(17.40 hodin)
(pokračuje Buzková)

Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání k projednání zahraničnímu výboru.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 626 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 626 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 93 vyjádřilo 72, proti nebyl nikdo. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím končím první čtení tohoto bodu.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

113.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 25. května 2001
/sněmovní tisk 994/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr financí Jiří Rusnok, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, smyslem smluv o omezení dvojího zdanění -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Vážení kolegové, prosím o klid.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji vám, paní místopředsedkyně.

Jistě všichni víte, že k cíli omezit daňové zatížení a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, které působí nepříznivě na rozvoj mezinárodní hospodářské spolupráce, je zvykem sjednávat smlouvu o zamezení dvojího zdanění. My máme v tuto chvíli 60 takovýchto mezinárodních daňových smluv, přičemž další jsou v průběhu negociace.

Předkládaná smlouva s Kanadou byla sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN a nahradí ve vzájemných daňových vztazích mezi oběma státy doposud uplatňovanou daňovou smlouvu, která byla podepsána v roce 1990. Vzhledem k ekonomickým změnám v obou zemích, které jsou reprezentovány zejména změnami v daňových systémech, ale i díky dalšímu vývoji, zejména zánikem Československa v roce 1993, dohodly se obě strany na uzavření nové smlouvy.

Obdobně již Česká republika předjednala, respektive stále předjednává, obdobné daňové smlouvy s Francií, Rakouskem, Německem, Belgií, Finskem, Indií atd.

Uzavřením této nové smlouvy s Kanadou se pro subjekty obou zemí zvýší právní jistota o existenci a výši jejich daňové povinnosti. Smlouva standardně vychází z daňových zákonů obou států a nestanoví tak daňovým poplatníkům žádné nové povinnosti, které by již nebyly v těchto zákonech obsaženy.

Není pochyb o tom, že Kanada představuje pro naši zemi velmi atraktivního a důležitého partnera, a to díky své ekonomické a technologické vyspělosti. Současné bilaterální vztahy mají velmi dobrou úroveň ve všech oblastech spolupráce. Tato úroveň vztahů byla poněkud narušena problémy kolem víz a migrantů z České republiky, nicméně si myslím, že už je to za námi. Obě strany se nyní podle jednání vzájemně chtějí zaměřit zejména na hospodářskou spolupráci a její rozvoj a následně i na spolupráci kulturní a sportovní.

Navrhuji proto Poslanecké sněmovně, aby vyslovila v prvním čtení souhlas se sjednáním nové smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kanadou a přikázala ji k projednání v příslušných sněmovních výborech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Jiří Karas.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jsem zpravodajem k tisku 994, k vládnímu návrhu smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 25. května t. r. Dámy a pánové, já jsem neshledal tuto smlouvu problematickou, podobných smluv jsme v této sněmovně schválili více než 60, a dovoluji si proto doporučit postoupit ji do druhého čtení a přikázat ji k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh smlouvy k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Počkám, až kolegové dorazí do sněmovny, a o tomto návrhu rozhodneme hlasováním.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 627 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 627 z přítomných 94 poslanců pro bylo 71, proti nikdo. Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu pořadové číslo 114.

 

114.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Marockým královstvím
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
podepsaná v Rabatu dne 11. června 2001
/sněmovní tisk 1033/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr financí Jiří Rusnok, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, další z řady smluv je smlouva o zamezení dvojího zdanění s Marockým královstvím. V současné době se ve vztazích mezi naší republikou a Marokem neaplikuje žádná komplexní daňová smlouva, a tak může docházet ke dvojímu zdanění, které je nepochybně nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které daňovým rezidentům jednoho státu plynou ze státu druhého. Maroko je po Nigérii, Tunisku, Egyptu a Jižní Africe další africkou zemí, se kterou Česká republika sjednává tento typ mezinárodní daňové smlouvy.

Předkládaná smlouva neumožňuje daňovým poplatníkům vybrat si zemi, ve které bude jejich příjem zdaněn, naopak obsahuje ustanovení jednoznačně určující stát, který má právo zdaňovat v daném rozsahu určitý příjem. Je to smlouva komplexní, to znamená, že pojednává o zdaňování všech druhů příjmů a stanovuje, jaká metoda vyloučení mezinárodního dvojího zdanění se u toho kterého příjmu uplatní ve státě, kde skutečný vlastník příjmu je takzvaným daňovým rezidentem.

Tato smlouva by měla podpořit naše vzájemné vztahy s Marockým královstvím. Je to severoafrická země, velmi dynamická, se značným přírodním bohatstvím a výrazným potenciálem do budoucna, a myslím si, že je dobře, když takovou smlouvu s Marokem uzavřeme.

Smlouva je standardní, je vypracována na základě standardů OECD a OSN, má charakter smlouvy prezidentské.

Navrhuji Poslanecké sněmovně vyslovit v prvním čtení souhlas s jednáním předložené smlouvy o zamezení dvojího zdanění a přikázat ji k projednání v příslušných sněmovních výborech. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Václav Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, nebývá to zvykem, tyto smlouvy bývají rutinní záležitostí, ale je po 11. září a smlouvy s islámskými zeměmi jsou poněkud více pozorovány.

Máme určitě zkušenosti, protože Maroko navštívila delegace parlamentu, a v našem parlamentu čile pracuje pod vedením poslance Kladívka skupina přátel Maroka v rámci Meziparlamentní unie. Uskutečnila se řada setkání a vzájemné dialogy s velvyslancem panem Ouazzanim a dalšími. Jejich srdečnost a frekvence ukazují, že rozdíl našich kultur není tak fatální.

Doporučuji tuto smlouvu k projednání v zahraničním výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP