Neautorizováno !


 

(18.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře. Přerušuji jednání sněmovny do doby, než v ní bude klid. (Atmosféra v jednací síni se postupně zklidňovala.)

Zahajuji přerušené jednání. Pane ministře, prosím, hovořte.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Jako předkladatel tohoto návrhu zákona jsem byl postaven před situaci - buď všechno zahodit a nechat českou kinematografii ve stavu, ve kterém je, anebo v mantinelech, které jsou mi dány jednak názorem Ministerstva financí, ale jednak i názory opozičních poslanců, kteří při projednávání autorského zákona dali jasně najevo, jak by se stavěli ke zdaňování třeba videokazet nebo dalších obrazových nosičů, jsem si musel pomoci tak, jak jsem si pomohl.

Znamená to, že zákon, který předkládám, je opravdu pouhou technickou normou. Nikdy jsem neřekl to, co řekla paní poslankyně Dostálová, že zákon, který předkládám, po nás chce Evropská unie. Nikoliv. EU nechce, abychom harmonizovali své audiovizuální právo s normami EU. To je záležitost národní kinematografie. Tento zákon je pouze potřebný proto, že evropské zdroje pro kinematografii požadují jistou evidenci, jisté sledování filmové produkce, to, jak vypadá distribuce. Proto v této normě, kterou jsem předložil, tyto záležitosti zůstaly.

Pokud se týče audiovizuálního centra, to jsem se rozhodl řešit způsobem, který mi jedině zbyl z možností, tj. neustanovit ho zákonem a hledat rezervy v příspěvkových organizacích Ministerstva kultury, najít tam finanční prostředky pro mzdy a během dvou tří měsíců toto centrum zřídit a řešit věci, které mělo řešit audiovizuální centrum, které by bylo stanoveno tímto zákonem.

Pokud se týče financování českého filmu, tato novela, jak jsem vám již řekl, byla připravena, bohužel neprošla připomínkovým řízením, a pokud něco neprojde připomínkovým řízením, nemohu s vážným rozporem dávat do vlády žádný materiál.

Jinými slovy, pokud nebude přijata novela audiovizuálního zákona, který máte před sebou, svět se samozřejmě nezboří. Filmy se budou v ČR točit dál. Ale bude obtížné bez této materie získat dosah na evropské fondy, pokud se týká příspěvků na kinematografii. Bude velice těžké bez tohoto zákona sledovat, kdo v ČR točí filmy, což po nás chtějí evropské statistiky, aby opět mohly uvolnit své fondy.

(pokračuje Dostál)

Opakuji tedy, že tento zákon, který máte před sebou, je pouhou technickou normou a já na jeho přijetí trvám z prostého důvodu: I tato malá novelizace má pomoci české kinematografii.

Děkuji vám, že chápete situace, ve které jsem se ocitl ne vlastní vinou, a osud tohoto zákona je nyní ve vašich rukou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Toto bylo vaše závěrečné slovo. Zeptám se pana zpravodaje, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Je tomu tak.

 

Poslanec Josef Ježek: Budu hovořit už jenom velmi krátce. Musím přiznat, že jsem velmi rád, že ministr kultury zde vystoupil tak, jak tady vystoupil, že se k tomu postavil chlapsky a čelem a že uznal, že prakticky předkládaná záležitost je, on to nazval velmi kulantně, ale já to nazvu velmi naplno, jistým paskvilem, který se prostě do sněmovny dostal.

Proto si myslím, že návrh, který byl přednesen v rámci rozpravy, v rámci mého expozé na vrácení této zákonné předlohy k přepracování, je myslím zcela oprávněný a já na něm trvám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Děkuji. Slyšeli jsme závěrečné slovo pana ministra i zpravodaje.

Ještě jednou rychle zagonguji. Rozhodneme o návrhu, kterým Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 871 a ptám se, kdo je pro přednesený návrh vrátit návrh navrhovateli k dopracování. Kdo je proti?

Z přítomných 144 pro návrh 65, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh není.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 872. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 144 pro návrh 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Slovo má předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážené paní a pánové, dovolte mi, abych vás krátce zdržel jedním procedurálním návrhem.

Způsobil jsem při projednávání smluv ve druhém čtení odložení tohoto projednávání pro stanovisko pákistánské strany vládou předložené smlouvy pod původním číslem 82, kterým byl "Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 7. května 1999 v Praze, sněmovní tisk 403, druhé čtení". Po prověření a po osobním setkání s panem velvyslancem, a Ministerstvo zahraničních věcí potvrdilo, že jak pákistánská strana, tak ČR stojí o uzavření této smlouvy, a doporučuji ji zařadit nyní k projednání.

Myslím si, že místopředseda vlády pan Mertlík je na toto předložení smlouvy připraven.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, jde tedy o přesun v rámci schváleného pořadu schůze.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro projednání této smlouvy v tuto chvíli. Kdo je proti?

Z přítomných 144 pro 126, proti 6. Návrh byl přijat.

 

72.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 7. května 1999 v Praze
/sněmovní tisk 403/ - druhé čtení

 

Úvodní slovo přednese místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, a to v rámci druhého čtení.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chtěl bych vám poděkovat za tuto vstřícnost, kterou jste ke mně projevili. Budu velmi stručný, protože smlouva byla podrobně odůvodněna v rámci prvního čtení.

Zde bych si dovolil pouze upozornit na to, že v Pákistánu existuje celá řada majetkových účastí českých podniků, z nichž nejvýznamnější je účast Moravských naftových závodů Hodonín na nálezu významného ložiska zemního plynu, což je nesmírně perspektivní investice. Všem těmto podnikům tato smlouva výrazně pomůže, samozřejmě stejně jako podnikatelům pákistánským.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP