Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dovolte mi navrhnout následující proceduru, a prosil bych o pozornost, protože na tom, jakou proceduru přijmeme, bude hodně záviset, jak dlouho budeme hlasovat.

Při návrhu procedury doporučuji sněmovně respektovat, že řada pozměňovacích návrhů vytváří jakési řetězce, to znamená jsou návrhy na zvyšování a snižování týchž položek, ovšem ve prospěch různých zdrojů, nebo naopak ve prospěch různých převodů. Tyto řetězce jsou tak složité, že doporučuji sněmovně, aby akceptovala přírůstkovou metodu, to znamená, že každý pozměňovací návrh tohoto typu je hlasovatelný přesto, že předtím mohl být přijat jiný pozměňovací návrh, který provedl posun nějakým směrem. Jinak řečeno, je-li v návrhu vládním částka 100, jeden pozměňovací návrh navrhuje o 50 zvýšit a jiný o 15 snížit, považuji za možné hlasovat o obou, přičemž výsledné číslo je dáno přijetím všech návrhů, které se týkají dotyčné částky.

To je dle mého názoru velmi efektivní způsob, jak se vyhnout složitým diskusím, kterým návrhům dát přednost, v jakém pořadí atd. Bude to samozřejmě klást nároky na vaši pozornost a budu upozorňovat na to, že příslušný pozměňovací návrh je oním pozměňovacím návrhem k návrhu, který již byl hlasován, a byla přijata určitá korekce.

To je základní východisko pro proceduru. Pokud toto východisko bude odsouhlaseno, je možné postupovat takto:

Odhlasovat všechny návrhy z části A, s výjimkou následujících šesti: A2, A20 , A21, A36, A34/10 a A68. Jsou to ta usnesení rozpočtového výboru, která byla v rozpravě ve druhém čtení výslovně požadována jako individuální hlasování, anebo jsou to ta usnesení rozpočtového výboru, k nimž v rozpravě byly předloženy zřetelně alternativní návrhy typu buď - anebo.

Po tomto souhrnném hlasování o celé části A bez vyjmenovaných šesti návrhů by následovala individuální hlasování o těchto vyjmutých částech usnesení rozpočtového výboru, přičemž zároveň bychom hlasovali o těch poslaneckých návrzích, které se jich týkají právě jako ony protinávrhy.

Poté by následovalo hlasování o všech ostatních pozměňovacích návrzích obsažených v části B v pořadí, v jakém byly předloženy.

A na závěr by byla hlasování k pozměňovacím návrhům k textové části a hlasování o doprovodných usneseních.

Závěrečné hlasování by bylo o návrhu zákona jako celku.

Ještě doplním. Tím, že ve třetím čtení v rozpravě padly návrhy na stažení dvou pozměňovacích návrhů z úst pana poslance Škromacha. Těmito hlasováními bychom celou proceduru zahájili.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za návrh. Nyní se budeme bavit o proceduře, kterou poté necháme odsouhlasit hlasováním. K proceduře se hlásí pan kolega Václavek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Václavek: Mám pocit, že bylo zapomenuto na položku týkající se pozměňovacího návrhu B45, který se týká bodu A57.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To znamená, že bod A57 by měl být také vyjmut. Prosím o chvilku strpení.

Vidím sice přihlášku kolegy Recmana, ale dokončíme tuto připomínku. Hovoří pan zpravodaj.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: To není návrh na vypuštění položky, to je návrh na přesun, a je to právě přesun toho, jak jsem říkal, přírůstkového typu, kdy jeden návrh někam něco přesouvá a jiný z téže částky menší částku zase přesouvá dále.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vysvětleno, děkuji. Hovoří pan kolega Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená vládo, chtěl bych požádat sněmovnu, abychom z části A, což je usnesení rozpočtového výboru, vyjmuli tři položky z hlasování. Bylo řečeno, že to budou položky A2, A20, A21, A36, A34/10, A68 a A57. Chtěl bych požádat o vyjmutí položek 31, 33 a 42. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, tady je problém. Dohodli jsme se za prvé na tom, že položka A57 nebude vyjmuta , protože připomínka pana kolegy Václavka se vyjasnila. A za druhé jsme vycházeli z toho, že tyto návrhy byly předneseny v rámci druhého čtení na oddělení jednotlivých položek, jestli se mnou pan zpravodaj bude souhlasit.

Pane zpravodaji, teď nevím, co navrhnete. Obávám se, že o samostatném hlasování bychom museli hlasovat, pokud jde o položky 31, 33 a 42, že o nich budeme hlasovat odděleně.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: U položky A31 není individuální hlasování nezbytné, protože další návrhy v části B vyprazdňují tuto položku. Znamená to, že to je opět postup, který jsem popsal, kdy následnými hlasováními je dosahováno téhož cíle, tj. je to úplně stejné, jako kdyby proběhlo napřed individuální hlasování a pak docházelo v případě schválení k dodatečnému vyprazdňování.

Položka A33 je ovšem obrovská skupina pozměňovacích návrhů, která není dotčena v jiných návrzích. Tady bych doporučil v souladu s návrhem pana místopředsedy hlasování o tomto návrhu, aby proběhlo individuální hlasování u položky 33.

A pokud jde o položku 42 - hřiště - měl by být stejný postup jako u položky 33, tzn. hlasováním rozhodnout o individuálním hlasování o této položce.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Jsou ještě připomínky k proceduře? Není tomu tak.

Kolegyně a kolegové, první hlasování, které proběhne, bude o schválení procedury, tak jak ji navrhl pan zpravodaj, s tím, že jsme si upřesnili, že o návrzích pana kolegy Recmana bude hlasováno ve smyslu, zda sněmovna vysloví či nevysloví souhlas, aby se o položkách 33 a 42 hlasovalo odděleně. Toto je tedy v rámci toho, co nyní budeme odsouhlasovat.

Do rozpravy k proceduře se nikdo nehlásí.

 

Hlasování pořadové číslo 378 rozhodne o proceduře tak, jak jsme ji nyní zpřesnili. Pardon, zřejmě jsem omylem zahájil hlasování dříve, nežli jsem měl v úmyslu, takže necháme čas doběhnout… Hlasování číslo 378 je prohlášeno za zmatečné.

 

V hlasování pořadové číslo 379 rozhodujeme o proceduře, jak ji navrhl pan zpravodaj a zpřesnili jsme ji. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 197 pro bylo 195, proti nikdo.

 

Pane zpravodaji, teď bychom asi měli hlasovat o stažení návrhů pana kolegy Zdeňka Škromacha. Je tomu tak?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jde o návrhy 52/1 a 53/1, které jsou navrženy ke stažení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hlasování pořadové číslo 380 rozhodne o stažení těchto dvou pozměňovacích návrhů kolegy Škromacha, resp. jejich alternativ. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti ?

Návrh byl přijat, když z přítomných 197 pro bylo 193 a proti jeden.

 

Prosím, pane zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP