Neautorizováno !


 

(19.00 hodin)

Poslanec Václav Pícl: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona o zrušení FDM, uvedený v tisku 526, je velmi stručný, ale obsahem velmi závažný. Hlavní důvody, které vedly vládu k jeho předložení, již sdělil pan ministr. Svůj nesouhlas s dalším pokračováním činnosti fondu vyjádřil i ve svých usneseních náš výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Předložený návrh zákona stanoví postup a pevně stanovené termíny počátku a konce likvidace fondu.

Osobně za nejdůležitější považuji tu pasáž, ve které se část majetku bezúplatně převádí na občanská sdružení dětí a mládeže, školy a školská zařízení, popř. na územní samosprávné celky, a to v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády. Převedený majetek bude tedy i nadále sloužit pro přímou práci s dětmi a mládeží.

Jak jsem měl zatím možnost hovořit se svými kolegy z výboru, je pravděpodobné, že ve druhém čtení budou podány některé pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona. Přesto doporučuji jako zpravodaj pro prvé čtení Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, ve kterém vládní návrh zákona o zrušení FDM č. 526 propustí do druhého čtení a přikáže výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego.

Otevírám obecnou rozpravu, do které mám několik přihlášek. Předtím, než udělím slovo přihlášeným kolegům, dovolím si informovat o tom, že mohla vzniknout pochybnost o mém prohlášení, že nebudeme hlasovat po 19. hodině k návrhům zákonů. Měl jsem na mysli to hlasování, jímž se rozhoduje o zásadním osudu těchto zákonů, tedy postoupení do dalšího čtení, vrácení nebo zamítnutí. Netýkalo se to procedurálních návrhů ani návrhů typu sdružení rozpravy k několika bodům. Myslím si, že takto tomu většina kolegů rozuměla, ale pro jistotu jen dodávám přesnější výklad.

Mám k dispozici tři písemné přihlášky - pana poslance Havlíčka, paní poslankyně Aleny Svobodové, paní poslankyně Šojdrové. Panu kolegovi Havlíčkovi uděluji slovo.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedající, dámy a pánové, Poslanecké sněmovně byl předložen sněmovní tisk 526, který obsahuje návrhy zákona na likvidaci Fondu dětí a mládeže zvláštním zákonem. - Omlouvám se, jsem velmi nachlazen.

Přestože je to postup neobvyklý, je třeba přiznat, že v případě standardního postupu likvidace majetku, který má sloužit dětem a mládeži, by mohl tento majetek být převeden takovým právním subjektům, které by ho využívaly k jiným než obecně prospěšným účelům.

Důkladně jsem si celý návrh prostudoval, a nevycházím z úžasu jak je možné, že zpracovatel návrhu, tj. ministerstvo školství, nepostupoval podle usnesení vlády č. 693/1999 a z okruhu možných nabyvatelů vyřadil obce a nahradil to vládním ustanovením o možnosti převedení na územní samosprávné celky. Ale v důvodové zprávě v obecné části je uvedeno "majetek, který mohou ve své práci s dětmi a mládeží využít obce, nevládní organizace dětí a mládeže, školy a školská zařízení, lze na ně převést". A ke zvláštní části článku 2 bod 2 jsou ve třetí větě znovu citovány obce.

Potom mě automaticky napadá otázka, že návrh zákona byl upraven tak, aby obce jako eventuální nabyvatelé nebyly uvedeny. Táži se, proč. Uvedu konkrétní příklad problémů spojených s užíváním majetku bývalého SSM, dnes ve využívání skautů.

Po mnohaletém pronájmu Klubu mládeže v Havlíčkově Brodě soukromé firmě, jejíž jméno si nepamatuji, bylo ve městě veřejným tajemstvím, že se v těchto prostorách prodávají drogy, a po nekonečných tahanicích byl majetek nakonec převeden do užívání skautů. Ve smlouvě měli skauti stanoven nájem v takové výši, že ho nebyli schopni a nejsou schopni splácet, natož aby mohli ze získaných prostředků platit opravu a údržbu tohoto zařízení, popř. tohoto objektu.

Myšlenka, že takováto zařízení si na svůj provoz vydělají z komerčního pronájmu, není všelékem, protože v prvé řadě je třeba, aby tyto prostory využívala především mládež, a teprve až na posledním místě by takové prostory měly být pronajímány. A to ještě pomíjím tu skutečnost, že lukrativních kancelářských prostor je již ve většině měst dostatek, a to s takovým vybavením a za takové ceny, že v současnosti nemá význam s touto variantou získávání finančních prostředků počítat.

Zde tedy vystupuje potřeba a možnost převést tato zařízení na města a obce, které mají zájem svým dětem a mládeži zabezpečit mimoškolní vyžití a všem ostatním spolkům zajistit kulturní prostředí k provozování všech druhů sportů a kroužků, které tam mohou pracovat.

Města mají dostatek prostředků k provedení potřebných oprav, aby zařízení nechátrala, a mají možnost zajistit prostředky na provoz a údržbu. Ovšem za předpokladu, že budou pevně a přísně stanoveny podmínky ve smlouvách atd.

Nedovedu si představit, jak by podobná zařízení, pokud mají městský či obecní charakter, spravovaly územní celky. V rámci druhého čtení v tomto smyslu podám konkrétní pozměňovací návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní uděluji slovo paní poslankyni Aleně Svobodové.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ve svém vystoupení k vládnímu návrhu zákona o zrušení FDM, tisk č. 526, budu hovořit především ve smyslu otázky, jak byla, je a bude plněna litera zákona, a to ústavního zákona č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku SSM lidu ČSSR, § 4, a zákona č. 113/1993 Sb., ve smyslu pozdějších zákonů, o tom, že majetek bývalého SSM bude použit výhradně pro potřeby dětí a mládeže.

Pro přesnost je třeba hovořit spíše o zbytku tohoto majetku, který měl v roce 1989 mnohamiliardovou hodnotu, a přesto zde ještě zbývá majetek v hodnotě kolem jedné miliardy korun. Ten je třeba transparentně využít výhradně ve prospěch dětí a mládeže, jak říká právě uvedený ústavní zákon.

Návrh zákona o zrušení FDM však tuto zcela jasnou perspektivu nedává. Dovolte, vážené kolegyně a kolegové, abych připomněla, že v červnu minulého roku - koneckonců pan ministr už o tom tady mluvil - předložila předsedkyně výboru FDM vládě k projednání materiál, který byl nazván Postup vypořádání majetku bývalého SSM ve správě Fondu dětí a mládeže, včetně harmonogramu převodu nemovitostí. Tento materiál obsahoval kategorizaci objektů a jejich možnou využitelnost, tedy velmi široké využití majetku bývalého SSM pro potřeby dětí.

Vláda ve svém ustanovení č. 693/1999 z července minulého roku vzala na vědomí výše zmíněný dokument o vypořádání majetku a vyslovila požadavek na jeho dopracování a upřesnění. V červenci 1999 byl Poslaneckou sněmovnou odvolán pro nekvalitní práci a především pak pro protizákonný prodej obchodní společnosti CKM, a. s., stávající výbor FDM a byl jmenován nový výbor. Ten postavil svou činnost na koncepci další existence fondu. Tím se ovšem dostal do rozporu se zmíněným usnesením vlády a se záměrem postupné likvidace fondu.

Chtěla bych zde ovšem přesto zdůraznit, protože se uvádí jako důvod zrušení mimo jiné i špatná práce FDM, že nový výbor FDM provedl řadu kroků, které vedou ke zlepšení práce FDM, k omezení aparátu fondu, ke snížení nákladů na vlastní činnost a ke zvýšení finančních prostředků pro přímou práci s dětmi a mládeží. Snížil počet zaměstnanců fondu o jednu třetinu a vypověděl nevýhodné nájemní smlouvy, které byly zmíněny a kritizovány ve zprávě NKÚ z roku 1997 - to byla kontrola hospodaření FDM do roku 1996.

V této situaci, kdy nový výbor FDM posunul svou činnost blíže k plnění zákona č. 113/1993 Sb., o FDM, to znamená blíže k využití tohoto majetku ve prospěch dětí a mládeže, a v situaci, kdy není dosud vypracován podrobný materiál o vypořádání majetku bývalého SSM v souladu s potřebami dětí a mládeže, který by obsahoval seznam všech nemovitostí ve správě fondu, včetně nezbytných údajů, jako je využitelnost, ekonomická rozvaha, kategorizace těchto objektů, dochází k zásadní změně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP