Místopředseda PSP Ivan Langer: Je 17.00 hodin. Jsem rád, že mohu použít plurál a mohu říci vážení páni poslanci a stejně tak plurál a říci vážení páni ministři. Zahajuji blok ústních interpelací určených předsedovi vlády České republiky, resp. vládě České republiky a ostatním členům vlády.

 

58.
Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

 

Ve čtvrtek 4. února 1999 proběhla první část ústních interpelací podle vylosovaného pořadí. Přihlášky k ústním interpelacím na předsedu vlády pana Miloše Zemana byly již všechny vyčerpány, a proto budu pokračovat v kladení ústních interpelací na ostatní členy vlády České republiky, a to v čase od 17.00 hodin do 18.30 hodin, a to paní poslankyň a pánů poslanců, kteří se umístili na dalších místech. Pan poslanec Karel Kühnl, který byl vylosován na 13. místě, vzal zpět svoji přihlášku k ústní interpelaci na ministra financí Ivo Svobodu. Proto bych měl v tuto chvíli dát slovo panu poslanci Janu Grůzovi, který byl vylosován na 14. místě, aby přednesl ústní interpelaci na ministra financí pana Ivo Svobodu. Pan poslanec Jan Grůza není přítomen ve sněmovně, tudíž jeho pořadí propadá, a dalším poslancem, který je přihlášen, je pan poslanec Miloslav Kučera mladší. Svoji interpelaci adresoval na ministra zemědělství Jana Fencla, a to ve věci ochrany současné nájemní půdy ve vlastnictví státu a správě půdního fondu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji. Nestojím se svou interpelací zde poprvé. Na minulé schůzi jsem vznesl na ministra zemědělství Jana Fencla dotaz, bohužel mi neodpověděl a i ve své doplňující otázce jsem zopakoval otázky, ani na ty mi neodpověděl. Proto jsem se přihlásil do interpelace znovu s poctivým pokusem získat konečně odpověď. Proto bych se omezil pouze na otázku, zdůvodnění zde již zaznělo na minulé schůzi.

Pane ministře, ptám se vás, kdy zrušíte doplněk k metodickému pokynu, nebo alespoň jeho body 1, 3 a 5, k čemuž vás vyzvala dozorčí rada Pozemkového fondu i usnesení zemědělského výboru parlamentu. Druhá otázka - co vás opravňuje k ignorování usnesení zemědělského výboru parlamentu a dozorčí rady Pozemkového fondu. A třetí otázka - je ignorace rozhodnutí zemědělského výboru parlamentu a dozorčí komise Pozemkového fondu tím znamením, že hodláte také ignorovat právní řád a mechanismy parlamentní demokracie? Děkuji předem za to, že odpovědi budou jasné a nevyhýbavé.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministr zemědělství Jan Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno. Já přemýšlím, jestli se mám pokusit potřetí věcně odpovědět panu poslanci s vírou, že pochopí, že některé věci mají svůj řád a nemohou se odehrávat tak, jako by si je pan poslanec přál, nebo zda se mám znovu pokusit ten problém vysvětlit v celé šíři, což už jsem v podstatě udělal dvakrát, jednou písemně a jednou ústně. Přesto bych chtěl učinit ještě jednu informaci, než se pokusím odpovědět znovu věcně na předložené otázky, a to chtěl bych sdělit panu poslanci, že jeho snaha zrušit doplnění metodického pokynu, platného od 15. 8. 1998 , bod 1, 3 a 5, by v případě bodu 5 vůbec neřešila to, co on sleduje.

Bod 5 dodatku říká, že pokud by pro dosažení maximálního povoleného podílu výměry převáděných náhradních pozemků z celkové výměry pronajaté půdy bylo nutno dělit pozemek, nebude převod tohoto pozemku realizován. Není to o tom, že nebudou děleny pozemky při vydávání náhradních restitucí. To je pouze informace, kdy v případě nabídky, která je sumarizována v tom procentu, které je stanoveno, by další pozemek přesáhl stanovenou výměru, tak nebude do nabídky zahrnut. Ale problém dělení pozemku, který on sleduje, není součástí dodatku metodického pokynu, ale je záležitostí metodického pokynu samotného, metodického pokynu postupu Pozemkového fondu ČR při převodech nemovitostí z vlastnictví státu a správy Pozemkového fondu ČR podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na oprávněné osoby. V něm je totiž zakódováno, že oprávněným osobám budou nabízeny a převáděny takové pozemky, které má Pozemkový fond ČR k dispozici, tzn., že nárok oprávněné osoby musí být minimálně roven ceně nabízeného pozemku, přičemž nároky lze sdružovat a pozemky vydávat do spoluvlastnictví tak, aby mohl být vždy převeden celý pozemek bez jeho dělení. K dělení pozemku přistoupí Pozemkový fond ČR teprve tehdy když po prvních třech kolech nabídky nebude pozemek vydán. Pozemky budou děleny s ohledem na nároky při preferenci minimální náročnosti na geodetické práce a v souladu se stanoviskem stavebního úřadu.

Důvody, které vedly k výše uvedené formulaci, vycházejí z dřívější zkušenosti Pozemkového fondu ČR s dělením pozemků a je jich celá řada. Já je všechny nebudu číst, uvedu jeden, který zatím, podle mého názoru, nebyl nikdy uváděn a který je asi důležitý a je potřeba ho vzít v úvahu.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ke každému dělení pozemku - ke každému dělení pozemku, podtrhuji - je nutné rozhodnutí stavebního úřadu. Ten samozřejmě před vydáním souhlasu s dělením pozemku zkoumá, zda je dělení pozemku v souladu se záměrem stavebního úřadu na využití území, ale především zkoumá, zda nově vytvořené pozemky jsou přístupné. Stavební úřad nemusí nevydat vždy souhlasné rozhodnutí k dělení pozemků a zcela zákonitě ho nevydá v případě, kdy není zajištěna přístupnost nově vytvořených pozemků, nebo stanoví, že pozemky musí být před oddělením zpřístupněny. Pozemkový fond ČR by pak musel budovat přístupové komunikace, které by zůstaly v jeho správě, a se všemi povinnostmi z této správy vyplývajícími. Mohl bych pokračovat celou řadou důvodů, proč toto rozhodnutí bylo přijato.

Chtěl jsem tím v podstatě říci, že pokud interpelace je cílena k tomu, abychom zrušili dodatek z důvodu toho, že je omezeno vydávání pozemků vydáním těch, které nejsou pronajaty, ty které jsou řádně pronajaty a pronajímatelé se k nim chovají jako řádní hospodáři, tak jsou omezeny 10 %. A třetí důvod je, že vydávání je omezováno dělením pozemků - by zrušení tohoto metodického pokynu vyřešeno nebylo. Musel by být zrušen či novelizován pokyn samostatný. Tuto informaci považuji za důležitou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP