(15.10 hodin)

(pokračuje Kalousek)

Jenom proto, aby to snad tak nevypadalo, nebo nedej bože, aby se o tom také nepsalo?

Uvědomuji si velkou politickou i mediální citlivost instituce imunity, tak jako je politicky a mediálně citlivé každé privilegium. Současně ale upozorňuji na naprosto zvrácený důsledek přístupu, který tu byl naznačen, protože kdybychom v každém případě automaticky formálně měli zvednout ruku, pak naše rozhodování, které nám ze zákona přísluší, dokud tento zákon platí, pak toto rozhodování je pouze ryze formální, ale skutečné materiální rozhodování bude mít vyšetřovatel, který rozhodne o odebrání imunity, protože sněmovna potom stejně zvedne ruku, byť by k tomu nebyl jediný věcný důvod, byť by vyšetřovacím spisem byl jenom pytel exkrementů, prostě jenom proto, aby to nedej bože nevypadalo.

Proto z tohoto důvodu nemohu hlasovat pro zbavení imunity Ludmily Müllerové, ne proto, že bych si jenom vteřinu myslel, že by se měla obávat trestního stíhání, ale proto, že pokládám za naprosto dehonestující pro každého z nás, a proto za naprosto nepřijatelné, aby v tomto případě Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nebyla ničím jiným než formálním procesním nástrojem špatného vyšetřovatele. Nejsme tupá hlasovací mašina, která se spouští na knoflíky, na kterých je napsáno "symboly", "pocity", "mediální titulky". Jsme množina racionálně uvažujících lidí, kdy každý z nás má povinnost rozhodovat se na základě věcné podstaty věci se svou osobní odvahou i se svou osobní nestatečností.

Kolegyně a kolegové, děkuji vám nejenom za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Záruba.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, velmi krátce bych chtěl říci jednu věc. Chtěl bych si položit otázku, byla by kolegyně Múllerová stíhána, kdyby nebyla v současné době poslankyní? Tak si položte otázku všichni, než budete hlasovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zárubovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Prosím pana poslance Bendu, aby přednášel návrhy usnesení, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Marek Benda: Myslím, že návrh usnesení je jednoduchý, paní místopředsedkyně. V každém případě musíme hlasovat o kladném usnesení, tj. bod 2 v materiálu, který máte před sebou, bez čísla tisku. Usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslankyně Ludmily Müllerové, narozené dne 27. 9. 1954, pro skutek spočívající v tom, že jako bývalá ekonomická náměstkyně společnosti Brumeda, s. r. o., Bruntál spolu s jednatelem této obchodní společnosti v úmyslu snížit základ daně z příjmu právnických osob uzavřela jako zástupkyně této firmy dne 24. 1. 1995 fiktivní smlouvu o řízení firmy se společností DELL, s. r. o., Strakonice, zastoupenou ing. Lenkou Hanušovou a Eddy Lavreyesenem, na základě které byla firmou DELL, s. r. o. vystavena fiktivní faktura č. 00312/95 ze dne 6. 12. 1995 znějící na částku 3 150 000 Kč včetně DPH, která sloužila v daňovém řízení k prohloubení ztráty obchodní společnosti Brumeda, s. r. o., o částku 721 777 korun za rok 1995. Zbývající část z částky 3 150 000 korun chtěla obchodní společnost uplatnit v následujících třech daňových obdobích rovným dílem a tímto by způsobila škodu České republice zastoupené Finančním úřadem v Bruntále v celkové výši 428 450 Kč, v čemž orgány činné v trestním řízení spatřují podezření z pokusu trestného činu krácení daně, poplatku a podobné dávky, podle ustanovení § 148 odst. 1 a 2 písm. a) a c) trestního zákona před novelou."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bendovi.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 497, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 497 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 33 a 100 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení nebyl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je bod 139, kterým je

 

139.
Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Jaroslava Bašty

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení mandátového a imunitního výboru č. 45 ze dne 10. července t. r. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Zdeněk Koudelka. Prosím pana poslance Zdeňka Koudelku, aby se ujal slova.

Ve svých podkladech mám napsaného pana poslance Zdeňka Koudelku, ale vidím, že pravděpodobně došlo k chybě, protože zpravodajem výboru je pravděpodobně jeho předseda pan poslanec Miloslav Výborný, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Je tomu, vážená paní místopředsedkyně, přesně tak. Z pozice zpravodaje mandátového a imunitního výboru v této věci bych chtěl ctěné sněmovně sdělit, že mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny byla doručena žádost Policie České republiky, a to úřadu vyšetřování, prvního odboru, ze dne 5. 6. 2000 o udělení souhlasu k  trestnímu stíhání poslance Jaroslava Bašty, narozeného 15. 5. 1948, ve věci podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele podle ustanovení § 158 odst. 1 litera b) trestního zákona. Toho se měl dopustit tím, že jako bývalý ministr bez portfeje vystavil všeobecné nespecifikované pověření k vyhledávání materiálů, které se týkají privatizace v rámci Ministerstva kultury České republiky, soukromé osobě panu Tomáši Kejlovi, narozenému 2. 4. 1962. Stejné pověření stejné osobě měl vystavit Jaroslav Bašta v lednu 1999 pro Ministerstvo financí České republiky, když tato pověření byla vystavena v rámci aktivit výboru na ochranu ekonomických zájmů podle ministra Bašty pro zajištění dokumentů pouze týkajících se Knižního velkoobchodu.

Na základě těchto pověření pan Kejla, který byl úzce spjat se společností SOEZ, s. r. o., která se zabývá zprostředkováním informací, vyhledal materiály na Ministerstvu kultury České republiky k privatizaci a následně si pořídil i kopie těchto materiálů, avšak netoliko ke Knižnímu velkoobchodu v likvidaci, jak byl požádán ministrem Baštou, ale např. k privatizaci Gramofonových závodů, filmového průmyslu apod., když tyto skutečnosti jsou potvrzeny zaměstnanci Ministerstva kultury. Tolik ke stručnému rekapitulování žádosti vyšetřovatele.

Mandátový a imunitní výbor projednal tuto žádost vyšetřovatele při své 42. schůzi 10. července t. r., a to zčásti za přítomnosti pana poslance Jaroslava Bašty, který se předtím měl možnost seznámit s prověřovacím spisem a který na jednání výboru měl možnost se vyjádřit i k tomu, co bylo jádrem věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP