Neautorizováno !


 

(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v našem jednání. Konstatuji, že jsme přerušili tento bod v průběhu rozpravy ve třetím čtení poté, co zazněl procedurální návrh pana poslance Jiřího Vlacha. Chystám se za malou chvíli dát o tomto procedurálním návrhu hlasovat. Prosím všechny, kteří se chcete hlasování zúčastnit, abyste se dostavili do jednacího sálu. Zároveň vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

V hlasování pořadové číslo 728 budeme rozhodovat o procedurálním návrhu pana poslance Jiřího Vlacha.

 

Hlasování číslo 728 zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, když z přítomných 180 hlasovalo pro 124 a proti 51.

 

Tímto postupem se budeme řídit. Nyní ale konstatuji, že jsme v průběhu rozpravy v rámci třetího čtení k bodu č. 96. Ještě se chci zeptat, zdali se někdo do rozpravy v rámci třetího čtení hlásí. Není tomu tak. Rozpravu uzavírám.

Pane ministře, chcete využít možnosti a vystoupit se závěrečným stanoviskem? Nikoliv. Pan zpravodaj Ambrozek chce využít této možnosti? Také ne. Pan zpravodaj Pícl? Také ne.

Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, abyste zaujal pozici u řečnického stolku a navrhl proceduru, kterou schválíme, a poté budeme hlasovat.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl jsem původně navrhnout proceduru hlasování po jednotlivých částech, ale poté co mi to řada kolegů rozmlouvala, navrhuji, abychom hlasovali o návrzích tak, jak byly podány. Když v tom listujete, měli byste v tom lepší orientaci.

Nejprve bych nechal hlasovat o stažení návrhů C1 a I1, abychom to vyčistili, a potom bychom hlasovali od B1 stále dál. Pokud nebude námitek, navrhl bych i společná hlasování. Řeknu to nyní, ale budu to říkat i u jednotlivých hlasování.

Schválení bodu B1 vylučuje hlasování o bodu K1, schválení bodu B8 vylučuje hlasování o H4, potom přijetí D1 a D2 vylučuje L1 a přijetí F vylučuje písmeno G.

To jsou ty vylučovací návrhy. Navrhuji hlasovat o některých písmenech dohromady. Jestli není námitek, vzhledem k tomu, že je platné stanovisko předkladatele a zpravodaje u návrhu B1, 3, 5, 7, 9, 10 a 11, navrhuji o nich hlasovat dohromady. Dále lze hlasovat dohromady o návrzích C 2, 3, 4 a 5, dále o návrzích C11, 12, 13, nejsou-li námitky. Nutné je hlasovat o návrhu D1 a D2 dohromady, dále lze hlasovat o návrhu D3 a D4 dohromady. Dále je nutné hlasovat o návrhu G1, 2, 3 dohromady, stejně jako o návrhu H1, 2 a 3. Lze hlasovat dohromady i o návrhu K2 a 3 i o obou návrzích pod písmenem M, protože se jedná o upřesnění.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Možná že to bylo poněkud rychlé, ale vidím, že to máte dobře připravené. Vidím nějakou námitku nebo upřesnění u kolegy Brouska. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Brousek: Pane předsedající, mám námitku. Byl bych rád, aby se o B11 hlasovalo zvlášť.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Souhlasím.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlásí se paní kolegyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Omlouvám se, ale asi stěží každý z nás stihl zaznamenat návrhy pana zpravodaje o společném hlasování. Navrhuji, abychom se neřídili shodným názorem zpravodaje a navrhovatele, ale pouze tam, aby bylo společné, kde jde o věcnou souvislost, navrhovaného znění. Jinak navrhuji, aby bylo hlasováno odděleně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Paní kolegyně, já jsem za prvé řekl, že bude dobré zopakovat ještě jednou návrh procedury, abychom se ve všem zorientovali, ale myslím si, že v rámci toho ohromného množství hlasování, pokud dospějeme k možnosti zefektivnit naše jednání a nebude-li proti tomu námitek, že by bylo dobré některá hlasování spojit.

Vyslechněme ještě jednou pomalu návrh zpravodaje s připomínkou pana kolegy Brouska a potom uvidíme, jestli budou ještě námitky.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Navrhuji tedy hlasovat o stažení návrhu C1 a I1, poté u písmene B navrhuji hlasovat zároveň, pokud to nebude paní kolegyni Rujbrovou pohoršovat, o bodech B1, 3, 5, 7, 9 a 10. Jde o upřesnění, které školský výbor přijal, i když se týkají různých paragrafů, ale domnívám se, že o nich lze hlasovat dohromady.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Souhlasí, paní kolegyně Rujbrová? Ano, děkuji.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pak samozřejmě o zbývajících pod písmenem B budeme hlasovat jednotlivě. Potom lze hlasovat u písmene C dohromady C2, 3, 4 a 5.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není námitek. (Námitky nebyly.)

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pak lze hlasovat dohromady C11, 12 a 13.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Námitky nejsou, děkuji. Dále prosím.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pak je nutné hlasovat B1 a 2 dohromady - to je návrh kolegy Pícla, a pak lze hlasovat dohromady D3 a 4.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není námitek, prosím dále.

 

Poslanec Libor Ambrozek: V případě, že nebude přijato písmeno F, tak je nutné hlasovat G1 až 3 dohromady - to je návrh kolegy Ekerta, ten jistě souhlasí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Počkejte, pane zpravodaji, vidím, že někteří kolegové ještě listují, čili nebude-li přijat F, hlasovat G1 až 3 společně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP