Neautorizováno !


 

(16.50 hodin)

(pokračuje Grégr)

Musíme odstranit rozdíly v zákonných pojmech a musíme vytvořit stejný zákonný rámec pro správní praxi. Mohu vás ubezpečit, že navržený zákon je plně slučitelný s obdobným předpisem komunitárního práva. Neliší se od něj, ale také si neklade větší či jiné nároky na tuto ochranu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste předložený návrh zákona z těchto důvodů podpořili a propustili do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Ludmila Brynychová.

 

Poslankyně Ludmila Brynychová: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesla svoji zpravodajskou zprávu k návrhu zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb., který jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 550.

Předkládaná novela zákona implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 98/44 Evropského společenství ze dne 6. 7. 1998, o ochraně biotechnologických vynálezů, do národního patentového práva a je s ní plně slučitelná. Zabezpečuje plnění závazků z dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. Tato novela zákona vytváří nezbytnou základnu pro právní ochranu biotechnologických vynálezů, bere v úvahu vývoj technologií obsahujících biologický materiál, který splňuje obecné hmotněprávní podmínky patentovatelnosti. Vylučuje z patentování vynálezy týkající se v poslední době tolik diskutovaného klonování lidských bytostí, použití lidských embryí pro průmyslové nebo obchodní účely a způsoby modifikace zárodečné linie genetické identity lidských bytostí.

Z patentovatelnosti jsou rovněž vyloučeny odrůdy rostlin, plemena zvířat a biologické metody pěstování rostlin a chovu zvířat.

Vážené dámy a pánové, jedná se o technickou normu potřebnou pro ochranu našeho duševního vlastnictví a implementaci směrnice Evropského parlamentu do národního patentového práva, a proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby návrh propustila do druhého čtení a přikázala jej k projednání hospodářskému výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Otvírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Žádného hlásícího se poslance ani poslankyni nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Jiný návrh nevidím.

 

Zahajuji proto hlasování s pořadovým číslem 167 a ptám se, kdo je pro přikázat tento návrh hospodářskému výboru. Kdo je proti? (Poslanci vbíhají do sněmovny.) Prosím, abychom si pospíšili. Děkuji.

Z přítomných 188 pro návrh 104, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dalším bodem je

 

11.
Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů
souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o obecních úřadech
a zákonem o hlavním městě Praze
/sněmovní tisk 426/ - druhé čtení

 

Jde o pokračování přerušeného jednání.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Václav Grulich, spolu s ním zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Libor Ambrozek. Prosím, aby se dostavil pan poslanec Ambrozek.

Tento návrh jsme začali projednávat v pátek 25. února. Vedli jsme podrobnou rozpravu, kterou jsme přerušili. Budeme tedy pokračovat v podrobné rozpravě, do které mám tyto další přihlášené kolegy: pan poslanec Petr Koháček, pan poslanec Radko Martínek, pan poslanec Petr Mareš, pan poslanec Miroslav Beneš, pan poslanec Jaroslav Pešán, paní poslankyně Miroslava Němcová, pan poslanec Karel Sehoř, pan poslanec Josef Mandík, pan poslanec Václav Brousek.

Prosím další kolegyně a kolegy, kteří mají zájem vystoupit v této rozpravě, aby mi dodali svoji písemnou přihlášku nebo aby avizovali svůj úmysl z místa v jednacím sále. Registruji pana poslance Doležala - pořadové číslo 16. Prosím poslance, kteří nemají v úmyslu sledovat pokračující jednání k tomuto bodu, aby opustili jednací sál a nespoléhali se na to, že mám berle a sádru, takže je nestihnu.

Slovo má pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předpokládám, že zřejmě v rámci úporného hledání jakékoliv náplně činnosti krajských orgánů, aby se mohla jejich existence ospravedlnit, došlo i na zákon o zbraních a střelivu a naprosto nelogicky podle mého názoru se navrhuje přenést jednu z kompetencí Ministerstva vnitra a Policie České republiky na krajské úřady v přenesené působnosti. Týká se to podmínky pro vydání koncesní listiny pro podnikatelskou činnost, pro provádění výuky a výcvik ve střelbě se zbraní. Toto je právě kompetence, která podle mého názoru by měla naprosto jednoznačně zůstat v kompetenci Ministerstva vnitra, resp. Policie České republiky, a nikoliv tuto nesmírně důležitou kompetenci dávat na krajský orgán.

Říkám to i proto, že zde se navrhuje v tomto směru novelizovat zákon o střelných zbraních a střelivu, na jehož úplně novém znění v současné době Ministerstvo vnitra pracuje a které je již v dost pokročilé fázi. Nevidím ani z tohoto důvodu nejmenší důvod, proč tento zákon v této fázi novelizovat, nehledě na to, že nesouhlasím s celou podstatou věci přenesení této pravomoci na krajské orgány. Proto navrhuji vypustit z tohoto návrhu zákona celou část 36.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Radko Martínek. Připraví se pan poslanec Petr Mareš.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych navrhnout několik návrhů k zákonu o změně zákonů, a sice:

Navrhuji v části 27. zákona, je to zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, v § 5 nově koncipovat první větu. Cituji: "Vedoucího odboru krajského úřadu odpovědného za výkon státní správy v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy v kraji jmenuje a odvolává rada kraje." Tam by pak byla odvolávka a pod čarou by byl § 58 odst. 1 písm. c) zákona o krajích.

Druhý návrh, který mám, je ke stejné části, tzn. části 27. zmíněného zákona č. 564/1990 Sb. Navrhuji vypustit dosavadní § 9 citovaného zákona.

Krátké odůvodnění: Uvedené ustanovení nyní upravuje kompetenci školských úřadů ekonomicky zabezpečovat předškolní zařízení, školy a školská zařízení, které zřizuje školství nebo ministerstvo školství. Podle nově doplňovaného § 22a) by se slova "školský úřad" měla škrtnout ve všech ustanoveních, tedy i v tomto ustanovení, a nahradit "orgánem kraje".

Poslední návrh, který mám, se týká části 20. Navrhuji celou tuto část 20. vypustit a následující přečíslovat. Jedná se o změnu zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o dalších změnách, které jsou nově navrhovány.

To je vše, co navrhuji k tomuto tisku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP