Neautorizováno !


 

(17.20 hodin.)

(pokračuje Grulich)

Jak z úrovně okrskových volebních komisí, kde mohou být zastoupeny všechny kandidující subjekty, tak z místa zpracování volebních výsledků, což bude okresní úřad v sídle kraje, budou mít politické strany, politická hnutí a koalice k dispozici všechny údaje týkající se výsledku voleb v písemné podobě a z úrovně okresů i v elektronické formě. Tím je dle mého názoru dán dostatek zpětných vazeb k tomu, aby si politické strany, politická hnutí a koalice mohly ověřovat, že nedochází k žádné manipulaci s volebními údaji. Souběžně se rozšiřují i důvody pro možnost kontroly soudem, a to v dostatečném časovém prostoru.

Politické strany, politická hnutí a koalice mohou - a v tomto je úprava shodná jako úprava stávající - zasahovat do volebního procesu pouze cestou soudního přezkumu. Z tohoto pohledu se pak navrhování další účasti zástupců politických subjektů jeví jako nadbytečné a nesystémové.

V této souvislosti považuji za důležité sdělit, že vláda předpokládá Poslanecké sněmovně předložit v nejbližší době novelu zákona o volbách do zastupitelstev v obcích a do Parlamentu ČR tak, aby mohly být zařazeny na dubnovou schůzi Poslanecké sněmovny. Tyto návrhy upravují shodně konání voleb v jednom dni i zmíněný systém organizačně technického zabezpečení voleb.

Dámy a pánové, byť jsme ve druhém čtení, snažil jsem se osvětlit některé záměry vlády, aby mohly předejít např. některým nadměrně podávaným pozměňovacím návrhům. Snažil jsem se vás přesvědčit, že některé z těch problémů, které byly diskutovány jak v klubech jednotlivých politických stran, tak v garančním výboru, návrh zákona sleduje a snaží se je objektivně řešit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grulichovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 344/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, děkuji. Páni ministři, dámy a pánové. Já bych nechtěl dlouze hovořit ve zpravodajském slově. Myslím, že některé věci z jednání výboru už komentoval pan ministr. Já bych se rád krátce vrátil ke svému úvodnímu vystoupení v rámci projednávání při prvém čtení, kdy jsem upozorňoval na to, že návrh zákona nepřipouští kandidátku nezávislých. Na výboru jsme toto velmi silně diskutovali, a když jsme si uvědomili, že už dnes podle zákona o obcích vlastně v každé obci nad 14 000 obyvatel nekandidují nezávislí, ale nezávislí zakládají politickou stranu, neboť podle zákona o sdružování v politických stranách stačí tisíc podpisů, tak vlastně u čtrnáctitisícové obce se toto láme, a tudíž ta snaha, aby bylo umožněno kandidování nezávislých, ve své praxi stejně nenastává, neboť volí tu snazší cestu, cestu založení politické strany. Takže na našem výboru ani tento návrh po této diskusi předložen nebyl.

Další je zavedení uzavíracího kvora. V našem výboru nakonec zvítězil názor, že se jedná o volby více podobné volbám parlamentním než volbám komunálním, a proto v našem výboru získal širokou podporu návrh na stanovení uzavírací klauzule identické s volbami do Poslanecké sněmovny, tedy 5 % a stanovení osmi- a desetiprocentní uzavírací klauzule pro dvou- a vícečlenné kandidátky.

Přiznám se, že jsem patřil k těm, který prosazoval ustavení ústřední volební komise, resp. jakéhosi politického dozorového subjektu, a že já sám jsem se nakonec spokojil s vysvětlením toho celého mechanismu, celého toho procesu a na půdě našeho výboru návrh na ustanovení politického kontrolního orgánu - jakési ústřední volební komise při volbách do krajů - nezvítězil. A já sám tento návrh podávat nebudu po tomto vysvětlení, kterého se mi dostalo, přesněji se přidávám k tomu, co říkal již pan ministr, to znamená, že je zapotřebí upravit i ostatní zákony, ať už o volbách do zastupitelstev obcí, nebo do parlamentu a Senátu, do podobného znění.

Když jsme diskutovali počet zastupitelů, tak zcela jednoznačně zvítězil názor, že by vzhledem k tomu, že hlavní město Praha má 55 zastupitelů, tak že bychom se měli dostat na stejná čísla i při volbách do krajů. Jsem si vědom toho, že při projednávání zákona o obcích zde byly pozměňovací návrhy na jiné počty členů zastupitelstva. Jenom bych chtěl poprosit tuto sněmovnu, aby si při hlasování ve třetím čtení byla vědoma kontinuity mezi těmito návrhy zákonů, abychom se nedostali do střetu.

Jedna věc, kterou považuji za velmi důležitou a kterou při projednávání ve výboru jsme nemohli zde zmiňovat, a to jsou volby do zastupitelstva hlavního města Prahy. Jestli jste pozorně sledovali projednávání a komplexní pozměňovací návrhy z našeho výboru, tak jste jistě zaregistrovali, že navrhuje náš výbor, aby se volby do zastupitelstva hlavního města Prahy řídily zákonem o volbách do obecních zastupitelstev, s čímž je souhlas ze strany hlavního města Prahy. Bude to znamenat, že je zapotřebí, aby v rámci podrobné rozpravy zazněly podrobné pozměňovací návrhy. A zase prosím sněmovnu, aby si uvědomila provázanost těchto jednotlivých návrhů zákonů.

Z hlediska pozměňovacích návrhů, které náš výbor přijal, si myslím, že je také důležitý pozměňovací návrh v § 43, odst. 3, kde slovo "lichými" se nahrazuje slovem "celými", což ve výkladu expertů volebních systémů znamená, že Saint Legií se přechází na systém D´Handt.

Pokud se týká platnosti návrhu zákona, budu podávat dva pozměňovací návrhy. Jeden jako zpravodaj - technický, protože je zde navržena platnost 1. dubna letošního roku, což je nestihnutelný a ohrozitelný termín. Druhý je ten politický, a to si nechám nikoliv pro zpravodaje, ale pro pana poslance Beneše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Benešovi a otevírám obecnou rozpravu, do které jako první je přihlášen pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážení ministři, vážené kolegyně a kolegové. Jak už tady bylo mými dvěma předřečníky řečeno, tento návrh zákona má dvě části, které jsou novinkou. Jednak samozřejmě novinkou jsou volby do krajů jako takových a je tady věcná náplň, jakým způsobem budou prováděny tyto volby. Vedle toho je i ta technická organizační záležitost, jakým způsobem budou prováděny, a o tom tady mluvil jak pan ministr, tak kolega Beneš. Já bych se znovu snažil upozornit na to, že se vychází vstříc určitému modernějšímu způsobu, který reaguje i na nové způsoby zpracovávání dat ve volbách a který vytváří nový systém tzv. profesionálních komisí kromě komisí okrskových, přičemž na každém stupni s využitím výpočetní techniky mají politické strany, resp. strany kandidující ve volbách, možnost získávat nejen konečné výsledky, ale i průběžné výsledky, a tudíž velmi podrobně sledovat, zda nedošlo k porušení zákona.

Já si dovoluji vystoupit v obecné rozpravě proto, že budu podávat v podrobné rozpravě poměrně rozsáhlý pozměňovací návrh, který vychází z toho, co tady v poslední části svého projevu řekl kolega Beneš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP