(10.40 hodin)

(pokračuje Laštůvka)

Pokud přijmeme návrh, se kterým přišel kolega Škromach, budeme schopni samozřejmě tu věc připravit, kvantifikovat a dopilovat. Nicméně mně se zdá v tento okamžik, kdy padlo rozhodnutí o stažení nebo zamítnutí hromadných žalob ve Spojených státech, že další obstrukce, které jsou ze strany německého průmyslu, jsou neopodstatněné, a mně se zdá, že v tento okamžik by český parlament měl uvažovat o jakémsi usnesení nebo o jakémsi vyjádření vůle apelu na naše kolegy v Bundestagu, protože další vývoj této situace výplat do jisté míry závisí na tom, jaké stanovisko zaujmou naši kolegové v německém parlamentu. Zdá se mi, že bychom v průběhu té pauzy, kterou budeme mít k dispozici, měli v zahraničním výboru projednat jakousi možnost přijatelného usnesení, ve kterém bychom se obrátili na své kolegy, aby výplata, která je projednána, dohodnuta, neprodleně začala, a začala ještě do prázdnin tohoto roku. Zdá se mi, že by to možná bylo schůdné.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážená vládo, já s tímto návrhem, co říká kolega Laštůvka, plně souhlasím. Mohou být oba dva kroky. Za prvé usnesení, které bude adresováno poslancům v Bundestagu. Myslím si, že to je náš mravní závazek toto učinit a zároveň také schválit potom ten můj pozměňovací návrh, byť je tam ta účinnost posunuta dost daleko do budoucna, protože já věřím v to, že to bude skutečně poslední pojistka a že dříve, než nabude účinnosti můj pozměňovací návrh, že věc bude ke spokojenosti nuceně nasazených vyřešena. Ale nechtěl bych, abychom toto otázku řešili ještě jednou jenom proto, že mezinárodní společenství selhalo.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. V obecné rozpravě nezazněly návrhy na vrácení výboru ani na zamítnutí. Zazněl procedurální návrh pana předsedy poslaneckého klubu Škromacha, abychom před ukončením podrobné rozpravy přerušili projednávání.

Hlásí se zpravodajka paní poslankyně Němcová. Takže já vás všechny pozvu do sálu.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já jenom chci požádat, pane předsedající, abychom si ujasnili další postup a nedošlo ke komplikacím a nejasnostem. Chci požádat, aby Poslanecká sněmovna teď v té části která bude následovat, tj. v podrobné rozpravě, aby jednotliví poslanci vztahovali své pozměňující návrhy k usnesení rozpočtového výboru, které je uvedeno pod tiskem 859/2. Je to třeba zdůraznit proto, aby pokud by to někdo nevzal dostatečně na zřetel, tak by poté byla velká komplikace, jak s jeho pozměňujícím návrhem naložit ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám paní poslankyně. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Škromacha, který zní: Poslanecká sněmovna před ukončením podrobné rozpravy přerušuje projednávání tohoto návrhu zákona do úterý 22. května a zařazuje ho jako první bod našeho pokračování schůze, tzn. před všechny pevně stanovené body, kterými jsou body 21, 22, 23, 7, 15, 42, 79, 81 a 82. Je všem zřejmé, o čem budeme hlasovat?

Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

Ještě paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já chci podat pozměňující návrh k tomuto zařazení pevného bodu, pane místopředsedo, z důvodu mé plánované zahraniční cesty, to znamená, že 22. května bych neměla být, pokud se nic mimořádného nenastane, v Poslanecké sněmovně, a tudíž prosím, aby tento bod byl zařazen na 23. Nevím, který termín je tam volný, ale jako nejbližší volný termín, který tam bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan předseda Škromach sice souhlasí, ale já bych chtěl všechny upozornit, že pokud nebudeme mít dokončené druhé čtení v úterý, není předpoklad, že bychom dokončili třetí čtení do konce toho týdne. Já si myslím, paní zpravodajko, že je ještě druhý zpravodaj tohoto návrhu zákona, pan poslanec Mlynář, a že by se mohl i on ujmout v úterý odpoledne tohoto úkolu za vás.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: To je jistě možné, pane místopředsedo, ale domnívám se, že to lze stihnout. Jestliže 23. - ve středu ráno proběhne druhé čtení, pak nevidím důvodu, proč by v pátek nemohlo proběhnout třetí čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vaše druhé čtení by bylo ukončeno ve středu 23. Budou teprve poté zpracovány pozměňovací návrhy - pokud se rozdají ještě ve středu, samozřejmě bude možné hlasovat ve čtvrtek nebo v pátek. Pokud zde vzniknou komplikace z hlediska oněch finančních vyjasnění těchto záležitostí, upozorňuji na to, že bychom to nemuseli stihnout do konce tohoto týdne, ale rozhodne sněmovna. Pokud váš protinávrh proti panu poslanci Škromachovi i on akceptuje, já proti tomu nic nemám.

Takže ten návrh bude znít, že přerušuje projednávání do středy 23., kdy nemáme žádný pevně stanovený bod kromě volby členů Rady ČT, a to je před polední přestávkou, takže to může být skutečně jako první bod ve středu 23. května.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 151 poslanců pro 131, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Ještě než otevřu podrobnou rozpravu, přihlásím se i já s jedním procedurálním návrhem, protože máme již rozběhnutý celý program Poslanecké sněmovny kromě jediného bodu, a to jsou odpovědi na písemné interpelace, který jsme ve svém programu včera pevně nestanovili. Vzhledem k tomu, že je ale spousta předřazených bodů, po poradě s organizačním odborem Poslanecké sněmovny navrhuji, aby odpovědi na písemné interpelace byly projednávány ve čtvrtek 24. května po prvních dvou pevně stanovených bodech, kterými jsou body 28 a 50, které předkládá ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. To znamená, odpovědi na písemné interpelace budou ve čtvrtek jako třetí bod dopoledne. Není připomínek. Nechám tento návrh odsouhlasit.

Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 152 poslanců pro 131 proti 13. Návrh byl přijat.

 

Nyní otvírám podrobnou rozpravu k projednávanému bodu č. 19. Jako první je přihlášen pan poslanec Karel Černý, jako druhý pan poslanec Cyril Svoboda a jako třetí se hlásí navrhovatel, pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Karel Černý: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesl svůj pozměňující návrh ke sněmovnímu tisku 859. K § 1 odst. 2 se na konci odst. 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují slova: "nebo na děti, jejichž oba rodiče jako účastníci národního boje za osvobození v národním boji za osvobození padli nebo jeden z rodičů jako účastník národního boje za osvobození v národním boji za osvobození padl a druhý z rodičů v té době již nežil." Následně pak v § 2 odst. 1 se za slovy "za osvobození" písm. "a" nahrazuje čárkou a za slova "vdovy nebo vdovci" se vkládají slova "a děti".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Já bych chtěl opět upozornit všechny přítomné, aby věnovali pozornost navrhovaným pozměňovacím návrhům. Pokud nechtějí pozornost věnovat, jako pan poslanec Kopecký, aby opustili tuto síň.

Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP