Neautorizováno !


 

(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Mandík, připraví se pan poslanec Václav Brousek.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi předložit jeden pozměňovací návrh k části 27 bod 8 § 12, v novém odst. 4 v předposlední větě za slovem "ministerstvo" vypustit slova "ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kolega Brousek, poté pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přednesu jeden pozměňovací návrh k části 26 tisku 426.

Navrhuji vložit nový bod 20 tohoto znění:

"20. § 45 odst. 1 zní: (1) Součástí školy mohou být předškolní zařízení, školní družina, školní klub, knihovna, internát, domov mládeže, školní jídelna, školní hospodářství, popř. jiné části, které schválí orgán kraje v přenesené působnosti."

Stávající body 20 a 21 se přečíslují na 21 a 22.

Důvodem je, že původně tam bylo ministerstvo, a v situaci, kdy zřizují kraje, popř. obce tyto školy, jsou za ně zcela zodpovědny a myslím si, že by povolení zřídit si školní klub, knihovnu apod. měl na sebe převést orgán kraje v přenesené působnosti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan kolega Doležal svoji přihlášku stáhl, zároveň to bylo poslední písemné přihlášení poslance do rozpravy. Žádnou přihlášku další nevidím, podrobnou rozpravu proto končím.

Pokud se nepletu, a doufám, že mi dá pan zpravodaj za pravdu, nezazněl ani návrh na vrácení k novému projednání, ani návrh na zamítnutí návrhu zákona, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

19.
Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů
a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 344/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Václav Grulich. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů byl dne 2. listopadu 1999 projednán v prvním čtení a přikázán k projednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Uvedený výbor projednal návrh na své schůzi 17. listopadu minulého roku a doporučil sněmovní tisk 344 schválit s přijatými pozměňovacími návrhy.

S navrhovanými změnami, které jsou převážně formulační nebo zpřesňující povahy, lze vyslovit souhlas. Chtěl bych se zastavit pouze u těch návrhů, jejichž přijetí může v praxi působit určité problémy.

Jedná se o body 3. a 4. usnesení výboru, kterými se mění § 4 návrhu zákona. Jde o to, vypustit ze zákona překážku ve výkonu volebního práva, spočívající ve výkonu vazby a zadržení tak, jak je např. zná zákon o volbách do zastupitelstev obcí.

Je třeba si uvědomit, že překážka výkonu volebního práva není zbavením tohoto práva, pouze je volič nemůže vykonat. Tím, že nebudou uvedeny v zákoně, zakládá se důvod např. pro podání volební stížnosti, neboť výkon volebního práva z hlediska organizačně technického zabezpečení voleb nebude možné v případě zadržení a výkonu vazby zajistit. (Předsednictví převzala místopředsedkyně Buzková.)

Druhou úpravou je pak formulační úprava odst. 2 písm. f), podle které se za místo dosavadního návrhu za překážku výkonu volebního práva označuje výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu. Vládní návrh však formulací "vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících" sledoval i zohlednění výkonu této služby, vyplývající z plnění mezinárodních závazků ČR, tedy službu v zahraničí, kdy nemusí jít o bezpečnost ČR.

Dále jde o navrhovanou úpravu § 5 odst. 2 písm. c), týkající se neslučitelnosti funkcí u právnické osoby zřízené nebo založené krajem. Návrh na změnu textu člena statutárního orgánu pojmem "statutární zástupce" vyvolá problémy v praxi při aplikaci zákona. Jde o obecnou formulaci, která není obsažena ani v občanském, ani v obchodním zákoníku, a je zřejmé, že právní otázky neslučitelnosti funkcí jsou v samosprávných zastupitelstvech velmi citlivé na různé výklady, které by bylo potřeba v této souvislosti zaujmout.

Úprava týkající se § 39 odst. 2 vychází z následujícího textu, který říká, že "poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje" - konec citace. Přesto je třeba říci, že přetržení hlasovacího lístku je možno chápat jako vůli voliče zdůraznit pro něho nepřijatelnost kandidátů a možná i voleb, a slepování hlasovacího lístku okrskovou volební komisí by se mohlo jevit v této souvislosti jako zvláštní. Navíc považuji za účelné postupně volební zákony sjednocovat. Neplatnost hlasovacího lístku z důvodu přetržení má např. úprava voleb do Senátu. - Já jsem byl přesvědčen, že kongres skončil v neděli. (K poslaneckému klubu US.) Děkuji pánům kolegům, že mě nechají pokračovat.

Poslední, o čem bych se chtěl zmínit v souvislosti s usnesením garančního výboru, je doporučení vložit na začátek textu § 42 odst. 5 písm. b) a c) slovo "pověřený". Domnívám se, že je v tomto případě nadbytečné a zavádějící, a to vzhledem k předchozí úpravě, kde je v § 11 odst. 2 přesně vymezeno, že podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje - § 42 odst. 5 písm. b) - může pouze osoba, která má osvědčení podle § 9 odst. 2 písm. b), tj. zaměstnanec okresního úřadu v sídle kraje pověřený činností na úseku voleb, který prokáže zkouškou potřebné znalosti.

Závěrem bych se chtěl věnovat otázce nového organizačně technického a institucionálního zabezpečení voleb, která byla diskutována jak při prvním čtení návrhu zákona, tak při projednávání v garančním výboru. - Já bych skutečně poprosil pana kolegu Krásu a jeho kolegu, aby mě tuto technickou záležitost nechali dokončit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Chtěl bych znovu zdůraznit, že z hlediska věcného zabezpečení voleb je kontrola z pozice politických stran na všech úrovních dostačující a oproti stávající úpravě - komise - kvalitativně na vyšší úrovni.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP