(18.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Nejsme takoví optimisté, že bychom věřili, že vše proběhne bez jakýchkoliv zádrhelů, ale vláda je připravena trvale a zejména v těch prvních dnech a týdnech reformy být v pohotovosti v tom smyslu, že jednotlivé ústřední orgány státní správy budou trvale komunikovat s příslušnými krajskými a okresními úřady a budou se snažit tyto problémy řešit.

K té třetí otázce - není mi znám žádný pokyn, přesněji řečeno neexistuje žádný pokyn Ministerstva financí, který by se týkal nepřijímání pracovníků z okresních úřadů. Je to nová informace pro mě, že někdo něco takového měl údajně říci. Pokud by se prokázalo, že tomu tak je, tak bych přijal příslušná opatření.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se pana poslance Kohlíčka, jestli chce doplňující podotázku. (Nikoli.) Děkuji. Další v pořadí je v nepřítomnosti pana poslance Bílého pan poslanec Svoboda, který chce dát interpelaci na nepřítomného pana ministra Kavana, který je v zahraničí. Prosím, abyste uvedl tuto interpelaci, bude na ni odpovězeno písemně. Znovu opakuji, pan ministr Schling tady je.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, přestože tady pan ministr zahraničí není, tuto interpelaci přednesu. Očekávám jako obvykle odpověď do 30 dnů v písemné podobě.

Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci vypovězení Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Moderní demokratické státy již před řadou let dospěly k závěru, že kriminalizace prostituce či její mimoprávní status neumožňuje její kontrolu ani efektivní boj proti kriminalitě, která ji doprovází. Je proto žádoucí právně regulovat ty formy prostituce, v níž figurují dobrovolně zletilé osoby, a naopak zakázat a bojovat proti nepřípustným formám prostituce nedobrovolné či za účasti nezletilých osob provozujících prostituci.

Jak jistě víte, k Úmluvě o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob tehdejší Československá socialistická republika přistoupila v roce 1958 jako součást sovětského bloku, a to spolu s některými nedemokratickými státy Afriky, Střední Ameriky a Asie. Naopak demokratické státy se k této úmluvě nikdy nepřipojily. Úmluva byla koncipována ve stalinistickém pojetí odsuzujícím prostituci jako nežádoucí společenský jev, který je třeba vymýtit, a to administrativním způsobem.

Přestože Legislativní rada vlády na tuto skutečnost vládu upozornila již v dubnu 1999, nebyla dosud úmluva vypovězena. Tím je nejméně na jeden rok zablokována možnost, aby jakákoliv právní úprava regulace prostituce nabyla účinnosti.

Rád bych se vás proto, pane ministře, zeptal, a očekávám vaši písemnou odpověď, kdy hodláte tuto dnes již překonanou úmluvu vypovědět.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Odpověď dostane písemně. Prosím nyní pana poslance Recmana, aby pronesl svou interpelaci na ministra Schlinga.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, má interpelace se týká změny podmínek pro privatizaci bytových domů, ke kterým vykonávají právo hospodaření České dráhy. Řada nájemníků požádala o koupi bytu nebo bytového domu na základě usnesení vlády č. 580 z 9. června 1999, ve kterém jsou stanoveny podmínky pro nabytí nebo koupi tohoto bytu, s tím, že přednostně bude prodej realizován současným nájemníkům za kupní ceny a s podmínkami jejich splácení srovnatelnými s těmi, za které stejné obdobné domy prodávají města nebo obce.

Vláda tyto podmínky změnila svým usnesením č. 1187 z 22. listopadu letošního roku. Zůstává sice prodej přímému nabyvateli, to znamená nájemníkům, ale změnily se ekonomické podmínky. Nadále zůstává základem pro výpočet ceny znalecký odhad, ale s tím, že bude uplatněna pouze jednorázová sleva 50 % z hodnoty nemovitosti zjištěné ve znaleckém posudku soudního znalce.

Já se domnívám, že by bylo korektní, aby nová pravidla platila pouze u těch žádostí o koupi bytových domů nebo bytů, které budou podány v termínu po přijetí usnesení vlády č. 1187, to znamená po 22. listopadu letošního roku. Jsem přesvědčen o tom, že žádosti o koupi bytů podané před tímto termínem by bylo vhodné posuzovat podle usnesení vlády č. 580 z 9. 6. 1999.

Chtěl bych se vás, pane ministře, zeptat, jestli se takto bude postupovat při posuzování žádostí nájemníků o koupi jednotlivých bytů nebo bytových domů, nebo bude paušálně platit poslední usnesení vlády, to znamená č. 1187 z 22. listopadu letošního roku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Prosím pana ministra Schlinga.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, jsem velmi rád, že pan kolega Recman se zajímá o privatizaci bytů, ke kterým právo hospodaření vykonávají České dráhy a kde doufám pořád ještě bydlí mnoho železničářů. Jsem přesvědčen, že vláda se nebude řídit těmi návrhy, které zde přednesl pan kolega Recman, že vláda bude i nadále postupovat tak, jak již jednou rozhodla svým usnesením č. 1187 ze dne 22. listopadu a za naprosto stejných podmínek bude i dalším zájemcům o privatizaci bytů tyto byty prodávat.

Je to především proto, že vláda nechce měnit své usnesení - své původní usnesení - o tom, že byty budou prodávány za podmínek srovnatelných s tím, jak prodávají a prodávaly své byty města a obce. Ale protože vláda opravdu nemůže zkoumat podmínky v každé vesnici a v každém městě a musí zvolit určitý jednotný postup, rozhodla se postupovat takto. Na rozdíl od pana kolegy Recmana ti, kterých se to opravdu týká, to znamená železničáři, jsou o tomto postupu velmi dobře informováni.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Táži se, zda se chce pan poslanec dále zeptat. Ano.

 

Poslanec Svatomír Recman: Musím říci, pane ministře, že jste mě odpovědí na mou interpelaci nepotěšil. Já mohu říci, že jsem i osobně angažován, protože jsem nájemcem v bytovém domě, kde jsou správcem České dráhy. My jsme založili družstvo pro privatizaci tohoto domu, tak jak bylo uloženo podmínkami usnesení vlády 580/1999, podali jsme žádost o koupi ještě v roce 1998. Je možno si to ověřit, protože jsme žádost museli notářsky ověřit a předat na České dráhy. Osobně si myslím, že by bylo vůči původním nájemníkům férovější, kdyby se postupovalo podle té metody, kterou jsem navrhl.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chce pan ministr zareagovat?

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Ano, pane předsedo. Rád bych zde řekl, že nejsem zastáncem postupu, kdy se od problému přechází k osobě. Proto jsem záměrně nemluvil o tom, zda pan poslanec je či není osobně zainteresován. Ale když už on sám zde svou osobní zainteresovanost uvedl, tak pak musím říci, že je to potěšitelný fakt, že poslanec za KSČM se takto velmi angažuje v privatizaci bytového fondu. Děkuji mu za to.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP