PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

2083

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

§ 10 odst. 1 písm. a) včetně poznámky pod čarou zní:

"a) na výběr pojišťovny provádějící všeobecné zdravotní pojištění, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Ode dne vstupu zdravotní pojišťovny do likvidace nebo ode dne zavedení nucené správy nad zdravotní pojišťovnou nebo ode dne, který ministerstvo na základě zjištění nerovnováhy v hospodaření zdravotní pojišťovny28 vyhlásí ve sdělovacích prostředcích, jsou pojištěnci takové zdravotní pojišťovny oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, a to vždy k 1. dni kalendářního měsíce, nejdříve však k 1. dni následujícího kalendářního měsíce. Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce. Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni stanoveném ve větě druhé nebo třetí. Žádá-li pojištěnec nebo zákonný zástupce pojištěnce zdravotní pojišťovnu v souladu s tímto ustanovením, je zdravotní pojišťovna povinna jeho žádosti vyhovět. Zdravotní pojišťovna není oprávněna stanovit pojištěnci dobu, po kterou u ní bude pojištěn, nebo vztah pojištěnce ke zdravotní pojišťovně sama ukončit. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v tomto ustanovení.".

____________________

28/ § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. ./1996 Sb.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3a odst. 4 se v poslední větě doplňují za slova "příjem" slova "po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu".

2. V § 20 odst. 1 věta druhá se za slovo "pojistného" vkládají slova "a dalších příjmů zvláštního účtu" a vypouštějí se slova "stanoveným podle zvláštního předpisu".

3. V § 20 odst. 4 se vypouštějí slova ",způsob výpočtu částky na jednoho pojištěnce podle koeficientu věkové struktury".

4. V § 21 odst. 3 se za slova "za něž je plátcem" doplňuje čárka a vkládají se slova "penále, pokut a jiných plnění, která jsou na základě tohoto zákona nebo na základě zvláštních zákonů40/ příjmem zvláštního účtu,".

Poznámka č. 40/ zní:

"40/ Např. § 13 odst. 8 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.§ 6aodst. 5, § 23a odst. 3 zákona ČNR č. 280/1992 Sb.Článek IV zákona č. 60/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 185/1991

Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 21 odst. 4 se ve větě druhé slovo "financí" nahrazuje slovem "zdravotnictví"; za větu druhou se vkládá nová věta, která zní: "Penále je příjmem zvláštního účtu.".

6. V § 21 odst. 5 se ve větě druhé slovo "financí" nahrazuje slovem "zdravotnictví"; za větu druhou se připojuje nová věta, která zní: "Penále je příjmem zvláštního účtu.".

Čl. III

Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 60/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 6 odst. 3 a 4 zní:

"(3) Pojišťovna je povinna v termínech stanovených Ministerstvem zdravotnictví opatřením publikovaným ve Sbírce zákonů předložit tomuto ministerstvu návrh zdravotně pojistného plánu na následující kalendářní rok, účetní závěrku a výroční zprávu za minulý kalendářní rok a zprávu auditora.3). Zdravotně pojistný plán, účetní závěrku a výroční zprávu předkládá Ministerstvo zdravotnictví po projednání s Ministerstvem financí vládě České republiky.

(4) Zdravotně pojistný plán, účetní závěrku a výroční zprávu schvaluje vláda. Při schvalování zdravotně pojistného plánu vláda posuzuje zejména soustavu smluvních zdravotnických zařízení Pojišťovny z hlediska dostupnosti zdravotní péče pro pojištěnce a dále vyváženost příjmů a výdajů. Zdravotně pojistný plán Pojišťovny může vláda schválit s výhradou. Výhrada je pro Pojišťovnu závazná. Vláda podá Poslanecké sněmovně zprávu o schváleném zdravotně pojistném plánu, účetní závěrce a výroční zprávě Pojišťovny. Schválenou výroční zprávu Pojisťovna vhodným způsobem zveřejní".

2. V § 6 odst. 5 se slovo "financí" nahrazuje slovem "zdravotnictví" a slovo "zdravotnictví" slovem "financí".

3. V § 6 odst. 6 se za slova "nabízených Pojišťovnou" vkládají slova "v ambulantní péči v oborech praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, gynekolog a stomatolog a v ústavní péči v oborech interna, pediatrie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, anesteziologie a resuscitace, neurologie, ortopedie, urologie, psychiatrie, tuberkulózy a respiračních nemocí, dermatovenerologie, ophtalmologie, otorhinolaryngologie a infekce".

4. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova "k doplnění základního fondu zdravotního pojištění" nahrazují slovy "ke krytí schodků základního fondu a ke krytí zdravotní péče" 13a vypouštějí se slova "nebo Pojišťovnou nezaviněného významného poklesu výběru pojistného". Na konci se čárka nahrazuje tečkou a připojuje se nová věta, která zní: "Nejde-li o případ uvedený v předchozí větě, je Pojišťovna povinna udržovat rezervní fond ve stanovené výši,".

5. V § 7a odst. 1 se ve větě prvé slova "Ministerstvo financí" nahrazují slovy "Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí".

6. V § 7a odst. 4 se slovo "financí" nahrazuje slovem "zdravotnictví" a slovo "zdravotnictví" slovem "financí".

7. V § 7a odst. 5 se slovo "financí" nahrazuje slovem "zdravotnictví".

8. § 8 odst. 1 zní:

"(1) Pojišťovna je povinna vždy do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí podat Ministerstvu zdravotnictví zprávu o svém hospodaření. Způsob podávání těchto informací a jejich rozsah stanoví Ministerstvo zdravotnictví opatřením publikovaným ve Sbírce zákonů. V případě zjištění bilanční nerovnováhy je současně povinna předložit tomuto ministerstvu návrh opatření. Ministerstvo zdravotnictví po projednání s Ministerstvem financí předloží návrh opatření vládě. Ministerstvo zdravotnictví informuje veřejnost o hospodaření Pojišťovny prostřednictvím sdělovacích prostředků.".

9. V § 18 odst. 1 věta druhá zní: "Členem orgánu Pojišťovny nebo orgánu Okresní pojišťovny a vedoucím pracovníkem ústředí, případně vedoucím pracovníkem nižší organizační jednotky nebo jejich zástupcem nesmí být občan, který je v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu k subjektu, se kterým uzavřela Pojišťovna smlouvu o úhradě zdravotní péče, nebo který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nebo provozovatelem anebo členem statutárního orgánu zdravotnického zařízení, se kterým uzavřela Pojišťovna smlouvu o úhradě zdravotní péče.".

10. V § 20 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova: "souhlasu všech přítomných zástupců státu je vždy třeba k platnosti rozhodnutí Správní rady o:

a) změně hodnoty bodu, nebo

b) zřizování účelových fondů, nebo

c) schválení zásad smluvní politiky, nebo

d) schválení typových smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče, nebo

e) žádosti Pojišťovny o úvěr, nebo

f) nákupu nemovitostí, nebo

g) nákupu základních prostředků v pořizovací ceně vyšší než 1,000.000 Kč, nebo

h) převzetí ručitelského závazku, nebo

i) použití prostředků rezervního fondu ke krytí schodku základního fondu.".

11. V § 24 odst. 2 se v poslední větě slovo "tímto".

nahrazuje slovem "zvláštním" a za slovo "zákonem" se připojuje odkaz na poznámku pod čarou č. 8.

12. V § 24a odst. 1 se ve větě prvé za slova "orgánů Pojišťovny" doplňují slova "nebo Okresní pojišťovny" a ve větě druhé se za slovo "Pojišťovně" doplňují slova "nebo Okresní pojišťovně".

13. V § 24b odst. 1 se slovo "financí" nahrazuje slovem "zdravotnictví".

14. V § 24b odst. 2 se slova "příslušné ministerstvo" nahrazují slovy "Ministerstvo zdravotnictví".

15. V § 24b odst. 3 se slovo "ministerstva" nahrazuje slovy "Ministerstva zdravotnictví".

Čl. IV

Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb. a zákona č. 60/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 1 se slova "založení zaměstnanecké pojišťovny" nahrazují slovy "provádění všeobecného zdravotního pojištění".

2. V § 4 odst. 2 písm. g) se slovo "likvidace" nahrazuje slovem "zrušení zaměstnanecké pojišťovny".

3. V § 4 odst. 4 věta třetí se slovo "financí" nahrazuje slovem "zdravotnictví" a slovo "zdravotnictví" nahrazuje slovem "financí".

4. V § 4a odst. 1 a 3 se slova "založení zaměstnanecké pojišťovny" nahrazují slovy "provádění všeobecného zdravotního pojištění".

5. § 6 včetně nadpisu zní:

§ 6

Zánik a zrušení zaměstnanecké pojišťovny

(1) Zaměstnanecká pojišťovna zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Návrh na výmaz podává zanikající zdravotní pojišťovna nebo likvidátor. Zániku zaměstnanecké pojišťovny předchází její zrušení bez likvidace nebo s likvidací.

(2) Bez likvidace se zaměstnanecká pojišťovna zrušuje

a) sloučením se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České

republiky, nebo

b) splynutím nebo sloučením s jinou zaměstnaneckou

pojišťovnou.

(3) Sloučení se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky oznámí neprodleně zrušovaná zaměstnanecká pojišťovna Ministerstvu zdravotnictví. Sloučení nebo splynutí zaměstnaneckých pojišťoven vyžaduje povolení. Toto povolení vydává Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí. Se žádostí o povolení se předkládá nový zdravotně pojistný plán. Zaměstnanecké pojišťovny jsou povinny doložit, že budou splňovat podmínky požadované k udělení povolení k provádění všeobecného zdravotního pojištění, s výjimkou podmínky podle § 4a.

(4) Při sloučení přechází veškerý majetek, závazky a pohledávky na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky nebo na zaměstnaneckou pojišťovnu, s níž se zrušovaná zaměstnanecká pojišťovna slučuje. Ke Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky nebo k zaměstnanecké pojišťovně, s níž se zrušovaná zaměstnanecká pojišťovna slučuje, přecházejí rovněž všichni pojištěnci zrušované zaměstnanecké pojišťovny. Při splynutí přechází veškerý majetek, závazky a pohledávky na novou zaměstnaneckou pojišťovnu, která splynutím vznikla; všichni pojišťěnci zrušovaných zaměstnaneckých pojišťoven přecházejí k nově vzniklé zaměstnanecké pojišťovně.

(5) Oznámení o sloučení nebo splynutí jsou povinny zaměstnanecké pojišťovny neprodleně předat Centrálnímu registru pojištěnců vedenému Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky. Současně s oznámením jsou povinny předat Centrálnímu registru pojištěnců též povolení podle odstavce 3, pokud ho bylo ke sloučení nebo splynutí třeba.

(6) Zaměstnanecká pojišťovna se zrušuje s likvidací, jestliže:

a) jí bylo Ministerstvem zdravotnictví odejmuto povolení k provádění všeobecného zdravotního pojištění, nebo

b) o to zaměstnanecká pojišťovna Ministerstvo zdravotnictví požádá.

(7) Ministerstvo zdravotnictví může odejmout povolení podle odstavce 6 písm. a), jestliže:

a) opatření uložená Ministerstvem zdravotnictví k nápravě nedostatků v hospodaření, zejména pokud jde o platební způsobilost zaměstnanecké pojišťovny, nesplnila svůj účel a tento účel nemohl být splněn ani zavedením nucené správy, nebo

b) nucená správa nesplnila svůj účel, nebo

c) vláda opakovaně neschválila zdravotně pojistný plán nebo opakovaně neschválila výroční zprávu zaměstnanecké

pojišťovny, nebo

d) pokud zaměstnanecká pojišťovna závažným způsobem poru

šuje právní předpisy, nebo

e) zaměstnanecká pojišťovna nesplnila své závazky podle § 4 odst. 2 písm. c), d) a f).".

6. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

"§ 6a

Likvidace zaměstnanecké pojišťovny

(1) Vstup zaměstnanecké pojišťovny do likvidace se zapisuje na návrh Ministerstva zdravotnictví do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá název zaměstnanecké pojišťovny s dovětkem "v likvidaci".

(2) Ode dne zápisu do obchodního rejstříku jedná jménem společnosti likvidátor, popřípadě likvidátoři, které jmenuje Ministerstvo zdravotnictví. Likvidátor je povinen nejpozději následující pracovní den oznámit den vstupu zaměstnanecké pojišťovny do likvidace Centrálnímu registru pojištěnců a informovat veřejnost o dni vstupu do likvidace prostřednictvím sdělovacích prostředků. Likvidátor je dále povinen sestavit ke dni vstupu zaměstnanecké pojišťovny do likvidace likvidační účetní rozvahu a přehled o majetku zaměstnanecké pojišťovny a předat tyto údaje Ministerstvu zdravotnictví.

(3) Likvidátor provádí jen úkony, které směřují k likvidaci zaměstnanecké pojišťovny. Při výkonu této působnosti provádí zejména úhrady za poskytnutou zdravotní péči zdravotnickým zařízením, popřípadě dalším subjektům, které poskytly zdravotní péči pojištěncům likvidované zdravotní pojišťovny. K úhradě zdravotní péče je oprávněn použít prostředky základního fondu, rezervního fondu, popřípadě dalších účelových fondů zřízených zaměstnaneckou pojišťovnou.

(4) Jestliže likvidátor zjistí předlužení zaměstnanecké pojišťovny, podá bez zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkursu.

(5) Ke dni skončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku a předloží ji Ministerstvu zdravotnictví ke schválení spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace. Současně navrhne převedení zbývajících prostředků základního fondu a rezervního fondu na zvláštní účet Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky k přerozdělení. Likvidátor dále předloží návrh na převedení majetkového zůstatku, pokud z likvidace takový zůstatek vyplynul, žadateli o povolení podle § 3, který uhradil náklady spojené se založením zaměstnanecké pojišťovny nebo jeho právnímu nástupci; majetkový zůstatek může být převeden pouze do výše prostředků, které žadatel prokazatelně vložil do zaměstnanecké pojišťovny. Neexistuje-li žadatel o povolení podle § 3 ani jeho právní nástupce nebo pokud žadateli nebo právnímu nástupci nebyl převeden celý majetkový zůstatek, navrhne převedení majetkového zůstatku nebo zbývající části majetkového zůstatku na zvláštní účet Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky k přerozdělení. Po schválení účetní závěrky, konečné zprávy a návrhu na převedení prostředků Ministerstvem zdravotnictví, likvidátor tento převod provede.

(6) Do 30 dnů po skončení likvidace zaměstnanecké pojišťovny podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na

výmaz zaměstnanecké pojišťovny z obchodního rejstříku.

(7) Odměnu likvidátora určuje Ministerstvo zdravotnictví.".

7. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Kontrolu činnosti zaměstnanecké pojišťovny provádí Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí. Zaměstnanecká pojišťovna je k tomu účelu povinna vždy do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí podat tomuto ministerstvu zprávu o svém hospodaření. Způsob podávání těchto informací a jejich rozsah stanoví Ministerstvo zdravotnictví opatřením publikovaným ve Sbírce zákonů. Ministerstvo zdravotnictví informuje veřejnost o hospodaření zaměstnaneckých pojišťoven prostřednictvím sdělovacích prostředků. Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví závažné nedostatky v činnosti zaměstnanecké pojišťovny, zejména nerovnováhu v hospodaření zaměstnanecké pojišťovny (zejména pokud jde o její platební způsobilost) nebo nenaplnění rezervního fondu nebo nedodržování tohoto zákona či dalších předpisů o všeobecném zdravotním pojištění nebo nedodržování schváleného zdravotně pojistného plánu, je oprávněno podle povahy zjištěného nedostatku

a) vyžadovat, aby zaměstnanecká pojišťovna ve stanovené lhůtě zjednala nápravu, nebo

b) zavést nucenou správu na dobu nejvýše jednoho roku.".

8. V § 7 odst. 4 se ve větě prvé slovo "financí" nahrazuje slovem "zdravotnictví" a slovo "zdravotnictví" nahrazuje slovem "financí"; za větu prvou se vkládá nová věta, která zní: "Nejpozději následující pracovní den po zavedení nucené správy správce oznámí tuto skutečnost Centrálnímu registru pojištěnců a informuje veřejnost o dni, k němuž byla zavedena nucená správa, prostřednictvím sdělovacích prostředků.".

9. V § 7 odst. 5 se slovo "financí" nahrazuje slovem "zdravotnictví".

10. V § 7 odst. 6 se slova "podle § 6 odst. 1 písm. b)" nahrazují slovy "podle § 6 odst. 7".

11. V § 10 odst. 1 se na konci připojuje věta, která zní: "Souhlasu všech přítomných zástupců státu je vždy třeba k platnosti rozhodnutí orgánů zaměstnanecké pojišťovny o:

a) změně hodnoty bodu, nebo

b) zřizování účelových fondů, nebo

c) schválení zásad smluvní politiky, nebo

d) schválení typových smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče, nebo

e) žádosti zaměstnanecké pojišťovny o úvěr, nebo

f) nákupu nemovitostí, nebo

g) nákupu základních prostředků v pořizovací ceně vyšší než 1,000.000 Kč, nebo

h) převzetí ručitelského závazku, nebo

i) použití prostředků rezervního fondu ke krytí schodku základního fondu.".

12. § 15 odst. 2 věta prvá zní: "Zaměstnanecká pojišťovna je povinna v termínech stanovených Ministerstvem zdravotnictví opatřením publikovaným ve Sbírce zákonů předložit tomuto ministerstvu návrh zdravotně pojistného plánu na následující kalendářní rok, účetní závěrku a výroční zprávu za minulý kalendářní rok a zprávu auditora.12); zdravotně pojistný plán, účetní závěrku a výroční zprávu předkládá Ministerstvo zdravotnictví po projednání s Ministerstvem financí vládě České republiky.".

13. § 15 odst. 3 zní:

"(3) Zdravotně pojistný plán, účetní závěrku a výroční zprávu schvaluje vláda. Při schvalování zdravotně pojistného plánu posuzuje zejména soustavu smluvních zdravotnických zařízení zaměstnanecké pojišťovny z hlediska dostupnosti zdravotní péče pro pojištěnce a dále vyváženost příjmů a výdajů zaměstnanecké pojišťovny. Vláda má právo uplatnit ke zdravotně pojistnému plánu výhrady. V takovém případě může zaměstnanecká pojišťovna do 30 dnů ode dne uplatnění výhrad, předložit nový návrh. Pokud vláda opakovaně neschválí výroční zprávu, nebo návrh zdravotně pojistného plánu, rozhodne Ministerstvo zdravotnictví o zrušení zdravotní pojišťovny podle § 6 odst. 6 písm. a). Do doby schválení zdravotně pojistného plánu hospodaří zaměstnanecká pojišťovna podle návrhu zdravotně pojistného plánu. Vláda podá Poslanecké sněmovně zprávu o schválených zdravotně pojistných plánech a o výročních zprávách zaměstnaneckých pojišťoven.".

14. V § 15 odst. 4 se za slova "nabízených zaměstnaneckou pojišťovnou" vkládají slova "v ambulantní péči v oborech praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, gynekolog a stomatolog a v ústavní péči v oborech interna, pediatrie, chirurgie, gynekologie a porodnictví, anesteziologie a resuscitace, neurologie, ortopedie, urologie, psychiatrie, tuberkulózy a respiračních nemocí, dermatovenerologie, ophtalmologie, otorhinolaryngologie a infekce".

15. V § 18 odst. 1 věta čtvrtá, pátá a šestá znějí:

"Rezervní fond slouží ke krytí schodků základního fondu a ke krytí zdravotní péče v případech výskytu hromadných onemocnění a přírodních katastrof; výše rezervního fondu může v takovém případě klesnout pod minimální výši. Nejde-li o případy uvedené v předchozí větě, je zaměstnanecká pojišťovna povinna udržovat rezervní fond ve stanovené výši. Zaměstnanecká pojišťovna je povinna rezervní fond naplnit do tří let ode dne získání povolení k provádění všeobecného zdravotního pojištění.".

16. V § 23a odst. 1 věta prvá se slovo "financí" nahrazuje slovem "zdravotnictví".

17. V § 23a odst. 2 se slova "příslušné ministerstvo" nahrazují slovy "Ministerstvo zdravotnictví".

Čl. V

Resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny zřízené nebo založené podle dosavadních předpisů, se považují za zdravotní pojišťovny, které mají povolení k provádění všeobecného zdravotního pojištění podle zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění čl. IV tohoto zákona.

Čl. VI

Zdravotně pojistné plány, účetní závěrky a výroční zprávy zdravotních pojišťoven předložené přede dnem účinnosti tohoto zákona se projednají podle tohoto zákona.

Čl. VII

Resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny provádějící všeobecné zdravotní pojištění ke dni účinnosti tohoto zákona jsou povinny naplnit rezervní fond ve lhůtě stanovené podle dosavadních předpisů.

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP