(pokračuje Štrait)

Zdůvodnění: Navrhuje se rozšířit spotřební daň o vybrané komodity luxusně zbytného charakteru. Za komodity luxusně zbytného charakteru jsou považovány osobní automobily, jejichž prodejní cena přesáhne 600 tisíc korun, dále šperky v osobním užívání, jejichž prodejní cena přesáhne 10 tisíc korun, a starožitnosti k osobnímu užívání v prodejní ceně, která přesáhne 20 tisíc korun. Progresivní zdanění vybraných komodit zvýší příjmy státního rozpočtu a na rozdíl od ostatního zdanění spotřeby populace nebude mít sociální důsledky.

Návrh poslední - desátý. Původní § 41 a 43 se přečíslují.

Vrátím se k poznámce pod čarou. Byla to poznámka č. 1 § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Slovo má paní poslankyně Zdeňka Horníková, připraví se pan poslanec Jaromír Schling.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést pozměňovací návrh k zákonu č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Návrh novely zákona zní. V § 20 odst. 2 se první věta nahrazuje textem:

"Do součtu jmenovatele koeficientu se nezapočítává cena bez daně při převodu cenných papírů, který je osvobozen od daně podle § 28 odst. 2 písm. b), cena daně při prodeji podniku nebo jeho části, který je osvobozen od daně podle § 35, cena bez daně a převod staveb, části staveb, bytů a nebytových prostor, který je osvobozen od daně podle § 30, cena bez daně při prodeji platných poštovních cenin a kolkových známek, který je osvobozen od daně podle § 26 písm. e), a příjem provozovatelů loterií a jiných podobných her, který je osvobozen podle § 34."

Krátké zdůvodnění: Na úvod chci říci, že cílem této novely je povýšení příjmové části pro oblast tělovýchovy a sportu. Jenom pro informaci. Státní rozpočet v roce 1997 a v roce 1998 je rozpočet, kde je rozdíl příjmové části pro tělovýchovu a sport 300 milionů korun, to znamená v roce 1998 byl příjem pro tělovýchovu a sport o 300 milionů korun nižší. Tato novela určitým způsobem kompenzuje právě tento rozdíl.

Smyslem provozování loterií i jiných podobných her v podmínkách České republiky je využít sklonu k hazardu k vytváření finančních zdrojů pro financování veřejně prospěšných společností mimo státní a veřejné rozpočty, a to při uplatňování přímé a nepřetržité kontroly státem. Za současné legislativy se stát podílí na výtěžku loterií a jiných podobných her nejen výběrem správních poplatků, ale také přímým zdaněním výtěžků loterií. Ačkoliv je deklarováno, že výtěžek ze sázkových činností je od daně osvobozen, viz osvobození od daně z příjmů, nemůže provozovatel loterií požádat o vrácení odpočtu daně z přidané hodnoty, kterou při nákupu materiálu, služeb apod. zaplatil. Výtěžek je tedy o zaplacenou daň z přidané hodnoty krácen, a tím je kráceno financování veřejné prospěšné činnosti. Zaplacená daň z přidané hodnoty se sice stane příjmem státního rozpočtu, ale není zaručeno, že bude použita pro podporu veřejně prospěšných činností.

Smyslem předloženého návrhu je tedy umožnit provozovatelům loterií a jiných podobných her odpočet zaplacené daně z přidané hodnoty, a tím i navýšení výtěžku určeného pro veřejně prospěšné činnosti, a to v řádech několika desítek milionů. Předpokládám, že to bude částka kolem 80 milionů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Horníkové. Slovo má pan poslanec Schling, připraví se pan poslanec Recman.

 

Poslanec Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, navrhuji v zákonu 587/1992 Sb. upravit odst. 1 § 23 osvobození od daně takto:

Od daně jsou osvobozena také paliva a maziva používaná jako pohonná hmota pro vnitrostátní a mezinárodní leteckou přepravu osob a nákladů. Podstata tohoto pozměňovacího návrhu spočívá v tom, že dosavadní osvobození od spotřební daně, které se vztahovalo pouze na leteckou přepravu zahraniční, bude rozšířeno i na leteckou přepravu osob a nákladů vnitrostátní. Tato úprava je v souladu s úpravou, která je používána v zemích Evropské unie, jako je Rakousko, Spolková republika Německo, Holandsko, Španělsko a další. Dosavadní odchylnou úpravou jsou naši provozovatelé letecké dopravy znevýhodněni. Spekulace, což by mohla být případná námitka, zde nepřichází v úvahu, protože provozovatelé letecké dopravy, což je termín přesně určený leteckým zákonem, podléhají licencování, jsou sledováni jak Ministerstvem dopravy, tak Úřadem pro civilní letectví a všechny tyto lety jsou přísně evidovány, tudíž podléhá snadné kontrole i čerpání pohonných hmot, které byly čerpány bez daně. Zdůrazňuji, že toto osvobození se nebude vztahovat na takové lety, jako jsou lety sportovní, lety pro zábavu, rekreační apod.

Pokud jde o záporný dopad do státního rozpočtu, jde o záležitost relativně nevýznamnou, která nepřesáhne řád desítek milionů korun. Naproti tomu dojde ke snížení nákladů na některé činnosti financované z veřejných prostředků, jako je např. Letecká záchranná služba, provoz letecké techniky Ministerstva dopravy, pod které patří Úřad pro civilní letectví, a některé další letecké činnosti.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Schlingovi, slovo má pan poslanec Recman, připraví se pan poslanec Libor Ambrozek.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych přednést z tohoto místa podmíněný pozměňovací návrh k návrhu pana poslance Štraita, to znamená, že by se o něm hlasovalo v případě, že by návrh pana poslance Štraita nebyl přijat.

Základním smyslem mého pozměňovacího návrhu je určitým způsobem kompenzovat snížení daňových příjmů k rozpočtu, k němuž by došlo, pokud by byl přijat, můj jiný pozměňovací návrh, a to k § 15 zákona o daních z příjmů, což je otázka valorizace odpočitatelných položek od základu daně. Smyslem je, aby to nenarušilo pozitivní sociální působení této valorizace. Řekl bych, že zároveň je i částečně naplněním volebního programu komunistické strany, který počítal s úhradou části sociálních opatření zdaněním vybraného luxusního zboží.

Jedním z argumentů proti návrhu může být námitka, že zavedením spotřební daně u velkých osobních automobilů bychom se vzdálili od daňového systému Evropské unie, se kterým se snažíme zákony a normy harmonizovat. Chci zde zdůraznit, že tato daň by byla zavedena pouze na přechodné období, např. na období čtyř nebo pěti let, a před naším případným vstupem do Evropské unie by musela být zrušena. Této skutečnosti jsem si vědom.

Víme, že rozhovory, které se vedou, hovoří o tom, že vstup by se měl odehrát někdy po roce 2003. Myslím si, že je tam dost časového prostoru na to, abychom tuto situaci vyřešili.

Navrhovaná změna řeší současné problémy a zároveň podle mého soudu nemůže být napadena z důvodu diskriminace, jak se to např. stalo při zavedení dovozních kvót na jablka, ani nemusí být konzultována s mezinárodními organizacemi. Dočasné zavedení této daně by přineslo do státního rozpočtu nikoliv nezajímavé přínosy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP