(15.40 hodin)
(pokračuje Klaus)

Dám hlasovat. Kdo je pro tento návrh zákona, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 163 poslanců 158 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi.

Dostáváme se k původnímu druhému bodu.

 

3.
Vládní návrh zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 922/ - druhé čtení

 

Návrh zákona uvede pan ministr Grégr. Pan poslanec Hojda je zpravodajem, prosím, aby byl přítomen. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na 37. schůzi byl propuštěn do druhého čtení návrh zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně některých zákonů. Ten si klade za cíl sblížit národní právní úpravu, která je doposud dána zákonem č. 159/1993 Sb., o ochraně označení původu výrobků, s právem Evropských společenství. Toto právo je v dané oblasti upraveno nařízením Rady Evropského společenství číslo 2081/1992.

Jak jsem již uvedl na květnové schůzi Poslanecké sněmovny, zákon představuje významný předpoklad nejen pro zabezpečení ochrany zeměpisných označení v rámci České republiky, ale umožní českým producentům potravin a zemědělských výrobků dosáhnout ochrany zeměpisného označení v rámci Evropské unie a zahraniční producenti budou moci získat adekvátní ochranu i v České republice.

Zákon rovněž stanoví, jakých činností se musí třetí osoby ve vztahu k držiteli označení původu zdržet, a přesně stanoví soukromoprávní prostředky ochrany práv k těmto označením před pirátskými praktikami.

Návrh zákona projednaly hospodářský výbor, výbor pro evropskou integraci a zemědělský výbor. Všechny uvedené výbory doporučily schválit návrh zákona v předloženém znění.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi poděkovat vám za odvedenou práci ve výborech a dovolím si předpokládat, že ve třetím čtení schválíte předložený návrh zákona tak, jak je doporučováno výše uvedenými výbory.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana zpravodaje poslance Hojdu.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, pan ministr Grégr zde zdůvodnil předložený návrh. Mně nezbývá, než jen potvrdit, že vládní návrh zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně některých zákonů byl projednán ve třech výborech - ve výboru hospodářském, ve výboru pro evropskou integraci a v zemědělském výboru. Ani jeden z těchto výborů nepředložil pozměňovací návrhy a všechny tři výbory doporučují Poslanecké sněmovně přijmout návrh tohoto zákona ve znění, které bylo předloženo sněmovně.

Předesílám jenom, že se přihlásím do podrobné rozpravy a budu mít dva malé pozměňovací návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Myslím, že je omluven poslanec Stanislav Němec, který měl informovat o jednání v zemědělském výboru. Je připraven někdo jiný ze zemědělského výboru o tom podat zprávu? Zemědělci, kde jste?

Prosím pana poslance Krejčího, aby jako zpravodaj výboru pro evropskou integraci sdělil stanovisko tohoto výboru.

 

Poslanec Josef Krejčí: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci projednal uvedený vládní návrh na své 47. schůzi konané dne 13. září t. r. K tisku 922 jste obdrželi příslušné usnesení výboru pro evropskou integraci. Uvedeným dokumentem je doporučeno Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona schválit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Jak jsem již předesílal ve svém úvodu, navrhuji doplnění, resp. tyto pozměňovací návrhy.

Za prvé. Část třetí se zrušuje. Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část třetí a dosavadní § 30 se označí jako § 29.

Odůvodnění: Dosavadní část třetí vládního návrhu zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně některých zákonů obsahuje přímou novelu § 72 zákona 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Předmětný § 72 byl však v mezičase zrušen zákonem 164/2001 Sb., tzv. lázeňský zákon. Podle sdělení zpracovatelů vládního návrhu není zapotřebí nahrazovat toto jiným textem.

Za druhé. Dosavadní část čtvrtá, tj. dosavadní § 30 Účinnost. V § 30 se první část věty "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002" nahrazuje slovy "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002".

Oba dva návrhy byly projednány a nejsou k nim připomínky. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Hojdovi. Hlásí se ještě někdo další do podrobné rozpravy? Nehlásí-li se, končím podrobnou rozpravu.

Omlouvám se těm, které jsem přivolával - nebudeme o ničem hlasovat. Omlouvám se, nebudeme hlasovat. Nebudeme kolegové hlasovat, pijte poklidně kávu a poskytujte rozhovory.

Dostáváme se k bodu číslo čtyři, máme opět pana ministra Grégra.

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb.,
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky
na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 918/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Grégra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP