Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

681

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 31. schůze 25. května 1995

 

k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994 /sněmovní tisky 1692 a 1693/

 

Poslanecká sněmovna

I. schvaluje státní závěrečný účet České republiky za rok 1994, který vykazuje příjmy 390.507.786 tis. Kč, výdaje 380.058.956 tis. Kč a celkový přebytek 10.448.830 tis. Kč;

II. bere na vědomí

1) závěrečné účty státních fondů České republiky za rok 1994;

2) stav státních finančních aktiv České republiky k 31. prosinci 1994 ve výši 213 581 624 tis. Kč a stav státních finančních pasív České republiky ve výši 161 692 081 tis. Kč;

3) výsledky hospodaření rozpočtů okresních úřadů a obcí v České republice za rok 1994, které vykázalo příjmy 110 984 914 tis. Kč, výdaje 112 113 012 tis. Kč, schodek hospodaření 1 128 098 tis. Kč a použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 15 844 592 tis. Kč;

III. vyslovuje souhlas

1. s použitím přebytku státního rozpočtu České republiky za rok 1994 ve výši 10 448 830 tis. Kč takto:

a) částka 283 269 tis. Kč bude převedena státním orgánům, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu, rozpočtovým organizacím v jejich působnosti, soudům a státním zastupitelstvím pro účely hmotné zainteresovanosti v roce 1995 ve smyslu § 6 zákona č. 268/1994 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1995,

b) částka 2 000 000 tis. Kč bude použita k vrácení části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve smyslu § 7 zákona č. 268/1994 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1995,

c) částka 280 455 tis. Kč bude převedena do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 1995 a použita ke zvýšení neinvestičních dotací agrokomplexu a lesnímu a vodnímu hospodářství ve smyslu § 4 zákona č. 268/1994 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1995,

d) částka 1 502 tis. Kč bude převedena do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 1995 a použita ke zvýšení investičních dotací podnikům ve smyslu § 5 zákona č. 268/1994 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1995,

e) částka 3 300 000 tis. Kč bude použita k úhradě zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995 podle zákona projednaného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR,

f) částka 203 000 tis. Kč bude použita na splátky úvěrů čerpaných na ekologické stavby (hyperbarická filtrace) splatné v roce 1995 (v tom na stavby realizované akciovou společností Ostravsko-karvinské doly Ostrava ve výši 134 800 tis. Kč a na stavby realizované akciovou společností českomoravské doly Kladno ve výši 68 200 tis. Kč),

g) částka 300 000 tis. Kč bude převedena do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 1995 a použita ke zvýšení rezervy na stavební spoření,

h) částka 350 000 tis. Kč bude převedena do rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa na rok 1995 s určením k vytvoření rezervy pro Státní fond tržní regulace,

i) částka 458 840 tis. Kč bude použita k úhradě dopadů vyplývajících ze zúčtování finančních vztahů podnikatelských subjektů, rozpočtových a příspěvkových organizací a ústředních orgánů se státním rozpočtem za rok 1994,

j) částka 400 000 tis. Kč bude použita do rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa na rok 1995 s určením k vytvoření rezervy pro podporu bytové výstavby - obecní byty,

k) částka 121 764 tis. Kč bude převedena do příjmů kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na investiční činnost, údržbu a opravy tělovýchovných zařízení,

l) částka 250 000 tis. Kč bude použita do rozpočtu kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na zvýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím ke krytí odpisů,

m) částka 100 000 tis. Kč bude použita do rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa na rok 1995 s určením k vytvoření rezervy pro drobné akce výstavby vodovodů,

n) částka 400 000 tis. Kč bude použita do příjmů kapitoly Ministerstvo dopravy na údržbu a opravy silničního fondu,

o) částka 150 000 tis. Kč bude použita do kapitoly Ministerstvo kultury,

p) částka 170 000 tis. Kč bude použita do kapitoly Všeobecná pokladní správa k vytvoření rezervy na řešení havarijních stavů ve zdravotnictví - investice,

q) částka 60 000 tis. Kč bude použita do kapitoly Ministerstvo vnitra pro částečné krytí investičních akcí nezařazených do rozpočtu roku 1995,

r) částka 20 000 tis. Kč bude použita do kapitoly Všeobecná pokladní správa k vytvoření rezervy pro Program obnovy vesnice,

s) částka 1 600 000 tis. Kč bude použita ke splacení části státního dluhu České republiky,

2. s použitím nevyčerpaných prostředků z přebytku státního rozpočtu za rok 1993 ve výši 453 779 tis. Kč k částečné úhradě zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995 podle zákona projednaného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

IV. doporučuje ministru financí, aby zpracoval podrobnou analýzu záporného výnosu daně z přidané hodnoty vybírané finančními orgány a předložil ji Poslanecké sněmovně.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Ladislav Rymeš v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP