Pátek 7. února 1997

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Špidlovi, slovo má pan poslanec Janeček, je zatím poslední přihlášený do rozpravy.

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, jistě znáte mé mnohaleté trauma se sítí zdravotnických zařízení a jistě znáte i ten osud, tj., že jsem nenalezl se svými koaličními partnery shodu v tom, že by tento návrh mohl být projednán. Proto přednesu pozměňovací návrh, který je výsledkem toho nejmenšího, na čem jsme se dohodli.

Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která zní:

Část 8 - síť zdravotnických zařízení, § 45:

Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Tuto povinnost plní prostřednictvím zdravotnických zařízení, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Tato zdravotnická zařízení tvoří síť smluvních zdravotnických zařízení, zdravotní pojišťovny (dále jen síť).

Odst. 2: Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se koná výběrové řízení. Konání výběrového řízení mohou navrhnout zdravotní pojišťovna nebo zdravotnické zařízení oprávněné poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru.

§ 46 odst. 1: Výběrové řízení vyhlašuje způsobem v místě obvyklým okresní úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hl. m. Prahy, ve městě Brně, Ostravě a Plzni magistrát, dále jen okresní úřad. Místní příslušnost okresního úřadu se řídí místem provozování zdravotnického zařízení.

Odst. 2: Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat:

a) rozsah zdravotní péče a území, pro které má být poskytována, a označení zdravotní pojišťovny, je-li zdravotní pojišťovna navrhovatelem výběrového řízení

b) lhůtu, ve které lze podat nabídku. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 pracovních dnů

c) místo pro podání přihlášky.

§ 47

(1) Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové řízení komisi. Členy komise jsou:

a) zástupce okresního úřadu, jde-li o výběrové řízení vyhlašované okresním úřadem, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výběrové řízení vyhlašované tímto ministerstvem,

b) zástupce příslušné profesní organizace,

c) zástupce příslušné zdravotní pojišťovny,

d) odborník pro druh zdravotní péče, která má být zdravotnickým zařízením poskytována.

(2) členy komise nemohou být osoby, u nichž se zřetelem na jejich vztah k uchazeči jsou pochybnosti o jejich nepodjatosti a osoby blízké k uvedeným osobám.

(3) členství v komisi je nezastupitelné. Na členy komise se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dověděli v souvislosti s výběrovým řízením. Poskytnutí informací o zdravotnických zařízeních, účastnících se výběrového řízení členy komise, se nepovažuje za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního zákona.

§ 48

(1) Činnost komise řídí její předseda, kterým je zástupce okresního úřadu, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je okresní úřad, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Komise rozhoduje tajným hlasováním. Komise je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů komise. Pořadí se stanoví podle počtu získaných hlasů. O průběhu a výsledku výběrového řízení komise vyhotoví zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové komise. Zápis musí obsahovat jména členů komise a stanovení pořadí přihlášek.

(3) O jednání komise se pořizuje zápis. Předseda komise předá zápis vyhlašovateli neprodleně po skončení jednání komise. Tím činnost komise končí.

(4) Náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení o činnosti komise hradí vyhlašovatel. Náklady spojené s účastí na výběrovém řízení hradí uchazeč.

§ 49

(1) Nabídky se doručují vyhlašovateli ve lhůtě stanovené podle § 46 odst. 2, písm. a. Uchazeč je povinen prokázat, že je oprávněn poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru.

(2) Vyhlašovatel pozve uchazeče na jednání výběrové komise (dále jen "komise"). Uchazeči, jehož přihláška má formální nedostatky, které uchazeč neodstraní ve lhůtě stanovené vyhlašovatelem, vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů.

§ 50

(1) Při posuzování přihlášek Členové komise přihlížejí zejména k dobré pověsti zdravotnického zařízení, tj. k dodržování postupu lege artis, k disciplinárním opatřením uloženým podle zvláštního zákona, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotní péče, ke zjištěným nedostatkům v hospodaření zdravotnického zařízení, včetně daňových nedoplatků apod.

(2) Po posouzení přihlášek stanoví komise pořadí uchazečů.

§ 51

(1) Vyhlašovatel zaujme stanovisko k výsledkům výběrového řízení a sdělí je zdravotní pojišťovně. Součástí stanoviska je názor vyhlašovatele, zda zdravotní pojišťovna plní povinnost podle § 45, odst. 1 věta první.

(2) Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení a ke stanoviskům vyhlašovatele při uzavírání smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče. Výsledek výběrového řízení a stanovisko vyhlašovatele nezakládají právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou."

Ostatní paragrafy se přečíslují.

Ještě abych dodal, že nejsem tak zcela smutný, že se nebude projednávat zákon o síti zdravotnických zařízení, neboť jak zjišťuji, i koaliční kolegové si již osvojují řadu myšlenek, které v tomto návrhu zákona obsaženy jsou. Myslím tím například myšlenku zajišťovacího fondu. Takže doufám, že možná i prostřednictvím našich koaličních stran se myšlenky návrhu zákona o síti zdravotnických zařízení do našeho právního řádu dostanou. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Janečkovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Špidla, poté je přihlášen pan poslanec Vik.

Poslanec Vladimír Špidla: Je to faktická poznámka k materiálu a k pozměňovacímu návrhu, který se týká léků, který přednesl pan poslanec Zvěřina.

V tomto pozměňovacím návrhu se v posledním sloupci objevuje symbol "P", který není nikde vysvětlen. Žádám tedy předkladatele, aby vysvětlil, co to je symbol "P". Potom bychom se rozhodli.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, slovo má pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si reagovat na slova pana předsedy Špidly a opravdu vidíme jako nezbytně nutné, aby pozměňovací návrhy zazněly na mikrofon, a proto si dovolím je přečíst.

Oddíl B, Seznam skupin léčivých látek s indikačními a preskribčními omezeními.

Číslo řádky 1, AO1AA, léčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný), p.o.

Číslo řádky 2, AO1AB, protiinfekční léčiva pro lokální aplikaci, lok., H.

Číslo řádky 3, AO1AC, kostikosteriody pro lokální aplikaci, lok., L/DER, STO, ORL.

Číslo řádky 4, AO2A, adsorbční antacida, p.o.

Číslo řádky 5, AO2BA, antiulceróza ze skupiny H2-antagonistů, p.o.

Číslo řádky 6, AOABA, antiulceróza za skupiny H2-antagonistů, parent., H.

Číslo řádky 7, AO2BB, antiulzeróza ze skupiny prostaglandinů, p.o., Z.

Číslo řádky 8, AO2BC, antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, p.o., L/GIT, INT.

Číslo řádky 9, AO2BC, antiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, parent., H.

Číslo řádky 10, AO2BX, ostatní léčiva peptického vředu, p.o.

Číslo řádky 11, AO2BX, ostatní léčiva peptického vředu, parent, H.

Číslo řádky 12, AO2DA, antiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny AO3A, p.o.

Č. ř. 13, A03AB, anticholinergika s kvarterní oniovou skupinou, p.o.

Č. ř. 14. A03AD, muskulotropní spasmolytika, p.o.

Č. ř. 15, A03AD, muskulotropní spasmolytika, parent.

Č. ř. 16, A03BA, alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou, p.o.

Č. ř. 17, A03BA, alkaloidy beladony s terciální aminovou skupinou, parent.

Č. ř. 18, A03BB, alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou, p.o.

Č. ř. 19, A03BB, alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou, p. rect.

Č. ř. 20, A03BB, alkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinou, parent.

Č. ř. 21, A03DA, syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky, p.o.

Č. ř. 22, A03DA, syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky, p. rect.

Č. ř. 23, A03DA, syntetická anticholinergika v kombinaci s analgetiky, parent.

Č. ř. 24, A03EA, spasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinaci, p. rect.

Č. ř. 25, A03FA, prokinetika (cisaprid), p.o., L/GIT, INT, PSY, PDD.

Č. ř. 26, A03FA, prokinetika (ostatní), p.o.

Č. ř. 27, A03FA, prokinetika, p. rect.

Č. ř. 28, A03FA, prokinetika, parent., O

Č. ř. 29, A04AA, antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů, p.o., X

Č. ř. 30, A04AA, antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistů, parent., X

Č. ř. 31, A04AD, různá antiemetika, p.o.

Č. ř. 32. A04AD, různá antiemetika, p. rect.

Č. ř. 33. A05AA, hepatika ze skupiny žlučových kyselin, p.o., L/GIT, INF.

Č. ř. 34. A05AX, ostatní hepatika, p.o.

Č. ř. 35. A05BA, léčiva onemocnění jater, p.o.

Č. ř. 36, A05BA, léčiva onemocnění jater, parent, H

Č. ř. 37, A06A, osmoticky působící nevstřebatelné cukry a roztoky na vyprázdnění, p.o., p. rect., L/GIT, INT, GER.

Č. ř. 38. A07AA, střevní antimykotická léčiva, p.o.

Č. ř. 39, A07EA, kortikosteroidy pro rektální aplikaci, p. rect, Léčbu budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista.

Č. ř. 40, A07EC, aminosalicylová kyselina a její deriváty, p.o., léčbu sulfasalazinem navíc ordinuje revmatolog, L/GIT,INT.

Č. ř. 41, A07EC, aminosalicylová kyselina a její deriváty, p. rect., L/GIT, INT.

Č. ř. 42, A07FA, protiprůjmové mikroorganismy, p.o., L/PDD, GIT, GER.

Č. ř. 43, A09AA, enzymové přípravky, p.o.

Č. ř. 44, A09AC, pepsin a kyselinotvorné látky, p.o.

Č. ř. 45, A10A, insuliny (rozpustné humánní), parent, L/DIA.

Č. ř. 46, A10A, insuliny (rozpustné monokomponentní), parent.

Č. ř. 47, A10A, insuliny (suspenzní humánní), parent, L/DIA.

Č. ř. 48, A10A, insuliny (suspenzní monokomponentní), parent.

Č. ř. 49, A10B, léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidáz, p.o.

Č. ř. 50, A10BB, léčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočoviny, p.o.

Č. ř. 51, A11CA, vitamin A a jeho deriváty, p.o.

Č. ř. 52: A11CA vitamin A a jeho deriváty, parent.

Č. ř. 53: A11CC vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol), p.o.

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencí (především u dialyzovaných nemocných),

b) léčba křivice rezistentní na vitamin D,

c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,

d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem. P.

Č. ř. 54: A11CC vitamin D a jeho deriváty (ostatní), p.o.

Č. ř. 55: A11CC vitamin D a jeho deriváty (kalcitriol), parent. Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce: léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

Č. ř. 56: A11CC vitamin D a jeho deriváty (ostatní), parent.

Č. ř. 57: A11DA vitamin B1 a jeho deriváty, parent. H.

Č. ř. 58: A11GA vitamin C, parent. H.

Č. ř. 59: A11HA vitamin B2, B6 a E, parent. H.

Č. ř. 60: A11JA kombinace vitaminů, parent. H.

Č. ř. 61: A12A soli vápníku včetně kombinací vápníku a fluoru, p.o. Léčbu kombinacemi vápníku a fluoru ordinuje internista, gynekolog, ortoped nebo revmatolog.

Č. ř. 62: A12AA soli vápníku, parent.

Č. ř. 63: A12BA soli draslíku, p.o.

Č. ř. 64: A12BA soli draslíku, parent. O.

Č. ř. 65: A12CC soli hořčíku, p.o. L/INT, NEU, PSY.

Č. ř. 66: A12CC soli hořčíku, parent. O.

Č. ř. 67: A12CD soli fluoru, p.o.

Č. ř. 68: A14A anabolické steroidy, parent.

Č. ř. 69: A16A ostatní léčiva alimentárního traktu, parent. O.

Č. ř. 70: BO1AA antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K, p.o.

Č. ř. 71: BO1AB antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III), parent. U.

Č. ř. 72: 8O1AB antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin), parent. O.

Č. ř. 73: BO1AB antithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní), p.o., parent. Léčbu perorálními lékovými formami ordinuje oftalmolog, internista, neurolog nebo diabetolog. Léčbu parenterálními lékovými formami ordinuje chirurg, ortoped nebo internista. Parenterální lékové formy jsou hrazeny ze symbolu O.

Č. ř. 74: BO1AC antiagregancia trombocytů, p.o. Léčbu tiklopidinem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,

b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,

c) podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektonomie, laserové atheroplastiky apod.), podání obvykle v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,

b) nutno pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgických výkonem).

P.

ř. č. 75: BO1AC antiagregancia trombocytů, parent. H.

ř. 6. 76: BO1AD trombolytika, parent. Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou nebo mají v anamnéze alergickou reakci na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

a) intrakoronární trombolýza,

b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

U.

ř. č. 77: BO2AA antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin, p.o.

ř. č. 78: BO2AA antifibrinolytika ze skupiny aminokyselin, parent.

Číslo řádku 79, B02AB - antifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteináz, parent. H.

Číslo řádku 80, B02B - vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika, p.o. Léčbu etamsylatem v perorálních lékových formách ordinuje oftalmolog a hematolog.

Číslo řádku 81, B02B - vitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptika, parent. Léčbu etamsylatem v parenterálních lékových formách ordinuje oftalmolog a hematolog. Parenterální lékové formy jsou hrazeny dle symbolu O.

Číslo řádku 82, B02BB - lidský fibrinogen, parent, U.

Číslo řádku 83, B02BC - lokální hemostatika, lok.

Číslo řádku 84, B02BD - koagulační faktory (faktor VIII a faktor IX), parent. Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

a) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,

b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti faktoru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),

c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog: prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, event. u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

Číslo řádku 85, B02BD - koagulační faktory (ostatní koagulační faktory), parent. X.

Číslo řádku 86, B03AA - soli dvojmocného železa, p.o.

Číslo řádku 87, B03AC - soli trojmocného železa, parent., O.

Číslo řádku 88, B03AD - soli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovou, p.o., L/GYN, HEM.

Číslo řádku 89, B03AE - soli dvojmocného železa v ostatních kombinacích, p.o.

Číslo řádku 90, B03BA - vitamin B12 a jeho deriváty, parent.

Číslo řádku 91, B03BB - kyselina listová a její deriváty, p.o.

Číslo řádku 92, B03XA - ostatní protianemická léčiva (erythropoetin), parent. Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Chtěla bych poprosit pány poslance, aby v případě, že budou používat mobilní telefony ve sněmovně, zvolili tiché zvonění či něco podobného, aby nerušili pány kolegy.

Poslanec Jan Vik: a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/1, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozáření,

b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastoftýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantaci kostní dřeně,

c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

Číslo řádku 93, B05AA - substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin), parent., B.

Číslo řádku 94, B05AA - substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní), parent., O.

Číslo řádku 95, B05BA - roztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40 % koncentrace), parent., O.

Číslo řádku 96, B05BA - roztoky k parenterální výživě (ostatní), parent., H.

Číslo řádku 97, B05BB - roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9 %), parent., O.

Číslo řádku 98, B05BB - roztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní), parent, H.

Číslo řádku 99, B05BC - roztoky k osmotické diuréze, parent., H.

Číslo řádku 100, B05C - roztoky k irigaci, lok., H.

Číslo řádku 101, B05D - roztoky k peritoneální dialýze, parent, H.

Číslo řádku 102, B05X - přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný), parent., O.

Řádek č. 103, B05X, přídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní), parent, H.

Řádek č. 104, B05Z, roztoky k hemodialýze a hemofiltraci, lok., H.

Řádek č. 105, C01AA, kardioglykosidy z náprstníku, p.o.

Řádek č. 106, C01AA, kardioglykosidy z náprstníku, parent.

Řádek č. 107, C01BA, antiarytmika, třída la, p.o.

Řádek č. 108, C01BA, antiarytmika, třída la, parent.

Řádek č. 109, C01BB, antiarytmika, třída lb, p.o.

Řádek č. 110, C01BB, antiarytmika, třída lb, parent, O/INT, KAR.

Řádek č. 111, C01BC, antiarytmika, třída lc, p.o.

Řádek č. 112, C01BC, antiarytmika, třída lc, parent., O/INT, KAR.

Řádek č. 113, C01BD, antiarytmika, třída III, p.o.

Řádek č. 114, C01BD, antiarytmika, třída III a adenosin, parent, O/INT, KAR.

Řádek č. 115, C01CA, adrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin), parent, O.

Řádek č. 116, C01CA, adrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní), parent. H.

Řádek č. 117, C01CE, léčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy, parent, X.

Řádek č. 118, C01DA, vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů, p.o.

Řádek č. 119, C01DA, vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů, parent, H.

Řádek č. 120, C01DA, vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů, spr.

Řádek č. 121, C01DA, vazodilatancia ze skupiny organických nitrátů, sublng.

Řádek č. 122, C01DX, ostatní vazodilatancia, p.o.

Řádek č. 123, C01DX, ostatní vazodilatancia, parent., H.

Řádek č. 124, C01EA, prostaglandiny, parent, X.

Řádek č. 125, C02, antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich kombinace s diuretiky, p.o.

Řádek č. 126, C02A, antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory, parent, H.

Řádek č. 127, C02, antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory a jejich kombinace s jinými antihypertenzivy, p.o.

Řádek č. 128, C02CA, antihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptory, parent., O.

Řádek č. 129, C02D, antihypertenziva působící přímou vazodilataci, p.o. Léčbu minoxidilem ordinuje internista nebo kardiolog u pacientů se středně těžkou nebo těžkou hypertenzí v kombinaci a dalšími antihypertenzivy.

Řádek č. 130, C02D, antihypertenziva působící přímou vazodilataci, parent., H.

Řádek č. 131, C03AA, thiazidová diuretika, p.o.

Řádek č. 132, C03B, sulfonamidová diuretika a antihypertenziva, p.o.

Řádek č. 133, C03CA, kličková diuretika, p.o.

Řádek č. 134, C03CA, kličková diuretika, parent., O.

Řádek č. 135, C03D, kalium šetřící diuretika, p.o.

Řádek č. 136, C03EA, kombinace thiazidových a kalium šetřících diuretik, p.o.

Řádek č. 137, C04AB, periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazolu, parent., O.

Řádek č. 138, C04A, periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinové, p.o.

Řádek č. 139, C04A, periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny, parent.

Řádek č. 140, C04AE, periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů, p.o.

Řádek č. 141, C04AE, periferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů, parent.

Řádek č. 142, C04AX, jiná periferní vazodilatancia, p.o.

143 C04AX jiná periferní vazodilatancia parent.

144 C05AD antihemorhoidalia obsahující lokální anestetika lok.

145 C05AX jiná antihemorhoidalia k zevnímu použití lok.

146 C05BA lokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použití lok.

147 C05CA kapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidů p.o.

148 C05 jiné kapiláry stabilizující látky p.o.

149 C05 jiné kapiláry stabilizující látky parent. H

150 C07AA beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol) p.o. L/KAR,INT

151 C07AA beta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní) p.o.

152 C07AA beta-blokátory, bez beta-1 selektivity parent., O

153 C07AB beta-blokátory, s beta-1 selektivitou p.o.

154 C07AB beta-blokátory, s beta-1 selektivitou parent., O

155 C07AG alfa, beta-blokátory p.o. L/KAR,INT

156 C07AG alfa, beta-blokátory parent. H

157 C07F beta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivy p.o.

158 C08CA antagonisté vápníku dihydropyridinové řady p.o. Léčbu amlodipinem a lacipidinem ordinuje kardiolog nebo internista. Léčbu nimodipinem ordinuje neurolog na základě schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny H

159 C08CA antagonisté vápníku dihydropyridinové řady Léčbu nimodipinem ordinuje neurolog na základě schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny H

160 C08DA antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady p.o.

161 C08DA antagonisté vápníku fenylalkylaminové řady parent. H

162 C08DB antagonisté vápníku benzothiazepinové řady p.o.

163 C08DB antagonisté vápníku benzothiazepinové řady parent. H

164 C09AA inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu p.o.

165 C09AA inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu parent. H

166 C09BA inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu p.o.

167 C09CA antagonisté angiotensinu II p.o. Z

168 C10AA hypolipidemika ze skupiny statinů p.o.

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů: a) léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií P

Dámy a pánové, já bych toho teď nechal. Mohl jsem se dopustit určitých nepřesností v latinských názvech. Je tu dost kolegů lékařů, kteří má případná nedorozumění opraví. Jinak děkuji za pozornost.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Než dám slovo dalšímu přihlášenému, panu poslanci Jaroslavu Novákovi, chci poprosit pana poslance Vika, aby dříve než se o jeho návrhu bude hlasovat, upřesnil případné nepřesnosti v jednotlivých názvech. Slovo má pan poslanec Jaroslav Novák, připraví se pan poslanec Loukota.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP