Neautorizováno !


 

(18.50 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Co se týká politické situace v Pákistánu, jak o ní před chvílí hovořil pan poslanec Filip, dovolil bych si připomenout pouze tu skutečnost, že vláda, která nastoupila k moci převratem v listopadu 1999, uznává legitimitu Pákistánské islámské republiky, je zde zachována kontinuita, prezidentem zůstal nadále pan prezident Tarár. V důsledku toho vůči Pákistánu nebyly přijaty žádné mezinárodní sankce nebo jakákoli jiná opatření. S tímto uznáním legitimity došlo i k uznání platnosti všech existujících smluv a podle našich poznatků pákistánská vláda, stejně jako vláda česká, má nadále zájem na uzavření této smlouvy. Čili situace v Pákistánu není žádným důvodem k tomu, abychom jakkoliv měnili postoj, který jsme vyjádřili i zde na půdě Poslanecké sněmovny již v prvním čtení. Velmi proto prosím, aby byla nyní schválena smlouva i ve druhém čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Návrh iniciativně také projednal rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisk 403/1, resp. 2. Ptám se zpravodajů, zda mají v úmyslu nějak rozsáhleji či jinak, než je uvedeno ve sněmovním tisku, usnesení výborů komentovat.

Není to potřeba, neboť sněmovní tisky máme k dispozici.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikdo se také nehlásí z pléna. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem, které zní:

"Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 7. května 1999 v Praze."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 874. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 142 pro návrh 131, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji za hladké projednání. Blíží se 19. hodina. Opakuji, jaký bude následující postup. Máme před sebou tyto návrhy zákonů v prvém čtení: body 57, 59, 60, 61, 65, 66, 67. Mým úmyslem je pokusit se projednat všechny tyto zákony v prvém čtení s tím, že po 19. hodině nebude o nich hlasováno a hlasování k těmto návrhům budou provedena zítra jako první body po těch bodech, které byly již schváleny jako první, druhý, resp. třetí bod našeho jednání.

Dalším bodem je

 

57.
Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže
/sněmovní tisk 526/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvede návrh ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, ve znění zákona č. 307/1997 Sb. řešil správu majetku bývalého Socialistického svazu mládeže, který byl tehdejším ústavním zákonem č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky, etatizován.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: (Reakce na permanentní hluk:) Promiňte, pane ministře, já opět přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. (Předsedající vyčkává na klid v sále.)

 

(Jednání přerušeno v 18.54 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 18.55 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji přerušené jednání Poslanecké sněmovny a uděluji znovu slovu panu ministru Zemanovi.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Důvodem zpracování tohoto návrhu vládního návrhu je několik faktorů. Očekávání, že Fond dětí a mládeže bude spravovat majetek ve prospěch dětí a mládeže, se nenaplnilo. Fond po celou dobu existence svoji úlohu řádně neplnil. Jedinou viditelnou podporou byly dotace občanským sdružením dětí a mládeže, které vždy však tvořily pouze nepatrnou část rozpočtu fondu. Pod jeho správou se hodnota majetku nejen nezvyšovala, ale výrazně snížila. Proto se již v roce 1997 začalo uvažovat o jeho zrušení. Tato úvaha byla realizována dohodou mezi bývalým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu o zrušení fondu do tří let.

Špatná správa majetku především v dceřiných společnostech, kde fond dopustil špatné hospodaření, nejasnosti okolo prodeje CKM, a. s., i neochota současného výboru fondu postupovat podle předchozích dohod vyjádřených v materiálu Postup vypořádání majetku bývalého SSM, který je ve správě fondu, který vzala s výhradami vláda na vědomí svým usnesením č. 693 ze dne 7. 7. 1999, vyvolaly současný záměr vlády urychleně zrušit fond jako nefunkční organizaci, která není schopna řádně pečovat o majetek státu. Vláda proto považuje za výhodnější řešení fond zrušit likvidací. Protože likvidátor je povinen postupovat podle obchodního zákoníku a nemohl by provádět vládou schválený postup vypořádání, který obsahuje i bezúplatné převody, obsahuje předkládaný vládní návrh zákona i ustanovení, které umožní likvidátorovi majetek, který mohou ke své práci s dětmi a mládeží využít obce, nevládní organizace dětí a mládeže, školy a školská zařízení, na ně převést.

Předkládaný návrh zákona navrhuje jako termín vstupu fondu do likvidace den nabytí účinnosti zákona. Samotné zrušení zákona č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže, a zákona 307/1997 Sb. je stanoveno pevným datem ke dni 1. 1. 2003.

Způsob naložení s eventuálním zbylým majetkem, právy a závazky fondu řeší návrh zákona převodem na stát zastoupený Ministerstvem financí. Teprve po vypořádání bezúplatných převodů by měl likvidátor postupovat podle ustanovení obchodního zákoníku, to je majetek nevhodný pro práci s dětmi zpeněžit a výtěžek uložit na zvláštním účtu Ministerstva financí.

Ministerstvem financí jmenovaný likvidátor bude postupovat přiměřeně podle § 70 až 75 obchodního zákoníku a metodiky zpracované Ministerstvem financí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kterou vláda předloží ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu. Takto stanovený postup likvidátorovi umožní výše uvedené neobvyklé postupy likvidace v souladu se stanovenou metodikou vypořádání majetku. Aby bylo omezeno prodlužování likvidace, je v návrhu zákona stanoven i rozhodný termín pro ukončení likvidace. K tomuto termínu, pokud do té doby nebude likvidace ukončena, přecházejí všechna práva a povinnosti likvidátora na Ministerstvo financí.

Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a není v rozporu s právními akty Evropských společenství. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Václav Pícl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP