(12.10 hodin)

(pokračuje Fencl)

Vy budete rozhodovat o tom, zda zmenšíme objem produkce, nebo si vytvoříme dobrou výchozí pozici pro naše působení v Evropské unii. O ničem jiném v tuto chvíli nebudete rozhodovat. Velmi bych se přimlouval za to, abyste dali šanci debatě kolem tohoto řešení tím, že propustíte tento návrh zákona do druhého čtení a dáte prostor k rozvíjení potřebných debat a vašemu končenému rozhodnutí ve druhém nebo ve třetím čtení. Těm, kteří to učiní, děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se zpravodaje. Nemá důvod. Přivolám pány poslance k návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Uvidíme, zda zvítězí rozum nad nerozumem, či nikoliv.

Neřekl jsem, co je co, protože bych byl jistě kritizován za ovlivňování. Nic takového jsem neřekl, pane ministře. Jenom vyplňuji čas, aby mohli poslanci dojít, aniž by si zlomili nohu nebo něco takového.

Vážení kolegové, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Je zde požadavek na odhlášení. Prosím, abyste se tedy přihlásili svými kartami.

 

Dám hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 158 bylo 67 pro, 86 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Ne-li, dám hlasovat.

 

Kdo je pro přidělení zemědělskému výboru, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 158 poslanců 139 pro, deset proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji. Ukončili jsme projednávání bodu v prvním čtení.

 

Pan poslanec Pejřil se hlásil k něčemu procedurálnímu.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedo, poslanci, poslankyně, požádal bych procedurálně, aby bod 75, vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin, byl přeřazen na středu 23. května jako první bod po polední přestávce. Dovoluji si to navrhnout z toho důvodu, aby zde byl přítomen pan místopředseda Rychetský. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Návrh přesunout bod 75 na středu příští týden po polední přestávce.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 158 poslanců 116 pro, 11 proti. Návrh byl přijat.

 

Přecházíme k bodu 35 schváleného programu.

 

35.
Vládní návrh zákona o Sociální pojišťovně a o provádění sociálního pojištění
/sněmovní tisk 776/ - prvé čtení

 

Prosím místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu, aby uvedl tento bod.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych předtím, než odůvodním zákon o Sociální pojišťovně, se zabýval hlavními tezemi koncepce pokračování důchodové reformy.

Musím říct jasně, že řada námitek, které se v předchozích debatách objevovaly, směřovala k tomu, že vláda údajně nemá jasnou představu o dalším pokračování důchodové reformy, že pojišťovna je vytržena z celého komplexu, a že tudíž je třeba vyčkat na okamžik, kdy důchodová reforma bude zcela uzavřena. Tyto námitky nejsou pravdivé a neodpovídají realitě. Základní představa o postupu důchodové reformy existuje, vláda tuto představu má a dovolte mi, abych na úvod projednávání zákona o Sociální pojišťovně tuto koncepci uvedl a odůvodnil.

Obecně lze říci, že důchodové systémy jsou dlouhodobé systémy, které se vyznačují vysokou mírou setrvačnosti a musí reagovat na měnící se ekonomické a sociální podmínky. Reformu tak nelze provést jako jednorázový akt, který odstraní veškeré nedostatky současného systému jednou provždy. Změny systému by proto měly probíhat postupnou evoluční cestou - a podtrhuji evoluční. Jakékoliv radikální změny systému je třeba velmi pečlivě zvažovat, a to zejména vzhledem k nutným nákladům i jejich politické průchodnosti. Důchodový systém je nedílnou součástí národní ekonomiky. Měl by být tedy koncipován tak, aby nebyl považován za zátěž, a naopak podporoval rozvoj ekonomiky.

Smyslem a posláním důchodového systému je zajistit příjmy ve stáří při vzniku invalidity či při úmrtí, nikoliv zástupně řešit problémy jiných oblastí, např. nezaměstnanosti, chudoby, rozvoje kapitálového trhu, privatizace atd. Důchodový systém má prostě pouze zajistit důchody. I to je úloha nad jiné odpovědná.

Změny systému musí respektovat základní princip, na kterém je celý systém důchodového pojištění postaven, a to celospolečenskou dohodu, která se vyznačuje určitými typy solidarity, např. mezigenerační příjmovou solidaritou atd. Jakákoliv jeho reforma ovlivní ve svých důsledcích všechny občany, a musí proto být výsledkem širokého společenského konsensu. Jednotlivé kroky by neměly narušovat sociální soudržnost ve společnosti, která je nutná pro další společenský a hospodářský rozvoj.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP