Úterý 24. února 1998

(pokračuje Kasal)

Vzhledem k tomu, že nároky na Radu České televize i na Radu Českého rozhlasu jsou rok od roku stále vyšší a vyšší, rozhodla se Stálá komise pro sdělovací prostředky navrhnout Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby schválila navrženou výši odměn členům a funkcionářům obou rad v těchto výších:

Předsedové 20 tisíc Kč měsíčně, místopředsedové 16.500 Kč měsíčně, členové 13 tisíc Kč měsíčně.

Chci podotknout, že tyto prostředky nejdou ze státního rozpočtu České republiky, ale z rozpočtu České televize a z rozpočtu Českého rozhlasu, takže náklady, které by se případně promítly do rozpočtu České republiky, jsou nulové.

Doporučuji na základě usnesení naší komise Poslanecké sněmovně usnesení č. 52/1998 z 23. ledna letošního roku, které vám bylo rozdáno, schválit. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se kolegyně Škorpilová, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Škorpilová: Pane předsedo, paní ministryně, kolegyně a kolegové. Argumentem pro zvýšení odměn pro členy Rady České televize a Rady pro rozhlasové vysílání je zlepšení jejich práce. Za těchto podmínek i členové klubu KSČM - členové komise pro sdělovací prostředky - souhlasili s tím, aby opravdu byly tyto odměny členům rad upraveny, a to přesto, že díky této sněmovně nemá KSČM jako klub v těchto radách žádného svého zástupce.

Doufám, až se opravdu zvýší odměny členům těchto rad tak, aby se mohli plně věnovat svým povinnostem, že se to odrazí i ve skutečně veřejnoprávním charakteru naší České televize, která občas vypadá nikoli jako veřejnoprávní, ale vládní, přestože vzrůstající opoziční část našeho občanstva platí koncesionářské poplatky.

Denně dostávám řadu dopisů, ve kterých jsou stížnosti na necitlivou práci veřejnoprávní televize.

Jedině za tohoto předpokladu členové klubu KSČM podpoří zvýšení odměn členům rady. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni. Táži se, kdo si dále přeje vystoupit. Vidím kolegu Václavka, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedo, dámy a pánové. Chtěl bych vaším prostřednictvím, čili předsedajícího této schůze požádat pana místopředsedu Kasala, jestli by nám mohl říci, zda podle jeho názoru obě rady plní svou funkci k objektivizaci informování veřejnosti z veřejnoprávních sdělovacích prostředků.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Pane místopředsedo, tlumočím tento dotaz a předpokládám, že v závěru rozpravy na něj odpovíte. Rozpravu jsem ovšem ještě neukončil a táži se, kdo si dále přeje vystoupit. (Nikdo.) Jelikož tomu tak není, rozpravu uzavírám a prosím navrhovatele, aby se ujal závěrečného slova.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, dámy a pánové, v rozpravě vystoupili dva poslanci a řekl bych, že v podstatě se stejnými obavami, zdali Rada Českého rozhlasu a Rada České televize dbají dostatečným způsobem na to, aby Český rozhlas a Česká televize byly veřejnoprávními institucemi, tak jak jim to ukládá zákon o Českém rozhlase a o České televizi.

Chci připomenout, že Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny je složena tak, jak jsou složeny všechny výbory, to znamená na základě proporcionálního zastoupení jednotlivých poslaneckých klubů. Každý poslanecký klub tudíž má v této komisi své zástupce a každý poslanecký klub má možnost se informovat u těchto zástupců v průběhu roku o tom, jak dle jejich názoru Rada České televize a Rada Českého rozhlasu pracují.

Nicméně generelní zhodnocení vždycky záleží na Poslanecké sněmovně, protože ze zákona jsme povinni projednávat minimálně jednou za rok zprávu Rady Českého rozhlasu a zprávu Rady České televize.

Musím říci, že byť byly problémy při projednávání zprávy Rady České televize v uplynulém období, tedy za r. 1996, nakonec i tato zpráva byla schválena. Se zprávou Rady Českého rozhlasu, pokud mě paměť neklame, nebyly nikdy žádné problémy. Čili Poslanecká sněmovna dle mého soudu těmto radám dala dobré vysvědčení, a tudíž si myslím, že návrhy na valorizaci a úpravu odměn členů rady jsou opodstatněné.

Co se týká veřejnoprávnosti, dámy a pánové, máme i my jako sněmovna do toho co hovořit, až budeme projednávat zprávy Rady České televize a Českého rozhlasu za r. 1997.

Doufám, pane předsedo, že toto vysvětlení poslancům, kteří v rozpravě vystoupili, postačí.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Sládek. Pane místopředsedo pěkně bych vás poprosil, až pan předseda Sládek domluví, protože jste mi sebral návrh usnesení, abyste ho na mikrofony přečetl. Jinak bych to udělal za vás. Slovo má pan poslanec Sládek.

 

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, situace není tak jednoduchá, jak tady naznačoval místopředseda sněmovny pan poslanec Kasal. Jedná se totiž o to, že máme sice veřejnoprávní instituce, ale tyto veřejnoprávní instituce rozhodně neinformují objektivně. Například zcela evidentně ignorují půl milionu republikánských voličů, kteří sice platí koncesionářské poplatky, ale o své politické straně nebo o politické straně, kterou volili v parlamentních volbách, se nedozvědí vůbec nic, jen tu a tam, jednou za půl roku nějakou pomluvu.

Co to je za veřejnoprávní instituce? Co to je za informovanost, co to je za informační tok v České republice, kdy Česká televize a Český rozhlas, financované z poplatků občanů, ignorují takovou část občanů České republiky a dokonce ještě jsou evidentně zneužívány pro předvolební kampaň vybraných politických stran.

Vždyť se podívejme třeba na to, že Televizní noviny trvají tři čtvrtě hodiny a půl hodiny z toho se hovoří o Unii svobody. Viděli jsme třeba teď výkon Českého rozhlasu, kdy se Unie svobody dokonce díky Českému rozhlasu přiživila i na úspěchu našich hokejistů. V České rozhlasu zaznělo: Delegáti sjezdu Unie svobody poslali pozdravný telegram našim vítězným hokejistům. A následovalo: Za předsedu Unie svobody byl zvolen ten a ten a mají v programu za prvé, za druhé, za páté, za desáté a další půlhodinu veřejnoprávní instituce dělala volební kampaň jakési podivné straně, podivně vzniklé a podivně umístivší se v parlamentu.

Jestliže tedy tyto instituce jsou v takovémto stavu a takto omezují svobodu slova, svobodu projevu, takto dezinformují občany, tak co potom dělá Rada České televize a Rada Českého rozhlasu?

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP