Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)

(pokračuje Horníková)

Můj poslední pozměňovací návrh se týká také usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a to k bodu 13, kde navrhuji, aby v § 6 odst. 8 byl vypuštěn text "vládu a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR", takže § 6 odst. 8 bude znít: "o závažných nedostatcích zjištěných v činnosti a hospodaření Fondu dozorčí rada neprodleně informuje ministra."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se pan kolega Kalousek. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s dopisem, který 23. listopadu loňského roku poslal primátor města Olomouce panu ministrovi:

"Vážený pane ministře,

se zaujetím sledujeme diskusi ke zřízení Fondu rozvoje bydlení. Vláda České republiky myšlenku zřízení fondu podpořila. Věříme, že také poslanci a senátoři Parlamentu ČR s ním budou souhlasit. Doufáme, že vytvoření fondu výrazným způsobem napomůže při dalším rozvoji bytové výstavby u nás.

Město Olomouc trvale spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj na poli oprav a výstavby bytů. Obyvatelé našeho města vzpomínají a chovají vděk zejména za pomoc postiženým povodní při zajištění náhradního bydlení. Dovolujeme si proto nabídnout Vám naše město za sídlo fondu. Kulturně historické pozadí Olomouce je základem pro současný rozvoj města. Celostátní význam Olomouce je potvrzen i místem sídla České lékařské komory či Vrchního soudu.

Vážený pane ministře, chtěl bych Vás informovat, že jsme připraveni vytvořit odpovídající podmínky pro úspěšné zahájení práce fondu a jeho následný provoz. Přejeme hodně zdaru při projednávání vzniku fondu a věříme, že Vás naše nabídka oslovila.

Se srdečným pozdravem primátor města Olomouce Martin Tesařík."

V návaznosti na tento dopis podávám tento pozměňovací návrh: V § 1 odst. 1 se slova "se sídlem v Praze" nahrazují slovy "se sídlem v Olomouci".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan kolega Kalousek. Připraví se pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, abych nezdržoval, dovolím si odkázat na svoji argumentaci, kterou jsem přednášel při projednávání vládního návrhu Fondu dopravy, argumentaci, ve které jsem varoval, abychom z výdajů fakultativních nečinili výdaje mandatorního charakteru.

Zcela ve smyslu této argumentace si dovoluji předložit pozměňovací návrh, který zní "§ 2 písm. b) se vypouští".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Posledním přihlášeným je pan poslanec Hrnčíř. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, milé kolegyně poslankyně, páni poslanci, předkládám drobný pozměňující návrh k vládnímu návrhu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení, sněmovní tisk 393: § 3 odst. 1 písm. d) vypustit a ostatní písmena přepísmenkovat.

Krátké zdůvodnění. § 2 odst. 1 stanoví, jaké jsou příjmy fondu rozvoje bydlení. V písmenu a) přímo stanoví, že těmito příjmy jsou dotace ze státního rozpočtu. V uvedeném odst. 1 písm. d) § 3 připouští použití prostředků fondu k nákupu státních dluhopisů a dluhopisů, za které převzal záruky stát. Považuji to za neúčelné, dokonce bych řekl nepřípustné přelévání peněz státního rozpočtu. Navrhuji proto, aby toto písmeno bylo vypuštěno, neboť si myslím, že podobně jako v podnikové sféře by to mohlo vést k něčemu, čemu se event. říká tunelování financí. Děkuji za pozornost a za podporu tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda z hloučku sociálních demokratů vzejde nějaká další přihláška či pozměňující návrh. Nic takového. Vzhledem k tomu, že nevidím další přihlášky, podrobnou rozpravu končím. Nezazněl ani návrh na vrácení k novému projednání, ani návrh na zamítnutí. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Dalším bodem je

 

64.
Vládní návrh zákona o ochraně biotechnologických vynálezů
a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin
a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
/sněmovní tisk 550/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády by měl návrh uvést ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Toho jsem ještě před malou chvílí viděl v Poslanecké sněmovně a nepředpokládám, že by se z ní vzdálil.

Pan ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr má slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření vlády České republiky předstupuji před vás s odůvodněním vládního návrhu zákona o ochraně biotechnologických vynálezů. Patří mezi ta legislativní opatření, jejichž splnění je nezbytné k dosažení výraznějšího pokroku v přibližování České republiky právu Evropského společenství. Stručně řečeno, jde o osnovu, která implementuje příslušnou směrnici komunitárního práva do našeho patentového systému.

Biotechnologické vynálezy a řešení patřící do genetického inženýrství tvoří dnes nemalou část našich patentů. Dávno jsou pryč doby pouhých mechanických vynálezů, a tak např. v současné době platí na našem území zhruba 600 patentů tak či onak souvisejících s oblasti biotechnologií a biologických materiálů.

Z uvedeného je zřejmé, že biotechnologické vynálezy lze v České republice zásadně patentovat na podkladě dosavadní úpravy patentového práva, a proto není třeba ho v tomto směru novelizovat. Nečiní tak ani žádný stát Evropské unie. Jde jen o to, aby byly sjednoceny technické podmínky pro ochranu biotechnologických vynálezů a  vymezeny jednoznačně podmínky patentovatelnosti těchto řešení. Jde ale rovněž o to, aby stejně jednoznačně byly stanoveny výluky z patentovatelnosti těch řešení, která se příčí etickému smyslu patentové ochrany. Mám na mysli vynálezy týkající se klonování lidí, modifikace lidských bytostí a vynálezy, při nichž se používá lidské embryo.

Záměr evropského patentového práva, a tedy i  předkládaný záměr v případě veřejnoprávní ochrany těchto vynálezů je zcela zřetelný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP