Sobota 15. února 1997

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Krejsa, připraví se pan kolega Huml.

Poslanec Josef Krejsa: Vážený pane předsedající, pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, začnu - abych nezdržoval - přímo pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh č. 1 k § 1 odst. 2 písm. c). Navrhuji změnit text ve znění "s odpady drahých kovů" na "s odpady drahých kovů s výjimkou rozpuštěných solí stříbra užívaných při průmyslové výrobě". Na ně by se tento zákon měl vztahovat beze zbytku, neboť jejich podíl v odpadních dílech je značný.

Pozměňovací návrh č. 2 k § 2 odst. 4. Navrhuji text změnit v tomto smyslu: "Druhotná surovina je materiál, získaný z odpadu vytříděním, chemickou nebo mechanickou úpravou, popřípadě kompletním recyklačním procesem. Tento materiál, způsobilý k dalšímu využití, nepodléhá zdanění z přidané hodnoty". Právě jisté daňové úlevy jsou jediným možným způsobem, jak zatraktivnit obor zpracování druhotných surovin a probudit zájem o recyklaci odpadů.

Pozměňovací návrh č. 3 k § 2 odst. 5. Navrhuji doplnit za slova "využívání a zneškodňování" slova "a konečné ukládání", přičemž mezi dvěma předcházejícími termíny bude vypuštěna spojka "a" a nahrazena interpunkcí.

Pozměňovací návrh č. 4 k § 2 odst. 7. Navrhuji na konec věty doplnit: "a umožnění jejich konečného ukládání".

Pozměňovací návrh č. 5 k § 2 odst. 8. Navrhuji změnit celý text odstavce takto: "Zneškodňováním odpadů se rozumí takové nakládání s nimi, které vede k trvalému zabránění působení škodlivým vlivům na všechny složky životního prostředí, zejména pak jejich úpravou chemickou, fyzikální, technickou, jakož biologickou stabilizací a snižováním jejich objemu. Všechny tyto procedury musí odpovídat snaze neprodukovat při likvidaci odpadů další škodlivé látky, poškozující ovzduší, vodu a půdu. Pokud odpady není možno zničit beze zbytku nebo pokud jsou ekologickými metodami nezničitelné, provede se jejich uložení do zvláště vyhrazených prostor, kde nebudou moci svými škodlivými vlivy poškozovat životní prostředí".

Pozměňovací návrh č. 6 k § 2 odst. 11. Navrhuji za slovo "jejich" doplnit slovo "postupného".

Pozměňovací návrh č.. 7 k § 2 odst. 14. navrhuji na konec odstavce doplnit slova "oprávněná osoba musí při nakládání s odpady dbát na jejich zabezpečení a ekologické zacházení s nimi, aby svými škodlivými účinky nemohly způsobit újmu na životním prostředí, krajině nebo zdraví obyvatel".

Pozměňovací návrh č. 8 - v § 3, odst. 1, navrhuji toto změnit: Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a dbát přitom zásad bezpečnosti zacházení s odpady. Pozměňovací návrh č. 9 - v § 3, odst. 3, navrhuji slovo "některé" na začátku věty zaměnit za slovo "všechny". Pozměňovací návrh číslo 10 - v § 3 navrhuji doplnit nový odstavec s textem: "Snižování objemu a hmotnosti odpadů, při kterém by docházelo k nežádoucí kumulaci, vzniku nebo nárůstu nebezpečných a škodlivých vlastností odpadů je zakázáno." Pozměňovací návrh č. 11 - v § 4, odst. 1, navrhuji na konec odstavce doplnit větu: "Správnost zařazení odpadu původcem podle katalogu odpadů vždy kontroluje příslušný okresní úřad." Pozměňovací návrh č. 12 - v 4, odst. 4, navrhuji na konec odstavce doplnit větu: "Která má patřičné vzdělání, praxi a je trestně i přestupkově bezúhonná v tomto oboru podnikání." Pozměňovací návrh č.. 13 - v § 5, odst. 1, písm. c), navrhuji změnit znění písm. takto: "Nelze-li odpady využít ke druhotnému zpracování, je původce povinen zajistit jejich zneškodnění v souladu s bezpečnostními předpisy tak, aby při vlastní likvidační proceduře nevznikaly škodlivé látky nebo vznikalo jich co nejmenší množství." Pozměňovací návrh č. 14 - v § 5, odst. 3, navrhuji předposlední slova věty "oprávněné osobě" doplnit slovo "další". Pozměňovací návrh č. 15 - v § 5, odst. 5, navrhuji vypustit poslední větu tak, aby celý odstavec zněl: "Nakládat s nebezpečnými odpady lze jen se souhlasem příslušného okresního úřadu." Pozměňovací návrh č. 16 - v § 6, odst. 1, navrhuji doplnit nový odstavec s textem: "Odmítnout odkoupení odpadu pochybného původu u nějž je odůvodněná domněnka, že pochází z trestné činnosti a nahlásit jeho majitele příslušným orgánům činným v trestním řízení." Pozměňovací návrh č. 17 - v § 7, odst. 4, písm. a), navrhuji doplnit na konec věty slova: "který musí být v souladu s bezpečnostními předpisy a podle něhož nebude při vlastní proceduře docházet ke zbytečnému nebo nadměrnému vzniku látek s negativními účinky na životní prostředí." Pozměňovací návrh č. 18 - v § 7, odst. 4, písm. g), navrhuji změnit text odstavce takto: "Zabezpečit po ukončení provozu skládky její asanaci, rekultivaci a následnou péči o ni a zamezit všem negativním vlivům škodlivých látek obsažených na skládce v uložených odpadech na všechny složky životního prostředí." Pozměňovací návrh č. 19 - v § 7 navrhuji doplnit nový odstavec s tímto textem: "Oprávněná osoba je povinna v době provozování skládky i po jejím uzavření provádět analýzy podzemních vod, nacházejících se v bezprostřední blízkosti skládky a dále bude provádět analýzy vod povrchových, tekoucích v katastru skládky a analýzy půdy v oblastech přiléhajících ke skládce nebo pověřovat provedením těchto úkonů jinou k tomu kompetentní osobu. V případě znečištění analyzovaných dílů vlivem škodlivého působení skládky, je oprávněná osoba povinna provést nezbytná opatření k odstranění těchto jevů, popřípadě pověřit jejím odstraněním jinou kompetentní osobu. Celá procedura musí být provedena tak, aby nedocházelo k dalšímu poškozování životního prostředí nebo ke kumulaci škodlivin. Veškeré tyto kroky provádí oprávněná osoba na vlastní náklady." Pozměňovací návrh č. 20 - v § 9, odst. 1, navrhuji doplnit na konec věty: "Aplikací této vyhlášky nesmí dojít k zatěžování životního prostředí ani k jeho poškozování nad míru stanovenou obecně platnými předpisy.", konec citátu. "Systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů nesmí zatěžovat občany obce časově ani finančně přes nezbytně nutnou únosnou míru, ani narušovat principy lidské tolerance a občanské solidarity." Pozměňovací návrh č. 21 - v § 10, odst. 2, navrhuji na konec věty doplnit slova: "která nesmí být nižší než náklady na zneškodnění tohoto odpadu." Pozměňovací návrh č. 22 - v § 10, odst. 3, navrhuji doplnit na konec věty slova: "Nesmí být nižší než náklady obce spojené s touto činností." Pozměňovací návrh č. 23 - v § 11, odst. 1, navrhuji doplnit za slovo "zneškodnění" slova "trvale uložit". Pozměňovací návrh 24 - v § 11, odst. 4, navrhuji změnit znění odstavce takto: "Odpady neuvedené v odstavci 3, je možno dovézt po splnění oznamovací povinnosti. Ministerstvo se k ohlášenému dovozu vyjádří do 30 dnů od data přijetí písemného oznámení. Ve svém vyjádření zamýšlený dovoz buď schválí nebo zamítne. Dovoz se pak uskuteční se souhlasem příslušného okresního úřadu." Pozměňovací návrh č. 25 - v § 12, odst. 2, navrhuji doplnit na konec odstavce větu: "Souhlas s dovozem odpadu bude vydán pouze oprávněné osobě mající nutné teoretické i praktické předpoklady pro toto podnikání, která je v tomto oboru trestné bezúhonná." Pozměňovací návrh č. 26 - v § 13, odst. 1, navrhuji místo věty: "Pokud Ministerstvo do 30 dnů od data potvrzení přijmu oznámení nesdělí zamítnutí, lze dovoz uskutečnit". Místo toho navrhuji větu: "Ministerstvo se do 30 dnů od data přijetí oznámení písemně vyjádří k záměru dovézt odpady, přičemž je buď schválí nebo zamítne".

Pozměňovací návrh č. 27, § 13, odst. 3 - navrhuji změnu textu odstavce na "Dovoz lze uskutečnit do 6 měsíců od data přijetí souhlasného vyjádření ministerstva.".

Pozměňovací návrh č. 28, § 16 - navrhuji na konec větu: "Během celé přepravy musí být nakládáno s odpadem tak, aby jeho škodlivé vlivy nepoškozovaly žádnou složku životního prostředí.".

Pozměňovací návrh č. 29 k § 18, odst. 2 - navrhuji změnit text odstavce na toto znění: "Výrobci a dovozci odpadů musí zajistit, aby v používaných odpadech nepřekročil součet obsahu olova, kadmia, rtuti, stříbra, kobaltu, wolframu, miogu, ceru, cesia, arsenu, baria a šestimocného chrómu hodnoty stanovené vyhláškou ministerstva. Výjimku tvoří síran barnatý, který tomuto zákonu nepodléhá." Bohužel, ač je to neuvěřitelné, výše zmíněné látky některé obaly opravdu obsahují.

Pozměňovací návrh č.. 30 k § 18 - navrhuji doplnit další odstavec s tímto textem: "Výrobci a dovozci obalů musí zajistit, aby v používaných obalech nepřekročil součet obsahu aromatických, polycyklických a ostatních škodlivých uhlovodíků a jejich derivátů hodnoty, které ministerstvo stanoví vyhláškou.".

Pozměňovací návrh č.. 31 k § 19 - navrhuji změnit - znění odstavce 5 v tomto smyslu: "Ministerstvo stanoví vyhláškou, obsah olova, kadmia, rtuti, stříbra, kobaltu, wolframu, miogu, ceru, cesia, arsenu, baria - s výjimkou síranu barnatého - šestimocného chrómu, aromátu, nenasycených uhlovodíků, polycyklických uhlovodíků, chlorderivátů, fluorderivátů, siroderivátů a ostatních škodlivých organických látek v používaných obalech, rozsah využívání obalů a jejich recyklování a způsob označování obalů.".

Pozměňovací návrh č. 32 k § 20, odst. 2 - navrhuji změnit množství produkovaných odpadů nutné k jejich ohlášení příslušnému okresnímu úřadu z 50 kg nebezpečných odpadů ročně, nebo 100 t ostatních odpadů ročně na polovinu, tedy na 25 kg nebezpečných odpadů ročně a 501 ostatních odpadů ročně.

Pozměňovací návrh č. 33 k § 21, odst. 3, písm. B - navrhuji za slova "zahájení přepravy" uvést text "nejméně jeden den před jejím zahájením" na místo dosavadního textu "do 10 dnů od jejího zahájení".

Pozměňovací návrh č. 34 k § 21, odst, 3 písm. C - navrhuji změnit text na "při přepravě nebezpečného odpadu podle § 3 odst. 3 informovat příslušný okresní úřad nejméně 3 dny před zahájením přepravy".

Pozměňovací návrh č. 35 k § 26, odst., 1 písm. G - navrhuji znění takto: "Jestliže odpad produkovaný původcem poškozuje životní prostředí, zakáže okresní úřad původci jeho činnost s okamžitou platností.".

Pozměňovací návrh č. 36 § 26, odst. 1 - navrhuji znění takto: "zakáže provoz zařízení ke zneškodňování odpadu, pokud provozovatel nedodržuje závažné právní předpisy pro provoz takového zařízení, nebo pokud by v důsledku jeho dalšího provozu bylo ohroženo životní prostředí".

Pozměňovací návrh č 37 k § 26, odst. 1, písm. l - navrhuji na konec věty doplnit slova: "tak aby nebyl kratší, než doba předpokládaného rozpadu alespoň 50 % uloženého odpadu, nebo vymizení nebezpečných vlastností alespoň z 90 % z veškerého uloženého odpadu".

Pozměňovací návrh č.. 38 k § 27, odst. 1, písm. G - navrhuji doplnit větu v tomto znění: "Stanovená úhrada nesmí být nižší než náklady spojené se svozem, tříděním a zneškodňováním komunálního odpadu.".

Pozměňovací návrh č.. 39 k § 31, odst. 2 - navrhuji doplnit nakonec větu tohoto znění: "Výše základní složky poplatku nesmí být nižší než náklady spojené s manipulací, ukládáním a zneškodňováním odpadu."

Pozměňovací návrh č. 40 k § 31, odst. 4 - navrhuji doplnit nakonec větu v tomto znění: "Výše sazby rizikové složky poplatku nesmí být nižší než předem vyčíslená hodnota škody, kterou nebezpečný odpad způsobí na životní prostředí, nebo 10 % předpokládané škody, která by mohla vzniknout při úniku nebezpečných složek odpadu do volné přírody.".

Pozměňovací návrh č. 41 k § 32, odst. 2 - navrhuji změnu textu odstavce takto:

Finanční rezervu provozovatel vytvoří ve výši 100 Kč za tunu komunálního odpadu, 140 Kč za tunu nebezpečného odpadu a 35 Kč za tunu ostatního odpadu (konec citátu).

Pozměňovací návrh č. 42 k § 33 odst. 1. Navrhuji změnu lhůty péče o skládku po uzavření jejího provozu z 15 let u skládky nebezpečného a komunálního odpadu - zvýšit na 25 let u komunálního odpadu a na 35 let u nebezpečného odpadu. Dále z pěti let u skládek ostatního odpadu na 10 let.

Pozměňovací návrh č.. 43 k § 35 odst. 1. Navrhuji text v tomto znění: Autorizaci uděluje ministerstvo na dobu určitou, nejvýše na 5 let. Autorizace může být ministerstvem prodloužená vždy nejvýše o další dva roky.

Pozměňovací návrh č. 44 k § 35 odst. 4. Navrhuji dodatek na konci věty v tomto znění: nebo nedbalostní či trestný čin blízký oboru podnikání s odpady.

Pozměňovací návrh č. 45 k § 36 odst. 1. Navrhuji změnit lhůtu pro posouzení žádostí o udělení autorizace oprávněné osobě okresním úřadem, a to z 60 dnů na 30 dnů.

Pozměňovací návrh č. 46 k § 36 odst. 3. Navrhuji ve větě znění: Pokud opakovaně neplní povinnosti vyplývající z rozhodnutí příslušných správních úřadů. Navrhuji vypustit slovo "opakovaně".

Pozměňovací návrh č.. 47 k § 39 odst. 1. Navrhuji změnit minimální výši sankce z 10 tisíc Kč na 25 tisíc Kč a maximální výši sankce z 300 tisíc na 800 tisíc Kč.

Pozměňovací návrh č. 48 k § 39 odst. 2. Navrhuji změnit minimální výši sankce z 20 tisíc na 50 tisíc Kč a maximální výši sankce z půl milionu na dva miliony Kč.

Pozměňovací návrh č. 49 k § 39 odst. 3. Navrhuji změnit minimální výši sankce z 36 tisíc na 80 tisíc Kč a maximální výši sankce z 10 milionů na 30 milionů Kč.

Pozměňovací návrh č.. 50 k § 39 odst. 4. Navrhuji změnit výši maximálně uložené pokuty z 30 milionů na 100 milionů Kč.

Pozměňovací návrh č. 51 k § 39 odst. 5. Navrhuji změnit maximální výši pokuty, kterou může obec uložit právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, a to z 200 tisíc na 1 milion Kč.

Návrhy na zvýšení pokut při nedodržování předpisů pro nakládání s odpady nejsou v žádném případě samoúčelné. V budoucnu by se mohlo mnohým podnikatelům vyplatit právě tyto předpisy nedodržovat a platit pokuty, protože by je to vyšlo pořád levněji, než předpisy dodržovat.

Pozměňovací návrh č. 52 k § 40 odst. 2. Navrhuji zvýšit horní hranici promlčitelnosti porušením povinnosti oprávněné osoby ze dvou let ode dne, kdy se o porušení povinnosti příslušný orgán státní správy dozvěděl na pět let a z pěti let ode dne, kdy k porušení došlo na deset let.

Pozměňovací návrh č. 53 k § 43 odst. 1. Navrhuji pro podání informace o způsobu využití nebo zneškodnění obalů nebo nespotřebovaných částí výrobku ze tří let od nabytí účinnosti tohoto zákona na dva roky od nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pozměňovací návrh č. 54 k § 43 odst. 2. Navrhuji změnit lhůtu pro plnění povinností uvedených v tomto zákonu týkajících se zpětného odběru použitých výrobků a obalů výrobci, dovozci a prodejci ze sedmi let na pět let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pozměňovací návrh č.. 55 k § 43 odst. 3. Navrhuji změnit lhůtu určenou pro získání autorizace pro nakládání s nebezpečnými odpady podle tohoto zákona pro právnické osoby nebo pro fyzické osoby oprávněné k podnikání ze 12 měsíců na 8 měsíců.

Pozměňovací návrh č. 56 k příloze č.. 1. Navrhuji přiřadit na závěr jeden odstavec s č. 15 a s tímto textem: Odpady ze zemědělské výroby jako nepoužitelný hnůj nebo močůvka, či kravská mrva atd. (konec citátu).

Pozměňovací návrh č. 57 k příloze č. 2. Navrhuji přiřadit na závěr bod s č.. 13 a následujícím textem: Korozívní účinky (konec citátu).

Pozměňovací návrh č. 58 k příloze č.. 3. Navrhuji zvýšení sazeb za ukládání nebezpečného odpadu z 200 Kč na rok 1997 až 1998 na 300 Kč, z 250 Kč v roce 1999 až 2000 na 400 Kč, z 350 Kč na rok 2001 až 2002 na 550 Kč a ze 450 Kč na rok 2003 a dále na 700 Kč.

Dále navrhuji zvýšení sazeb za ukládání komunálního a ostatního odpadu z 20 Kč na 30 Kč pro rok 1997-98, ze 30 Kč na 45 Kč pro rok 1999-2000, z 50 Kč na 70 Kč pro rok 2001-2002 a z 80 Kč na 110 Kč pro rok 2003 a dále.

Pozměňovací návrh č. 59. V příloze č.. 3 navrhuji zvýšení rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů, a to ze 300 Kč na 800 Kč pro rok 1997-1998, z 500 Kč na 1000 Kč pro rok 1999-2000, ze 750 Kč na 1300 Kč pro rok 2001-2002, z 1000 Kč na 1500 Kč pro rok 2003 atd.

Pozměňovací návrh č.. 60 vynechám, abych nezdržoval. Je však potřeba zapracovat přímo do zákona do § 19 odst. 3 toto znění:

1. Vzhledem k rizikům pro životní prostředí a zároveň reálnosti uplatnění nařízení v současných podmínkách výrobky určené ke zpětnému odběru jsou:

a) použitelné minerální oleje,

b) olověné akumulátory,

c) suché i galvanické články,

d) pneumatiky,

e) nevyužité léky s prošlou lhůtou.

2. Zpětnému odběru podléhají veškeré obaly, a to

a) vyrobené z papíru a lepenek, skla, plastů, kovů, dřeva, kombinací uvedených materiálů,

b) používané jako obaly spotřebitelské (primární), skupinové nebo obchodní (sekundární), přepravní (terciární).

3. Podrobnosti nakládání s obaly a obalovými odpady, stanovení priorit v nakládání s obaly, a to v pořadí

a) prevence vzniku obalů a obalových odpadů,

b) opakované použití obalů, vratné a znovupoužitelné,

c) využití obalových odpadů, a to požadavky na výrobu a materiálové složení obalů, požadavky na vlastnosti opakovaně použitelných obalů, požadavky na vlastnosti obalů z hlediska využitelnosti obalového odpadu, požadavky na sběr a třídění obalového odpadu, opatření k zajištění informovanosti, a to

a) uživatelů obalů,

b) spotřebitelů.

Dále o opakovaném využívání obalů, o zpětném odběru použitých obalů, jejich sběru a třídění, o možnostech využití, o cílech a záměrech v nakládání s obalovými odpady, systém evidence pro obaly a obalové odpady podle požadavku Evropského společenství, zahrnující množství spotřebovaných obalů, množství opakovaně používaných obalů, množství obalového odpadu, a to

a) využitého, z toho recyklováno,

b) zneškodněného pro všechny druhy obalových materiálů vyrobených v české republice, dovezených i vyvezených.

Podrobnosti nakládání s nebezpečnými odpady, které zařazuji jako část jedna. Podmínky nakládání s nebezpečnými odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady platí stejné právní předpisy, platné pro výrobky, chemické látky a přípravky se stejně nebezpečnými vlastnostmi.

2. Zneškodňovat, upravovat a skladovat odpady lze pouze v zařízeních k tomuto účelu určených a podle schváleného provozního řádu.

3. Doba skladování odpadů musí být předem stanovena.

4. Při likvidaci havárií nebezpečných odpadů se postupuje podle předpisů pro likvidaci nebezpečných látek stejných vlastností.

5. Pro přepravu nebezpečných odpadů platí přijaté mezinárodní předpisy o přepravě železnice (pokud nestávkuje), silnice, vodní doprava a letecká doprava, a schválené předpisy o silniční dopravě.

Požadavky na sklady a sběrné nádoby.

1. Sklady, sběrné nádoby a sběrné obaly obsahující nebezpečné odpady musí být označeny identifikačním listem odpadu podle přílohy č. 2.

Nebudu číst, abychom se dostali dál.

2. V případě havárie při nakládání s nebezpečnými odpady platí stejný způsob nakládání s nimi jako pro látky se stejně nebezpečnými vlastnostmi obsaženými v odpadech, a to podle pokynů uvedených v identifikačním listu. Obsah žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady musí obsahovat

a) název firmy, sídlo, místo a adresu žadatele,

b) popis způsobu nakládání s nebezpečnými odpady, včetně druhů, zařazení odpadů dle katalogu, se kterými bude nakládáno, jejich složení a charakteristické vlastnosti,

c) popis technického zařízení, ve kterém bude nakládání s nebezpečnými odpady prováděno, včetně technologického postupu.

d) doklady o odborné způsobilosti žadatele k nakládání s nebezpečnými odpady, zejména středoškolské vysvědčení - originál nebo ověřená kopie originálu, případně vysokoškolský diplom, praxe v oboru - středoškolské vzdělání 7 let, vysokoškolské vzdělání 4 roky, odborná postgraduální studia a kursy, rovněž vysvědčení o osvědčení.

Technické požadavky na skladování nebezpečných odpadů.

1. Jednotlivé druhy nebezpečných odpadů musí být skladovány za stejných podmínek jako výrobky, chemické látky a přípravky mající stejné nebezpečné vlastnosti.

2. Jednotlivé skladovací prostory pro nebezpečné odpady musí být vzájemně odděleny a utěsněny tak, aby bylo zabráněno míšení jednotlivých druhů a zabráněno jejich úniku do okolního prostoru.

3. Skladovací prostory a shromažďovací prostředky pro skladování nebezpečných odpadů musí splňovat zejména následující podmínky:

a) Jejich provedení musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení horninového prostředí, to je půda, podzemní vody, povrchové vody.

Vnější a vnitřní prostory, to je za b), umožní důkladnou a bezpečnou manipulaci s nebezpečnými odpady.

c) shromažďovací prostředky musí v souvislosti s ochranou životního prostředí odpovídat stejným požadavkům podle přijatých našich i mezinárodních předpisů pro upotřebené ropné oleje atd.

4. Skladovací prostory a shromažďovací prostředky obsahující nebezpečné odpady musí být označeny identifikačním listem odpadu, ve kterém je označeno za jakých podmínek se daný druh odpadu musí skladovat.

část 2: Technické požadavky na zařízení ke zneškodňování odpadů a k úpravě nebezpečných odpadů.

1. Odpady lze upravovat patřičnými způsoby, které byly provozně ověřeny a nezhoršují následné využití odpadů nebo jejich zneškodnění.

2. Úprava odpadů se provádí změnou jejich fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností tak, aby se umožnila nebo usnadnila jejich přeprava, využití nebo zneškodnění..

3. Upravené odpady se znovu zařazují podle druhů a kategorií. Pokud jsou odpady po úpravě ukládány na skládku, jsou posuzovány podle přílohy č. 1, rozsah sledovaných parametrů, a může v odůvodněných případech příslušný okresní úřad upravit v závislosti na původu odpadu.

Další díl - zneškodňování odpadů. Při ukládání odpadků na skládku musí být odpady uloženy podle druhů a kategorií tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek nebo k narušení stability skládky.

2. Na skládkách nesmí být ukládány odpady výbušné, samozápalné, zapáchající nebo odpady, které při styku s vodou reagují vývinem tepla nebo plynu. Dále nesmí být na skládku ukládány odpady typu hořlavin první třídy nebezpečnosti, tlakové nádoby, specifické odpady z nemocnic a odpady s obsahem škodlivin převyšujících hodnoty uvedené v příloze 3.

Technické provedení skládky.

1. Technické provedení skládky musí zajistit ochranu životního prostředí po celou dobu provozu skládky i po jeho skončení a vytvořit podmínky pro rekultivaci skládky. Technické provedení skládky musí odpovídat charakteru místa, kategorii a druhu odpadu, chemickému složení odpadu, obsahu škodlivin a vyluhovatelnosti odpadu. Hodnocení vyluhovatelnosti odpadu je uvedeno v příloze 1.

3. Technické zabezpečení skládky je zabezpečeno technickými normami.

4. Ochrana okolního prostředí skládky se provádí v závislosti na míře jeho ohrožení pomocí ochranných bariér, např. clony, zpevnění podloží, plošné těsnící prvky. Unikající plyny musí být odváděny a využívány, po případě zneškodňovány.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, promiňte, že vás přerušuji, nechci vám do toho skákat, ale je zde dotaz, kolik máte zhruba pozměňovacích návrhů kvůli přestávce, abychom přizpůsobili termín.

Poslanec Josef Krejsa: Je to asi na 4 hodiny.

5. Vody zachycené vnitřním drenážním systémem skládky lze vypouštět do povrchových vod jen po jejich řádném vyčištění za podmínek stanovených příslušným vodohospodářským orgánem.

6. Skládka musí být vybavena manipulačním prostorem pro fyzické převzetí přivážených odpadů a zařízením umožňujícím kontrolu nutnosti, množství a kvality odpadu dále musí být vybavena nezbytnými technickými prostředky na očistu vozidel a mobilních zařízení.

7. Skládka musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob. Provozní řád zařízení ke zneškodňování odpadů a úpravě nebezpečných odpadů by měl obsahovat:

a) sídlo nebo místo a adresu provozovatele včetně jmen odpovědných pracovníků, poštovního směrovacího čísla, IČO, kódu okresu a základní územní jednotky, telefon, fax.

b) technický popis zařízení.

c) seznam druhů odpadů podle katalogu odpadů, které se budou na zařízení zneškodňovat nebo upravovat.

d) organizační a technologické zabezpečení provozu zařízení.

e) opatření pro případ havárie.

f) povinnosti obsluhy zařízení.

g) povinnosti při údržbě zařízení.

h) způsob vedení evidence přijatých, zneškodněných a upravených odpadů.

i) způsob zabezpečení technické kontroly provozu včetně monitorování vlivů na životní prostředí podle zvláštních předpisů.

Provozní řád skládky odpadů pak musí obsahovat tyto údaje:

a) náležitosti uvedené v § 8 a výčet odpadů, které lze na skládce ukládat.

b) způsob posuzování odpadů, které nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti, odpadů podléhajících rychlým změnám a odpadů v uzavřených obalech.

c) způsob ukládání odpadů na skládce včetně situačního zakreslení uložených druhů odpadů přijatých na skládku v souladu s údaji v provozním deníku.

d) opatření proti prášení, zápachu, obtížným živočichům a hmyzu.

e) způsob rekultivace skládky po ukončení skládkové činnosti. Provozní deník obsahuje tyto náležitosti: Provozovatel zařízení ke zneškodňování odpadů a úpravám nebezpečných odpadů vede provozní deník provozu tohoto zařízení. Ten obsahuje údaje:

a) údaje o hmotnosti, množství a druhu odpadků přijatých na skládku ke zneškodnění nebo úpravě, včetně sídla a bydliště původce odpadu, popř. Jejich žadatelů o zneškodnění odpadu.

b) o způsobu naložení s odpady.

c) o výsledcích analýzy odpadu a technické údaje o provozu zařízení.

d) o provozních poruchách a haváriích a způsobu jejich odstranění.

e) o časovém využití zařízení, popř. jeho odstavení.

f) o provedených údržbách zařízení.

g) o provedených kontrolách a revizích. 2. Součástí provozního deníku jsou technické údaje o zařízení a jména pracovníků zodpovědných za jeho provoz. Část 3. - dovoz, vývoz a transitní přeprava:

1. Náležitosti žádostí o dovoz, vývoz a transit odpadů podle § 11 - 17 zákona jsou uvedeny v příloze č. 4.

2. Součástí žádosti musí být vyplněný nákladní list dle přílohy č.5.

3. Nákladní listy nahrazují evidenční doklady o přepravě nebezpečných odpadů, a to podle zákona podle § 21.

Část 4. - podmínky pro úlevu z placení poplatků za uložení odpadu:

1. Od placení poplatků za ukládání komunálního odpadu na skládky se upouští v případě, že obec stanovila obecnou závaznou vyhláškou systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a prokáže, že tříděním odpadu byla:

a) odstraněna složka nebezpečného odpadu, druhy nebezpečného odpadu podskupiny 2001 dle katalogu odpadů, v minimální výši 1,5 kg na obyvatele a rok,

b) využita nebo předána k využití složka odpadu využitelná jako druhotná surovina, druhy odpadu podskupiny 2001 dle katalogu odpadů v minimální výši 35 kg na obyvatele a rok.

2. Upuštění od poplatků se nevztahuje na odpad komunálního charakteru získaný obcí na základě smlouvy ve smyslu § 9 odst. 5 zákona o odpadech. Podmínkou pro upuštění od placení poplatků je, že s obcí nebylo zahájeno řízení o pokutě podle zákona o odpadech.

4. Obce vede o sběru, třídění, využití nebo předání k využití či předání nebezpečného podílu komunálního odpadu ke zneškodnění samostatnou evidenci.

5. Nárok na osvobození od placení poplatků uplatňuje obec jako původce komunálního odpadu u provozovatele skládky na základě dokladů o splnění podmínek stanovených v odstavci 1 za období předcházejícího kalendářního měsíce.

Část 5. - sběr vybraných odpadků:

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, provádějící sběr nebo výkup odpadků je v rozsahu stanoveném v § 6 odst. 3 zákona povinna vést evidenci osob a zjišťovat jejich totožnost v případě příjmu následujících odpadů měděných kovů, vč. slitin: 170401 - měď, bronz, mosaz, 170402 - hliník, 170403 - olovo, 170404 - zinek, 170406 - cín, 170407 - směsi kovů a 16048 - kabely.

Část 6. - označování obalů:

Účelem označování obalů je: a) materiálová identifikace,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP