Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

2. volební období

201

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze 7. schůze 20. prosince 1996

k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny o další účasti České republiky při mírových operacích na území Bosny a Hercegoviny

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí podle čl. 39 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, aby Česká republika v souladu s mandátem Organizace spojených národů, po rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o zahájení nové mírové operace Joint Guard mnohonárodních sil pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody a stabilizací situace na území Bosny a Hercegoviny (Stabilization Force - SFOR) po ukončení mandátu IFOR dne 20.prosince 1996, vyslala do této mírové operace a pod operační řízení NATO kontingent Armády České republiky v počtu do 700 vojáků na dobu 18 měsíců s tím, že odsun tohoto kontingentu bude ukončen do 3 měsíců po skončení platnosti mandátu SFOR a s tím, že tento vysílaný kontingent bude složen z vojáků z povolání a vojáků v další činné službě na základě dobrovolnosti;

II. souhlasí podle čl. 39 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky s tranzitem vojsk členských států NATO a dalších států zúčastněných v operaci Joint Guard přes území České republiky;

III. souhlasí na základě § 18, odst.6, zákona č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), s použitím státních finančních aktiv České republiky z výsledků rozpočtového hospodaření z minulých let k úhradě nákladů spojených s přípravou a činností kontingentu Armády České republiky v rámci operace Stabilization Force - SFOR v roce 1997 ve výši do 700 miliónů Kč;

IV. žádá vládu České republiky, aby v rámci státního závěrečného účtu na rok 1997 byl Poslanecké sněmovně předložen rozbor použití finančních prostředků uvedených v bodu III.

 

Miloš Zeman v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

Petr Šimůnek v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP