Pátek 17. října 1997

 

4. den schůze Poslanecké sněmovny (17. října 1997)

Přítomno:192 poslanců

 

(Schůze opět zahájena v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil čtvrtý jednací den 15. schůze Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vám oznámil, že pan poslanec Gongol má náhradní kartu č. 2, abych konstatoval, že budeme pokračovat v projednávání 18. bodu naší schůze, což je

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
/sněmovní tisk 215/ - druhé čtení

 

Dovolte mi, abych vás požádal o klid a oznámil vám, že jako další vystoupí v rozpravě pan kolega Oldřich Vojíř, poté páni poslanci Jan Grůza, Miroslav Kapoun, František Chobot, Václav Exner. Dámy a pánové, prosím o klid tak, aby pan kolega Vojíř mohl přednést své vystoupení v podrobné rozpravě. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, podávám pozměňující návrh k projednávanému bodu, a to následující.

1. V § 18a odst. 3 nahradit číslici 500 číslicí 1000.

2. V § 18b odst. 2 doplnit v poslední větě písmeno e).

Dovolte mi velmi krátké zdůvodnění.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: V té první věci bych chtěl upozornit na to, že jsem si vědom, že původní částka byla 200 Kč. Navrhovaná částka je nyní 500 Kč, ale jelikož je to částka pevná a je to částka, která se objevuje v zákoně, tak nepředpokládám, že by se zákon kvůli této hodnotě často otevíral a novelizoval. Proto se domnívám, že částka limitně 1000 Kč, která může a nemusí být uplatněna, je částka, která odpovídá skutečnosti a stavu věci. Řeknu proč.

Jedná se totiž o to, že černí pasažéři se především v městské hromadné dopravě množí a jejich postih je velmi složitý. Tudíž se domnívám, že tato částka by mohla být dostatečně řekněme odstrašující a mohla by vést k tomu, aby tito pasažéři se chovali tak, jak je nezbytně nutné. To znamená, aby službu, kterou užívají, zaplatili.

K tomu druhému bodu - zařadit písmeno e) mezi další písmena, která umožňují, aby přepravce mohl vydat místní úpravu toho, za jakých podmínek vrátí jízdné, jestliže nedojde k uskutečnění přepravy - jedná se o to, že existují integrované systémy dopravy a v takovýchto systémech je přece jen složitější metodika a záležitost daného místa by měla odrážet skutečnost té či oné integrované dopravy. Proto se domnívám, že to není něco konfliktního a myslím si, že by se dal tento požadavek zvážit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji kolegovi Vojířovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jan Grůza, připraví se pan poslanec Miroslav Kapoun.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím přednést dva pozměňující návrhy, které se týkají také § 18a odst. 3.

Můj první návrh je dá se říci velmi podobný návrhu pana kolegy Vojíře. Navrhuji nahradit v § 18a odst. 3 v poslední větě částku 500 Kč částkou 2500 Kč.

Zdůvodnění: Otázka výše maximálního limitu přirážky, případně jeho vypuštění, byla projednávána již v hospodářském výboru Parlamentu. Bylo konstatováno, že se jedná o zásadní otázku, která musí být upravena jednotně v zákoně. Nelze ji s ohledem na její význam a zajištění základních práv občanů svěřit předpisu nižší právní síly. Po diskusi se zástupci MHD v Brně jsem dospěl k závěru, že navrhovaná hranice 500 Kč nesplňuje základní předpoklad pro její zavedení. To je, aby plnila preventivní funkci a odrazovala případné neplatiče jízdného od zakoupení jízdenky. Jestliže se výše přirážky blíží výši měsíční jízdenky, pak tento návrh je téměř demotivující. Co bude nutit občana, do této chvíle řádně platícího předplatné, aby stál dlouhé fronty v závěru měsíce před pokladnou dopravce, když bude vědět, že si může měsíční jízdenku jen o málo dražší "zakoupit" u revizora při kontrole jízdenek? A to ještě může doufat, že nebude řadu měsíců přistižen.

V novele zákona navrhovaná výše přirážky se i s ohledem na inflaci a každoročně se zvyšující ceny jízdného může velmi rychle stát nejlevnějším předplatným. Proto navrhuji zásadní zvýšení této přirážky na 2500 Kč.

Můj druhý návrh se týká také tohoto odstavce, tzn. § 18a odst. 3, kde by se nahradila tečka čárkou na konci věty a doplnila se o toto znění: V opakovaných případech výše přirážky nesmí přesáhnout částku 5000 Kč.

Zdůvodnění je myslím jasné. Jedná se o to, aby proti notorickým neplatičům, několikanásobným neplatičům, kteří jsou přistiženi, mohl dopravce použít zásadní razantnější způsob postihu. To je můj druhý návrh.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grůzovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Miroslav Kapoun. Připraví se pan kolega František Chobot.

 

Poslanec PS Miroslav Kapoun: Pane předsedající, pane premiére, vážené kolegyně a kolegové, já navrhuji v zák. č. 111 v § 18 tuto změnu - tyto změny jsou v podstatě nutné k tomu, aby se daly uplatnit články těchto paragrafů: § 18 odst. 2 písm. d) zní: porušení povinnosti cestujícího podle písm. a) stanoví zvláštní předpis. Odvolávka na pozn. pod čarou: zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Stejná nebo obdobná změna bude v § 37 odst. 4, který zní: 4. Porušení povinností podle odst. 1 stanoví zvláštní předpis. Zase odvolávka na odrážku pod čarou: zák. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dále navrhuji změnu v § 12 odst. 3 písm. b), kde slovo "jiné" se nahradí slovem "železniční" a za slovo "dotovaná" se doplní "státem".

Chtěl bych zdůvodnit změnu v § 12, kdy je prakticky možné žádat autobusovou linku podle § 19, kterým je zaručena dopravní obslužnost, kterou zaručuje stát, i tam, kde je zajištěna osobní železniční doprava na celostátní dráze a i do budoucna se počítá s tím, že tato bude dotována z rozpočtu. Ceny jízdného určuje Ministerstvo financí. To by vedlo ke zbytečné dotaci této linky z financí okresů nebo obcí např. do zaměstnání kvůli odjezdům přímo k továrně nebo její provoz by zbytečně musel být vázán na vydání licence autobusovému dopravci.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kapounovi. Prosím pana poslance Chobota, aby se ujal slova a připraví se pan poslanec Exner.

 

Poslanec František Chobot: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, projednáváme důležitou změnu návrhu zákona o silniční dopravě, která se vlivem mnoha skutečností dostává do nové dimenze a je namístě se jí nyní i v budoucnu odpovědně zabývat. Navrhuji proto některá doplnění k projednávanému zákonu.

Pozměňovací návrh k § 2 odst. 9. Za navrhovaný text nové úpravy doplnit větu: "Za integrovanou dopravu se považuje i zajištění dopravní obslužnosti jedním dopravcem, pokud provozuje různé přepravní systémy."

Zdůvodnění: Tento návrh podávám proto, že jeden dopravce může provozovat např. příměstskou autobusovou dopravu a zároveň i městskou hromadnou dopravu. Je proto vhodné, aby bylo toto uvedeno přímo v zákoně.

K § 3 odst. 2 navrhuji doplnit za první větu text: "Vést záznam o provozu vozidla jsou povinni všichni provozovatelé taxislužby."

Tento doplněk navrhuji, protože všeobecně známé problémy s taxislužbou vyžadují i zpřísněné podmínky k jejímu provozování.

Doporučuji doplnění zákona o nový § 7, ostatní paragrafy po jeho zařazení pak přečíslovat. § 7 zní: Nadpis "Finanční způsobilost". Text paragrafu:

1. Za finančně způsobilou k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby se považuje osoba, která prokáže dostatečné finanční možnosti k podnikatelské činnosti v silniční dopravě.

2. Finanční způsobilost a způsob jejího prokázání stanoví prováděcí předpis.

Zdůvodnění: Po vzoru právních úprav podnikání v silniční dopravě v některých zemích Evropské unie doporučuji stanovit další kritérium pro tento obor podnikání. Jde o to, stanovit minimální podmínky, které musí podnikatel v silniční dopravě splnit před zahájením podnikatelské činnosti. Ti, kteří již podnikají, musí rovněž tyto podmínky dodatečně prokázat. Jde o zavedení institutu tzv. finanční způsobilosti. Tímto institutem bude možno zamezit dumpingovým cenám a platební neschopnosti dopravců. Jsem toho názoru, že bez požadavku finanční způsobilosti bude problematické uplatňovat případnou pokutu podle § 35, která se dle této novely zákona má zvýšit na 1 mil. Kč.

§ 9 odst. 2 písm. b) navrhuji doplnit takto: Tečka za návrhem a pokračovat větou: "V případě, že podnikatel provozuje více vozidel pro tentýž účel, je považováno za splnění podmínky umístění soupisu licencí, ověřeného příslušným orgánem státní správy, s přesným označením licence, která se vztahuje na vozidlo, v němž je soupis uložen."

Zdůvodnění: Povinnost dopravce umístit v každém vozidle doklady o oprávnění k podnikání (to znamená koncesní listiny a licence) je technicky a finančně náročné, zvláště pro provozovatele většího počtu vozidel (např. ČSAD). Jsem proto toho názoru, že bude dostatečné umístit do každého vozidla soupis vydaných licencí s vyznačením licence, která je pro to které vozidlo platná. Koncesní listina může být součástí dokladu, to znamená soupisu obou dokladů, ověřených příslušným státním orgánem.

K § 21 Taxislužba: Vzhledem k bezpečnosti občanů využívajících služeb vozidel taxi doporučuji zpřísnit podmínky, za nichž může osoba být způsobilá pro řízení vozidla taxislužby. Navrhuji doplnit § 21 o odstavce 4 a 5 s následujícím zněním:

4. Za odbornou způsobilost pro řízení vozidla taxislužby je považována nejméně tříletá praxe v řízení odpovídajícího vozidla.

5. Podrobnosti prokazování způsobilosti určí prováděcí předpis.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Chobotovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Exner. Připraví se pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh, který se týká § 9 odst. 2 písm. c). Jde o bod 16 vládního návrhu podle tisku 215.

Navrhuji na konci tohoto písmene doplnit slovo "nebo trolejbusu". Můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby bylo možno, aby jako řidič autobusu případně vystupovala i osoba, která je řidičem trolejbusu a splňuje všechny ostatní podmínky.

Zdůvodnění tohoto návrhu je následující. Jde o využití řidičů trolejbusů a autobusů při vzájemných zástupech v městské dopravě. Nemožnost takového přechodu řidičů působí obtíže především městským dopravním podnikům a dochází tak k určité neshodě, nesouladu mezi zákonem č. 111/94 Sb., jehož novelu právě projednáváme, a mezi zákonem č. 266/94 Sb., o drahách. Umožnění případného přechodu řidičů trolejbusů na autobus v době výluk je záležitost, se kterou se případně velmi často setkávají podniky, které provozují souběžně autobusovou a trolejbusovou dopravu.

Za druhé mi dovolte, abych se vyjádřil k tomu, že v usnesení hospodářského výboru z jeho 26. schůze dne 15. října 1997 č. 99 se nově navrhuje, jak bylo již předneseno zpravodajem hospodářského výboru, aby v § 21 byl nově formulován odst. 3, který stanoví, že podrobnosti o technických podmínkách provozování taxislužby, zejména podrobnosti o označení vozidla a náležitosti dokladů podle odst. 2 tohoto paragrafu stanoví právní předpis.

Chtěl bych informovat Poslaneckou sněmovnu, že předmětem tohoto návrhu je, aby také označení vozidel taxislužby odpovídalo požadavkům, které jsou běžné na toto označení ve světě, aby tam především byla také uvedena koncese, která umožňuje provozování taxislužby a úřad, který tuto koncesi vydal, aby tam také případně bylo zřejmé, na které telefonní číslo nebo kam mohou pasažéři, případně jiní občané, to znamená každý, podávat zprávy o tom, že konkrétní vozidlo taxislužby a jeho řidič neplní povinnosti vyplývající ze zákonů nebo uplatnit jinou stížnost. Při jednání v hospodářském výboru slíbili zástupci ministerstva, že prováděcí předpis bude v nejkratší době k dispozici a že tyto požadavky do tohoto prováděcího předpisu budou v celém rozsahu zahrnuty.

Domnívám se, že i v Poslanecké sněmovně musíme pokládat za skandální, že dosud státní správa nebyla schopna reagovat na skutečně dramatickou situaci v taxislužbě především v hlavním městě Praze, kde podle materiálu pro poradu ministrů vlády České republiky, který se zabýval informacemi o problematice taxislužby se zaměřením na efektivní kontrolu i návrhy řešení se např. uvádí, že po Praze je jízdné na kilometr v rozsahu 16 - 300 Kč. Přitom existuje další taxa, tzv. pro cizince, kde jízdné na kilometr jízdy je 60 - 1000 Kč. Kde při horních mezích je zcela jednoznačně zřejmé, že toto jízdné je předraženo a státní správa vlastně trpí tento stav, ačkoliv jsou již v současné době určité prostředky, které by nepochybně zamezily tomu, aby takovéto situace se vyskytovaly.

Myslím si, že deregulace cen taxislužby, která byla v minulosti přijata, se ukázala jako záležitost, která se skutečně neosvědčuje, a že byl již dostatečný časový prostor po zjištění takové skutečnosti, že např. za jízdu po Praze do vzdálenosti necelého kilometru zaplatí zákazník Kč 8500,- , nebo v jiných případech za jízdné několika kilometrů - od jednoho do šesti kilometrů - částku od 800 do 4000 Kč, přičemž fakticky nenásledovalo žádné opatření státní správy.

Na možnosti poukázalo také stanovisko pražských společenstev taxidopravců k návrhu, který byl v této věci předložen v souvislosti s projednáváním živnostenského zákona, a já jenom vítám, že se pokoušíme i v zákoně o silniční dopravě udělat této věci do určité míry přítrž, respektive alespoň vytvořit legislativní podmínky k tomu, aby taková věc nebyla možná.

I když však tyto legislativní podmínky budou, je nutné si uvědomit, že bez konkrétního zásahu výkonných orgánů státní správy nebude dosaženo zlepšení stavu, které je nepochybně velmi žádoucí.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Exnerovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych ve svém vystoupení se věnovat pozměňovacím návrhům hospodářského výboru, uvedeným v usnesení č. 99, které, jak víme, nám bylo rozdáno včera do lavic a týká se řešení problematiky taxislužby.

Jsem rád, že hospodářský výbor spolu s ministerstvy dopravy a spojů a průmyslu a obchodu našel řešení toho, co se pokusil řešit Senát v novele živnostenského zákona.

V tomto pozměňovacím návrhu je mimo jiné navrženo, aby všechny obce v republice měly možnost vydat obecně závaznou vyhlášku, která upraví podmínky provozování taxislužby, a to podle § 21 odst. 7. tj. stanovit jako podmínku pro provozování taxislužby na území obce prokázání znalosti místopisu, znalostí právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby a také stanovit způsob ověřování těchto znalostí.

Z tohoto návrhu ale současně vyplývá, že obce takovou vyhlášku vydat mohou, ale nemusí, že ji mohou různé obce v rámci jednoho okresu stanovovat různě co do obsahu i termínů, i ji v různých časech měnit. Je reálné nebezpečí, že schválením takovéhoto oprávnění vznikne v působnosti jednotlivých okresních dopravních úřadů zmatek a nepořádek, protože budou muset vždy při vydávání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby provozovat taxislužbu ve vymezeném územním obvodu zkoumat, zda v tomto obvodu byla v některých obcích vydána uvedená vyhláška, zda platí, a potom vyžadovat po žadateli osvědčení obce o složení příslušných zkoušek jednotlivými řidiči taxislužby.

Pokud některá obec vydá tuto vyhlášku až po vydání průkazů způsobilosti dopravním úřadem, bude muset dopravní úřad zpětně žádat řidiče s již platným průkazem, aby zkoušku složili a předložili osvědčení a na základě toho jim vydá dopravní úřad nový průkaz a než jim ho vydá, mezitím jiná obec přijme takovou vyhlášku a proces se stane nekonečně neudržitelný a zmatený.

Souhlasím s hospodářským výborem, že je nutné tuto problematiku řešit, ale na rozdíl od jeho návrhu jsem přesvědčen o tom, že je třeba na území celé republiky postupovat jednotně a všude se stejnými povinnostmi. Proto přednesu návrh, aby prokázání znalostí místopisu, znalostí právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru neprováděly obce, a to ještě pouze podle svého uvážení, ale aby tato povinnosti byla stanovena celoplošně všem okresním dopravním úřadům a tak platila pro všechny řidiče taxislužby na celém území České republiky. A pro jednotnost tohoto postupu navrhnu, aby obsah a způsob zkoušky byl stanoven prováděcím předpisem.

Předkládám proto Poslanecké sněmovně podle § 63, odst. 1 bodu 5 písm. b) jednacího řádu další pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru, uvedenému v usnesení č. 99, a to tento:

V bodu 3) odst. 4 v jeho druhé části u písm. c) změnit navržený text na tento text: "c) osvědčením dopravního úřadu o složení zkoušky řidiče taxislužby z místopisu, z právních předpisů, upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a ze znalosti obsluhy taxametru. Obsah a způsob zkoušky stanoví prováděcí předpis."

V bodě 3) vypustit odst. 7.

V bodě 4) vypustit slovo "obce" a slova "vyhlášky obce" nahradit slovy "tohoto zákona".

Text bodu 5 změnit na text - Text § 41 rozšířit o uvedení § 21 odst. 4.

Navrhuji, aby o celém mém dalším pozměňovacím návrhu k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru bylo hlasováno jako o jednom návrhu, protože všechny mé návrhy spolu souvisí a oddělené hlasování po částech nemá smysl. A současně aby bylo o něm hlasováno před hlasováním o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru.

Děkuji za udělené slovo.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vymětalovi.

Pane kolego, jen aby postup, který navrhujete byl jasný - vy jste říkal, že o pozměňovacím návrhu k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru má být hlasováno jako o celku. To jsem zaznamenal. A pak jste říkal, že požadujete, aby o něm bylo hlasováno dříve, než o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, to proto, že jde podle jednacího řádu o další pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pokud je to jasné zpravodaji, děkuji.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Josef Krejsa. Pan poslanec Stanislav Gross má náhradní kartu č. 7.

 

Poslanec Josef Krejsa: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové! Budu stručný a vrhnu se dnes nikoliv na pana ministra, ale na jediný pro mne sporný subbod. Pana ministra bych dokonce pochválil, kdybych se nebál, že mne železničáři už nepustí do vlaku - musel bych do Plzně pěšky, naštěstí mohu po dálnici až 130.

Bodík se týká části přepravy nebezpečných věcí v silniční dopravě, konkrétně části třetí § 22 odst. 5, kde se odkaz 8 uvedený za slovy "zvláštními předpisy" nahrazuje odkazem 7 a na konec odstavce se doplňuje věta "Ze lhůt a podmínek stanovených zvláštními předpisy a prováděcím předpisem může Ministerstvo dopravy a spojů u nově vyvinutých výrobků, technologií obalové techniky a u jiných nově vyvinutých prvků udělit výjimky."

Navrhuji § 22 odst. 5 ponechat v původním znění bez mnou citované věty, nota bene tuto větu z návrhu vypustit. Mám totiž vážné obavy, aby se avizované výjimky nestaly jakýmisi odpustky pro hříšníky za mantinely citovaného § 22 části třetí jeho odstavce 5. To zřejmě nemá vládní návrh v úmyslu, to bych nemohl pana ministra pochválit a zákon bychom do roka byli nuceni novelizovat.

Domnívám se, že mnohem lepším řešením by bylo přehodnotit ony zvláštní předpisy včetně předpisu prováděcího.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Krejsovi. Chci se zeptat, kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych uplatnit připomínku Ministerstva financí, která se týká § 30. § 30 by se upravil takto: vypustit celou poslední větu v odst. 1 a v odst. 2 ve druhé větě za slovo "předpis" doplnit text "včetně řešení úhrady vynaložených nákladů spojených s přidělením těchto povolení".

Odůvodnění. § 30 odst. 1, věta zní: "Za přidělení zahraničního vstupního povolení je právnická osoba pověřená Ministerstvem dopravy a spojů oprávněná požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejichž výši stanoví Ministerstvo financí cenovým výměrem." Toto ustanovení je však v rozporu s cenovým zákonem. Pojem úhrada v § 1 odst. 4 zákona 526/90 Sb., o cenách, je vymezen negativně, to znamená, že na úhrady se tento zákon nevztahuje. Nelze tedy výši vynaložených nákladů regulovat a tudíž ani vydávat cenový výměr.

To je vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Sehořovi. Ještě pan poslanec Vrzal.

 

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, rád bych přednesl pozměňovací návrhy k této předloze, které se týkají taxislužby a týkají se zejména skládání zkoušek před vydáním licence. Domnívám se, že toto skládání zkoušek nepostihuje pravou příčinu problémů, které v taxislužbě dnes jsou. Domnívám se, že by tyto problémy mohly být lépe vyřešeny přísnější kontrolou, lépe by mohly být vyřešeny lepší výměnou informací mezi živnostenskými úřady, aby nedocházelo k tomu, že pokud je někomu koncese odebrána, tak je mu během krátké doby vydána v jiném městě, a případně zpřísněním postihu pro taxikáře, kteří se proviní proti zákonu. Myslím, že zavádění zkoušek, zejména z místopisu, je určitou chybou, která také může vést ke zvyšování byrokracie a korupce. Nemyslím, že by taxikáři, kteří jedou podstatně delší cestou, než je potřeba, tak jeli proto, že neznají správnou cestu, ale jedou tak proto, že očekávají vyšší neoprávněný zisk. Z toho důvodu se domnívám, že zkoušky z místopisu v žádném případě nemohou tento fakt ovlivnit.

Proto navrhuji, aby v usnesení hospodářského výboru, ke kterému také vznáším své pozměňovací návrhy, byly provedeny tyto změny: aby v bodu 2 písm. e) za slovy "a spolehlivá" byla místo čárky tečka a zbytek textu vypustit.

Dále k odstavcům 4, 5, 6 a 7 na straně 2: navrhuji odst. 7 vypustit. Pokud by tento návrh nebyl přijat, navrhuji v odst. 7 vypustit slova "prokázání znalosti místopisu".

Dále v odst. 4 písm. c), ve kterém se hovoří o tom, co doloží provozovatel taxislužby, vypustit slova "z místopisu".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vrzalovi. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže ne, rozpravu končím a konstatuji, že jsme ukončili druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji pro tento okamžik jak panu zpravodajovi, tak panu ministrovi.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP