Neautorizováno !


 

(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dále má slovo pan kolega Mareš.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedající, dámy a pánové, pozměňovací návrhy, které navrhuji, se vztahují k části 27. návrhu zákona, tj. změna zákona č. 564/1990 Sb. Týkají se tří okruhů problémů.

První je způsob, jakým budou kraje a obce jmenovat ředitele škol, druhý se týká důsledného uplatnění normativního principu, rozepisování finančních prostředků jednotlivým školám a třetí řeší opomenutí, ke kterému došlo, a to, že v tomto návrhu zákona není obsažena změna nového zákona o poskytování dotací soukromým školám.

Moje pozměňovací návrhy jsou tedy následující:

Část 27, článek 27, § 7 odst. 2 - zde se doplňuje text: "na základě výsledků konkursního řízení". Dále pokračuje původní text.

§ 12 odst. 4 písm e) stávající text nahradit následujícím zněním: e) stanoví normativy jako roční objem mzdových prostředků státem stanovených odvodů zdravotního a sociálního pojištění a ostatních neinvestičních nákladů připadajících na dítě nebo žáka v předškolním zařízení, škole, nebo školském zařízení.

§ 12 odst. 4 písm. f). Stávající text nahradit tímto zněním: f) přiděluje orgánům kraje v přenesené působnosti roční finanční prostředky na školství podle počtu dětí a žáků v předškolních zařízeních a školských zařízeních na základě normativu na žáka.

§ 17 odst. 3: za slova "kraj v samostatné působnosti jmenuje" se doplňuje text "na základě výsledků konkursního řízení". Dále pak pokračuje původní text.

Konečně se doplňuje nová část 29. - změna zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám a školským zařízením.

Článek 29, zákon č. 306/1990 Sb., o poskytování dotací soukromým školám a školským zařízením, se mění takto:

1. Slova "školský úřad" se ve všech ustanoveních tohoto zákona nahrazují slovy "orgán kraje v přenesené působnosti". Ostatní části označit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Miroslav Beneš, připraví se pan poslanec Jaroslav Pešán.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové mám dvě malé technické úpravy vyplývající z pozorného čtení textu.

První se týká části 27, změna zákona č. 564/1990 Sb., a týká se odst. 7, kde v § 8 odst. 2 a 3 znějí podle komplexního pozměňovacího návrhu a v odst. 3 je uvedeno školské zařízení jím sloužící, které jsou zařazeny do sítě zřizovaných a spravovaných obcemi. Tam by mělo být "i školským zařízením jim sloužícím, které(?) jsou zařazeny do sítě, zřizovaným a spravovaným obcemi" atd.

Další návrh se týká části 39, změny zákona č. 289/1990 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, kde v § 48 a) kraj, odst. 2 písm. a) vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti - a nyní je text "vyšších územních samosprávních celků" a tento text nahradit slovem "krajů".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím dalšího písemně přihlášeného poslance kolegu Pešána, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolil bych si přednést pozměňovací návrh, který se týká části 44 - jedná se o změnu zákona č. 243/1992 Sb., kde se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Můj pozměňující návrh zní - § 9 odst. 1 a 2 a § 10 ponechat v původním znění. Tyto paragrafy určuje rozhodčí orgán Ministerstva zemědělství ve správním řízení, které z nástupnických organizací jsou povinnou osobou.

Co se týče zdůvodnění, myslím, že po devíti letech praxe těchto orgánů jsou ony připraveny a zcela metodicky věcně seznámeny s řešenou problematikou. Myslím, že nový krajský článek by záležitost jen časově i věcně zkomplikoval. Navíc myslím, že je důležité zdůraznit, že z 90 % je tato problematika vyřešena, a myslím, že její zbytky nevyžadují žádnou decentralizaci. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dále je přihlášena kolegyně Miroslava Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vznesla pozměňující návrh, který se týká části 30, tj. změna zákona č. 20 z roku 1987 Sb., o Státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb. Navrhuji v této části, tedy v části 30, vypustit § 31, a to celý.

Důvodem k tomuto mému pozměňovacímu návrhu je text paragrafu samotného, z něhož si vám dovoluji ocitovat pár úryvků, abyste pochopili, o jak již neživotaschopné ustanovení se jednalo. Tento paragraf říká, že okresní úřad jmenuje po vyjádření krajské organizace Státní památkové péče z řad občanů okresního konzervátora Státní památkové péče jako dobrovolného pracovníka. Okresní konzervátor je členem okresní komise Státní památkové péče, je-li tato zřízena. Jeho úkolem je soustavně sledovat stav kulturních památek v okrese, podávat okresnímu úřadu zprávu o jejich stavu a péči o ně, jejich využití a navrhovat potřebná opatření, napomáhat propagaci kulturních památek a Státní památkové péče mezi občany. Na návrh okresního konzervátora může okresní úřad pověřit pro určitý vymezený územní obvod dobrovolné pracovníky funkcí zpravodaje Státní památkové péče - dále jen "zpravodaj". Toto bych mohla citovat, ale věřím, že tento údaj by stačil k tomu, abychom pochopili, o jak formální ustanovení se jednalo, a že prospěje, bude-li tento paragraf vypuštěn.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Dále má slovo pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové měl bych jednoduchý pozměňovací návrh k části 47. komplexního návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a to týkající se znění zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích.

V § 9 navrhuji jiné znění odst. 2. Toto nové znění by bylo následující:

(2) Ministerstvo dopravy a spojů může smluvně přenést výkon některých vlastnických práv ve věci dálnic a silnic I. třídy na právnickou nebo fyzickou osobu.

Myslím, že není nutné, aby Ministerstvo dopravy a spojů ze zákona mělo za úkol tuto práci přímo zadávat konkrétním organizacím, nýbrž mělo by si ponechat volnost, aby tato práce mohla být vykonávána co nejefektivněji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP