Neautorizováno !


 

(16.30 hodin)

(pokračuje Vávra)

§ 8 odst. 3 zní: Dozorčí rada dozírá na činnost a hospodaření Fondu a jeho výbor. Podle povahy věci upozorňuje vládu, Poslaneckou sněmovnu a jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky.

§ 8 odst. 4 zní: Dozorčí rada projednává statut Fondu, návrh rozpočtu, roční závěrku a výroční zprávu před jejich předložením vládě se svým stanoviskem.

§ 8 odst. 5 zní: Dozorčí rada dále:

 1. jmenuje výbor Fondu;
 2. posuzuje konkrétní směry činnosti Fondu a dohlíží na jejich provádění;
 3. je oprávněna prostřednictvím kteréhokoli člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti a aktivit Fondu;
 4. kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu s obecně závaznými předpisy, statutem Fondu a usnesením orgánů Fondu;
 5. dává předchozí stanovisko ke koncepci fungování Fondu a navržených nástrojů zajišťujících tuto koncepci;
 6. dává předchozí stanovisko k návrhům odměňování členů výkonného výboru a smluvních odborných pracovníků Fondu;
 7. dává předchozí stanovisko k návrhu hodnocení výsledků činnosti výkonného výboru a práce členů výkonného výboru;
 8. dává předchozí stanovisko výboru k pořizování hmotného a nehmotného investičního majetku Fondu nad 5 mil Kč v jednotlivém případě;
 9. schvaluje výběr vnějšího auditora;
 10. dává předchozí stanovisko výboru k rozhodnutí o úkolech, které jsou mimo obvyklé hospodaření nebo činnost Fondu;
 11. předseda nebo pověřený člen dozorčí rady je oprávněn ukládat vnějšímu auditorovi jednotlivé kontrolní úkoly;
 12. má právo vyslat svého zástupce do komisí zřizovaných Fondem v rámci jeho činností a aktivit.

§ 9 zní: Funkce člena výkonného výboru a dozorčí rady jsou neslučitelné."

§ 10 - název Střet zájmů. § 10 odst. 1.1 zní: "Výkon funkce člena orgánu Fondu je neslučitelný s pracovním poměrem vůči Fondu a s funkcemi v řídicích a dozorčích orgánech právnických osob, kterým byla poskytnuta podpora z Fondu nebo které žádají o poskytnutí podpory z Fondu.

§ 10 odst. 2 zní: Členové orgánů Fondu a zaměstnanci Fondu se nesmí účastnit podnikání fyzických a právnických osob, kterým byla poskytnuta podpora z majetku Fondu nebo které žádají o poskytnutí podpory z majetku Fondu, ani nesmí být výdělečně činní v pracovněprávním, služebním či odborném poměru u těchto fyzických a právnických osob.

§ 10 odst. 3 zní: Osoba musí vydat prospěch, který získala v souvislosti s porušením povinnosti podle § 12 odst. 1 a 2. Tento prospěch vydá Fondu do 30 dní od zjištění porušení těchto povinností. Fond uplatňuje z vrácení prospěchu i náhradu škody.

§ 11 odst. 1 zní: Výkon členství v dozorčí radě Fondu je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu (výkon veřejné funkce) podle zvláštního právního předpisu. Členům dozorčí rady přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem jejich funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům Fondu.

§ 11 odst. 2 zní: Výše odměny spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady Fondu na návrh předsedy dozorčí rady schvaluje Poslanecká sněmovna v rámci schvalování rozpočtu Fondu.

§ 11 odst. 3 zní: Členy dozorčí rady Fondu Poslanecká sněmovna schválí do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášený je pan poslanec Evžen Snítilý, připraví se poslankyně Zdeňka Horníková.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi jednoduchý pozměňovací návrh, který se týká data účinnosti tohoto zákona. Tento zákon byl v naší sněmovně o trochu posunut. Kdybychom započítali veškeré lhůty Senátu a pana prezidenta, mohli bychom dojít k jinému datu, než je v zákoně stanoveno.

Proto navrhuji, aby § 12 zněl: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Paní poslankyně Horníková, poté pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesla několik pozměňovacích návrhů. Ale dříve, než tak učiním, chci říci, že nesdílím tak velký optimismus, který sdílí paní kolegyně Vlčková a pan ministr, že zřízením fondu rozvoje bydlení vyřešíme zásadně problematiku bydlení v této zemi. Nesdílím ani optimismus, že se podaří fondu nakládat s prostředky, které od r. 2000 do r. 2007 by měly činit 115 mld. Kč a v roce 2007 by měl fond nakládat s částkou 27 mld. Kč. Pokud by se tak ale přece jen povedlo, pak jsem velmi ráda, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí přijal ve svém usnesení některé změny, které se týkají orgánů fondu, např. že dozorčí rada nebude jmenována vládou na návrh ministra, ale volena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu. Tolik jen na úvod a teď si dovolím přednést pozměňovací návrhy k danému vládnímu tisku.

První pozměňovací návrh zní: vypustit v § 2 odst. 1 písm. b) "podíl z výnosu daně z převodu nemovitosti stanovený zvláštním právním předpisem". I když pan ministr už předem řekl zamítavé stanovisko k tomuto návrhu, dovolím si zdůvodnit, proč tento návrh předkládám.

Současná výše daně z převodu nemovitosti tvoří právě jednu ze zábran rozvoje trhu s nemovitostmi. Výrazné snížení této dně by pak určitě bylo systémové a nanejvýš vhodné. Pokud by se tato daň snížila, pak by se tento zdroj stal pro fond velmi málo významným. Jinak chci upozornit, že daň z převodu nemovitosti je daň, která má být ze 75 % příjmem budoucích krajů a z 25 % příjmem tohoto fondu bydlení. Pokud bychom vypustili tento příjem z fondu bydlení, pak myslím, že je docela logické, budeme-li chtít převést tuto daň jako zdroj příjmů pro kraje, abychom ji převedli stoprocentně, protože budou-li kraje mít svoji úlohu v bytové politice, budou zajišťovat výstavbu infrastruktury a budou zajišťovat politiku bydlení. Tolik zdůvodnění mého prvního návrhu.

Druhý návrh je spíše legislativně technický. Týká se § 2/1 písm. f), kde navrhuji, aby text "pojištěná plnění" byl nahrazen textem "pojistná plnění". Považuji to za technický nedostatek návrhu zákona.

Druhý můj návrh se týká § 4 odst. 1, kde navrhuji nové znění, které zní: "O použití prostředků fondu v souladu se schváleným rozpočtem fondu rozhodují orgány fondu."

Další dva pozměňovací návrhy se týkají usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to bodu č. 9 tohoto usnesení, což je § 6 odst. 2, kde navrhuji nové písm. d), které zní: "v dalších odůvodněných případech".

Další návrh je k bodu 12 usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Týká se § 6 odst. 6, kde se vkládá nový text pod písm. d) "v dalších odůvodněných případech".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP