Neautorizováno !


 

(12.20 hodin)

Poslanec Libor Ambrozek: U písmene H1 až 3 dohromady, týkají se stejné záležitosti.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nevidím námitky.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pak lze hlasovat dohromady písmeno K2 a 3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně Rujbrová žádá oddělené hlasování.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Návrhy kolegy Beneše 1 a 2 lze hlasovat dohromady, oba jsou upřesňující. Je to písmeno M.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Také není námitek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Když dohlasujeme jednotlivá písmena, je nutné hlasovat o návrhu pod písm. A - to je komplexní pozměňovací návrh výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Legislativně technické připomínky a návrhy v rozpravě ve třetím čtení zazněly od vás. Kdy je budeme hlasovat, pane zpravodaji?

 

Poslanec Libor Ambrozek: Budeme o tom hlasovat před návrhem A jako o předposledním.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je zde námitka. Prosím kolegu Mandíka.

 

Poslanec Josef Mandík: U čl. 26, bod 1, 2 a 3 žádám oddělené hlasování. Je to bod A. Pan zpravodaj navrhuje hlasovat o tom en bloc. Mám požadavek v čl. 26 bod 1, 2 a 3 hlasovat odděleně.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Je to komplexní pozměňovací návrh výboru, nedomnívám se, že je z toho možné vytrhávat jednotlivá písmena.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím, že to má povahu pozměňovacího návrhu, který bude muset být podroben hlasování. Vycházíme ale vždy z logiky, že navrhovatel doporučuje. Je-li navrhovatelem výbor a navrhl komplexní návrh, rozumím tomu tak, že navrhovatel tohoto pozměňovacího návrhu chce hlasovat o celku. Je-li námitek proti hlasování o celku, mělo by být rozhodnuto hlasováním. Vycházím z logiky, že se jedná o stanovisko předkladatele tohoto pozměňovacího návrhu.

Prosím kolegu Brouska.

 

Poslanec Václav Brousek: Pane předsedající, nevím, jestli jsem dobře poslouchal, ale nebyla zmínka o písm. R. Jedná se o část 26. Kdy bude o tom hlasováno?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, vypořádejte se s připomínkou.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nejmenoval jsem všechna písmena, budeme o nich hlasovat až do konce. Končí to písm. R.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Znamená to, že vyjma bodů, které byly specifikovány, musíme se vypořádat ještě se všemi pozměňovacími návrhy před hlasováním o komplexním návrhu pod písm. A.

Je námitek k proceduře? Nechal bych teď odsouhlasit proceduru, jak ji navrhl zpravodaj, s tím, že se potom budeme muset vypořádat s připomínkou pana kolegy Mandíka. Není námitek? Není.

 

Hlasování pořadové číslo 729 bude rozhodovat o tomto návrhu procedury s tím, že jediný nedořešený problém je připomínka pana kolegy Mandíka.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 729. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 179 pro 172, nikdo proti.

 

Nyní se vypořádáme s připomínkou pana kolegy Mandíka ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pod písm. A. Opakuji mé stanovisko. Myslím si, že se vždy vycházelo z logiky, že předkladatel návrhu, ať je jím poslanec, nebo orgán sněmovny, rozhoduje o tom, je-li jeho návrh podán jako celek, nebo nikoliv. Jestliže byla námitka proti tomuto návrhu předkladatele, postupuje se podle § 72 odst. 5, kde je uvedeno, že se sněmovna může usnést, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu odděleně. To je podstatou návrhu pana kolegy Mandíka.

Měli bychom nyní rozhodovat podle § 72 odst. 5, o návrhu kolegy Mandíka na to, aby ty části návrhu pod písm. A, které specifikoval, byly projednávány odděleně. Je námitek proti tomuto mému postupu? Není. Pan zpravodaj zaznamenal, které návrhy kolega Mandík chtěl samostatně hlasovat. Nyní budeme rozhodovat o tom, zda tyto body budeme hlasovat odděleně.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 730. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 178 pro 27, proti 139.

Platí procedura, která byla schválena v hlasování pořadové číslo 729. Pane zpravodaji, v rámci této schválené procedury předkládejte prosím jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nejprve budeme hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů C1 a I1. Stanoviska jsou souhlasná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování číslo 731 rozhodne o návrhu na stažení těchto dvou pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Z přítomných 178 pro 175, proti jeden.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní budeme hlasovat společně o návrzích pod písm. B1 - to je legislativně technické upřesnění B1, B3, B5, B7, B9 a B10. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 731. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Z přítomných 178 pro 171, proti jeden.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní budeme hlasovat o návrhu B2. Chtěl bych jen připomenout, že jeho přijetí vylučuje hlasování o návrhu K1. Je to vážný pozměňovací návrh, který se týká jmenování vedoucích odborů krajského a okresního úřadu odpovědných za školství. Je to na straně 60.

Stanovisko pana ministra je neutrální, stanovisko zpravodaje záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 733 rozhoduje o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.

Z přítomných 178 pro 28, proti 35.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Návrh B4 je nehlasovatelný. Byl to pozměňovací návrh, který byl k původnímu vládnímu textu. V komplexním pozměňovacím návrhu je už vyřešen.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tuto interpretaci nikdo nenamítá, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Nyní budeme hlasovat o návrhu B6. Stanovisko předkladatele je souhlasné, stanovisko zpravodaje záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 734. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 178 pro 152, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Prosím další návrh

***
Přihlásit/registrovat se do ISP