Čtvrtek 13. února 1997

Poslanec Jan Vik: Vážený pane ministře, vzhledem k tomu, že se mi nedostalo odpovědi od pana premiéra, jsem nucen obrátit se na vás. Žádám vás o vysvětlení, zda text deklarace v bodě 6 - poslední odstavec, bude v praxi znamenat zvýhodňování sudetských Němců při posuzování žádostí o povolení k pobytu, když je zde poukazováno na humanitární a jiné důvody, zejména příbuzenské a rodinné vazby. Poukazuji při tom na skutečnost, že předpisy, jimiž je upravováno povolování pobytu cizinců na území České republiky, vycházejí poněkud z jiných podmínek.

Žádám o vysvětlení, zda text deklarace, jímž se v podstatě stavějí na stejnou úroveň zločiny spáchané nacisty za protektorátu, údajné excesy, k nimž došlo při odsunu sudetských Němců po skončení 2. světové války nebudou podkladem pro to, aby sudetští Němci nebo jejich potomci mohli žádat o odškodnění? K tomu mě vede i text deklarace, uvedený v bodě 4 - věta poslední, podle něhož obě strany prohlašují, že nebudou své vztahy zatěžovat politickými ani právními otázkami, čímž zjevně nejsou vyloučeny otázky materiální a tedy majetkové. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Janu Vikovi. Uděluji slovo panu poslanci Petru Vrzáňovi s interpelací na pana ministra Jaromíra Schneidera ve věci vyúčtování služeb nájemníkům. Připraví se pan poslanec Jan Vik.

Poslanec Petr Vrzáň: Vážený pane předsedo, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Vážený pane ministře, obracím se na vás jménem obyvatel pražského sídliště Horní Měcholupy, neboť tito občané obdrželi konsternující vyúčtování služeb za období leden 1995 až květen 1996. Toto vyúčtování se týká dodávek tepla a teplé vody a bylo předloženo společností První společná s. r. o., o které je Již dnes zřejmé, že tyto výkony pouze přefakturovala od firmy jiné. Takovýto postup je navíc znám i v jiných případech.

Při srovnání fakturace předložené nájemníkům dvou sousedních domů stejného sídliště a stejné obytné plochy, docházíme ke zjištění, že nájemníci domu Veronské nám. 1 téměř všichni doplácejí, a to částky až 22 tisíc korun a nájemníkům domu Veronské nám. 2 jsou vraceny přeplatky, přičemž rok jsou zde namontovány poměrové měřiče tepla - k těmto však nebylo vůbec přihlíženo.

Ptám se vás, pane ministře, jak je možné, že existují propastné, téměř 100 % rozdíly fakturované měrné jednotky teplé vody. Vzhledem k tomu, že existuje důvodné podezření na bezdůvodné obohacování na úkor nájemníků, ptám se vás, zda v rámci práce vámi řízeného ministerstva počítáte se zkoumáním, za jakých podmínek hospodaří nástupnické organizace bývalých OPBH.

Domnívám se, že by tato šetření eliminací nadbytečných zprostředkovatelů ozdravila vztahy mezi dodavateli a plátci těchto služeb. Děkuji za odpověď a děkuji i předsedajícímu za toleranci.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Byla to tolerance pěti vteřin, takže není příliš mnoho za co děkovat. Uděluji nyní slovo panu poslanci Janu Vikovi, který vystoupí s interpelací na pana ministra Jana Rumla ve věci činnosti Policie České republiky v budově Poslanecké sněmovny. Připraví se pan poslanec Jindřich Nehera.

Poslanec Jan Vik: Vážený pane ministře, v úvodu se ptám, proč při protestní akci proti podpisu česko-německé deklarace 21. ledna sám policejní prezident Tomášek - v civilu a nijak neoznačený - fyzicky napadal spolu s dalšími civilisty předsedu poslaneckého klubu doktora Miroslava Sládka, přičemž navíc zlikvidoval i ozvučovaní zařízení. Dále se ptám, proč v průběhu shromáždění občanů, kteří pouze a jen dávali podle ústavou zaručených práv a svobod najevo jiný názor, najevo nesouhlas s česko-německou deklarací - s vámi, pane ministře a Helmutem Kohlem, bylo policejním autobusem najížděno do předsedy SPR-RSČ a dalších poslanců? Bylo to pro to, aby Helmut Kohl a jeho doprovod neviděli nesouhlas s potupnou a zrádnou česko-německou deklarací? Bylo to proto, že ve stejný okamžik vtrhlo bez jakéhokoliv povolení a bez vědomí Poslanecké sněmovny a údajně i bez vašeho vědomí, násilným způsobem 15 osob od policie do prostor poslaneckého klubu Sdružení pro republiku-republikánské strany Československa - v sídle Poslanecké sněmovny?

Jak hodnotíte tuto razii, při které byl zraněn poslanec Zajíc, jehož zranění si vyžádalo pracovní neschopnost? Proč novodobá protektorátní policie, když zasáhla v sídle Parlamentu o několik dní později, podruhé, odvedla asistenta pana Votavu nahého a bosého, aniž měl možnost se obléci? To podle pamětníků prý nedělalo ani gestapo. Jak je možné, že policejní videozáznamy, na kterých je asistent Votava vláčen nahý po Parlamentu i před ním, dala policie k dispozici televizním stanicím? Líbilo by se vám, pane ministře, kdyby bylo podobným znechuťujícím způsobem postupováno proti vaší osobě, či proti osobě vašeho asistenta? Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Janu Vikovi. Uděluji nyní slovo panu poslanci Jindřichu Neherovi, který bude interpelovat pana ministra Ivana Pilipa ve věci dotazníků na základní škole.v Šumperku, Vrchlického ul. Připraví se paní poslankyně Květoslava Čelišová.

Poslanec Jindřich Nehera: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, pane ministře. V mojí poslanecké kanceláři v Šumperku mě upozornili rodiče prvňáčků, že při přijímání dostali v základní škole ve Vrchlického ulici dotazník, kde mj. měli uvést svojí politickou příslušnost. Ptám se vás, pane ministře, zda to máme chápat tak, že začíná nová éra politizace škol nebo zdali žáci budou hodnoceni podle politické příslušnosti rodičů.

Ptám se vás rovněž, zda vydáním tohoto dotazníku nebyla porušena Základní listina práv a svobod, která je součástí naší Ústavy. Chci znát, pane ministře, váš názor na tuto záležitost a jaké proti tomu učiníte kroky. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Jindřichu Neherovi, nyní uděluji slovo paní poslankyni Květoslavě Čelišové, která bude interpelovat pana Jaromíra Talíře ve věci ochrany kulturních památek. Připraví se pan poslanec Oldřich Vrcha.

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pane předsedo, vzhledem k tomu, že už při projednávání zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, stejně jako seznam, který tento zákon doprovázel, jsme upozorňovali na to, že je nekvalitní a že jsou tam obrovské nedostatky, musím se teď ptát, kolik osvědčení o vývozu předmětů kulturní hodnoty vydaly na základě žádostí muzea, galerie, archivy a organizace památkové péče, pověřené Ministerstvem kultury České republiky. Kolikrát Ministerstvo kultury uložilo pokutu až do výše pěti miliónů právnické nebo fyzické osobě, která vyváží nebo vyveze předmět kulturní hodnoty bez osvědčení? Kolik rozkrádaček evidovaly orgány činné v trestním řízení v této oblasti a v jaké hodnotě? Co bylo díky jim zachráněno? Kolik nelegálních vývozů bylo zachyceno orgány Celní správy? Dá se říci, kdo byl jejich objednatelem a kdo je uskutečnil? Jaký je stav souboru předmětů materiální kulturní hodnoty, jako součásti národního kulturního dědictví, alespoň v objektech, jsoucích v kompetenci Ministerstva kultury České republiky v porovnání se stavem před listopadem 1989?

Přehledné soupisy tehdy existovaly ne, že ne. Nemá Ministerstvo kultury české republiky přehled o přesunech, ke kterým dochází v rámci hranic české republiky? Přišli Jsme již o příliš mnoho, než abychom mohli tolerovat další nedoparky a vyvození odpovědnosti to bývá, jak je v současnosti bohulibým zvykem, ve hvězdách. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Květoslavě Čelišové, uděluji slovo panu poslanci Oldřichu Vrchovi, který bude interpelovat pana ministra Vladimíra Dlouhého ve věci reklam Škody a. s. Mladá Boleslav a Coca-coly. Další je na řadě rovněž pan poslanec Oldřich Vrcha. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážený pane ministře. Lživé reklamy Škody, automobilová akciová společnost Mladá Boleslav a firmy Coca-cola, jsou nedůstojné. Začnu Coca-colou. Jeden litr Coca-coly v maloobchodě stojí např. 10 korun, 6 dcl by mělo stát 6 korun ve stejném obchodě. Kupodivu nestojí 6 korun, ale 16 korun, na které je drze napsáno a k tomu ještě s hvězdou, že 20 % je zdarma. l malý prvňáček ze základní školy se podiví nad takovýmto výpočtem. Proč obelhává firma Coca-cola své zákazníky? Škodovka, zase uvádí v návodech automobilů Felície spotřebu při rychlosti 90 km/h 5,4 I benzínu Naturálu. Protože spotřeba se při této rychlosti pohybuje 812 litrů, je to podvodný čin Škodovky, automobilové akciové společnosti Mladá Boleslav. Vždyť Peugeot udává spotřebu např. 5,6 1/100 km, nebo Ford 5,8 1/100 km, ale u těchto lze docílit spotřebu při rozumné jízdě i pod 5 1/100 km jízdy. Proč tedy Škoda skupiny Wolksvagenu Mladá Boleslav lže. Autorizované servisy Škodovky se vymlouvají, že spotřeba udávaná při stanovení, je udávána při stanovených optimálních podmínkách, které jsou kritériem pro měření spotřeby. Ale žádný autorizovaný servis toto nemůže doložit, údajně proto, že nejsou vybaveni řádně technikou, kterou má pouze výrobce Škoda, automobilová a. s. Otázka zní: Co pro to uděláte, pane ministře, aby zákazníci v obchodech nebyli obelháváni lživými reklamami? Děkuji vám za odpověď.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vrchovi, prosím, aby zůstal u mikrofonu a přednesl svoji interpelaci na paní ministryni Vlastu Parkánovou ve věci nezákonného postupu voleb do obecního zastupitelstva Plumlova v roce 1994. Připraví se pan poslanec Miroslav Vacek.

Poslanec Oldřich Vrcha: Vážená paní ministryně, po komunálních volbách v roce 1994 do městských a obecních zastupitelstev jsem interpeloval tehdejšího ministra spravedlnosti pana Jiřího Nováka ve věci nezákonného postupu ve volbách do obecního zastupitelstva obce Plumlov na Prostějovsku. interpelace skončila tím, že ministr na zadostiučinění předal věc státní zástupkyni v Brně. Ta tuto záležitost předala panu státnímu zástupci v Prostějově. Ten tuto věc nechal prošetřit Policií České republiky v Prostějově. Tato okresní oddělení to předala Policii České republiky v Plumlově. Do dnešního dne jsem neobdržel žádnou zprávu. Mně to připadá jako pohádka o Kohoutkovi a slepičce, věc si předává jeden druhému a nikdo nechce držet v rukách toho tzv. horkého peška. Předpokládám, že jako žena budete důslednější nežli oni muži. Děkuji vám za odpověď.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, pane poslanče, nyní je na řadě pan poslanec Miroslav Vacek s interpelací na pana ministra Miloslava Výborného ve věci účelnosti vynakládání investičních prostředků. Připraví se pan poslanec František Čech..

Poslanec Miroslav Vacek: Pane ministře obrany, v nedávné době jste poskytl sdělovacím prostředkům informaci o tom, že armáda české republiky, nebude-li její stav řešen, spěje k ekonomickému kolapsu. Kdo zná situaci v armádě, musí s vámi, bohužel, souhlasit. Zároveň s tím však musí každý předpokládat a věřím, že i Ministerstvo obrany tak činí, že šetření a vynakládání investičních prostředků musí být doslova přísně hlídané, zvláště v centrálních orgánech, kterým je Ministerstvo obrany a Generální štáb. Ptám se vás, pane ministře, a žádám, abyste mi odpověděl na dvě otázky. Za prvé, kolikrát byla upravována, chcete-li rekonstruována kancelář ministra obrany a jeho náměstků od ledna 1993 do ledna 1997. Za druhé, poskytněte mi důkazy o tom, kolik stála úprava prováděná v poslední době v kancelářích vašich dvou náměstků, která se uskutečnila v bezprostřední době, kdy už jste byl ministrem obrany. Jedná se o pana náměstka Payna a o pana náměstka, dám vám vybrat, těch kanceláří tam bylo upravováno více. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Miroslavu Vackovi, uděluji nyní slovo panu poslanci Františku Čechovi s interpelací na pana ministra Jana Stráského ve věci mzdy zdravotního personálu v SSSR od roku 1991. Vidím, že pan poslanec Čech není, čili jeho přihláška podle jednacího řádu propadá. V tomto případě uděluji slovo panu poslanci Josefu Krejsovi s interpelací na paní ministryni Vlastu Parkánovou ve věci "estébácké" minulosti soudních znalců, připraví se rovněž pan poslanec Krejsa.

Poslanec Josef Krejsa: Pane předsedo, dovolím si upozornit na závažnou skutečnost, domnívám se, a prosím vás, opravte mě v případě, že se mýlím, že vláda nemá právo stávkovat, neboť není členem žádné odborové organizace pokud si pánové nešli pro přihlášku za tátou Falbrem, stávkují protizákonně a Městský soud pro Prahu 1 mi to jistě potvrdí. Vážená paní ministryně, asi se mnou budete souhlasit, že v pozadí krachu všech bank stojí nadhodnocené odhady nemovitostí, na jejichž základě poskytly tyto banky nepřiměřeně vysoké finanční úvěry. Jistě je vám známa skutečnost, že na tzv. soudní znalce se nevztahuje tzv. lustrační zákon. Mí poradci odhadují, že ze současných 1500 soudních znalců je 80 % bývalých agentů StB či spolupracovníků a celá bankovní krize byla vyvolána úmyslně. Proto se ptám, to je vám známo, že soudní znalci se rekrutovali výhradně ze soudních znalců, kteří po roce 1970 museli podepsat závazek ke spolupráci, jinak být znalci přestali. Je vám známo, že titíž znalci, co nadhodnocují ceny pro banky, podhodnocují nemovitosti pro své kamarády, čímž okradou daňové poplatníky ročně o 20 až 30 miliard korun.

A poslední dotaz, co hodlá udělat váš resort v oblasti legislativy, aby se podobné zločiny neopakovaly?

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Krejsovi, a prosím, aby setrval v řečništi ve věci interpelace na paní ministryni Vlastu Parkanovou ve věci odsouzeného policisty V. Doležela v roce 1992 Vojenským soudem. Připraví se pan poslanec Zdeněk Krampera.

Poslanec Josef Krejsa: Policista Václav Doležel byl v r. 1992 odsouzen tehdejším Vojenským soudem na 11 let za údajnou a neprokázanou vraždu svého informátora v kauze tzv. rumové aféry v Olomouci, a to na základě nepřímých důkazů. Proces měl celou řadu neuvěřitelných opomenutí jak z řad vyšetřovatelů, tak od soudců. Nesejmutí otisků z vražedné zbraně, nevyslechnutí expertů z oboru balistiky, neprovedení krevní zkoušky u obviněného, odlišné videozáznamy z místa činu při vyšetřování a u soudu apod. Přes veškerou snahu se mu nepodařilo obnovit proces, i když se objevily nové závažné skutečnosti, např. svědectví hlavního svědka se obrátilo ve prospěch odsouzeného.

Vážená paní ministryně, prosím, abyste v této nejostudnější kauze české justice podnikla patřičné kroky, neboť pravý důvod odsouzení, tj. obavy nejvyšších míst Policie z prozrazení jejich účasti na rumové aféře, jsou v případě policisty Václava Doležela mafiánskými praktikami a justičním zločinem. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Josefu Krejsovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Zdeněk Krampera s interpelací na paní ministryni Vlastu Parkanovou ve věci žaloby na funkcionáře USK Praha v roce 1991 na prokuratuře Praha 5. Dále se připraví pan poslanec Pavel Maixner.

Poslanec Zdeněk Krampera: Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, paní ministryně, obracím se na vás ve své interpelaci se záležitostí o objasnění a dohledání mnou podaného podnětu ve věci žaloby na vedoucí funkcionáře tělovýchovné jednoty Vysoké školy Praha, dnes Sportovní univerzitní klub Praha, jmenovitě Ing. Motlíka, Ing. Malíka, dr. Chmelíka, Ing. Šorfa a dalších. Toto podání, které jsem učinil na Obvodní prokuratuře pro Prahu 5 v roce 1991, kdy jsem byl 2x vypovídat u vyšetřovatele Sobola, od té druhé návštěvy zmizelo jak pára nad hrncem. Proto vás žádám o objasnění osudu tohoto podání. V případě likvidace či nedohledání tohoto podání připravíme další podnět spojený se žalobou v trestní věci neoprávněné manipulace se státním majetkem, úplatkářství, vydírání, porušování hospodářské soutěže atd.

Ještě pikantní informace: pan Ing. Šorf dnes vede odbor na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Touto cestou současně vyzývám všechny bývalé i současné sportovce a zaměstnance USK Praha, kteří jsou ochotni v záležitosti výše uvedených osob i jejich nekalé činnosti přispět svou svědeckou výpovědí, nechť se obrátí na naši poslaneckou kancelář, a to každé pondělí od 9 do 18 hodin, Praha 7, Gersnerova ulice č. 5, 1. patro vlevo, tel: 20 57 14 50. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji za velmi podrobné informace, pane poslanče. Nyní uděluji slovo panu poslanci Pavlu Maixnerovi, který bude interpelovat pana ministra Jana Rumla, ve věci nezákonného jednání policejního ředitele Tomáška. Připraví se opět pan poslanec Pavel Maixner.

Poslanec Pavel Maixner: Pane předsedo, dámy a pánové, vážení hosté, vážený pane nepřítomný ministře, dne 21. 1. 1997 při demonstraci SPR-RSČ proti podpisu česko-německé deklarace se dopustil policejní ředitel Tomášek trestného činu poškození cizí věci, když poškodil ozvučovací zařízení jiné osoby. Tento akt trestného činu byl zachycen i na televizní záznam. Proto se vás ptám, pane ministře, zaprvé kdy bude potrestán a kdy bude zažalován policejní ředitel Tomášek? Za druhé, jak je možné, že více než 3 týdny po této události jste tento trestný čin neřešil? A za třetí, je a bude stálou zvyklostí, že představitelé státní moci a Ministerstva vnitra budou beztrestní? Děkuji za odpověď.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Maixnerovi. Prosím, aby setrval na řečništi a vystoupil se svojí interpelací na pana ministra Jana Rumla ve věci policejního zásahu 21. 1. 1997. Připraví se pan poslanec František Čech.

Poslanec Pavel Maixner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení hosté, vážený pane nepřítomný ministře, dne 21. 1. 1997 byla provedena razie v Poslanecké sněmovně Parlamentu policejními jednotkami, která měla za následek nedovolený vstup Policie České republiky do prostoru poslaneckého klubu SPR-RSČ a došlo dokonce ke zranění poslance Parlamentu české republiky za SPR-RSČ ing. Petra Zajíce, které si vyžádalo jeho neschopnost.

Proto se vás ptám, pane ministře, proč o daném zásahu nevědělo vedení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky? Proč Policie České republiky nedodržuje zákony tohoto státu a bez povolení rabuje, kde se jí zachce? Věděl jste vy osobně o zásahu vaší jednotky v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky? Děkuji za odpověď.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Pavlu Maixnerovi. Nyní by měl vystoupit již dvakrát vyvolaný poslanec František Čech, opět s interpelací na ministra Jana Stráského, a to tentokrát ve věci působení zdravotního centra pro české občany v zahraničí. Pan poslanec Čech zde není. Na jedné straně mu blahopřeji, že se mu podařilo dostat se třikrát do tohoto seznamu, na druhé straně konstatuji, že potřetí propadá jeho účast.

Nyní proto uděluji slovo panu poslanci Václavu Frankovi, který bude interpelovat pana ministra Vladimíra Dlouhého ve věci vztahu Evropské unie a české republiky. Připraví se pan poslanec Jan Vik.

Poslanec Václav Frank: Táži se pana ministra Vladimíra Dlouhého, který je jedním z představitelů vlády české republiky, který usiluje o vstup české republiky do Evropské unie pokud možno co nejrychleji a je i přesvědčen o jeho velké výhodnosti.

Přesto jste, pane ministře, nedávno na ekonomickém semináři v Bruselu vyslovil určitou nespokojenost s dodržováním asociačních dohod.

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím o klid v jednací síni.

Poslanec Václav Frank; Konstatoval jste, že v rozporu s tím, co se původně tvrdilo, tak na asociačních dohodách vydělávají především země Evropské unie a ne středo a východo-evropské státy. Potvrdil jste, a statistiky obchodní výměny vám dávají za pravdu, že na straně zemí Evropské unie jsou poměrně vysoká aktiva, zatímco středoevropské státy, a tedy i ČR, kumulují nebezpečný obchodní deficit.

Jsem přesvědčen, že i sbírání podrobných informací o našich firmách v rámci antidumpingové procedury je nebezpečnou hrou proti našim podnikům. Je a bude dost velkých hráčů na mezinárodních trzích, kteří udělají vše proto, aby se export české republiky nezvedl. Vzniká nebezpečí pádu koruny, a nepomohou ani intervence Ústřední banky. Dojde k devalvaci, které se vláda bojí ne z důvodu osudu ČR, ale především, aby neztratila pověst u mezinárodních investorů.

Ptám se, pane ministře, jak si tento postup zemí Evropské unie vysvětlujete, a jaká opatření hodlá vaše ministerstvo v zájmu ČR přijmout mimo již předloženého zákona na ochranu před dovozem dumpingových výrobků? Děkuji za odpověď.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Václavu Frankovi. Uděluji slovo panu poslanci Janu Vikovi, který bude interpelovat pana ministra Jana Rumla ve věci šíření poplašné zprávy předsedou Poslanecké sněmovny M. Zemanem v souvislosti s KB, což je patrně Kreditní banka Plzeň, připraví se pan poslanec Zdeněk Krampera.

Poslanec Jan Vik: Vážený pane ministře, dovoluji si obrátit se na vás v následující záležitosti. V souvislosti s krachem Kreditní banky Plzeň zazněly na televizní obrazovce z úst předsedy ČSSD Miloše Zemana závažné informace o pádu dalších peněžních domů, jmenovitě byla zmiňována česká spořitelna a ohrožení Jejich klientů. Na tyto výroky mimo Jiné reagoval poslanec ODS Langr s tím, že by výroky Miloše Zemana měly být předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení ve smyslu, zda se nedopustil trestného činu šíření poplašné zprávy. Poslanec ODS dále považuje za krajně neseriozní a nedůstojné předsedy sněmovny, že takto vnáší nejistotu mezi drobné střadatele.

Já osobně s názorem poslance ODS nesouhlasím, ale na základě výše uvedeného se ptám: Bylo v této věci zahájeno nějaké řízení? Jaký názor máte vy osobně na tuto kauzu a jak .vy hodnotíte, pravda s odstupem času, výroky předsedy sociální demokracie a Poslanecké sněmovny? Děkuji za odpověď.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Janu Vlkovi. uděluji slovo panu poslanci Zdeňku Kramperovi, který vystoupí s interpelací na ministra Josefa Luxe ve věci hospodaření s lesními porosty. Připraví se pan poslanec Petr Zajíc.

Poslanec Zdeněk Krampera: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pane ministře, je všeobecné známo, že Česká republika již delší dobu má potíže s kvalitou, množstvím a hustotou lesních porostů. Všechny rozumné státy v Evropě si tohoto obrovské bohatství nesmírně váží, lesy se nedají ničím nahradit. Proto je naprosto zarážející, že za účelem bezhlavého honu za penězi jsou naše lesy velmi brutálně a necitlivě káceny za účelem pouhopouhého zisku několika jedinců a navíc díky zcela bezhlavé restituci a privatizaci vznikají další obavy i v případě chystané restituce lesů církvím. Nedovedu si představit, jakým způsobem může například nějaký venkovský pan farář odborně hospodařit s hektary lesy. Pochopitelně na to nebude mít ani síly, ani schopnosti, ani finance. Proto případně uzavře smlouvu se soukromou firmou, která se bude smluvně o tento les starat. Pochopitelně pak již nepůjde zcela Jednoznačně opět tržním směrem. Pan farář zjistí, že mu les stejně najednou ubývá před očima.

Jako další nebezpečné varování můžeme kvalifikovat bezhlavý tržní vývoz našeho nejlepšího dřeva za nízké ceny za nedaleké hranice s Rakouskem do prostoru Gmündu, kde je toto dřevo na rakouských pilách zpracováno a obratem těmito podařenými obchodníky importováno zpět do ČR, kde je na trhu prodáváno za dnes již astronomické ceny. Tak vznikají nedozírné ekologické, ekonomické, morální nenahraditelné škody. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Zdeňku Kramperovi. Uděluji slovo panu poslanci Petru Zajícovi, který bude rovněž interpelovat pana ministra Josefa Luxe, a to ve věci současných problémů s živočišnou výrobou, připraví se pan poslanec Josef Krejsa.

Poslanec Petr Zajíc: Pane ministře, z některých oblastí přicházejí varovné signály, že vzhledem k nedostatku objemných krmiv i krmných směsí dochází k radikálnímu snižování stavu hospodářských zvířat, včetně krav a telat. Vážný stav je mimo jiné i na severní Moravě, která byla v minulém roce několikrát postižena nepříznivým počasím.

Pane ministře, tyto skutečnosti jsou známy již několik měsíců a pro Ministerstvo zemědělství byl dostatek času poskytnout zemědělcům v postižených oblastech včas pomoc, protože zde žijí z podstaty. Pane ministře, jaká byla konkrétně učiněna opatření ze strany ministerstva zemědělství a jeho územních pracovišť, aby subjekty hospodařící v zemědělství těžké zimní období překonaly? Děkuji.

Zeptal bych se ještě ...

Předseda PSP Miloš Zeman: Takže přejete si ještě jednu minutu doplňující otázky? (Ano.) Prosím, máte ji mít.

Poslanec Petr Zajíc: Na podobné problémy jsem už upozorňoval v minulých interpelacích, ale jak vidím, nikdo nebral na moje upozornění a na upozornění dalších zřetel. Tak to dopadá. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Petru Zajícovi. Uděluji slovo panu poslanci Josefu Krejsovi, který bude interpelovat pana ministra Miloslava Výborného ve věci poručíka Martina Klímy, osobní číslo 266441/5, a připraví se pan poslanec Petr Vrzáň.

Poslanec Josef Krejsa: Děkuji za udělení slova, pane předsedo. Vážený pane ministře obrany, dovoluji si interpelovat ve zcela konkrétní záležitosti poručíka ing. Martina Klímy, protože se domnívám, že se nejedná zdaleka o případ ojedinělý. Poručík Klíma je mladý absolvent Vojenské akademie, pro kterého byl přechod do praxe, tedy ze školy do armády, takovým šokem, že se s ním nedokázal vyrovnat, a požádal o uvolnění z armády. Na základě zákona č. 76 z roku 1959 ve znění pozdějších předpisů článku 2 písmeno c), tedy z důvodů vhodných zvláštního zřetele. U vašeho předchůdce a u svých nadřízených nenašel pochopení. O vás, vážený pane ministře, je známo, že zvažujete snížení početního stavu naší armády. Nebylo by dobré začít se snižováním početního stavu u těch, kteří slouží s odporem a navíc touto službou ohrožují svá mladá manželství?

Předseda PSP Miloš Zeman: Promiňte, pane poslanče, právě uplynuly dvě minuty. Táži se vás proto, zda si přejete další jednu minutu na doplňující otázku? (Ano, prosím o další minutu.) Máte ji mít.

Poslanec Josef Krejsa: Závěrem moje otázka. Je bezpodmínečně nutné, aby poručík Martin Klíma sloužil proti své vůli a aby Jeho služba zničila jeho manželství?

Pane předsedo, rád bych v zájmu objektivity sdělil, že pan ministr si moje materiály k případu vzal předem, neodmítl je a slíbil celou záležitost prošetřit a s výsledkem mě seznámit, za což mu i v jeho nepřítomnosti děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, děkuji panu poslanci Josefu Krejsovi. Nyní uděluji slovo panu poslanci Petrovi Vrzáňovi s interpelací na pana ministra financí Ivana Kočárníka ve věci depozitních certifikátů Kreditní banky. Současně však bych chtěl konstatovat, že pan poslanec Petr Vrzáň se mi písemně omluvil na tento a případně další body z důvodu zasedání vyšetřovací komise pro krach Kreditní banky. Nicméně konstatuji, že jednací řád je v tomto bodě nemilosrdný a platí pro každého, takže i přihláška pana poslance Petra Vrzáně bez náhrady propadá.

Přecházíme proto k poslanci Janu Vikovi, který bude interpelovat pana ministra Jana Rumla ve věci činnosti Policie české republiky vůči SPR-RSČ a poslancům Poslanecké sněmovny. Připraví se - jak už po několikáté - pan poslanec František Čech.. Prosím tedy pana poslance Jana Vika.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP