(Jednání opět zahájeno v 19.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, je 19.03 hodin, a jak bývá zvykem, pravicově orientovaní poslanci a místopředsedové sedí na svých místech namísto těch, kteří tady nejsou, a to s jedním jediným cílem, abychom mohli co nejvíce pokročit při projednávání schváleného pořadu schůze.

Dalším bodem je bod

 

65.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě
a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.,
/sněmovní tisk 645/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti Otakar Motejl, zpravodajka výboru pro obranu a bezpečnost poslankyně Ivana Hanačíková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 645/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku. Žádnou přihlášku také nevidím z pléna, rozpravu končím. Ani pan ministr, ani paní zpravodajka nehodlají vystoupit se závěrečným slovem.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych navrhla proceduru hlasování. Tato procedura hlasovaní je dohodnuta s navrhovatelem zákona, a to že budeme hlasovat o všech třech pozměňovacích návrzích současně jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní zpravodajko. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Pokud není připomínek k takovémuto postupu, procedura je velice jednoduchá, myslím si, že není třeba o ní nechat hlasovat. Stanovisko pana ministra?

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Doporučuji vyhovět pozměňovacím návrhům v plném rozsahu.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Doporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 305 z přítomných 153 poslanců pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, ve znění zákona č. 169/1999 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., podle sněmovního tisku 645, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 306 z přítomných 166 poslanců pro 162, proti jeden. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Blahopřeji panu ministrovi. Děkuji paní zpravodajce a končím projednávání bodu č. 65. (Potlesk.)

 

Dalším bodem je

 

71.
Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 596/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Václav Krása a zpravodajka ústavně právního výboru poslankyně Marie Machatá. Jak vidím, už se tak stalo. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 596/3 a já otevírám rozpravu ve třetím čtení, do které nemám písemných přihlášek. Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Táži se, zda pan poslanec chce mít závěrečné slovo. Je tomu tak.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP František Brožík: (Reakce na hluk v sále:) Já bych poprosil všechny zúčastněné o trochu klidu.

 

Poslanec Václav Krása: Dovolím si říci několik závěrečných slov k předloženému návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: (Reakce na permanentní hluk v sále:) Promiňte, pane poslanče. Pane poslanče Nečasi!

 

Poslanec Václav Krása: Předkladatelé návrhu zákona neměli ambice nově kodifikovat předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech. Zároveň jsou přesvědčeni, že je nezbytné nepřipustit, aby ve státní správě vykonávali funkce lidé, kteří spolupracovali s komunistickou mocí a podíleli se aktivně na komunistické zvůli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP