Středa 15. října 1997

 

(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon ČNR
č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 152/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím pověřeného člena vlády, pana ministra Ivana Pilipa.

Pane ministře, počkejte, prosím, chvilku (zvoní).

Paní poslankyně, páni poslanci, chápu, že jste plni dojmů, nicméně prosím, abyste si tyto své dojmy sdělili v kuloárech a umožnili panu ministrovi, aby předložil vládní návrh zákona. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí Ivan Pilip: Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, rád bych se omezil na stručnější informaci k této navrhované novele zákona ČNR č. 368/1992 Sb., protože...

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, opakovaně prosím o klid v jednacím sále, a to již velmi důrazně. (Zvoní.) Myslím, pane ministře, že nyní již můžete mluvit.

 

Ministr financí Ivan Pilip: Podrobnější vysvětlení zaznělo již v prvém čtení, takže se omezím na některé základní informace. Tento návrh zákona mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a jeho nedílnou částí je sazebník správních poplatků. V samotném zákoně je navrhováno několik drobných úprav, které platnou právní úpravu upřesňují. Výraznější legislativní změna je navrhována v ustanovení, které upravuje způsob přepočtu české měny na měnu zahraniční a naopak, a to v návaznosti na úpravu devizového zákona.

Druhou významnější změnou zákona je zjednodušení způsobu vracení správních poplatků placených formou kolkové známky. Dosud za celou Českou republiku vracel tyto poplatky Finanční úřad pro Prahu 1, zatímco nyní by to měly být všechny správní orgány, které vybírají poplatky placené nejen formou kolkové známky, tedy do 5 tisíc Kč, ale i poplatky vyšší, placené na zvláštní účty státního rozpočtu. Pro případ, že správní orgán vybírá jen nižší poplatky v kolcích a nemá zřízený účet, se zde navrhuje, aby poplatky vracel finanční úřad příslušný podle sídla státního orgánu. Obdobná právní úprava platí již pro soudní poplatky a tam je možné říci, že se osvědčila.

Pokud jde o sazebník správních poplatků, ten se pro větší přehlednost navrhuje v úplném znění. Do sazebníku jsou zařazeny nově zpoplatňované úkony a některé dosavadní zpoplatňované úkony jsou nově upraveny v návaznosti na nové právní předpisy. Obecně se má za to, že sazba správního poplatku má odpovídat alespoň částečně výši vynaložených nákladů na výkon prováděného správního řízení.

V sazebníku se v řadě případů navrhuje sjednocení sazeb uplatňovaných jak vůči českým osobám, tak osobám s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, tak i vůči cizincům s bydlištěm nebo sídlem v zahraničí.

V sazebníku je dále navrhováno vypuštění zmocnění pro orgány státní správy ke zvýšení sazeb správních poplatků z důvodu porušení povinností, stanovené poplatníkovi zvláštním předpisem.

Řada nových úprav je v oblasti zemědělství. Například je dána nově platnými právními předpisy, konkrétními v této oblasti, např. zákona o krmivech, o ochraně chmele atd. Čili toto je také promítnuto do této novely.

Jak je také v důvodové zprávě uváděno, výnos ze správních poplatků závisí na počtu zpoplatňovaných řízení, která jsou u správního orgánu vyvolána z vůle poplatníka. Proto lze celkový výnos a změnu jeho salda pouze kvalifikovaně odhadnout podle výsledků předchozích let a výše navrhovaných sazeb, což je také součástí důvodové zprávy.

To jsou tedy - pro připomenutí - hlavní rysy tohoto zákona, a já to považuji za vše potřebné, co bych měl říci před zahájením jeho druhého čtení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministrovi Pilipovi. Předložený vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Návrh iniciativně projednal také zemědělský výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 152/1 a 152/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Stanislav Pěnička.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jak již bylo zmíněno, tak tento vládní návrh projednával jednak rozpočtový výbor, který vyslovil souhlas s vládním návrhem, pouze s připomínkou o nabývání účinnosti, a zemědělský výbor, který taktéž vyslovil souhlas s tímto tiskem a pouze s kosmetickou úpravou: U položky 69 písm. b) nahradit slovo "včetně" slovy "s výjimkou".

Myslím, že po úvodním slově pana ministra a přednesených usneseních můžete otevřít obě rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. A nyní prosím, aby nás o jednání zemědělského výboru informoval zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Josef Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Paní předsedající, dámy a pánové, jakožto zpravodaj zemědělského výboru k této předloze zákona zopakuji vlastně to, co už zde řekl můj kolega zpravodaj, že zemědělský výbor doporučuje přijetí předlohy zákona ve znění usnesení, tzn. s jediným pozměňovacím návrhem, který přijal, a to u položky 69 písm. b) nahradit slovo "včetně" slovy "s výjimkou".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V této chvíli tedy k předloženému návrhu zákona otevírám rozpravu, a to nejdříve její obecnou část. Do obecné části je jako první přihlášený pan poslanec Jaroslav Gongol, připraví se pan poslanec Jaroslav Novák.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové, vládou předložená novela zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích zapadá do série tzv. balíčkových zákonů, neboť se v podstatě jedná o změnu výše správních poplatků. Jistě není náhodné, že se jedná především o jejich zvýšení, a tedy jde o další útok na peněženky poplatníků. Musím také zdůraznit, že velkým nedostatkem tohoto předloženého návrhu je to, že zde není uvedena původní výše poplatku a jeho nově navrhovaná částka.

Snad částečným uspokojením pro nás může být to, že se zde říká, že nově vyměřované poplatky ve svém úhrnu činí zvýšení okolo 10 %, tedy ani ne ve výši letošní inflace. Abychom si však toto tvrzení mohli jednoduše ověřit a porovnat, bylo by jistě správné, kdyby tyto dva údaje v návrhu zákona byly uvedeny souběžně.

K tomuto vládnímu návrhu zákona, lépe řečeno jeho novele, lze míti připomínky i v některých konkrétních správních poplatcích. Jsou zde totiž uvedeny i návrhy dosti vysokých správních poplatků, na jejichž zvyšování by stát podle mého názoru neměl mít zájem.

Jedná se např. o vysoké poplatky za řízení před úřadem průmyslového vlastnictví, neboť je bytostným zájmem, podle mého názoru českého státu, chránit výsledky tvůrčího technického potenciálu našich vynálezců před zneužíváním jejich návrhů, zejména v zahraničí. Dále se domnívám, že by nemělo být zrušeno osvobození od poplatků v některých položkách pro osoby zdravotně postižené. Tyto totiž byly dosud od některých poplatků osvobozené a tento zákon jim tuto výhodu ruší. Neobstojí zdůvodnění, že se jedná třeba např. o podnikání a podmínky musí být stejné pro všechny. Tam se totiž jednalo např. i o osvobození poplatků za výdej řidičských průkazů pro osoby tělesně postižené. Copak tato vláda dosud ještě udělala málo pro likvidaci životní úrovně tělesně postižených? Podívejme se, kolik takových pracovních příležitostí pro tyto tělesně postižené spoluobčany bylo již zlikvidováno a jak jsou např. na tom podnikatelé, kteří zaměstnávají právě tyto občany. Copak tato vláda je na tom již tak špatně, že musí ještě více na životní úroveň takto tělesně postižených občanů dopadat? Někteří podnikatelé, kteří se snaží udržet např. pracovní místa tělesně postižených, museli dokonce vyhlásit hladovku, jako např. pan Nenička z Frýdku-Místku, ale naše vysoce "humánní" společnost na to vůbec nereagovala. To jiní hladovkáři byli v televizi každý den. Výraznou změnou v neprospěch obcí, uvedenou v tomto návrhu je i to, že se pro ně ruší osvobození od poplatků v oblastech, v nichž působí jako orgány samosprávy. Vzhledem k tomu, že takto předložený návrh zákona o správních poplatcích nedává dokonalý přehled ekonomických dopadů u jednotlivých správních poplatků, doporučuji tento návrh zákona vrátit k přepracování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Jaroslav Novák.

 

Poslanec Jaroslav Novák: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já bych jen skutečně stručně uvedl jednu připomínku k návrhu zákona č. 150, kterým se mění a doplňuje zákon č. 550/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně. S návrhem zrušit osvobození Všeobecné zdravotní pojišťovny od správních a soudních poplatků nutno jen souhlasit a s politováním je nutno konstatovat, že monopolní zdravotní pojišťovně bylo toto privilegium vůbec přiznáno. Nutno ovšem kontrolovat, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna nepodala návrh Poslanecké sněmovně, aby tato pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu schválila vyšší procento režijních nákladů, než je dosud v zákoně určeno s odůvodněním na právě navrhovanou novelu zákona, a to je zrušení osvobození Všeobecné zdravotní pojišťovny od správních a soudních poplatků.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Novákovi. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Stanislav Pěnička.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Nerad otevírám další téma pro diskusi, ale musím reagovat na prvního předřečníka, a to pana kolegu Gongola. Já si myslím, že to není žádný balíčkový zákon. Prostě tuto vládní předlohu rozpočtový výbor projednával už 23. dubna, kdy se sice uvažovalo o nějakých opatřeních, ale tento zákon s žádnými balíčky nepočítal. Nehledě k tomu, že navýšení správních poplatků činí pouze 150 mil. Kč a v dodatečných návrzích, které zde při projednávání této přílohy padly ohledně sazby třeba hracích automatů, jde o navýšení 3,5 miliardy korun do územních rozpočtů. Čili já nevím, o čem tady pan kolega hovořil a proč navrhl to, co navrhl. Já si myslím, že není možné chtít vládní návrh tak, aby v něm byly dvě sazby - stará a nová. Ta stará je ve Sbírce zákonů a každý, kdo chtěl si porovnat výši správních poplatků, tak to mohl učinit v konkrétních případech argumentovat. Já si osobně myslím a usnesení dvou výborů tomu dalo jasně za pravdu, že jde o kvalitních vládní návrh. Tím, že oba výbory jak rozpočtový tak zemědělský jej doporučily do druhého čtení a doporučují sněmovně, aby tento zákon schválila, myslím, že i vaše rozhodnutí bude stejné.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan poslanec Stanislav Pěnička byl posledním přihlášeným do všeobecné rozpravy. Pane poslanče, já mám u vás zaškrtnuto do podrobné rozpravy. Omlouvám se - tam je obecná i podrobná. Slovo má pan poslanec Antonín Macháček. Promiňte, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. To, o čem budu hovořit pro některé z vás může být zajímavou novinkou. Podle informací, které jsem v nedávné době získal, je cena tuzemsky vyráběného ekvivalentu...

(Místopředsedkyně Buzková: Promiňte pane poslanče. Paní poslankyně, páni poslanci, já bych vás opravdu velice ráda požádala, abyste své vzrušené diskuse vedli v kuloáru a nikoliv ve sněmovní síni. Pane poslanče, máte slovo.)

Zopakuji - je cena v tuzemsku vyráběného zahraničního léku o jednu třetinu až dvě třetiny nižší, než cena dovezeného léku. Pro soudného člověka se v tomto faktu rýsuje zajímavá cesta ke snížení nákladů na léky, jejichž spotřeba vyjádřená v korunách v posledních letech velmi dynamicky vzrostla a roste. Jsem přesvědčen, že je v zájmu občanů, zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví, aby takových léků bylo na našem trhu co nejvíce a co nejdříve. A zde je právě jeden z administrativních možná byrokratických zádrhelů. Registrace nových léčiv trvá v Kanadě 6 -12 měsíců, v Rusku 3 měsíce, ale v České republice 24 měsíců a déle. Ptám se proč? Vždyť právě zkrácením registrace lze snížit výdaje na léky, hrazené zdravotními pojišťovnami a ušetřené prostředky využít lépe v již tak těžce zkoušeném našem zdravotnictví. Samozřejmě, že je to výhodné pro naše tuzemské výrobce a nevýhodné na druhé straně pro lékárníky a distribuci zahraničních farmaceutických firem. Ale domnívám se, že jenom pro ně a jejich zisky naše zdravotnictví tady není. Tuzemští výrobci léčiv, kteří mají zájem uvádět nové výrobky na náš trh, které dokáží zcela nahradit zahraniční léky, právem, a to plným právem poukazují na velmi dlouhé registrační doby. Jsou ochotni zaplatit podstatně vyšší poplatek za registraci léčiv, pokud se tím ovšem zrychlí vlastní proces registrace. A to je podstata mojí připomínky, mého vystoupení a současně apelu na všechny zainteresované instituce, ale především na ministra zdravotnictví a ministra financí, do jejichž kompetence tato záležitost patří. Bohužel v novele předmětného zákona o správních poplatcích nelze striktně stanovit, že zvýšené poplatky za registraci léčiv budou výhradně příjmem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jsem však přesvědčen, že je v našem společném zájmu, aby zvýšené poplatky byly využity k urychlení procesu schvalování, neboť se tím současně i šetří. A což je snad i v zájmu dnešní vlády, pokud se nemýlím. Takže v podrobné rozpravě navrhnu konkrétní částku za tuto registraci.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Macháčkovi, který byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí, proto obecnou rozpravu končím.

V obecné rozpravě padl návrh pana poslance Gongola vrátit návrh zákona k přepracování. Chci pana poslance upozornit, že podle § 93 takovýto návrh není možný, že po obecné rozpravě ve druhém čtení lze návrh bu" zamítnout, nebo vrátit k projednání do výboru. Prosím pana poslance, aby upřesnil svůj návrh.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Ano, upřesňuji tento návrh: vrátit do výboru k přepracování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Gongola, který zní: vrátit návrh zákona výboru k novému projednání. To je znění určené jednacím řádem.

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 38. Omlouvám se, hlasování pořadové číslo 38 prohlašuji za zmatečné. Až v této chvíli vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Současně velice prosím všechny poslance, aby své žádosti o odhlášení příště pronášeli poněkud dříve. Takže v tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 39.

Kdo je pro návrh na vrácení výboru k novému projednání? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 184 se pro vyslovilo 28, proti 119. Tento návrh nebyl přijat.

Nyní zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci Třebický, Röschová, Rujbrová, Macháček, Recman a Pěnička. Slovo dávám panu poslanci Janu Třebickému, připraví se paní poslankyně Röschová.

 

Poslanec Jan Třebický: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovoluji si přednést k parlamentnímu tisku 152 - vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů - návrh doplnit a změnit takto:

1. Pozměňovací návrh se vztahuje k sazebníku správních poplatků. V položce 20 c) navrhuji sazbu poplatků 8000 korun za povolení k provozování výherních hracích přístrojů za každý přístroj. Odtrh - nejdéle na tři měsíce v kalendářním roce stanovit ve výši 10 000 korun. Další odtrh - nejdéle na šest měsíců v kalendářním roce navrhuji stanovit poplatek ve výši 16 000 korun namísto navržených 12 500 korun. Další odtrh -nejdéle na kalendářní rok navrhuji stanovit poplatek ve výši 30 000 korun namísto navržených 25 000 korun.

Dále navrhuji doplnit do zákona nové ustanovení § 9 a) jako bod 10 a dosavadní bod 10 přečíslovat na bod 11. Nový bod 10 navrhuji takto: Bod 10 - za § 9 se vkládá nový § 9 a), který zní: § 9 a) odst. 1: z poplatku vybraného podle položky 20 c) sazebníku je příslušný správní orgán (úřad obce) povinen převést do státního rozpočtu za každý výherní hrací přístroj povolený k provozování částku: -5 000 korun při povolení vydaném nejdéle na tři měsíce; - 8 000 korun při povolení vydaném nejdéle na šest měsíců; - 15 000 korun při povolení vydaném na kalendářní rok.

Odst. 2: Obecní úřad na částky podle odst. 1 zakoupí kolkové známky a vylepí vrchní díly kolkových známek do své spisové evidence týkající se konkrétního povolení. Spodní díly kolkových známek vylepí na kopii povolení k provozování výherních hracích automatů a oba díly kolkové známky znehodnotí otiskem úředního razítka. Kopii povolení se spodními díly kolkových známek zašle do 30 dnů následující po vydání povolení místně příslušnému finančnímu úřadu.

Touto úpravou se zajistí, aby část obecních příjmů z vybraných správních poplatků za povolení k provozování výherních hracích automatů vydaných obcemi byla směrována do státního rozpočtu.

Současně navrhuji zařadit nový článek 4 a dosavadní označit jako článek 5. Do nového článku 4 navrhuji zařadit novelu zákona o místních poplatcích v tomto znění: Článek 4 - změna a doplnění zákona České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, a zákona č. 48/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

Bod 1: V § 1 se za písm. f) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se nové písm. g), které zní: g) - poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

Bod 2: Za § 10 se vkládá nový § 10 a), který zní: § 10 a) odst. 1 - poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj - odvolávka č. 15; obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku. Odst. 2 - poplatek za výherní hrací přístroj platí právnická osoba, která je jeho provozovatelem. Odst. 3 - sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od 5 000 korun do 20 000 korun.

Nyní pod čarou odvolávka 15, jak jsem uvedl. Vztahuje se k zákonu České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. Rád bych ji odůvodnil.

S ohledem na změnu zákona o správních poplatcích, který předpokládá, že část obecních příjmů bude převedena do státního rozpočtu, je současně navrhováno doplnění zákona o místních poplatcích a poplatek za výherní hrací přístroje. Tento poplatek získá zařazením do místních poplatků fakultativní povahu a obligatorním se stane až zavedením obecně závaznou vyhláškou obce. Ta při jeho zavedení přirozeně přihlédne k místním potřebám a podmínkám.

Současně navrhuji připojit na konci názvu vládního zákona tato slova: "a zákon ČNR č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Třebickému. Slovo má paní poslankyně Anna Röschová, připraví se paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Anna Röschová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych podala pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana poslance Třebického.

Úvodem chci toliko předestřít, že v obecné rovině velmi souhlasím se zvýšením poplatků za povolení k provozování hracích automatů, nicméně se domnívám, že povolení samotné je správním aktem, správním rozhodnutím, a tudíž by mělo být zpoplatněno správním poplatkem, byť správním poplatkem vyšším než tomu bylo dosud a byť by měla část tohoto správního poplatku naplnit rozpočty obcí a část rozpočty republiky.

Nesouhlasím s tou jeho částí pozměňovacího návrhu, kde se další část poplatků dává do zákona o místních poplatcích, a to ještě do fakultativní části. To znamená, že budou nastávat okamžiky, že obec si stanoví nějaký místní poplatek, a každá obec jiným způsobem.

Proto mi dovolte, abych v tomto duchu přednesla svůj pozměňovací návrh. K části první, to znamená k části novely zákona o správních poplatcích, bych v pozměňovacím návrhu pana poslance Třebického změnila pouze čísla: místo 10 tis. navrhuji 13 tis., místo 16 tis. navrhuji 21 tis. a místo 25 tis. navrhuji 40 tis. Celý další pozměňovací návrh k tomuto zákonu o správních poplatcích by zůstal nezměněn. To znamená, že v případě přijetí mého pozměňovacího návrhu by obce do svých rozpočtů dostávaly stejnou částku jako nyní a do státního rozpočtu by šlo tolik, co je v § 9 A.

Další část, to je článek IV "změna a doplnění zákona ČNR č. 565/90 Sb., o místních poplatcích", navrhuji z návrhu pana poslance Třebického vypustit. To je celý můj pozměňovací návrh.

Paní místopředsedkyně, já bych žádala ve třetím čtení, zda by bylo možno se souhlasem sněmovny, aby se o mém pozměňovacím návrhu k pozměňovacímu návrhu pana poslance Třebického hlasovalo dříve než o jeho samotném návrhu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, paní poslankyně, to chápu. Slovo má paní poslankyně Zuzka Rujbrová, připraví se pan poslanec Antonín Macháček.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Paní předsedající, dámy a pánové, k sněmovnímu tisku 152, Vládnímu návrhu novely zákona o správních poplatcích č. 368/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podávám následující pozměňovací návrhy.

1. Bod 5 vládního návrhu se vypouští. V této souvislosti připomínám, že akceptací vládního návrhu, jak zde již uvedl kolega Gongol, bychom poskytli osvobození od správních poplatků obcím pouze tam, kde vykonávají státní správu, ale v oblasti výkonu samosprávných funkcí by se na obce osvobození nevztahovalo.

2. Bod 7 vládního návrhu se vypouští. Návrh obsažený v bodě 7 vládního návrhu by znamenal odnětí stávajícího osvobození od poplatků, které souvisejí s převodem bytů podle zákona č. 72/94 Sb.

3. Článek IV. zní: Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 1998. K tomu podotýkám, že účinnost tak jak je navrhována v původním znění vládního návrhu by znamenala retroaktivitu a ani doporučení rozpočtového výboru, podle kterého je navrhována účinnost k 1. listopadu t.r., není reálná.

Pokud by tento návrh, tedy můj třetí návrh, byl přijat, navrhuji:

4. vypustit v článku II. Přechodná ustanovení text obsažený v bodě 2. Jde o přechodné ustanovení, které upravuje režim vydávání cestovních dokladů na přechodnou dobu do 31.12.1997, které by samozřejmě ztratilo smysl, pokud by zákon nabyl účinnosti později.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Zuzce Rujbrové. Slovo má pan poslanec Antonín Macháček. Připraví se pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Antonín Macháček: V příloze zákona 368/92 Sb., o správních poplatcích, v sazebníku správních poplatků, část IX., položka 128 písm. a), vydání rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, navrhuji částku 120 tis. Kč.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Macháčkovi. Uděluji slovo panu poslanci Svatomíru Recmanovi. Připraví se pan poslanec Stanislav Pěnička.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, přednesl bych dva pozměňovací návrhy. Oba se vztahují k návrhům, které přede mnou přednesl pan poslanec Třebický.

První pozměňovací návrh se týká sazebníku správních poplatků. Týká se to položky 20 c). Navrhuji zde úpravu výše sazby, a to speciálně tam, kde se hovoří o tom, že pro každý přístroj nejdéle na tři měsíce v kalendářním roce se stanoví poplatek ve výši 12 tis. Navrhuji na období 6 měsíců v kalendářním roce stanovit tento poplatek na výši 20 tis. a na kalendářní rok stanovit tento poplatek ve výši 38 tis. Kč.

Druhý pozměňovací návrh se vztahuje k novému bodu 10, který navrhl poslanec Třebický a týká se nově vloženého § 9a, odst. 1. Zde rovněž doporučuji upravit finanční částky, které je obec povinna převést do státního rozpočtu za každý výherní hrací automat, a to při povolení vydaném nejdéle na tři měsíce stanovit částku na 4 tis. Kč, při povolení vydaném nejdéle na 6 měsíců stanovit tuto částku na 6 tis. Kč a při povolení vydaném na kalendářní rok stanovit tuto částku ve výši 13 tis. Kč.

Sleduji tím posílení rozpočtu jednotlivých obcí na úkor státního rozpočtu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Pěnička. Připraví se pan poslanec Langer.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP