat tisk k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl svým rozhodnutím přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, předkládám návrh, aby tento sněmovní tisk byl přikázán také výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V hlasování pořadové číslo 629, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 629 tento návrh byl přijat, když se pro něj z 92 přítomných vyslovilo 71 a nikdo nebyl proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 630 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 630 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 92 vyslovilo 52 a 14 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

117.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím
o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků,
podepsaná v Bangkoku dne 26. dubna 2000
/sněmovní tisk 1018/ - prvé čtení

 

Za omluveného ministra Jaroslava Bureše návrh uvede ministr financí Jiří Rusnok, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, předkládaný návrh dohody si klade za cíl poskytnout odsouzeným možnost výkonu trestu ve státě, jehož jsou občany, a v prostředí, které usnadní jejich resocializaci. Myslím, že je to zajímavý případ, protože to je vztah k Thajskému království, kde čeští odsouzení jsou, i když v malém počtu. Jedná se vzhledem k velké odlišnosti kulturní obou zemí o zvláště významný faktor.

Současná právní úprava českého právního řádu neumožňuje předávat a přebírat odsouzené bez existence vyhlášené mezinárodní smlouvy. Mezi oběma státy smluvní dokument uvedeného druhu dosud neexistuje. Návrh dohody vymezuje základní pojmy, které zde nebudu sáhodlouze rozvádět. Myslím, že podstatné je to, že jeho smyslem je umožnit předávání odsouzených.

Potřebný soulad předkládaného návrhu dohody s českým právním řádem umožní nabytí účinnosti novelizace trestního řádu, tj. zákon 141/1961 Sb. Konkrétně se jedná o doplnění jeho § 384 D odstavec 2, který stanoví, že v České republice lze vykonávat trest ve vyšší výměře, než jakou připouští její zákon, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Uvedená novela byla dne 29. 6. 2001 schválena Parlamentem České republiky, pod číslem 265/2001 byla publikována ve Sbírce zákonů a nabude účinnosti dnem 1. ledna příštího roku.

Vláda České republiky schválila návrh na sjednání předkládané dohody dne 19. dubna 2000, podepsána byla náměstky ministrů zahraničních věcí obou států v Bangkoku dne 26. dubna 2000.

Dohoda je smluvním dokumentem, který upravuje vztahy, které jsou jinak upraveny zákonem, a vyžaduje před svou ratifikací prezidentem republiky souhlas Parlamentu České republiky. Na české straně ji budou provádět Ministerstvo spravedlnosti, soudy, státní zastupitelství a Vězeňská služba.

Realizace dohody si vyžádá určité nové náklady na státní rozpočet. Ty budou spojeny s aplikací dohody, zásadně je ponese přijímající stát. Podstatnou část těchto nákladů budou představovat výdaje na přepravu odsouzeného a eskorty přijímajícího státu. Výše nákladů bude záviset na počtu realizovaných předání. V současné době jsou na území Thajska dva odsouzení čeští občané.

Věřím, že předkládaný návrh dohody přijme Poslanecká sněmovna s pochopením a vysloví s ním souhlas. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi financí. Na základě rozhodnutí organizačního výboru byl určen zpravodajem pro prvé čtení pan poslanec Pavel Tollner. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Pavel Tollner se vzdal mandátu, je nezbytné, aby sněmovna rozhodla o změně zpravodaje k tomuto bodu. Prosím předsedu zahraničního výboru, aby navrhl zpravodaje k tomuto bodu.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Navrhuji, aby se tohoto textu ujal pan poslanec Payne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 631, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 631 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 92 vyslovilo 59 a jeden byl proti.

 

Prosím pana poslance Payna, aby se ujal role zpravodaje.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, paní místopředsedkyně. Myslím, že obsah smlouvy byl náležitě vysvětlen předkladatelem. Já bych chtěl připomenout jenom několik drobností, které je potřeba k tomu ještě dodat.

Za prvé hodnotím, že tady máme i text v originálním jazyce, takže můžeme provést porovnání. Srovnáním textů zjišťuji jisté nesrovnalosti. V textu, který je uvedený v thajštině, v posledním odstavci smlouvy je uvedeno datum 26. čehosi 2543. Předpokládám, že mají jiný letopočet a že se to vztahuje k jistému datu, které je z našeho reálného života. Problém je, že v české a anglické smlouvě toto datum není uvedeno. Vedle toho důvodová zpráva není podepsána premiérem, takže doufám, že tyto věci budou odstraněny dříve, než to bude projednáváno ve výboru.

Jinak doporučuji sněmovně, aby tento návrh přikázala zahraničnímu výboru. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené auditorium, dovolte mi, abych - protože na rozdíl od kolegy Payna thajštinou nevládnu - se věnoval pouze českému a anglickému textu. Tady je dlužno podotknout, že i když jsou odsouzenci pouze dva, thajské zákony mají ve své úpravě výrazně vyšší tresty než v České republice, na což thajská strana reagovala tím, že stanovila, že minimální doba, kterou si musí odsouzenec v Thajsku odsedět, je 4 až 8 let. To je velmi důležité. Domnívám se - jak by nám to řekl, pokud by zde byl, pan ministr Bureš - že účelem takového trestu není, aby tam ten člověk byl zavřen až do konce svého života, ale je to záležitost, která by měla přispět k jeho nápravě.

Domnívám se proto, že je žádoucí, aby tato smlouva byla příznivě posouzena Poslaneckou sněmovnou. Přimlouvám se za to, aby výborem, který ji posuzuje, byl právě zahraniční výbor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP