Neautorizováno !


 

(16.20 hodin)

(pokračuje Vlčková)

Domnívám se, že nelze zpochybnit nutnost řešení těchto problémů, a proto lze předložený návrh pokládat za velmi přínosný. Jakékoli diskuse o vhodnosti zvolené formy lze z mého hlediska pokládat pouze za nevůli řešit závažné problémy v oblasti bydlení a za pštrosí politiku, která v žádném případě nemůže přinést dobré výsledky, neboť nekonečným odkládáním problémů nedojde k jejich vyřešení, ale pouze ke zhoršení stávající situace. Naprosto nesmyslné by pak bylo chaotické přijímání opatření za situace, kdy značná část domů bude v takovém stavu, že je bude jednodušší zbourat než se pokoušet o jejich opravy.

Vytvářením podmínek pro rozvoj výstavby nájemných bytů finančně dostupných pro střední a nižší příjmové vrstvy obyvatel se zabývají všechny hospodářsky vyspělé země, přičemž je nutno zdůraznit, že i ve Velké Británii v době vlády Margaret Thatcherové byla přijata celá řada opatření pro podporu finančně dostupného bydlení. Vybraná konstrukce Státního fondu bydlení zajistí průběžné financování v oblasti bytové výstavby a provádění oprav nezávisle na státním rozpočtu, což v současnosti pokládám za jedinou možnou cestu k zajištění víceletého financování projektu. Návrh považuji ze všech možných variant za nejméně náročný na finanční prostředky ze státního rozpočtu, což pokládám za velmi žádoucí, a domnívám se, že nelze než předložený návrh podpořit a že je nutno prosazovat jeho co nejrychlejší přijetí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Jen pro stenozáznam - to bylo vystoupení paní poslankyně Vlčkové z KSČM.

Prosím, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím. Nezazněl žádný návrh na vrácení nebo na zamítnutí, proto otevírám podrobnou rozpravu, do které v tuto chvíli mám pět písemných přihlášek, a to v pořadí poslanců Vávra, Snítilý, Horníková, Kvapil, Kalousek. Prvně jmenovanému uděluji slovo, tj. panu poslanci Eduardu Vávrovi.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, budu hned číst znění, které tu mám napsáno.

§ 2 odst. 1 a) zní: Převod prostředků z Fondu národního majetku.

§ 2 odst. 1 b) se ruší.

§ 2 odst. 1 i) se ruší.

§ 2 nový odst. 3 zní: Dary a dědictví může Fond jménem České republiky přijmout a použít jen za podmínek a pro účely stanovené dárcem nebo zůstavitelem, pokud se tyto podmínky a účely shodují s předmětem činnosti Fondu.

§ 3 odst. 1 a) vložit za slovo "modernizaci" slova "regeneraci panelových a bytových domů".

§ 3 odst. 1 b) vložit za slovo "modernizaci" slova "regeneraci panelových a bytových domů" a na konec věty doplnit slova "fyzickým a právnickým osobám".

§ 3 odst. 1 c) vložit za slovo "modernizaci" slova "regeneraci panelových a bytových domů", na konec věty doplnit slova "fyzickým a právnickým osobám".

§ 3 odst. 2, 3, a 4 se ruší.

§ 3, nový odst. 2 zní: Činnosti spojené s funkcí Fondu podle odst. 1a), b) a c) může Fond svěřit jiné právnické osobě na základě výběrového řízení vyhlášeného podle zvláštních předpisů.

§ 3 odst. 5, 6, 7 a 8 přečíslovat na 3, 4, 5 a 6.

odst. 5 zní: Při hospodaření Fondu se aktiva uvedená v roční závěrce nesmí snížit pod 6 miliard Kč.

§ 4 odst. 1: O použití prostředků Fondu v souladu se schváleným rozpočtem Fondu a v souladu s tímto zákonem rozhodují orgány Fondu.

§ 4 odst. 2 zní: Podrobnosti o činnosti Fondu a jeho vnitřní organizaci stanoví statut Fondu, který schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu.

§ 4 odst. 3 zní: Prostředky poskytnuté Fondem musí být vráceny do Fondu, nebyly-li použity v souladu, za podmínek a s účelem, pro který byly poskytnuty, nebo skončil důvod pro jejich poskytnutí, včetně úroku, který je stanoven na 5 %, a to 60 dní od zjištění porušení podmínek.

§ 5 odst. 1 zní: Fond sestavuje pro každý kalendářní rok návrh rozpočtu, který předkládá prostřednictvím předsedy výkonného výboru k projednání vládě tak, aby jej vláda mohla předložit spolu s návrhem státního rozpočtu na příslušný rok ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu.

§ 5 odst. 4, první věta zní: Fond ve svém účetnictví vede odděleně výdaje spojené se správou Fondu a v tom samostatně odměny a náhrady cestovních nákladů dozorčí rady Fondu.

§ 6 odst. 1 zní: Orgány Fondu jsou výkonný výbor Fondu (dále jen výbor) a dozorčí rada Fondu (dále jen dozorčí rada).

§ 6 odst. 2 zní: Výbor se skládá z 6 členů.

§ 6 odst. 3 zní: Dozorčí rada se skládá z 5 členů.

§ 7 - název Výkonný výbor.

§ 7 odst. 1 zní: Statutárním orgánem Fondu je výbor, který také řídí jeho činnost.

§ 7 odst. 2 zní: Statut stanoví, ke kterým písemným právním úkonům se vyžaduje podpis dvou členů výboru. Dále stanoví, kdy a v jakém rozsahu členové výboru jednají jménem Fondu, udělují zmocnění jednat jménem Fondu a uzavírají smlouvy s právnickými a fyzickými osobami.

§ 7 odst. 3 zní: Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 4 členů. Výbor je jmenován dozorčí radou na návrh vlády na dobu 4 let. Členové výboru mohou být odvoláni dozorčí radou nebo na návrh vlády i před uplynutím jejich funkčního období:

  1. při závažném porušení povinností vyplývajících z jejich funkce,
  2. jestliže nemůže vykonávat svou funkci po dobu delší než 6 měsíců,
  3. jestliže byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
  4. v dalších odůvodněných případech

§ 7 odst. 4 zní: Členové výboru, kteří jsou oprávněni jednat za Fond, se zapíší do obchodního rejstříku

§ 7 odst. 5 zní: Členové výboru jsou zaměstnanci Fondu.

§ 7 odst. 6 zní: Do působnosti výboru patří:

  1. vypracovat statut Fondu, kterým se stanoví podrobnosti o činnosti a jeho vnitřní organizaci, předložit jej vládě před schválením Poslaneckou sněmovnou
  2. vypracovat koncepci fungování Fondu, včetně navržení nástrojů zajišťujících tuto koncepci,
  3. vypracovat návrh rozpočtu Fondu a předložit jej k projednání vládě před schválením Poslaneckou sněmovnou,
  4. sestavit roční závěrku, předložit ji k projednání vládě před schválením Poslaneckou sněmovnou ,
  5. projednat nejpozději do 15. dubna zprávu o činnosti Fondu za předcházející rok a předložit ji k projednání vládě tak, aby ji Poslanecká sněmovna mohla schválit do 30. června.

§ 8 - název Dozorčí rada

§ 8 odst. 1 zní: Dozorčí rada se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších tří členů. Dozorčí radu volí Poslanecká sněmovna na dobu 5 let tajným hlasováním. Předsedu a místopředsedu volí dozorčí rada ze svých členů. Členové dozorčí rady mohou být odvoláni i před uplynutím jejich funkčního období, tak jako v § 7 odst. 3 a), b), c) a d).

§ 8 odst. 2 a) zní: Dozorčí rada je schopna se usnášet za účasti 3 jejích členů, včetně předsedy nebo místopředsedy

§ 8 odst. 2 b) zní: K rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů

§ 8 odst. 2 c) zní: Rozhodnutí podepisuje předseda nebo místopředseda a pověřený člen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP