(17.40 hodin)

Poslanec Andrej Grega: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolil bych si předložit tři pozměňovací návrhy.

1. V § 18 odst. 3 se vypouští slovo "kalendářního" roku.

2. V § 18 odst. 4 za větou udělat čárku a doplnit textem: "pokud provozovatel neurčí jinak."

3. V § 19 odst. 3 písm. a) slovo "pět" nahradit slovem "deset".

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále je přihlášen pan poslanec Korbel.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážený pane předsedající, dovolte, abych přečetl pozměňovací návrhy, kterými se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, části druhé článku 3, kterou se mění zákon 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb. a zákona č. 63/1999 Sb., a navrhuji tyto změny:

1. V § 4 odst. 11 ve větě první zrušit navrhovanou úpravu, tj. slova "účast na sázkách do zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí" nevypouštět a naopak zrušit poslední větu § 4 odst 11, která zní: "Ministerstvo může k zajištění vzájemnosti povolit z tohoto zákazu výjimku."

2. V § 4 přidat nový odstavec 12, který zní: "Sázkové hry podle § 2 písm. e) může provozovat akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejíž veškeré akcie znějí na jméno a je založena k provozování těchto her. Základní jmění této společnosti činí 10 milionů a nesmí být sníženo po celou dobu platnosti tohoto povolení."

3. V § 4 přidat nový odst. 13, který zní: "Základní jmění společnosti podle odst. 6, 7, 8 a 12 musí být složeno ve finančních prostředcích a v plné výši."

4. V § 4b) odst. 1 písmeno c) se číslovka 4 000 000 nahrazuje číslovkou 10 000 000."

5. V § 17 odst. 1 nahradit druhou a třetí větu větou: "Provoz výherního hracího přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích místech více hráčům je nepřístupný."

6. V § 18 odst. 3 se vypouští slovo "kalendářního".

7. V § 18 zrušit odst. 4, který zní: "Část výtěžku výherních hracích přístrojů je přímým příjmem obce, která vydá povolení k jejich provozování podle odst. 1 písm. a)." Ostatní odstavce se přečíslují.

8. V § 19 odst. 3 písm. a) slovo "pět" nahradit slovem "deset".

9. V § 33 označit stávající text jako odstavec 1 a přidat odstavec 2, který zní: "Hry v kasinu povolené podle § 2 písm. i) jsou sázkové hry organizované, vyhodnocované a obsluhované pouze personálem kasina, který přijímá sázky a vydává výhry prostřednictvím žetonů."

V přechodných ustanovení doplnit znění:

"1. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her platná ke dni účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti. Provozovatelé, kteří nesplňují podmínky tohoto zákona, musí doložit jejich splnění příslušnému povolujícímu orgánu nejpozději do 30. června 2002. Dosavadní provozovatelé musí však požádat příslušný orgán o vydání povolení podle tohoto zákona s tím, že ustanovení § 4 odst. 12, 13 platí do 31. prosince 2002. Pokud žádosti o vydání povolení o provozování výherních hracích přístrojů byly vydány příslušnému orgánu a zřízeny před dnem účinnosti tohoto zákona, postupuje se v řízení o těchto žádostech podle dosavadních předpisů.

2. Osvědčení o provozuschopnosti výherního hracího přístroje vydaná pověřenou autorizovanou osobou před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti až do konce jejich platnosti vyjma osvědčení vydaných pro výherní hrací přístroje umožňující současnou hru na více hracích místech více hráčům, jejíž platnost skončí 30. června 2002."

10. Na základě úprav zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách provést nepřímou novelu zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kde byl vložen § 9a právním předpisem č. 305/97 Sb., s účinností od 1. 1. 1998, § 9a odst. 1 a 2 se zrušuje.

Podmiňující návrh k tomu je: vzhledem k vzájemné souvislosti jednotlivých pozměňovacích návrhů doporučuji o všech návrzích hlasovat jako o jednom celku.

Důvodem těchto pozměňujících návrhů je, že devizový zákon nepřímo novelou otevřel problematiku loterií a jiných podobných her. Poslední novelou tohoto zákona vzniklo několik anomálií, které je třeba odstranit, a navíc situace na loterijním trhu doznala vývoje, který si v budoucnu zaslouží mnohem větší pozornosti. Přesto dnes existují okruhy problémů, které je nutno bezodkladně vyřešit. Tím prvním je nebezpečí nekontrolovatelného toku peněz do zahraničí v případě, že by došlo k navrhované změně. Stát by tak nejen přišel o finanční prostředky vybrané za povolení provozování loterií a jiných podobných her, ale mohlo by dojít i k dalekosáhlejším dopadům mediálního ovlivnění českých lidí až po nedobytnost výher v nějaké daňové oáze.

V souvislosti s posledními světovými událostmi nelze vyloučit ani využití takové nedokonalosti zákona k získávání peněz pro zahraniční teroristické skupiny. Proto navrhujeme nejen neumožnit sázení do zahraničí, ale i znemožnit udělování výjimek ministerstvem.

Očekávané zavedení jistot a vysokého základního jmění provozovatelských společností nepřineslo předpokládané výsledky a dochází ke spekulativním jednáním ze strany provozovatelských subjektů. Z tohoto důvodu navrhujeme zvýšení základního jmění a jistot u výherních hracích přístrojů. Dále navrhujeme u všech her, vyjma provozování tombol, povinnost mít složené základní jmění ve finančních prostředcích pro vyšší dobytnost pohledávek státu. V souvislosti s problémy vzniklými z provozování elektromechanických rulet a jejich chybného zařazení upřesnění definice vypuštění vícemístných hracích přístrojů z části druhé a zavedení definice živých kasinových her. Touto úpravou dojde k jednoznačnému zatřídění těchto zařízení pod písmeno j) § 2.

Zákon zpočátku chránil trh před dovozem starých výherních hracích přístrojů. V současné době jsou v provozu pouze přístroje vyrobené pro český trh, avšak zahraničními výrobci. Pětileté omezení již ztratilo opodstatnění a zbytečně zatěžuje ekonomiku provozu.

Navrhované změny související s provozováním loterií a jiných podobných her jsou nejpalčivějším problémem od poslední jejich legislativní úpravy a vzhledem k jednotlivým pozměňovacím návrhům plně spolu souvisí a navozují přijetí jako jednoho celku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Táži se pana ministra i pana zpravodaje, zda hodlají vystoupit se závěrečným slovem. Rozpravu jsem uzavřel. Závěrečná slova nejsou, nemáme ani o čem hlasovat. Končím proto druhé čtení tohoto návrhu, končím projednávaný bod a přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

10.
Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti
/sněmovní tisk 872/ - druhé čtení

 

Na 37. schůzi při třetím čtení jsme souhlasili s návrhem na opakované druhé čtení tohoto vládního návrhu. Poprosím tedy pana ministra financí Jiřího Rusnoka, aby vystoupil v úvodu tohoto druhého čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, budeme projednávat návrh vrácený ze třetího čtení, vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti. Při prvním čtení přikázala Poslanecká sněmovna návrh k projednání v rozpočtovém výboru. Při projednávání vládního návrhu zákona v tomto výboru byly poslanci vzneseny tři pozměňovací návrhy, které byly konzultovány s Ministerstvem financí a byly jím akceptovány. Jednalo se o rozšíření působnosti zákona i na spořitelní a úvěrní družstva, dále o umožnění provádění plateb v hotovosti v případech vyhlášení krizového stavu.

Rád bych v této chvíli zdůraznil potřebu schválení právní normy omezující hotovostní platební styk. Myslím, že v současné době v rámci celosvětového tažení proti nebezpečí terorismu sílí snahy o kontrolu peněžních toků a zamezení přístupu určitých skupin k finančním prostředkům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP