PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

2101

Návrh

poslance V. Valacha a dalších

ze dne 1996,

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I.

Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů se mění a doplňuje takto:

V § 4 odst. 2 písm. b) se za slova "anebo písemné potvrzení" vkládají slova "vlastníka bytu nebo" a na konci věty se vypouští slova "b) nebo".

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Změnou vlastnických vztahů, změnou zákonné normy, která omezovala počet trvale hlášených osob s ohledem na obytnou plochu bytu a zároveň ponecháním § 4 zákona č. 135/1982 Sb. v původní podobě došlo k paradoxní situaci, kdy se vlatník bytu nemůže podílet na rozhodování o tom, kdo bude v jeho bytě trvale přihlášen. Tento stav v současné době poškozuje fyzické osoby - vlastníky domů či bytů i a v mnohem větší míře i obce jako majitele velkého množství obecních bytů.

Mnohde dochází k situacím, kdy kupříkladu v jednom malometrážním bytě je trvale přihlášeno několi desítek osob, které samozřejmě okamžitě vznášejí další nároky na řešení své bytové situace, inkasují sociální dávky a podobně. Nezanedbatelný vliv má tato skutečnost v některých regionech i na masivní nárůst počtu drobných živnostníků, většinou zahraničních přistěhovalců, pro které je podmínka daná živnostenským zákonem - trvalý pobyt - pouhou formalitou splněnou pro každého během několika minut.

Dopad na státní rozpočet se nepředpokládá; návrh není v rozporu s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ani s ústavním pořádkem České republiky.

V Praze dne . ledna 1996

Vítězslav Valach v.r.

Jan Kryčer v.r.

Miloš Skočovský v.r.

Jan Jegla v.r.

Rudolf Opatřil v.r.

Dalibor Štambera v.r.

Jiří Drápela v.r.

Jiří Macháček v.r.

Srovnání platného znění příslušného ustanovení zákona

uvedeného v levém sloupci se zněním podle předloženého návrhu

uvedeném v pravém sloupci

§ 4

(1) K trvalému pobytu musí být hlášen každý občan, a to v téže době pouze v jednom místě.

(2) Občané jsou povinni, není-li dále stanoveno jinak, hlásit ohlašovně místo a počátek trvalého pobytu nejpozději do tří pracovních dnů po ubytování; přitom jsou povinni předložit

a) občanský průkaz,

b) doklad o oprávnění užívat byt nebo jinou obytnou místnost anebo písemné potvrzení ubytovatele uvedeného v § 11 odst. 1 písm. b) nebo c).

(3) Ohlašovna může požádat o předložení dokladu o rodném čísle, rodného nebo oddacího listu, v případech nesrovnalosti údajů uvedených při hlášení trvalého pobytu s údaji v občanském průkazu, nebo nejsou-li údaje o rodném čísle, údaje z rodného nebo oddacího listu uvedeny v občanském průkazu.

(4) Při hlášení místa a počátku trvalého pobytu jsou občané povinni hlásit téže ohlašovně i ukončení dosavadního trvalého pobytu.

(5) Prováděcí předpis stanoví způsob hlášení ukončení trvalého pobytu občanů, kterým byl vydán cestovní pas opravňující je k trvalému pobytu v cizině.3) Prováděcí předpis stanoví též způsob hlášení trvalého pobytu

a) občanů během výkonu vojenské základní (náhradní) služby,

b) občanů dlouhodobě pobývajících ve zdravotnických zařízeních s ústavní péčí,

c) občanů v ústavech sociální péče,

d) občanů ve výkonu trestu odnětí svobody.

3) Zákon č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech.

Vyhláška ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva zahraničních věcí č. 44/1970 Sb., kterou se provádí zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 4

(1) K trvalému pobytu musí být hlášen každý občan, a to v téže době pouze v jednom místě.

(2) Občané jsou povinni, není-li dále stanoveno jinak, hlásit ohlašovně místo a počátek trvalého pobytu nejpozději do tří pracovních dnů po ubytování; přitom jsou povinni předložit

a) občanský průkaz,

b) doklad o oprávnění užívat byt nebo jinou obytnou místnost anebo písemné potvrzení vlastníka bytu nebo ubytovatele uvedeného v § 11 odst. 1 písm. c).

(3) Ohlašovna může požádat o předložení dokladu o rodném čísle, rodného nebo oddacího listu, v případech nesrovnalosti údajů uvedených při hlášení trvalého pobytu s údaji v občanském průkazu, nebo nejsou-li údaje o rodném čísle, údaje z rodného nebo oddacího listu uvedeny v občanském průkazu.

(4) Při hlášení místa a počátku trvalého pobytu jsou občané povinni hlásit téže ohlašovně i ukončení dosavadního trvalého pobytu.

(5) Prováděcí předpis stanoví způsob hlášení ukončení trvalého pobytu občanů, kterým byl vydán cestovní pas opravňující je k trvalému pobytu v cizině.3) Prováděcí předpis stanoví též způsob hlášení trvalého pobytu

a) občanů během výkonu vojenské základní (náhradní) služby,

b) občanů dlouhodobě pobývajících ve zdravotnických zařízeních s ústavní péčí,

c) občanů v ústavech sociální péče,

d) občanů ve výkonu trestu odnětí svobody.

3) Zákon č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech.

Vyhláška ministerstva vnitra ČSSR a ministerstva zahraničních věcí č. 44/1970 Sb., kterou se provádí zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP