Čtvrtek 6. listopadu 1997

 

(pokračuje M. Zeman)

Kolegyně a kolegové, myslím, že nebudete namítat, když před obědem si jako drobný předkrm dáme ještě druhé čtení všech mezinárodních smluv, protože jsme nabyli dobré tempo a je třeba je uchovat.

 

Jsme u bodu 83, což je

 

83.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku, podepsaná v Bruselu 16. prosince 1996
/sněmovní tisk 153/ - druhé čtení

 

Sněmovní tisk má číslo 153. Jak jsem již řekl, jedná se o jeho druhé čtení. Poprosím pana ministra Bratinku, aby se ujal úvodního slova.

 

Ministr Pavel Bratinka: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, v rámci urychlení celého procesu projednávání těchto smluv budu u smluv konstatovat to, co je pro ně výslovně specifické.

Pro smlouvu s Belgickým královstvím hovoří kromě obecných důvodů i to, že zatím se naše vztahy v této oblasti řídí bilaterální smlouvou o zamezení dvojího zdanění, která byla uzavřena s bývalou ČSSR a Belgickým královstvím již na konci 70. let. Z tohoto důvodu, protože tato smlouva přirozeně neodpovídá současným realitám, byla sjednána smlouva nová.

Nedílnou součástí smlouvy s Belgickým královstvím je i protokol. Chtěl bych konstatovat, že opět jako u předchozích smluv, nebude to mít žádný dopad na státní rozpočet, nevyžaduje změnu v českém právním řádu a nedotýká se závazků z jiných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

Pokud by tomu při projednávání následujících smluv, které teď budu předkládat, bylo jinak, samozřejmě bych ty skutečnosti konstatoval. Pokud to bude stejné, budou implicitně obsaženy v mém projevu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministrovi. V tomto případě máme dva zpravodaje. Nejprve se ujme slova zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Šulák. Pak se připraví zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Květák.

Prosím nyní pana poslance Šuláka.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a páni poslanci, smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bruselu dne 16. prosince dne 1996 - sněmovní tisk 153, je koncipována podle modelu OECD a OSN. Smlouvou se sleduje objektivně rozdělení práva na daň z jednotlivých druhů příjmů mezi smluvními státy, kde je stát zdrojem příjmu, stát příjemce příjmu.

Kdybych zde dále hovořil o této smlouvě, opakoval bych to, co vám řekl pan ministr Bratinka. Tyto pasáže vypustím. Závěrem bych pouze chtěl říci, že smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku byla v prvém čtení přikázána zahraničnímu výboru, který ji na svém 14. zasedání dne 16. prosince projednal s tím, že doporučuji Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem smlouvy.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Květák. Opakuji, že je zpravodajem rozpočtového výboru, který iniciativně tento návrh rovněž projednal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Květák: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, rozpočtový výbor se ujímá iniciativně role projednání zákonů o ochraně investic a daňových výnosů, protože jsou vlastní předmětu rozpočtového výboru.

Rozpočtový výbor předloženou smlouvu projednal na svém zasedání 23. dubna 1997 a protože dospěl k názoru, že smlouva je výhodná pro obě strany, neboť zde dochází k objektivnímu rozdělení práva na daň z jednotlivých příjmů mezi oběma státy, doporučuje Poslanecké sněmovně s touto smlouvou vyslovit souhlas.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji poslanci Květákovi.

Nyní otevírám rozpravu k předloženému vládnímu návrhu. Písemné přihlášky nemám. Táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy z pléna? Nikoho nevidím, a proto rozpravu uzavírám.

Navrhuji vám přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Bruselu dne 16. prosince 1996.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 375 skončilo přijetím tohoto usnesení, když ze 126 údajně přítomných bylo pro 93, proti nikdo a 33 poslanců nehlasovalo. (Před příštím hlasováním vás raději odhlásím.) Konstatuji, že tento návrh, a tedy i tato smlouva, byly schváleny.

 

Toho, komu zazvonil mobilní telefon, upozorňuji, aby ho okamžitě vypnul, protože platí nedávno schválené usnesení sněmovny.

(Ze sálu se ozývá nějaká námitka.)

Ať je to kdokoliv, tady vůbec nezáleží na politické příslušnosti.

 

Přecházíme k bodu

 

84.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 27. února 1997
/sněmovní tisk 177/ - druhé čtení

 

Prosím opět pana ministra Bratinku o úvodní slovo.

 

Ministr Pavel Bratinka: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, k této smlouvě - protože bych se jinak opakoval - jen konstatování, že dosavadní režim s Mongolskem je spravován smlouvou, uzavřenou mnohostranně v rámci bývalé RVHP, a z tohoto důvodu vzhledem ke změněným realitám je třeba ji nahradit. Veškeré další argumenty by byly jen opakováním řečeného.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministrovi. Nejdříve prosím zpravodaje zahraničního výboru, pana poslance Holáně. Připomínám, že usnesení zahraničního výboru je sněmovním tiskem 177/1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vilém Holáň: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, potvrzuji slova předkladatele, pana ministra Bratinky. Jinak je smlouva standardní. Zahraniční výbor ji projednal na své 14. schůzi 24. září a doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 27. února 1997.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Holáňovi. Opět uděluji slovo panu poslanci Květákovi jako zpravodaji rozpočtového výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Květák: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, rozpočtový výbor se touto smlouvou zabýval na své 17. schůzi dne 23.4.1997. Vzhledem k tomu, že předchozí smlouva byla značně nestandardní, uzavřená v sedmdesátých letech za doby činnosti RVHP, bylo třeba ji nahradit smlouvou standardní, jak bylo učiněno. Protože se jedná o smlouvu, která je v intencích se všemi standardy vzájemných smluv, rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně s touto smlouvou vyslovit souhlas.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Květákovi. K vládnímu návrhu otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Opět se ptám - hlásí se někdo z pléna? Nehlásí se nikdo. Rozpravu tedy uzavírám.

 

Navrhuji přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Praze dne 27. února 1997.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 376 byl tento návrh přijat, když ze 126 přítomných bylo 99 pro, nikdo proti.

 

Kolegyně a kolegové, protože jsem na to předtím zapomněl, aniž by se stala jakákoliv škoda, dovoluji si vás nyní odhlásit a prosím vás, abyste se laskavě znovu přihlásili, protože zhruba 30 lidí tady patrně není a nechalo si zapnuté své hlasovací zařízení.

Děkuji vám.

 

Dovolte mi, abych přešel k bodu

 

85.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná 14.října 1996 v Praze
/sněmovní tisk 180/ - druhé čtení

 

Opět prosím o úvodní slovo pana ministra Bratinku.

 

Ministr Pavel Bratinka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, tento vládní návrh Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic s Běloruskem je totožný s tzv. vzorovou dohodou, za kterou je podle usnesení vlády České republiky ze 6.ledna 1993 považována dohoda mezi Českou republikou a Ma"arskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Předkládaná dohoda tudíž obsahuje veškeré záruky, které jsou standardně poskytovány investorům a jejich investicím každé ze smluvních stran v mezinárodních smlouvách o ochraně a podpoře investic. Já tyto záruky připomenu výslovně:

1. Závazek umožnit na svém území a v souladu se svým právním řádem investice investorům druhé strany.

2. Princip národního zacházení a doložka nejvyšších výhod, to znamená záruka proti diskriminačnímu zacházení ve srovnání s tuzemskými nebo jinými zahraničními investory.

3. Záruka proti vyvlastnění majetku zahraničních investorů s výjimkou vyvlastnění na základě zákona ve veřejném zájmu, které bude provedeno na nediskriminačním základě a proti vyplacení okamžité přiměřené a účinné náhrady.

4. Záruka volného převodu plateb do zahraničí, které souvisejí s investicemi a výnosy, a to ve směnitelné měně a bez zbytečného prodlení.

5. Je definován způsob řešení sporů mezi investorem na straně jedné a hostitelskou smluvní stranou na straně druhé nebo mezi smluvními stranami navzájem.

Tato dohoda byla sjednána v národních jazycích a v angličtině a v případě rozporu ve výkladu dohody je rozhodující anglické znění.

Platnost dohody byla stanovena na dobu deseti let s možností jejího neomezeného prodloužení do doby, dokud jedna strana nevyužije svého práva ukončit platnost dohody výpovědí s roční výpovědní lhůtou.

Pro investice uskutečněné před dnem ukončení platnosti dohody budou ustanovení dohody účinná po dobu dalších deseti let od data skončení platnosti.

Záruky zakotvené v této dohodě se vztahují na všechny budoucí investice uskutečněné investory obou smluvních stran a také na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu dohody v platnost. Tato dohoda nevyžaduje žádnou změnu v právním řádu České republiky, je v souladu s jinými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, je v souladu s právem Evropského společenství i zahraničně politickými zájmy České republiky.

Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic s Běloruskem vytváří pro investory obou smluvních stran právní rámec, na jehož základě bude investorům a investicím na území druhého smluvního státu poskytováno co nejvýhodnější zacházení. Lze předpokládat, že uzavření této dohody přispěje ke zvýšenému zájmu českých investorů o investování v Bělorusku, které patří mezi dlouhodobě perspektivní země.

Proto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s touto dohodou souhlas.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru Bratinkovi a uděluji slovo panu poslanci Lobkowiczovi, který je zpravodajem zahraničního výboru.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, zahraniční výbor uvedenou Smlouvu projednal na své 14. schůzi dne 24. září a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně uvedenou Smlouvu schválit.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Prosím nyní opět pana poslance Květáka jako zpravodaje rozpočtového výboru.

 

Poslanec Tomáš Květák: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové rozpočtový výbor se touto Smlouvou zabýval na své 20. schůzi dne 12. června 1997. Pan ministr jako předkladatel již zde zmínil ve zkratce hlavní body této Smlouvy. Já bych si dovolil dodat, že obchodní obrat s Běloruskem je sice na úrovni zhruba 60 milionů dolarů za rok 1996, ale má dramaticky stoupající tendenci a z tohoto důvodu je tato Smlouva velice nezbytná a potřebná. Proto v souladu se svým jednáním rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny doporučil Poslanecké sněmovně tuto mezinárodní Smlouvu ke schválení.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Květákovi. K předloženému vládnímu návrhu otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Hlásí se někdo z pléna? Nikdo. Proto rozpravu uzavírám.

 

Navrhuji vám přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 14. října 1996 v Praze.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro toto usnesení, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 377 byl tento návrh přijat, když ze 115 přítomných bylo 107 pro a nikdo proti. Takže návrh a tím i Smlouva, resp. Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskem byly schváleny.

 

Přecházíme k bodu

 

86.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Ukrajinou o vzájemné pomoci v celních otázkách,
podepsaná v Praze v březnu dne 19. března 1997
/sněmovní tisk 183/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Bratinku, aby tento text uvedl.

 

Ministr Pavel Bratinka: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, cílem předkládané Dohody je navázání užší spolupráce mezi oběma celními správami zejména v oblasti uplatňování celních předpisů, výměny informací, doručování provádění šetření - omlouvám se za tuto formulaci - a dále v oblasti nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory. Dohoda vytváří podmínky pro předcházení celním a daňovým únikům, a to správným stanovením celní hodnoty jako základu pro výpočet cel a daní a možností ověřování pravosti předkládaných dokladů celním orgánům.

Uzavření této Dohody tak vytváří smluvní základnu pro vzájemnou spolupráci celních správ. Sjednání Dohody nebude mít negativní dopad na státní rozpočet, naopak tato Dohoda je uzavírána s cílem zefektivnit práci naší celní správy, a tudíž se dá předpokládat, že prováděním této Dohody dojde ke snížení celních podvodů a tím k možnému zvýšení příjmů do státního rozpočtu.

Navrhovaná smluvní úprava je v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a se závazky z jiných platných smluv. Doporučuji tudíž sněmovně, aby tuto Dohodu schválila.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru Bratinkovi. Poprosím opět pana poslance Lobkowicze, aby se ujal své role zpravodaje zahraničního výboru.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, uvedenou Smlouvu projednal zahraniční výbor na své 14. schůzi dne 24. září a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně uvedenou Smlouvu schválit.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Lobkowiczovi. Nyní bych poprosil pana poslance Třebického, kterého tady mám jako zpravodaje rozpočtového výboru u Smlouvy s Ukrajinou, ale když se dohodnete s panem poslancem Květákem, můžete se samozřejmě vzájemně zastoupit.

 

Poslanec Jan Třebický: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, rozpočtový výbor se zabýval vládním návrhem a doporučil ho ke schválení.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji vám za obsažnou zprávu, pane poslanče, a otevírám rozpravu. Písemnou přihlášku nemám. Hlásí se někdo z pléna? Není tomuto tak, rozpravu proto uzavírám a navrhuji vám přijmout toto usnesení:

 

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsanou v Praze dne 19. března 1997.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 378 byl tento návrh přijat, když se pro něj vyslovilo ze 120 přítomných 108 a nikdo nebyl proti. Konstatuji tedy, že schválením návrhu tohoto usnesení jsme schválili Dohodu mezi Českou republikou a Ukrajinou o vzájemné pomoci v celních otázkách.

 

Můžeme nyní přejít k bodu

 

87.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsaná dne 8. října 1996 v Praze
/sněmovní tisk 186/ - druhé čtení

 

Opět prosím pana ministra Bratinku o úvodní slovo.

 

Ministr Pavel Bratinka: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, o této Smlouvě je třeba konstatovat jen ty věci, které ji odlišují od smluv minulých, to je zaprvé fakt, že Dohoda byla sjednána v národních jazycích a ruštině, která je zvolena jako rozhodující jazyk v případě jakýchkoli rozdílností ve výkladu. Zadruhé je třeba upozornit sněmovnu na to, že Kazachstán se zdá být velmi perspektivním územím pro rozvoj podnikatelských aktivit, a to je další silný důvod pro to, aby sněmovna vyslovila s touto Dohodou souhlas.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru Bratinkovi. Uděluji slovo panu poslanci Třebickému, který je tentokrát zpravodajem zahraničního výboru, a poté pan poslanec Květák bude zpravodajem rozpočtového výboru.

 

Poslanec Jan Třebický: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, zahraniční výbor se na své 14. schůzi 24. září usnesl svým usnesením č. 102 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyslovit souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. října 1996 v Praze.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Třebickému. Uděluji slovo panu poslanci Květákovi.

 

Poslanec Tomáš Květák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rozpočtový výbor se touto mezivládní Smlouvou zabýval na své 20. schůzi dne 12. června 1997. V rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. října 1996 v Praze, vyslovila souhlas.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Květákovi. Otevírám rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí. Uzavírám rozpravu. Navrhuji přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s dohodou mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 8. října 1996 v Praze.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 379 ze 122 přítomných bylo 106 pro a nikdo proti.

 

Dohoda mezi Českou a Kazašskou republikou byla tímto hlasováním schválena.

 

Přecházíme k bodu 88 našeho programu, což je

 

88.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou
o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. ledna 1997 v Praze
/sněmovní tisk 199/ - druhé čtení

 

Opět poprosím pana ministra Pavla Bratinku, aby se i k tomuto textu ujal, byť stručného úvodního slova. Prosím, pane ministře.

 

Pane ministře, chápu, že jste se hluboce zamyslel, ale přesto vás prosím zcela nečekaně o úvodní slovo. Věřím v originalitu vašeho příspěvku po příspěvcích předcházejících.

 

Ministr Pavel Bratinka: Já se, pane předsedo, vynasnažím. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, tato dohoda mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic je samozřejmě dohoda opět standardní. Velmi těžko se proto k ní dá pronést projev, který by byl nějakým způsobem nestandardní. Opět budu konstatovat tu věc, která se od smlouvy liší, a sice, jaký je rozhodující jazyk v případě nějakých sporů ve výkladu této smlouvy. V tomto případě se obě strany dohodly, že výkladovým jazykem bude ruština resp. text dohody, který je uveden v ruštině.

Jinak kromě obecných důvodů, které vedou k přijetí takovýchto smluv, opět v případě Uzbekistánu, lze konstatovat, že to je nové teritorium a velmi nadějné teritorium pro naše podnikatelské aktivity. Proto prosím sněmovnu o schválení této dohody.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru Bratinkovi. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Igora Němce.

 

Poslanec Igor Němec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tímto návrhem se zahraniční výbor zabýval na své schůzi 24. září na svém 14. zasedání a jednomyslně podpořil, aby tomuto návrhu byl vysloven souhlas.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Němcovi. Poprosím o stanovisko rozpočtového výboru jako zpravodaje pana poslance Květáka.

 

Poslanec Tomáš Květák: Děkuji, pane předsedající. Rozpočtový výbor se zabýval touto mezivládní smlouvou na své 24. schůzi dne 28. srpna 1997 a doporučil Poslanecké sněmovně s touto smlouvou, kterou je dohoda mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, která byla podepsána dne 15. ledna 1997 v Praze, vyslovit souhlas.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Květákovi. Otevírám nyní rozpravu. Odhaduji, že se do ní nikdo nepřihlásí. Je tomu skutečně tak, a proto rozpravu uzavírám. Navrhuji vám přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s dohodou mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsanou dne 15. ledna 1997 v Praze.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 380 skončilo přijetím tohoto návrhu, když ze 126 přítomných bylo 114 pro a nikdo proti.

 

Tímto usnesením jsme tedy schválili dohodu mezi Českou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic.

 

Dalším bodem našeho programu je bod 89, což je

 

89.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
podepsaná v Praze dne 23. května 1997
/sněmovní tisk 212/ - druhé čtení

 

Sněmovní tisk číslo 212. Poprosím opět pana ministra Pavla Bratinku o úvodní slovo.

 

Ministr Pavel Bratinka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, po všech mých projevech mně nezbývá, než abych k této smlouvě řekl poslední větu, a sice, že navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s touto smlouvou souhlas. Jinak bych se ve všech větách opakoval.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane ministře. Nyní poprosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Zaorálka.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Pane předsedo, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal tuto smlouvu na své schůzi dne 24. září 1997 a ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně s touto smlouvou vyslovit souhlas.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Zaorálkovi. Nyní poprosím pana poslance Květáka jako zpravodaje rozpočtového výboru.

 

Poslanec Tomáš Květák: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, je to poslední ze série smluv. Rozpočtový výbor se s ní zabýval na své 24. schůzi dne 28. srpna 1997 a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s touto smlouvou vyslovila souhlas.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Květákovi. Otevírám rozpravu a vidím, že zde se do rozpravy hlásí náš kolega, je to pan poslanec Vymětal, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych ve svém vystoupení chtěl jenom upřesnit své předřečníky, že se jedná o smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Pokud není žádný další příspěvek do rozpravy, rozpravu uzavírám a navrhuji vám přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se smlouvou mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Praze dne 23. května 1997.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 381 jste s touto smlouvou vyslovili souhlas, když ze 126 přítomných bylo 108 pro a nikdo proti.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP