Středa 15. října 1997

 

Poslanec František Novák: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl obrátit vaši pozornost k názvu bodu, který projednáváme. Bod se jmenuje "spotřební daně". Z toho, co zde řekl kolega Machovec i pan kolega Maixner, musíme být většinou trochu zmateni, protože se hovořilo o podporách a dotacích. Ano, v tom je základní problém zelené nafty. Musíme si říci, že vratka spotřební daně je v podstatě dotací. Nemá to s daňovým systémem co do činění.

Byla tady vzpomenuta otázka celkového stavu ekonomiky zemědělství. Myslím si, že v globálu zemědělství je potřeba přestat posuzovat. Chtěl bych připomenout zelenou zprávu za rok 1996, kde se jasně ukázalo, které subjekty jsou v mínusu a hlubokém mínusu a kde je zcela zřejmé, které podniky jsou v plusu. Jestliže si rozdělíme podnikatelské subjekty takto v zemědělství, tak si zároveň můžeme odpovědět na otázku, které subjekty tyto dotace - a já nebudu říkat o vratce spotřební daně, jsou to dotace - nejvíce potřebují. Proto se nedivím, že jsou to právě strany KSČM a ČSSD, které je mají ve svém politickém programu a vehementně je prosazují. Myslím, že je potřeba se podívat na konstrukci toho, co se tady vlastně připravuje. Na jedné straně se jedná o plošné dotace, které mají dostat všechny subjekty v určité výrobní oblasti. Na druhé straně se jedná o diferencovanou dotaci, a to v tom smyslu, že v nejlepších podmínkách České republiky by měly podnikatelské subjekty nárok na největší dotaci. Upozorňuji na to. Je to velmi zajímavé a zvláštní.

Myslím, že navrhovaná podpora není vůbec odvislá od toho, co který zemědělec na svých polích spotřebuje za množství nafty. Podpora má být dána normativy. Nezáleží tedy na tom, jestli spotřebuje např. 100 litrů nafty při pěstování obilovin nebo spotřebuje 300 litrů na ha na pěstování brambor nebo cukrové řepy. Pro zdůvodnění takového přistupu se těžko argumentuje, a odpovídá na otázku zda je zde prostor pro určité úniky nebo není. Většinou odpově" je taková: my si to zúřadujeme. Dovedeme si představit, do jakého světla bychom se jako parlament dostali, kdybychom takový mechanismus přijali.

Problém je daleko širší. Tady se totiž po roce 1990 rozběhlo několik firem, které podnikají ve službách v zemědělství. Tyto firmy bu" mají zemědělskou půdu nebo ji také nemají. Jejich traktory budou potom orat a jejich kombajny budou sklízet pole a tyto firmy by vůbec na zlevněnou naftu nedosáhly.

Myslím, že předkladatelé se cudně vyhýbají problému tzv. bionafty, protože kdyby se tento mechanismus, který navrhují, skutečně v praxi uplatnil, znamenalo by to, že bionafta bez další dotace by byla na českém trhu neprodejná a státní prostředky přesahující miliardu korun by byly vyhozeny do vzduchu. Upozorňuji na to. Myslím, že to není zanedbatelný argument.

Pan kolega - tuším - Štrait zde hovořil o určitém posunu v nazírání KDU-ČSL. Já si myslím, že v zelené naftě proces byl zcela zřejmý a jsem rád, že představitelé KDU-ČSL už upustili od prosazování tohoto problému a myslím, že stejně tak pan ministr Lux podpořil vlastně prodej státní půdy pouze fyzickým osobám. KDU skutečně směřuje k pravicové zemědělské politice. Já jsem tomu rád.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Novákovi. S faktickou poznámkou pan kolega Karel Machovec.

 

Poslanec Karel Machovec: Dámy a pánové, velmi krátce na kolegu Nováka. Zaprvé nevím, co je za pravicovou politiku, která proti ústavě této země znevýhodňuje jiné formy vlastnictví mimo soukromé osoby. Já bych se obával, že tady jde o porušení ústavního principu rovnosti vlastnictví a myslím si, že porušování tohoto principu skutečně není principem konzervativní politiky jako takové.

Pokud se týká účetnictví a ztráty, které vykazují dnes podle pana kolegy Nováka zemědělská družstva a jiné podobné společnosti. Problém je v tom, že dnes neoperujeme srovnatelnými daty. V okamžiku, kdy fyzické osoby přejdou na podvojné účetnictví a zejména účtování zásob tak, jak je v podvojném účetnictví, uvidíte, že tyto parametry se poněkud výrazně změní. Podíváme-li se na další agregáty tohoto účetnictví např. zatížení úvěrem a cizími zdroji na hektar, úvěry na hektar, zatížení fixním kapitálem na hektar, tak zjistíte, že zemědělská družstva, ty zemědělské společnosti a ty podniky soukromě hospodařících rolníků, které mají velmi solidní a velkou úroveň, jsou na tom poněkud lépe než pouze hospodářství samostatně hospodářících rolníků.

Otázka bionafty, a to přiznávám, je skutečně věc, kterou v této chvíli skutečně nejsme schopni řešit. Nicméně, páni kolegové, na tom, že jsme vloni nevyvezli 200 tisíc tun řepky, kterou jsme mohli umístit na zahraničním trhu bez jakýchkoliv problémů, prodělala zemědělská prvovýroba 4 miliardy korun bez nějakých drobných. To znamená, že řepku, kterou my dnes tady za nízkou cenu držíme pro tzv. domácí zpracovatele, platí zemědělská prvovýroba nikoliv zpracovatelé. Protože je rozdíl mezi touto cenou a cenou, za kterou se dá realizovat na zahraničních trzích, je nejméně 1000 korun na tunu. To si myslím, že je také otázka, která souvisí s liberálním pojetím ekonomiky, otevření této ekonomiky obecně. Mluvme v číslech tak, jak je potřeba.

Pokud se týká dotace a subvence, shodnu se s panem kolegou v tom, že skutečně považuji i já zelenou naftu za způsob podpory zemědělství. To jsem tady řekl a řekl jsem to naprosto otevřeně. Otázka je, podle jakého mechanismu rozdělovat a já navrhuji mechanismus tento.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Další přihlášený do rozpravy je pan kolega Černý.

 

Poslanec Jan Černý: Dámy a pánové, sleduji rozpravu a myslím, že oba kolegové ze zemědělského výboru, kteří vystupovali přede mnou, mluví o jednom a tomtéž, pouze že jeden chce podporu snížení energetické náročnosti zemědělské výroby včlenit do zákona o spotřebních daních, jakoby zajistit delší působnost, druhý říká, - a já se s ním shoduji, - že stejný princip, stejné možnosti nabízí i dotační nebo subvenční systém a dokonce má i některé výhody. Výhody v tom, že energetickou náročnost mohu snižovat i v závislosti na horších přírodních podmínkách, na jiné bonitě půdy, že prostě tyto subvenční prostředky půjdou na stejný cíl, na stejný titul, na zlevnění pohonných hmot, resp. nafty pro zemědělce. A myslím, že je skoro škoda, že už tento systém nefunguje delší dobu.

Myslím si, že skutečně nepatří do zákona o spotřební dani, že je to skutečná subvence a jako taková patří do zcela legální diskuse o výši podpor poskytovaných agrokomplexu při státním rozpočtu.

Pokud jsem dobře informován, vláda vzala v úvahu tuto problematiku a v návrhu státního rozpočtu je v rozpočtu kapitoly "Ministerstvo zemědělství" ponechán dostatečný prostor pro to, aby Ministerstvo zemědělství tímtéž způsobem, který navrhuje kolega Machovec do zákona o spotřební dani, subvencovalo naftu prostřednictvím prostředků, které jsou v této kapitole.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Černému a jako další z členů zemědělského výboru do obecné rozpravy je přihlášen pan kolega Hofhanzl, poté pan kolega Palas.

 

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Pane předsedající, ctěné dámy a pánové, budu mluvit zase o zelené naftě. Jsem názoru, že zemědělství a české zemědělství v podmínkách, ve kterých se nachází ve střední Evropě a pak v té situaci, že zde byla přerušena na čtyřicet let kontinuita přirozených vlastnických vztahů a přirozeného hospodaření, české zemědělství mělo být samozřejmě podporováno v této transformační době, měly být do něho vloženy velké prostředky a velké energie, a bohužel se to nestalo. Myslet si, že řešit problémy českého zemědělství prostřednictvím zelené nafty, že se to nějakým způsobem vyřeší a bude to přispívat k tomu, aby české zemědělství se stalo konkurence schopným v tomto našem evropském prostoru, je bohužel špatné. I když argumentují někteří kolegové z opozice, jak jest to třeba, jak to vyřeší naše problémy, bohužel zavede nás to do další neřešitelné situace. Jest jistě možné, tak jak se to děje v sousedních našich zemích, že zelená nafta jest jako určitá základní, bazální dotace všech. Myslím si, že v jejich případě to jest možné. Bohužel v našem případě netransformovaného zemědělství my tím zakonzervujeme ty právnické osoby, družstva a další, o nichž nevěřím, že někdy mohou hospodařit ekonomicky a že někdy mohou hospodařit i s pohledem do budoucna, že nebudou drancovat půdu. Prostě bohužel ne!

Myslím si, že zemědělství má být podporováno, má být podporováno tak, aby to bylo cílenými dotacemi, cílenými zákonnými opatřeními, tak aby se zde vytvořily subjekty, které jsou skutečně konkurence schopné, a které jsou schopny hospodařit do budoucna uměřeně a ekonomicky. Taková situace v našem zemědělství zatím prostě není. Jestliže použijeme toho prostředku plošné dotace zelenou naftou, naděláme si problémy na další desítku let. Bohužel.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi. Slovo má pan kolega Palas, připraví se pan kolega Karel Mach.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych navázal na slova pana poslance Hofhanzla. Já nemyslím, že bychom měli hodnotit nyní v této kauze spotřebních daní, zda družstva či právnické osoby hospodaří hůře či lépe, než fyzické osoby, já si myslím, že tento problém rozebereme při novele transformačního zákona a že k tomu budeme mít v rozpravě dostatečný prostor. Nicméně bych se chtěl vrátit několika slovy k problému zelené nafty.

Chtěl bych upozornit na to, že zelená nafta, jak ji obecně říkáme, je uplatňována v rámci spotřební daně ve třinácti státech Evropské unie, a celkem je známo, že je uplatňována v osmnácti státech, kde nezastávají názor, jako někteří poslanci vládní koalice, že by to byl zdroj úniku peněz z rozpočtu. Myslím, že si musíme postavit otázku jinak. Jestli chceme peníze do zemědělství dát, nebo nechceme.

Je potřeba říci, že ekvivalent produkčních subvencí u nás je zhruba o dvě třetiny nižší, tedy výrazně nižší než ve státech Evropské unie. Z druhé strany farmářské ceny jsou o jednu třetinu nižší, než ve státech Evropské unie. To znamená, co nám zbývá? Bu" tedy napumpujeme z jedné strany peníze do systému, nebo z druhé strany zvýšíme farmářské ceny. A ve vztahu k zelené naftě bu" si řekneme, že ty peníze zemědělcům prostřednictvím zelené nafty chceme dát, nebo nechceme dát. A já jsem pro to, abychom je dali.

To, kde je vzít, to je samozřejmě také otázka. Tu si také musíme položit. Souvisí to s fungováním ekonomiky, souvisí to s fungováním průmyslu, protože průmysl musí vytvořit zdroje pro zemědělství. Ale to bych rozšiřoval celý problém. Kolega Černý kroutí odmítavě hlavou, ale já si myslím, že mám pravdu. Já jsem tento problém už jednou ve sněmovně otevřel a domnívám se, že mám pravdu, protože zdroje pro fungování zemědělství vytváří dobře fungující průmysl.

Takže jenom tolik jsem chtěl říci na podporu zelené nafty. Myslím, že stavíme-li se odmítavě k institutu zelené nafty, vycházíme z kontextu toho, co se uplatňuje v rámci států Evropské unie.

Děkuji za pozornost.

(Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Další přihlášený do rozpravy je kolega Karel Mach.

 

Poslanec Karel Mach: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, skutečně nebudu dlouho zdržovat, protože se mi zdá, že tato debata patří do odborného výboru a ne na poslanecké plénum. Nicméně bych si připadal jako nesvéprávný, kdybych k tomuto problému nevystoupil.

Mně osobně je skutečně jedno, jestli tam dáme zelenou naftu nebo podobnou částku, která jí odpovídá v propočtu z hlediska subvencí, pokud je průchodnější pro čistotu zákona o daních. Aby byla subvencována, tak prosím! Ale je to cesta naprosto nezbytná. Čili skutečný objem prostředků potřebujeme a není až tak důležité v letošním roce, jestli se tam půjde cestou vratky spotřební daně nebo cestou subvence podobného typu. Ale rozpočtově je třeba říci, že tato částka se asi zná a je potřeba o ní usilovat.

Další věc, kterou je nezbytně třeba sdělit: Myslím si, že v tuto chvíli je skoro nepodstatné, jestli je lepší ten nebo onen subjekt, má takové nebo onaké účetnictví, ale je potřebné, peníze do systému dát, nebo se stane to, co říká můj předřečník kolega Palas, že budeme muset zvýšit farmářské ceny, a to výrazně.

To má dopad na trh s potravinami i jejich cenu, zároveň odbyt a přípravu českého zemědělství, jako sektoru před vstupem do Evropské unie, čili udržení výroby základních komodit. V tom je problém. A jestli ta debata jde cestou zelené nafty, jestli jde cestou subvencí, mně v tuto chvíli připadá jako problém spíše toho, jak peníze rozdělit, nebo jak je tam dostat, než problém esenciální. Čili bych prosil, abychom těch debat již zanechali.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Končím rozpravu, vzhledem k tomu, že se do ní už nikdo nestihl přihlásit. Dámy a pánové, je ukončena obecná rozprava, ve které zazněly návrhy, které budou podrobeny hlasování ve 14.15 hodin poté, co skončí polední přestávka.

Dobrou chuť.

(Schůze přerušena v 12.52 hod.)

 

(Schůze zahájena 14.16 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, je 14.16 hodin, zahajuji odpolední část jednání. Před polední přestávkou byla uzavřena obecná rozprava k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 258, druhé čtení.

A ještě dříve než dám hlasovat o návrzích, které padly v rozpravě, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložím jménem sněmovny procedurální návrh, abychom dnešního dne jednali do 21.00 hodin, a to včetně hlasování. Já v této chvíli dám o tomto procedurálním návrhu hlasovat.

 

 

Hlasování pořadové číslo 40, které právě zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 190 se pro vyslovilo 49, proti 93. Tento návrh nebyl přijat.

 

 

Ráda bych upozornila všechny poslance, kteří žádali o odhlášení, aby tak příště činili v dostatečném předstihu. Nebudu už jako v průběhu dnešního dopoledne anulovat již rozběhnuté hlasování.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud nedojde alespoň k takovému klidu v jednacím sále, aby bylo možné jednat, vyhlásím čtvrthodinovou přestávku. Pan poslanec Kulka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Dušan Kulka: Všem se velmi omlouvám, ale žádám jménem klubu ODA o přestávku v délce 10 minut na jednání klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Sejdeme se ve 14.30 hodin.

 

(Schůze přerušena v 14.18 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena ve 14.30 hod.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doba určená na poradu poslaneckého klubu ODA vypršela. Je 14.30 hodin, chci vás všechny požádat, abyste se posadili na svá místa, neboť budeme hlasovat.

Paní poslankyně, páni poslanci, abych předešla jakýmkoli nedorozuměním, tak vás v tuto chvíli všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v obecné rozpravě padl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání a současně padl i návrh zamítnutí návrhu zákona od poslance Vymětala. Nejdříve tedy budeme hlasovat o návrhu poslance Štraita na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

Budeme o tom hlasovat v hlasování poř. č. 41, které jsem v tuto chvíli zahájila, a ptám se: Kdo je pro takovýto návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 41 se z přítomných 187 pro vyslovilo 45, proti 100, tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Vymětala na zamítnutí návrhu zákona. Zahajuji hlasování poř. č. 42 a ptám se: Kdo je pro takovýto návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování poř. č. 42 se z přítomných 188 pro vyslovilo 42, proti 101. Tento návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, v tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu, do které jsou přihlášeni páni poslanci Šafařík, Recman, paní poslankyně Kolářová, pan poslanec Loukota, Štrait a Machovec. Slovo má pan poslanec Pavel Šafařík, připraví se pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Pavel Šafařík: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si v rámci možností dát pozměňovací návrh v bodě 20 vládního návrhu novely zákona o spotřebních daních - nahradit dosavadní text § 40 novým textem, který zní:

§ 40 Sazby daně. Sazby daně jsou stanoveny takto (budu číst číselný kód nomenklatury celního sazebníku, pak text a sazbu daně): Číselný kód nomenklatury celního sazebníku 2402 - text: cigarety filtrové délky nad 70 mm, sazba daně 0,77 Kč/kus. U textu "cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně" sazba daně 0,69 Kč/kus. U textu "doutníky, cigarilos" sazba daně 0,77 Kč/kus. U číselného kódu nomenklatury celního sazebníku 2403 - text: cigaretový tabák nařezaný pro ruční výrobu cigaret, sazba daně 865 Kč/kg. U textu "tabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret" sazba daně 0,77 Kč/kus. U textu "lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky" sazba daně 40 Kč/kg.

Tento můj návrh směřuje k určitému zvýšení sazby daně, které se odrazí v příjmové části státního rozpočtu. Domnívám se, že návrh je průchozí a že to není takové výrazné zvýšení, které by se mělo negativně projevit ve spotřebě i v pašování. Doufám, že budu mít vaši podporu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Šafaříkovi. Slovo má pan poslanec Recman. Připraví se paní poslankyně Kolářová.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, členové vlády, vážená sněmovno. Chtěl bych v úvodu ocenit, že rozpočtový výbor projednal a schválil svým usnesením institut tzv. zelené nafty. Jsem přesvědčen o tom, že je to potřebné a jak zde zaznělo i v předchozích diskusních vystoupeních, je to zavedeno i v celé řadě zemí Evropské unie. I když - a to přiznávám - v různé formě.

Proti předchozím verzím a různým novelám spotřebních daní je podle mého názoru právě zavedení institutu zelené nafty určitý pozitivní posun, pozitivní přístup. Klub poslanců KSČM jednoznačně podporuje zavedení tohoto institutu do našeho daňového systému, i když jsme si vědomi, že tuto problematiku je možno řešit i jiným způsobem, a to formou subvencí, což je myslím i legislativně čistší.

Můj pozměňovací návrh, který se týká sněmovního tisku 258, zní: vypustit bod 13 vládního návrhu. Je to bod, který se týká pohonných hmot a topných medií. Domnívám se, že je možné ještě posečkat s valorizací těchto vazeb u pohonných hmot, a to obecně i vzhledem k inflaci, která v České republice existuje, a samozřejmě i ke přizpůsobování spotřebních daní České republiky a celého daňového systému daňové problematice Evropské unie.

Je to po zvýšení daně z přidané hodnoty další nárůst cen pro spotřebitele v této komoditě pro rok 1998.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Milena Kolářová, připraví se pan poslanec Milan Loukota.

 

Poslankyně Milena Kolářová: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi vznést pozměňovací návrh v bodě 20 vládního návrhu novely zákona o spotřebních daních - nahradit dosavadní text § 40 novým textem, který zní:

§ 40. Sazby daně. Sazby daně jsou stanoveny takto: číselný kód nomenklatury celního sazebníku, text, sazba daně. Číselný kód nomenklatury celního sazebníku 2402, cigarety filtrové délky nad 70 mm, sazba daně 0,75 Kč/kus. Text: cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně, sazba daně 0,67 Kč/kus, doutníky, cigarilos 0,75 Kč/kus. Číselný kód nomenklatury celního sazebníku 2403, cigaretový tabák nařezaný pro ruční výrobu cigaret, sazba daně 865 Kč/kg, text: tabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret, sazba daně 0,75 Kč/kus, text: lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky, sazba daně 40 Kč/kg.

Tento pozměňovací návrh předám písemně zpravodaji. Jedná se o plus 0,8 miliardy do příjmové části rozpočtu v rámci spotřební daně u tabákových výrobků.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Milan Loukota. Připraví se pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Milan Loukota: Paní předsedající, dámy a pánové, v rámci podrobné rozpravy navrhuji ve sněmovním tisku 258, který ve vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů vypustit v bodu 8 ve vloženém § 12a) v odst. 1 celé písm. f), což se samozřejmě promítá i do znění odst. 2 písm. c) a odst. 5.

Dále navrhuji vypustit v odst. 6 téhož § v písm. b) slova "včetně jejich rodinných příslušníků". Stejné znění navrhuji vypustit v písm. d) a f) téhož odstavce a §.

Tento návrh odůvodňuji tím, že se domnívám, že je poněkud nadbytečné, aby i rodinní příslušníci úředníků mezinárodních organizací nebo členů diplomatických misí užívali nějaké zvláštní daňové výhody. Opravdu nevidím žádný důvod, proč mají být tyto skupiny zvýhodňovány. Pokud chtějí pít a kouřit, tak ať pijí a kouří za ceny jako ostatní a pokud je postihne balíček opatření vlády, tak ať sníží výdajovou položku za lihoviny a tabákové výrobky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Štrait, připraví se pan poslanec Pěnička.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést k předloze 258 pozměňovací návrhy.

První: V § 1 odst. 1 se za slova "a tabákových výrobků" vkládají slova "luxusních automobilů, šperků a starožitností".

Druhý návrh: V § 5 odst. 2 se za slova "34 a)" vkládají slova "40 c) 40 h) a 40 m)".

Třetí návrh: V § 11 odst. 1 se za slova "34 a)" vkládají slova "40 c) 40 h) a 40 m)".

Čtvrtý návrh: V § 15 odst. 1 se za slova "§ 34 a)" vkládají slova "40 c) 40 h) a 40 m)".

Dosavadní text § 22 se označuje odst. 1 a doplňuje se novým odst. 2, který zní "Uvedené sazby daně se snižují u automobilových benzinů natural o 50 % základní sazby.".

Zdůvodnění: Navrhuje se daňově zvýhodnit ekologické hledisko automobilových benzinů.

Šestý návrh: Dosavadní text § 40 se označuje jako odst. 1 a doplňuje se novým odst. 2, který zní "Uvedené sazby daně se snižují u cigaret provazcových a cigaret s filtrem do 70 mm i nad 70 mm délky, s obsahem do 12 mg včetně dehtových zplodin v cigaretě o 50 % základní sazby. Pokud obsah dehtových zplodin přesáhne v cigaretě 25 mg zvyšuje se základní sazba o 50 %.

Zdůvodnění už nebudu podrobně rozvádět, protože jsem se zmínil v obecné rozpravě o tom, že v podstatě je potřeba preferovat cigarety, které mají menší množství škodlivých a zdraví škodlivých zplodin.

Návrh sedmý: Za § 40 se vkládá nová Hlava VI., která včetně nadpisu zní "Hlava VI. - Daň z luxusních automobilů.

§ 40 a) - plátci. Plátci jsou všechny právnické a fyzické osoby, které získají vybrané výrobky za účelem prodeje.

§ 40 b) - předmět daně. Předmětem daně jsou pro účely tohoto zákona osobní automobily, jejichž prodejní cena (pozn. 1) přesáhne 600 000 korun.

§ 40 c) - vznik daňové povinnosti. Daňová povinnost vzniká dnem prodeje vybraných výrobků.

§ 40 d) - základ daně. Základem daně je prodejní cena (pozn. 1) osobních automobilů u nichž vznikla daňová povinnost dle § 40 c).

§ 40 e) - sazby daně. Daň ze základu daně, zaokrouhleno na celá 100 Kč činní:

- ze základu daně od 600 001 Kč do 800 000 Kč 28 %,

- od 800 001 Kč do 1,000 000 Kč 35 %,

od 1,000 001 Kč do 1,200 000 Kč 45 %,

od 1,200 001 Kč a více 60 %."

Návrh osmý: Za § 40 e) se vkládá nová Hlava VII., která včetně nadpisu zní "Hlava VII. - Daň ze šperků

§ 40 f) - plátci. Plátci jsou všechny právnické a fyzické osoby, které získají vybrané výrobky za účelem prodeje.

§ 40 g) - předmět daně. Předmětem daně pro účely tohoto zákona jsou zlaté šperky, šperky z platiny, drahých kamenů a jejich kombinací k osobnímu užívání. Za šperky k osobnímu užívání se pro účely tohoto zákona považují šperky, které slouží k uspokojování osobních potřeb osob.

§ 40 h) - vznik daňové povinnosti. Daňová povinnost vzniká dnem prodeje vybraných výrobků.

§ 40 i) - základ daně. Základem daně je prodejní cena (pozn. 1) šperků, u nichž vznikla daňová povinnost podle § 40 h).

§ 40 j) - sazby daně. Daň ze základu daně zaokrouhleného na celá sta dolů činní:

- ze základu daně od 10 001 Kč do 20 000 Kč 28 %,

od 20 001 Kč do 50 000 Kč 35 %,

od 50 001 Kč do 100 000 Kč 50 %,

100 001 Kč a více 70 %."

Devátý návrh: Za § 40 j) se vkládá nová Hlava VIII., která včetně nadpisu zní: "Hlava VIII. - daň ze starožitností".

§ 40 k) - plátci. Plátci jsou všechny právnické a fyzické osoby, které získají vybrané výrobky za účelem prodeje.

§ 40 l) - předmět daně. Předmětem daně pro účely tohoto zákona jsou starožitnosti k osobnímu užívání. Za starožitnosti k osobnímu užívání se pro účely tohoto zákona považují starožitnosti, které slouží k uspokojování osobních potřeb osob.

§ 40 m) - vznik daňové povinnosti. Daňová povinnost vzniká dnem prodeje vybraných výrobků.

§ 40 n) - základ daně. Základem daně je prodejní cena (pozn. 1) starožitnosti, u níž vznikla daňová povinnost podle § 40 m).

§ 40 o) - sazby daně. Daň ze základu daně zaokrouhleného na celá sta korun dolů činní ze základu daně:

od 20 000 Kč do 50 000 Kč 28 %,

od 50 001 Kč do 80 000 Kč 35 %,

od 80 001 Kč do 120 000 Kč 50 %,

nad 120 001 Kč a výše 70 %."

Zdůvodnění: Navrhuje se rozšířit spotřební daň o vybrané komodity luxusně zbytného charakteru. Za komodity luxusně zbytného charakteru jsou souhlasně se stanoviskem vlády považovány osobní automobily, jejichž prodejní cena přesáhne Kč 600 000,-, dále šperky k osobnímu užívání jejichž prodejní cena přesáhne Kč 10 000,- a starožitnost k osobnímu užívání, jejichž prodejní cena přesáhne Kč 20 000,-.

Progresivní zdanění vybraných komodit zvýší příjmy státního rozpočtu a současně podpoří snižování záporného salda platební bilance zahraničního obchodu. U prodeje starožitností vytvoří vyšší zdanění, systémové bariéry spekulativnímu vývozu kulturních hodnot do zahraničí. Návrh desátý, původně §§ 40 - 43 se přečíslovávají. Poznámky pod čarou: První poznámka zák. č. 526/1990 Sb., o cenách. Dovolte, paní předsedající, abych ještě předložil dva návrhy procedurální. V duchu § 94 jednacího řádu odst. 3 navrhuji vrátit výboru návrh předlohy k novému projednání. V případě nepřijetí tohoto procedurálního návrhu navrhuji novely zamítnout.

Děkuji vám.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Slovo má pan poslanec Pěnička. Připraví se pan poslanec Machovec.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP