Středa 15. října 1997

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, dovolte mi, abych i já předložil pozměňovací návrh k zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách, který by se týkal § 41e odst. 2, kde se v původním vládním návrhu nahrazuje slovo "100 000 Kč" slovem "300 000 Kč". Dovolil bych si navrhnout následující znění, že v § 41e odst. 2 se nahrazují slova "100 000 Kč" slovy "200 000 Kč". Velmi stručné zdůvodnění.

Jsem si vědom toho, že výše částky, která je pojistkou pro vklady střadatelů v Evropské unii je zhruba v přepočtu na naše peníze, to znamená na české koruny, cca ve výši 600 000 až 700 000 Kč. Domnívám se však, že je to otázka jistého prostředí a určité ekonomiky. Narážím zde na to, že u nás není např. srovnatelná míra inflace s těmito zeměmi. U nás není srovnatelná výkonnost ekonomiky s těmito zeměmi. Jsme do jisté míry pozadu, a to je nutno si přiznat.

Rozumím tomu, proč Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí šla k hodnotě 300 000 Kč skokově, ale na druhé straně vnímám pozici bankéřů a bank, kteří v podstatě říkají "ano, tyto prostředky budeme muset do jisté míry deponovat na pojistném fondu a tudíž to budou umrtvené peníze". Tyto prostředky budou do jisté míry staženy z oběhu a nebudou moci být využity pro ekonomickou a hospodářskou složku této země. Může se tedy - podotýkám může, nemusí - stát, že úroková sazba se může o málo zvýšit z toho důvodu, že bude větší poptávka po těchto penězích a ty v podstatě nebudou. Je to možná jenom kousek, výseč té záležitosti. Myslím si, že ta debata byla vedena jak na bankovní komisi, tak v rozpočtovém výboru velmi seriózně. Berte to jako alternativní návrh k tomu, co je předloženo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme pan kolega Recman, připraví se pan kolega Tlustý.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, vážená sněmovno, mám jeden pozměňovací návrh k předloženému tisku. Týká se bodu 6 předložené novely, konkrétně § 17a odst. 1. Navrhl bych nový text § 17a odst. 1. Text zní:

§ 17a odst. 1. Kontrolou se rozumí přímý nebo nepřímý podíl vyšší než 50 % na základním jmění právnické osoby nebo na hlasovacích právech v právnické osobě, nebo právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady a ředitelů právnické osoby, nebo možnost vykonávat rozhodující vliv na řízení jiné právnické osoby, ve které je osoba společníkem akcionářem nebo členem, na základě smlouvy s právnickou osobou, ustanovení ve stanovách právnické osoby, dohody s ostatními společníky, akcionáři nebo členy právnické osoby, nebo možnost vykonávat rozhodující vliv jiným způsobem.

Je to určitým způsobem vylepšení nebo precizace definice kontroly, která je zaváděna do našeho právního systému a je to i v souladu se směrnicí Rady Evropských společenství z 13. 6. 1983, která se vztahuje ke konsolidovaným účetním závěrkám.

Zároveň bych chtěl podpořit názor, abychom legitimním způsobem vyřešili nebo přispěli k odškodnění věřitelů České národní banky. Myslím, že postup, jak toho dosáhnout, který přednesl poslanec Wagner, je pro mne i pro nás přijatelný.

Chtěl bych říci, že i dílčí novela je přijatelná pro poslanecký klub KSČM. Zároveň budeme očekávat i velkou novelu o bankách, kterou - jak v prvním čtení potvrdil i ministr financí pan Pilip - projedná vláda a předloží Poslanecké sněmovně počátkem roku 1998.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Tlustý, připraví se pan kolega Vrzáň.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést 5 pozměňovacích návrhů. První se týká bodu 3, kde v navrhovaném znění odst. 3 ve vládní předloze navrhuji nahradit slova, která jsou v posledním řádku tohoto odstavce a která znějí "která má nad touto bankou kontrolu" slovy "která má v této bance účast".

Druhý pozměňovací návrh se týká bodu 4, to je § 16 odst. 1, kde navrhuji vypustit písmeno b.

Třetí pozměňovací návrh se týká téhož odstavce téhož paragrafu a navrhuji vypustit písmeno c.

Čtvrtý pozměňovací návrh se týká odstavce 2 § 16. Navrhuji za stávající větu, která zní "Likvidátora banky může jmenovat pouze soud na návrh České národní banky." doplnit novou větu, která zní:

"O návrhu na jmenování likvidátora rozhodne soud do 24 hodin od podání návrhu". Poslední pozměňovací návrh, který chci předložit, se týká téhož, co přednesl pan kolega Recman a můj pozměňovací návrh bude velmi podobný, jím přednesenému návrhu, to proto, že oba dva pozměňovací návrhy jsou z téže dílny, to jest z Národní banky, a já ten svůj pozměňovací návrh přednesu proto, že se obávám, že pan kolega Recman se při jeho čtení dopustil drobné chybičky, kterou bych tím chtěl napravit.

Odst. 1 § 17 a) dle mého návrhu by zněl: "Kontrolou se rozumí přímý nebo nepřímý podíl vyšší než 50 % na základním jmění právnické osoby, nebo na hlasovacích právech v právnické osobě nebo právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů statutárního orgánu, dozorčí rady, ředitelů právnické osoby, nebo možnost vykonávat rozhodující vliv na řízení právnické osoby, ve které je osoba společníkem, akcionářem nebo členem na základě smlouvy s právnickou osobou, stanovení ve stanovách právnické osoby, dohody s ostatními společníky, akcionáři nebo členy právnické osoby nebo možnost vykonávat rozhodující vliv jiným způsobem."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Vrzáň. Další přihlášky do podrobné přihlášky nemám.

 

Poslanec Petr Vrzáň: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, jak jsem již avizoval v rámci obecné rozpravy k Vládnímu návrhu novely zákona č. 21/1992 Sb., předkládám následující pozměňovací a doplňovací návrhy. Bude jich šest.

Za prvé: § 41 e) odst. 2 nově zní takto: "Náhrada vkladateli vypočtená podle odst. 1 činí nejvíce Kč 400 000,- pro jednoho vkladatele u jedné banky".

Odůvodnění: Navrhovaný strop Kč 300 000,- je nedostatečný vzhledem k částce 15 000,- ECU obvyklých v zemích Evropské unie. Návrh Kč 400 000,- je kompromisní, které by mělo více motivovat obyvatelstvo k úsporám, přičemž příjemce pojistného plnění z fondu pojištění vkladů není na případném riziku účasten formu jakékoli spoluúčasti.

Jak jsem již podotkl v obecné rozpravě, vyčíslování jakékoli procentické spoluúčasti vkladatele na pojistném plnění, nebo-li redukce pojistných náhrad zatěžuje management banky zbytečnou administrativou při zpracování sestav pro pojištění vkladů. Klade zvýšené nároky na administrativu během výplat z fondu, zmnožuje počet konkurzních věřitelů, čímž dojde k obrovskému zvýšení administrativní náročnosti na obchodních soudech při vyřizování každého takového úpadku.

Neprojde-li tento návrh, tak předkládám alternativní, který zní takto:

Za druhé: "V § 41 e) odst. 2 se slova "80 % a Kč 300 000,- nahrazuje slovy 90 % a Kč 400 000,-". Tento návrh zvyšuje maximální limit pojištění opět na Kč 400 000,- ze stávajících, vládou navrhovaných Kč 300 000,- přičemž snižuje podíl spoluúčasti vkladatele ze stávající právní úpravy ve výši 20 % na 10 %.

Pokud by neprošel tento návrh, tak druhá alternativa, neboli druhý alternativní návrh by měl tuto podobu:

Za třetí: "V §41 e) odst. 2 se slova "Kč 300 000,-" nahrazují slovy "Kč 400 000,-". Tento návrh opět zvyšuje maximální limit pojištění, avšak zachovává stávající podíl spoluúčasti vkladatele ve výši 20 %.

Neprojde-li tento návrh pak třetí alternativa by zněla takto:

Za čtvrté: "V § 41 e) odst. 2 se slova "80 %" nahrazují slovy "90 %".

Poslední verze pozměňovacího návrhu, který se vztahuje k výši plnění z fondu pojištění vkladů je zachování stávající výše limitu Kč 300 000,- avšak snižuje podíl spoluúčasti ze stávajících 20 % na nově navrhovaných 10 %.

Pátým pozměňovacím návrhem, který se přímo nevztahuje k limitu pojištění a procentuální spoluúčasti zní takto:

V § 41 e) se do odst. 2 doplňuje druhá věta následujícího znění: "Vyšší náhrada nad takto stanovený rámec je nepřípustná". Stanoví-li totiž zákonodárce v tomto případě určitý rámec pro výplatu pojištěných vkladů a vymezí-li příjemce pojištěného vkladu je nutné zákon dodržovat rovným dílem vůči všem občanům. Smyslem tohoto doplňujícího návrhu je snaha zamezit další možné kompenzaci, např. ze strany České národní banky, jak k tomu došlo aplikací konsolidačního programu II. apod.

V rámci tohoto programu, pro informaci, Česká národní banka převzala záruky atd., jak jsem o tom hovořil v případě České banky.

Šestým pozměňovacím návrhem je tento text: Do § 22 doplnit nový odstavec tohoto znění: "S vědomím statutárního orgánu může v případě potřeby ředitel interního auditu banky iniciovat mimořádné jednání dozorčí rady a informovat ji o zjištěných skutečnostech.".

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že je nezbytně nutné posílit nezávislost vnitřní následné kontroly, především na vlastním managementu banky, domnívám se, že tento návrh významnou měrou přispěje k posílení jejího postavení, což v konečném důsledku přispěje ke zkvalitnění kontrolní práce v každé z bank.

Děkuji za pozornost. Pozměňovací návrhy v písemné podobě jsem samozřejmě předal nepřítomnému zpravodaji na stolek zpravodajů.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda-li si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Zeptal bych se zpravodaje, kdyby tady byl, zda-li chce přednést závěrečné slovo.

Chce přednést? Nechce přednést závěrečné slovo. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

Dámy a pánové, odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu zaregistrovali a budeme nyní hlasovat o procedurálním návrhu pana kolegy Wagnera. Dovolím si vám zopakovat tento návrh. Pan kolega Wagner navrhl, aby se Poslanecká sněmovna usnesla na tomto návrhu: "Třetí čtení předmětného zákona, tedy bod 63 schváleného programu může být zahájeno nejdříve ve čtvrtek 23. 10. 1997 jako bod č. 1." Je souhlas? Ano. Slyšeli jste návrh usnesení, budeme o něm nyní hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 45. Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti tomuto návrhu?

Pro návrh hlasovalo 150 poslanců, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Tím jsme projednali bod číslo 7. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji.

 

Dalším bodem je

 

8.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k drogové problematice

 

Zařazení tohoto bodu navrhl pan poslanec Zdeněk Zajíček, kterého prosím, aby se ujal slova a návrh usnesení přednesl.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové. Dovolte, abych k nově navrženému bodu, kterým se nazývá Usnesení Poslanecké sněmovny k drogové problematice v úvodu uvedl několik vět. Poté co jsme z projednávání této schůze vyřadili body 9 a 14, které se drogové problematiky bezprostředně dotýkají, je nezbytné na základě usnesení jednotlivých výborů, které tuto problematiku projednaly, přednést na této schůzi usnesení, která budou žádat vládu o poskytnutí některých doplňujících materiálů. Tímto problémem se zabývaly tři výbory, a to ústavně právní výbor, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a výbor pro školství, kulturu, vzdělání a tělovýchovu. Všechny tři výbory přijaly velmi podobná usnesení, ale nejširší návrh usnesení přijal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Já v této chvíli přečtu návrh tohoto usnesení. Co se týče procedury, navrhl bych, abychom posléze hlasovali o jednotlivých bodech tohoto usnesení, o jednotlivých návrzích.

Jednotlivě - konkrétně výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby předložila zákon o omamných psychotropních látkách do konce roku 1997. Dále aby předložila koncepci protidrogové politiky vlády do konce roku 1997. Dále aby předložila ekonomickou analýzu finančních dopadů aplikace novely v praxi včetně předložení údajů, vypovídajících o reálné potřebě zdravotních a sociálních lůžek pro využívání možností soudů uložit pachateli trestné činnosti nedovolené držení drog povinnosti podrobit se léčení závislosti na návykových látkách nebo programu sociálního výcviku. A naposled předložila svojí představu, co bude pro účely novely považováno za malé a větší množství omamné a psychotropní látky, včetně klasifikace jednotlivých omamných a psychotropních látek do skupin podle jejich společenské nebezpečnosti. To je celý návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím pana kolegu Zajíčka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a sledoval se mnou rozpravu, kterou jsem otevřel. Písemné přihlášky nemám. Jako první se z místa přihlásila paní kolegyně Rujbrová. Prosím, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové. Mám pouze drobnou poznámku pokud jde o druhé navrhované usnesení tak, jak nám bylo doporučeno výborem pro sociální politiku a zdravotnictví. Poukazuji na skutečnost, že tato sněmovna na své 12. schůzi 8. července 1997 v souvislosti s projednáváním tisku 198 - Zpráva o stavu a vývoji ve věci drog v České republice mimo jiné přijala usnesení, kterým žádá vládu, aby zpracovala koncepci protidrogové politiky vlády a předložila tuto koncepci do 31. 12. 1997 Poslanecké sněmovně. Domnívám se tedy, že je nadbytečné, abychom přijímali usnesení téhož znění.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se hlásí dál do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím. Prosím pana kolegu Zajíčka, aby se opět ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Pane předsedající, já jsem rád, že kolegyně Rujbrová zmínila to usnesení. Samozřejmě, že jsem si tohoto jakéhosi konfliktu vědom, nicméně mi nezbývalo než přečíst usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Nyní bych doporučil poté, co vždy přečtu jednotlivou část tohoto usnesení, abychom o jednotlivých bodech hlasovali postupně.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je to váš návrh, prosím, předkládejte jednotlivé části.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby předložila zákon o omamných a psychotropních látkách do konce roku 1997. To je první část.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme o ní hlasovat. Zahájil jsem 46. hlasování a ptám se, kdo návrh podporuje. Kdo je proti?

Z přítomných 168 poslanců 139 hlasovalo pro, 1 proti. Návrh byl přijat, prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Po připomínce paní kolegyně Rujbrové bych přikročil k další části usnesení, a to, aby vláda České republiky předložila ekonomickou analýzu finančních dopadů aplikace novely v praxi, včetně předložení údajů, vypovídajících o reálné potřebě zdravotních a sociálních lůžek pro využívání možností soudů uložit pachateli trestné činnosti nedovolené držení drog povinnost podrobit se léčení závislosti na návykových látkách nebo programu sociálního výcviku. To je vše.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování č. 47. Ptám se, kdo návrh podporuje. Kdo je proti tomuto návrhu?

Pro návrh hlasovalo 137 poslanců, 2 byli proti, návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Poslední část usnesení - žádá vládu České republiky, aby předložila svoji představu, co bude pro účely novely považováno za malé a větší množství omamné a psychotropní látky, včetně klasifikace jednotlivých omamných a psychotropních látek do skupin podle jejich společenské nebezpečnosti.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem hlasování č. 48. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro návrh hlasovalo 147 poslanců, 1 byl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Zajíček: Toto je vše, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Myslím, že jsme hlasovali po jednotlivých částech, nemusíme hlasovat o návrhu jako celku. Děkuji panu kolegovi Zajíčkovi.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP