Středa 15. října 1997

 

(pokračuje Ledvinka)

Dalším bodem je tedy

 

10.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o střelných zbraních)
/sněmovní tisk 167/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce předkladatelů pana poslance Josefa Mandíka. Vás znovu, dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, podrobné zdůvodnění zákona o střelných zbraních a střelivu jsem provedl při prvním čtení. Tak mi dovolte, abych vám jenom připomněl podstatu novely této předlohy.

Nelogičnost dosavadní úpravy spočívala v tom, že oprávnění držet a nosit lovecké zbraně a střelivo mohly získat osoby, které nebyly oprávněny k výkonu práva myslivosti. Tento stav zřejmě patří mezi příčiny značného rozmachu organizovaného pytláctví.

Nová zákonná úprava představuje nepochybně snížení administrativní náročnosti a neklade žádné finanční nároky na státní rozpočet. Dále navrhujeme sjednotit věkovou hranici pro vydání zbrojního průkazu s věkovou hranicí pro vydávání loveckého lístku.

Pane předsedající, při tom se ale nedá zdůvodňovat zákon.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já to beru na vědomí. Mohu opět zopakovat prosbu, aby poslanci zachovali klid.

Poslanec Josef Mandík: Dovolte mi, abych pokračoval. Předlohu zákona projednal výbor pro obranu a bezpečnost s tím, že nepřijal usnesení a přerušil své projednávání. Z předloženého komplexního materiálu - tzv. analýzy nedostatků zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a návrhu jejího řešení, který předložilo ministerstvo vnitra do výboru - vyplývá, že ministerstvo vnitra de facto souhlasí s předloženou novelou a zpracovalo návrh dalších změn zákona.

Návrhy lze předložit formou pozměňovacích návrhů právě při probíhajícím druhém čtení. Dávám na zvážení dalším poslancům, především z řad vládnoucí koalice, o jejich předložení. Tolik velmi krátce ke zdůvodnění. Předpokládám, že každý z kolegů si pamatuje podrobné zdůvodnění při prvním čtení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost kolega Jan Vidím. Usnesení nebylo v písemné formě sněmovně předloženo.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s průběhem a se závěry projednávání předložené materie ve výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny.

4. června na své 15. schůzi výbor pro obranu a bezpečnost návrh projednal a požádal ministra vnitra, aby předložil výboru analýzu nedostatků zákona 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Poté projednávání návrhu přerušil.

Jak uvedl již pan předkladatel, ministr vnitra předložil na konci září tohoto roku analýzu nedostatků zákona 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu a návrhy na jejich řešení, kdy ve vyhodnocení zkušeností s fungováním zákona od jeho účinnosti, tedy od 1. března 1996 do současnosti, ministerstvo uvádí, že zákon na rozdíl od zákona předchozího je nepochybně přínosem v oblasti regulace prodeje střelných zbraní a střeliva, neboť neumožňuje státním úředníkům a příslušníkům Policie České republiky subjektivní rozhodování při vydávání zbrojních oprávnění či průkazů.

V předložené materii, tedy v návrhu novely tohoto zákona předložené skupinou poslanců, jejíž zástupce sedí po mé pravici, pak ministr vnitra uvádí, že jejich návrh, spočívající v jednom ze svých bodů ve snížení věkové hranice, je v souladu se závěry ministerstva, kdy ministerstvo samo doporučuje snížit věkovou hranici u držitelů zbrojních průkazů skupiny A, tedy ke sběratelským účelům, skupiny B ke sportovním účelům a skupiny C k účelům loveckým na 18 let, podobně jako je tomu ve většině evropských zemí.

Protože však Ministerstvo vnitra předpokládá rasantnější a rozsáhlejší změnu a úpravu zákona 288/1995 Sb., přistoupil výbor k projednávání návrhu usnesení, ve kterém následně schválil tento text:

Výbor pro obranu a bezpečnost přerušil své jednání k tomuto bodu do doby předložení paragrafovaného znění komplexní novely zákona 288/1995 Sb., vládou České republiky, nejpozději však do konce roku 1997. V souladu s tímto usnesením výboru pro obranu a bezpečnost dovoluji si předložit Poslanecké sněmovně návrh na přerušení projednávané materie a odročení do konce roku 1997. Čili návrh usnesení by zněl:

Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání návrhu poslance Vojtěcha Filipa a Josefa Mandíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, sněmovní tisk 167, a odročuje projednávání do konce roku 1997.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: K předloženému návrhu zákona otevírám nejprve obecnou rozpravu, do které se zatím jako jediný přihlásil pan kolega Nehera. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jindřich Nehera: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi vyjádřit se k předloženému návrhu zákona o střelných zbraních a střelivu.

Celkové negativní hodnocení tohoto návrhu zákona o zbraních a střelivu ve stanovisku vlády není zcela opodstatněné. Mám tím teď na mysli hlavně obavu vlády o osoby, které mají zájem pouze o sportovní střelbu z loveckých zbraní. Obava není v tomto případě aktuální, protože na tyto zájemce se v zákoně dostatečně myslí, a navrhovaným rozšířením § 28, odst. 2 e) nebude tato zájmová skupina občanů nijak ohrožena, jak se uvádí ve vládním stanovisku.

Určité výhrady lze mít k § 40, odst. 1 d), které jsou obsaženy rovněž ve stanovisku vlády, ze kterého cituji:

"Navrhovanou změnou zákona by vznikla výjimečná úprava, podle níž by žadatelé o vydání zbrojního průkazu skupiny C, kteří by byli současně držiteli loveckého lístku, nebyli povinni skládat zkoušku odborné způsobilosti stanovenou zákonem jako všichni ostatní žadatelé." I tuto opodstatněnou vládní výtku k § 40, odst. 1 d) o připojení nového znění lze řešit jinak než zamítnutím celého tohoto návrhu. Právě k tomuto paragrafu vystoupím v rozpravě podrobné s pozměňovacím návrhem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Pan kolega Filip se dále hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k projednávání tohoto návrhu zákona, jehož jsem spolupředkladatelem.

Já jsem rád, že po projednávání ve výboru pro obranu a bezpečnost došlo ke značnému posunu ve stanovisku vlády, resp. ve stanovisku Ministerstva vnitra. Já děkuji všem členům výboru pro obranu a bezpečnost, kteří se zasloužili o to usnesení, kterým jsme požádali vládu o vyhledání nedostatků v návrhu zákona o zbraních a střelivu v současném znění. A já jsem také rád, že odborná pracoviště Ministerstva vnitra zpracovala i jednotlivé případné pozměňovací návrhy.

Teď mi dovolte stanovisko, které řeknu jako předkladatel. Jsem přesvědčen, že v podrobné rozpravě, pokud bychom chtěli řešit větší míru novelizace tohoto zákona, je možné texty, které jsme projednali ve výboru pro obranu a bezpečnost, předložit a tak dosáhnout vyšší míry novelizace tohoto zákona. Jinak jsem ale přesvědčen, že na tuto novelizaci čekají občané České republiky a je možné tedy ji projednat hned.

Zároveň mi dovolte říci stanovisko, které, myslím si, koresponduje se zájem nás jako předkladatelů. Jsem totiž přesvědčen, že Ministerstvo vnitra, pokud by zpracovávalo novelu, by se muselo přiblížit určitým způsobem k jurisdikci evropské, k evropské legislativě a v tom případě bychom na novelu také mohli čekat déle než do prosince a myslím si, že by byla projednávána až v příštím roce. Je mi trochu líto, aby práce, kterou jsme vynaložili jak ve sněmovně, tak ve výboru byla promarněna a žádám vás o propuštění ve druhém čtení.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do obecné rozpravy další přihlášky nemám, takže ji končím. Pan kolega Vidím přednesl ve znění § 72 zákona o jednacím řádu návrh na odročení projednávání tohoto bodu do 31. 12. letošního roku. Je to tak? Ano. Opět vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami a budeme o tomto návrhu ihned hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování č. 52. Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti tomuto návrhu?

Pro návrh hlasovalo 88, proti 65 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se písemně přihlásil pan kolega Nehera. Prosím, aby se ujal slova. Další přihlášky do rozpravy nemám.

 

Poslanec Jindřich Nehera: Pane předsedající, dámy a pánové, pokud by byla přijata navrhovaná změna § 40 odst. 1 písm. d), došlo by de facto k výjimečné situaci, kdy by žadatelé o vydání zbrojního průkazu skupiny C, kteří by byli současně držiteli loveckého lístku, nebyli povinni skládat zkoušku odborné způsobilosti stanovenou zákonem jako ostatní žadatelé, a o to jistě předkladatelům nejde.

Nebudu proto stejně jako vláda šmahem odmítat celou tuto novelu, která se jeví jako prospěšná, ale navrhuji, aby v návrhu zákona kolegů Filipa a Mandíka, sněmovní tisk 167, bylo v bodě 2, tedy v § 40 odst. 1 písm. d) vypuštěno slovo "nebo" a nahrazeno spojkou "a", čímž bude § 40 odst. 1 písm. d) znít: "Prokázal odbornou způsobilost k držení nebo nošení zbraně a střeliva a je držitelem platného loveckého lístku, jde-li o vydání zbrojního průkazu skupiny C."

Pane předsedající, dámy a pánové, bude-li tento můj pozměňovací návrh přijat, dojde nejen ke zprůhlednění této novely zákona o zbraních a střelivu, ale vlastně i ke zpřísnění u skupiny C, takže neoprávněné osoby nebudou moci držet lovecké zbraně, což chápu jako pozitivní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy je přihlášen pan kolega Langer.

 

Poslanec Ivan Langer: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi vystoupit v rámci podrobné rozpravy k tomuto bodu našeho programu. K vystoupení mě vede poněkud zvláštní schizofrenie ze strany některých kolegů výboru pro obranu a bezpečnost, kteří po projednávání této materie ve výboru hlasovali pro přerušení toho projednávání tak, abychom se mohli této materii věnovat komplexně v duchu materiálu, který zpracovalo Ministerstvo vnitra. Vzhledem k tomu, že vidím v tuto chvíli opačný názor, dospívám k názoru, že je třeba, aby se touto materií znovu zabýval výbor pro obranu a bezpečnost, a proto dávám v rámci podrobné rozpravy návrh na vrácení tohoto zákona výboru k projednání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Ptám se pana kolegy Mandíka, zda chce přednést závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan kolega Vidím? Také ne.

Opět jsem vás odhlásil a opět prosím, abyste se znovu zaregistrovali a opět budeme hlasovat, tentokrát o návrhu: "Poslanecká sněmovna Parlamentu vrací návrh zákona výboru pro obranu a bezpečnost k novému projednání."

 

Zahájil jsem hlasování č. 53. Ptám se, kdo návrh podporuje. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 180 poslanců 91 hlasovalo pro, 60 proti. Konstatuji, že jsme rozhodli o tom, že návrh zákona byl vrácen výboru k novému projednání.

 

Tím jsme se vyrovnali s bodem 10 a zahajuji bod 11 kterým je

 

11.
Návrh poslanců Pavla Dostála a Zdeňka Jičínského na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky
/sněmovní tisk 176/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím pana poslance Zdeňka Jičínského a vás, dámy a pánové, opět prosím o to, abyste zachovali klid. (Hluk v sále.) Dámy a pánové, ještě jednou prosím o klid, aby pan kolega Jičínský mohl přednést svůj návrh. Paradoxní je, že největší hluk je tentokrát ze strany levé, prosím o klid.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážené shromáždění, k tomuto návrhu drobné novely zákona o Kanceláři prezidenta republiky byla v rámci prvního čtení poměrně obsáhlá diskuse, svým způsobem dost vzrušená. Její obsah byl již reprodukován ve stenografických záznamech z jednání Poslanecké sněmovny, čili kdo si chce podrobněji obsah rozpravy připomenout, může se do toho podívat. Zdá se mi zbytečné opakovat podrobně obsáhlé úvodní slovo, které jsem provedl v rámci prvního čtení. Proto moje úvodní slovo v této fázi projednávání tohoto návrhu bude podstatně stručnější.

V úvodu vás chci požádat, abyste si provedli drobnou změnu v našem návrhu, kterou navrhovatelé doporučují. Mohl bych požádat poslance Karase, aby případně zaujal své místo?

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, i já prosím pana kolegu Karase.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Dávám přednost, když mluvím, abych mohl mluvit ke kolegům sedícím proti mně, nikoli k zádům některého z kolegů.

Prosím, kdybyste byli tak laskavi a do navrhovaného odstavce 3 § 3 si na začátek doplnili adjektivum "nemovitý". Odstavec by začínal "Nemovitý majetek státu". Tím je tato dikce uvedena v soulad s odst. 1 tohoto paragrafu.

Smyslem navrhované úpravy je to, aby byl v zákoně definován pojem areál Pražského hradu, protože podle dosud platné zákonné úpravy je obsah tohoto pojmu neurčitý a za druhé, aby bylo omezeno oprávnění orgánů moci výkonné k dispozici s nemovitým majetkem státu uvedeným v § 3 odst. 1 zákona o Kanceláři prezidenta republiky, a to požadavkem předchozího souhlasu parlamentu daného ve formě zákona. K těmto dvěma bodům, které odůvodňují podání tohoto návrhu, se chci ještě stručně vyslovit.

Pojem areál Pražského hradu použitý v § 3 odst. 1 platného zákona o Kanceláři prezidenta republiky byl nepochybně míněn jako totožný s pojmem Pražský hrad, k zabezpečení jehož řádné správy a ochrany byla vytvořena tzv. chráněná oblast Pražského hradu, a to už vládním nařízením č. 55 z roku 1954. Vládní nařízení stanoví, že objekty chráněné oblasti Pražského hradu spravuje Kancelář prezidenta republiky, která též na území této oblasti vykonává veškerou správu v oboru státní majetkové péče. Z právního hlediska nic nebrání tomu, aby takto právně vymezená chráněná oblast Pražského hradu, jež na základě uvedeného vládního nařízení byla vymezena vyhláškou Ústředního národního výboru hl. města Prahy, byla ztotožněna s areálem Pražského hradu ve smyslu platného zákona o Kanceláři prezidenta republiky.

Chci říci, a i tady jsou zřejmě pamětníci, že nový zákon o Kanceláři prezidenta republiky z jara 1993 byl vypracován ve značném chvatu a z tohoto hlediska je horší, než zákon o Kanceláři prezidenta republiky z roku 1991, který výslovně odkaz na uvedené vládní nařízení v sobě obsahoval. Čili nedával žádnou možnost vzniku právní nejistoty, co se rozumí areálem Pražského hradu. Tolik tedy, pokud jde o první důvod podání tohoto návrhu.

Pokud jde o druhý důvod, podle § 21 občanského zákoníku je stát právnickou osobou, pokud je účastníkem občanskoprávních vztahů.

Právní úkony jeho jménem činí především statutární orgány stanovené zákonem § 20 Občanského zákoníku. Dosud však platí právní předpisy o hospodaření s národním majetkem z doby před rokem 1990, které vycházejí z dřívějšího pojetí státu a Parlamentu neposkytují žádné pravomoce ani v souvislosti se závažnými dispozicemi s majetkem státu. Sliby vlády, že bude předložen návrh nové zákonné úpravy, zatím nepřekročily meze pouhých slibů. Protože zatím není nová úprava obecná, je nutno v tomto zvláště závažném případě provést úpravu speciální a omezit dispoziční volnost orgánu výkonné moci způsobem, který se navrhuje.

Námitka vlády, že navrhovaná úprava je nadbytečná, je neodůvodněná. Dovolte mi, abych s odkazem na dopolední vzrušenou diskusi o ústavních principech této země se chtěl zeptat poslanců, kteří v souvislosti s návrhem referenda tvrdili, že tento návrh porušuje ústavní principy, jak to, že jim nevadí, že ústavní principy o vztazích moci zákonodárné a výkonné nejsou respektovány v této oblasti a že až dosud Parlament nemůže fungovat tak, jak je předpokládáno, protože platí právní úprava z doby, která nepočítala s takovýmto postavením a s takovýmito vztahy orgánu moci zákonodárné a výkonné, která se zakládala na monopolu moci a vlastnictví.

Myslím si, že vzhledem k významu Pražského hradu, je třeba, aby ten právní stav, který existuje, ale který vzhledem k tomu, že je upraven rozdílnými právními předpisy, aby byl jasně zákonem formulován, což je v pravomoci Poslanecké sněmovny a Parlamentu České republiky a aby žádné pochybnosti nadále v této oblasti nemohly vzniknout. Je to myslím v zájmu celého českého státu.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 176/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, budu se snažit nezatěžovat sněmovnu příliš mnoha slovy, protože už zazněla v předchozím.

Ústavně právní výbor projednal tento návrh zákona a setrval na stanovisku, o kterém zde již při minulém čtení někteří upozorňovali, že tento návrh není způsobilý ke schválení, čili ústavně právní výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh pánů poslanců Dostála a Jičínského na vydání zákona o změně zákona č. 114/1993 o Kanceláři prezidenta republiky neschválila.

V duchu tohoto návrhu teď, a bude mi odpuštěno, že to neučiním až v otevřené rozpravě a pokud by mě to pan předsedající neodpustil, nechť mě ještě jednou vyvolá, navrhnu, aby Poslanecká sněmovna po obecné rozpravě návrh zákona zamítla.

Musím mít jednu poznámku k tomu, co zde řekl pan poslanec Jičínský. Změna, kterou navrhuje do bodu 2 do odst. 3 § 3 zjevně není technickým překlepem, ale pozměňovacím návrhem, který musí zaznít v rozpravě. Jenom na to upozorňuji, aby v případě, že tento návrh zákona nebude zamítnut, aby tato změna byla vznesena, protože výbor ji neprojednával a jedná se o věcnou změnu.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. K předloženému návrhu zákona otevírám rozpravu, nejdříve její obecnou část. Do rozpravy se jako první přihlásil pan kolega Krejsa.

Ještě k panu kolegu Bendovi. Doufám, že sněmovna nemá nic proti tomu, aby jeho návrh byl chápán, protože se jedná o zpravodaje, jakoby byl přednesen v rozpravě. Je zde souhlas, pane kolego, nemusíte se znovu hlásit.

Prosím, pan kolega Krejsa se ujme slova.

 

Poslanec Josef Krejsa: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, známý řecký filozof Epiktétos ve svých rozpravách napsal. Cituji:

Při každém díle uvažuji, co mu předchází i co následuje. Teprve potom se ho ujmu. Konec citátu.

Pan profesor Jičínský, kterého si jinak velice vážím i proto, že si vždy uměl vybrat spolupracovníky, či chcete-li spoluautory, je zřejmě již poněkud unaven důvěrou svých voličů, když u kolegy Dostála podcenil jeho původní povolání režiséra múz lehčího kalibru. Mám dokonce vážné obavy, že nemá ani potuchy, jakou roli mu v dané jednoaktovce pan režisér Dostál přidělil a kam ho jeho nápověda z budky v areálu Pražského hradu směřuje. Ne každému stačí ke štěstí barrandovské terasy.

Dovolím si proto vyjádřit se velmi stručně k předloze navrhovaného zákona, kterým se doplňuje zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky. Nejen panu premiérovi, jak jsem si přečetl, ale i nám, republikánům, chybí především dopad celého návrhu na státní rozpočet, bez kterého ani při mé příslovečné dobré vůli nemohu návrh kolegy Jičínského a Dostála podpořit. Mám vážné obavy, že peníze u kolegy bohéma hrají stejnou roli, jak v jeho osobním životě, tak při návrzích, které k tomuto zákonodárnému sboru předkládá, tudíž nepodstatnou. Proč však unikla tato podstatná skutečnost panu kolegovi Jičínskému je mi záhadou zamčeného pokoje, vykradeného českými Kanaďany.

Moje druhá otázka na kolegu Jičínského zní, proč se tak úzkostlivě drží ustanovení bývalého režimu, když by bylo mnohem jednodušší a legislativně čistší nahradit jak vládní nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu, tak usnesení Ústředního národního výboru hl. m. Prahy č. 27 z roku 1955, které ani není právním předpisem. Nechápu, proč pan profesor Jičínský nenahradil tyto právnické vsuvky, a já to nemohu jinak pojmenovat, novým právním předpisem, či nekonzultoval s předkladateli připravovaného vládního zákona o nakládání s majetkem státu.

Závěrem jsem nucen konstatovat, že nevidím jediný rozumný důvod, proč zákonem vymezit pojem "areál Pražského hradu", pokud taktně pomlčím o případné tendenci věnovat zámek Lány panu prezidentovi jako projev oddanosti a věrnosti sociální demokracii.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do obecné rozpravy další přihlášky nemám. Nikdo se do ní nehlásí. Obecnou rozpravu nekončím. Slova se ujme pan kolega Dostál.

 

Poslanec Pavel Dostál: Nebudu odpovídat panu Krejsovi na jeho osobní invektivy, protože se myslím, že je to zbytečné. Chtěl bych jenom upozornit pana poslance Krejsu, že právě usnesení vlády z roku 1954 je takové, jaké je, proto navrhujeme novelizaci tohoto zákona, nikoliv, že bychom respektovali usnesení vlády. Tolik, pane kolego.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Dvě poznámky. První poznámka ke stanovisku zpravodaje o tom, že mnou navrhovaná změna není technického rázu. Já s tím souhlasím. Zpravodaj potvrdí, že jsem o této změně, kterou předkladatelé doporučují, mluvil na ústavně právním výboru, ale protože ústavně právní výbor většinovým hlasováním doporučil ten závěr, který vám zpravodaj uvedl, nemohla být tato změna součástí usnesení ústavně právního výboru, čili ji činím teď, což je myslím v souladu s jednacím řádem. Myslím, že i navrhovatel má právo modifikovat svůj návrh na základě výsledků rozpravy. To je první poznámka.

Druhá poznámka je k poslanci Krejsovi. Obávám se, abych tu neužil dikce nebo jistého slovního obratu, který se v posledních letech stal u nás běžným, že jde z jeho strany opravdu o hluboké nedorozumění. V tomto směru mu dávám za pravdu, že by jistě bylo výhodnější, kdyby přímo tato novela obsahovala v sobě to, co je provedeno oním předpisem ÚNV na základě zmíněného vládního nařízení z roku 1954. Protože jsme vycházeli z toho, že zákon o Kanceláři prezidenta republiky je relativně stručným právním předpisem, nechtěli jsme v rámci této novely zatěžovat tento právní předpis obsáhlým výčtem všech pozemků s uvedením všech katastrálních čísel, s jejich popisem, protože máme za to, že by tento zákon byl neúměrně zatížen.

Z hlediska nároků na státní rozpočet tato novela - byla-li by schválena - žádné nároky na státní rozpočet neklade. Pokud mi nebylo dobře rozuměno, znovu opakuji a zdůrazňuji, že tato novela nevytváří žádný nový právní stav, jenom zákonem stvrzuje právní stav až dosud existující, ale protože...

(Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, prosím o klid. Prosím všechny ty, kteří nechtějí poslouchat v této rozpravě, ať opustí jednací síň.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: ...tento právní stav je upraven v různých právních předpisech, a protože zákon o Kanceláři prezidenta republiky z roku 1993 - na rozdíl od zákona o Kanceláři prezidenta republiky z roku 1991 - výslovný odkaz na uvedené vládní nařízení neobsahuje, máme za to, že je v zájmu právní jistoty ve věci národní památky prvořadého významu, aby tento existující právní stav byl tímto zákonem o Kanceláři prezidenta republiky jasně stanoven. Znovu žádám poslance Krejsu, aby se zamyslel, zda v jeho námitkách opravdu nešlo o hluboké nedorozumění.

Na základě toho, co jsem řekl, myslím si, že návrh odpovídá všem požadavkům, aby mohl být postoupen do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme zpravodaj pan kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já chci jenom potvrdit to, co řekl pan poslanec Jičínský, ano, přednášel tento návrh na ústavně právním výboru. Já jsem jenom upozorňoval, že tento návrh je třeba vznést v podrobné rozpravě, aby byl hlasovatelný ve třetím čtení, abych se já nedostal do situace, že návrh, který má zaznít, budu muset odmítnout z formálních důvodů. To bylo jediné upozornění, které jsem měl.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Konstatuji, že v obecné rozpravě byl přednesen návrh na zamítnutí návrhu zákona. Nyní o něm budeme hlasovat. Opět prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Zahájil jsem hlasování č. 54 a ptám se: Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro bylo 88 poslanců, proti 77, návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Přihlášky do podrobné rozpravy nemám. Hlásí se pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Abychom učinili zadost požadavkům jednacího řádu, navrhuji onu změnu ve smyslu doplnění adjektiva "nemovitý" do odstavce 3 § 3. Pokud by byly pochybnosti, zda navrhovatel sám na základě rozpravy může tuto změnu učinit, potom žádám některého z kolegů, aby tento návrh učinil za mě.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Můžete. Slova se ujme pan kolega Černý.

 

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, dámy a pánové, dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou. Ptám se pana kolegy Jičínského, zdali si přeje přednést závěrečné slovo. Ano.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Opakuji svůj návrh, který už jsem udělal v rámci obecné rozpravy. Doporučuji, aby sněmovna postoupila tento návrh do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se pana kolegy Bendy, zdali chce využít práva k závěrečnému slovu. Není tomu tak. Slova se ujme předseda klubu KDU-ČSL pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Žádám před hlasováním 10 minut na přestávku klubu.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji za přednesený návrh. Sejdeme se v 17.47 minut k hlasování. Do té doby vyhlašuji přestávku.

 

(Schůze přerušena v 17.47 hod.)

 

(Schůze opět zahájena v 17.49 hodin.)

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je 17 hodin 49 minut, budeme pokračovat. Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat a prosím kolegu Bendu, aby ještě jednou zopakoval předložený návrh.

 

Poslanec Marek Benda: Padl jediný návrh, který přednesl pan poslanec, pan kolega Černý, to je návrh na zamítnutí po podrobné rozpravě ve druhém čtení. O tomto návrhu bychom měli hlasovat. Pokud nebude přijat, postoupí zákon do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, slyšeli jste návrh, o kterém budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo.., promiňte, nevím, co se stalo, ten stroj nás neposlouchá, považujte toto hlasování za zmatečné, budeme ho opakovat.

 

Zahájil jsem hlasování č. 56. Ptám se, kdo podporuje tento návrh, kdo je proti?

Pro návrh se vyslovilo 93 poslanců, proti 78 z přítomných 189. Znamená to, že tento návrh nebyl přijat.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji předkladateli, děkuji zpravodaji.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP