(10.00 hodin)

(pokračuje Filip)

Není věcí občana ČR, aby rozlišoval, jestli zákon je ústavní, nebo neústavní. On se dovolává toho, že ve Sbírce zákonů byl publikován zákon ČR, a pokud zrušíme jeho platnost, tak to může mít negativní důsledek na právní vztahy z toho vzniklé, i když vzniklé v době před nálezem Ústavního soudu. Kdežto když zrušíme jen účinnost, zákon zůstává po tu dobu platný a odvolávka toho, kdo se dovolává dobré víry, je podle mého soudu právně relevantní pro případný soudní spor.

Myslím, že to je nejpodstatnější, a v této věci mi doufám rozumí i pan předseda Cyril Svoboda. V tomto ohledu nemohu přehlédnout, že pokud byla zrušena platnost, tak takový zákon je v podstatě prohlášen za neplatný, i když je za neplatný prohlášen od data nálezu, tedy ex nunc, ale problematika, která vzniká do minulosti, samozřejmě může mít vliv např. na běh tříleté lhůty pro žalobu o relevantní neplatnosti právního úkonu apod.

Nemyslím, že by bylo nutné rozebírat právní aspekty této záležitosti před celou Poslaneckou sněmovnou. Myslel jsem, že bych se s tím vypořádal při projednání ve výboru ústavně právním, abych s tím nezdržoval sněmovnu. To je jen ten případ, kdy si myslím, že to je podstatná náležitost návrhu, že je potřeba se tím zabývat a že takový spor samozřejmě může vzniknout nebo už také vznikl a my o něm jen nevíme.

Vím, že je tady předložen návrh na zamítnutí, a přesto žádám Poslaneckou sněmovnu, aby zvážila propuštění tohoto návrhu do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo. Pan kolega Koudelka nehodlá vystoupit. Nezbývá mi nic jiného, než konstatovat, že v obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu, o kterém budeme neprodleně hlasovat. Snažím se vás všechny přivolat do Poslanecké sněmovny. Opakuji ještě jednou, budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 172 poslanců pro 125, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona č. 1, Ústava České republiky z roku 1993, zamítli. Končím projednávání tohoto bodu.

O slovo se hlásí místopředseda poslaneckého klubu pan Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, vzhledem k informaci, která tady už zazněla, že ministr financí a místopředseda vlády Pavel Mertlík je omluven z dnešního dopoledního jednání Poslanecké sněmovny, protože zastupuje předkladatele na jednání Senátu, rád bych navrhl přesunutí bodu, který je zařazen za malý okamžik na program dnešního jednání, a to bodu pod číslem 27 - vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti, sněmovní tisk 872, prvé čtení. Dovoluji si navrhnout, aby tento bod byl zařazen jako čtvrtý bod dnes odpoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, ještě vás nepustím, protože i další bod 28 je návrh, který předkládá opět pan ministr Pavel Mertlík. Myslím, že pokud budeme hlasovat o přesunutí tohoto bodu na dnešní odpoledne, měli bychom přesunout oba, abychom se znovu nevraceli k proceduře.

Zopakuji to. Je tady návrh na zařazení bodů 27 a 28, jsou to dva zákony, které předkládá místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, na odpolední jednání. Podle prezidiálky mám na odpoledne pouze jeden pevně zařazený bod, a to bod 12 - národnostní menšiny, který bude předkládat ministr spravedlnosti Bureš, takže bychom mohli za bod 12 zařadit body 27 a 28.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, vzhledem k dotazům z pléna bych si rád ještě ověřil informaci, jestli pan ministr Mertlík není předkladatelem bodu 29, což je tisk 864.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zde je předkladatelem i pan ministr Mertlík, ale jako hlavní je tam místopředseda vlády Vladimír Špidla, který je přítomen, takže tento návrh můžeme projednávat.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji za tuto informaci. Takže můj návrh se omezuje pouze na přesunutí bodů 27 a 28.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrh přesunout body 27 a 28 jako druhý a třetí bod dnešního odpoledního jednání za bod 12, který máme už pevně stanoven.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 57 z přítomných 172 poslanců pro 124, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme pokračovat ve schváleném pořadu, kterým je bod číslo

 

24.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Václava Exnera, Dalibora Matulky
a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a nálezů Ústavního soudu
/sněmovní tisk 858/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 858/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů, opět pan předseda Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, vzhledem k rozhodnutí Poslanecké sněmovny, kterým byl zamítnut tisk 857 - novela ústavy, nemohu odůvodňovat návrh zákona, který by odporoval Ústavě České republiky, a tak za navrhovatele beru tisk 858 zcela zpět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Vzali jsme na vědomí, že skupina předkladatelů vzala návrh zpět ještě před prvním čtením. V tom případě budeme pokračovat už avizovaným bodem, kterým je bod číslo

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních
souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí
(zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 864/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji před vás jménem vlády, abych představil a odůvodnil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Účelem předložené novely zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí, zákon o střetu zájmů, je vyloučit možný střet zájmu soukromého a veřejného v případech, kdy poslanci a senátoři působí v orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, v nichž má stát většinovou majetkovou účast.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP