PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

2077

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1996,

o potravinách a tabákových výrobcích

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Potraviny a tabákové výrobky

§ 1

Předmět úpravy

Účelem zákona je stanovit zvláštní povinnosti podnikatelů při výrobě potravin a tabákových výrobků a jejich uvádění do oběhu a upravit státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) potravinami látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva [Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.10/1987 Sb., o závaznosti Československého lékopisu ­ čtvrté vydání v České socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.] a omamné nebo psychotropní látky, [Nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví ve znění nařízení vlády č. 182/1990 Sb., č. 33/1992 Sb. a č. 200/1993 Sb.]

b) zdravotně nezávadnými potravinami potraviny, které splňují požadavky na zdravotní nezávadnost, stanovené prováděcími předpisy,

c) jakostí vlastnosti potraviny stanovené tímto zákonem a prováděcími předpisy,

d) druhem potraviny potraviny vykazující shodné základní vlastnosti,

e) potravními doplňky (nutričními faktory) vitamíny, minerální látky, aminokyseliny, specifické mastné kyseliny a další látky s biologickým účinkem,

f) přídatnými látkami látky bez ohledu na jejich výživovou hodnotu, které se zpravidla nepoužívají samostatně ani jako potravina, ani jako charakteristická potravní přísada a přidávají se do potravin z důvodů technologických při výrobě, balení, přepravě nebo skladování, čímž se samy nebo jejich vedlejší produkty stávají nebo mohou stát součástí potraviny,

g) látkami určenými k aromatizaci potravin látky, které jsou používány či určeny k tomu, aby při přidání do potraviny udělovaly potravině vůni nebo chuť, kterou by potravina jinak bez těchto látek neměla vůbec nebo neměla v požadované intenzitě,

h) pomocnými látkami látky používané při výrobě potravin z technologických důvodů, nestávají se součástí potraviny a v konečném výrobku se mohou vyskytovat ve stopovém toxikologicky nevýznamném množství,

i) uváděním do oběhu nabízení k prodeji, prodej, nebo jiné formy nabízení ke spotřebě, skladování, přeprava a dovoz za účelem prodeje,

j) datem použitelnosti datum ukončující dobu, po kterou potravina podléhající rychle zkáze, při dodržení skladovacích podmínek, splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a jakost a po které nesmí být uváděna do oběhu,

k) datem minimální trvanlivosti datum ukončující dobu, po kterou potravina, při dodržování skladovacích podmínek, splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a jakost,

1) původním použitím potraviny použití určené výrobcem,

m) potravinami použitelnými k jinému než původnímu použití, potraviny zdravotně nezávadné, které však nesplňují požadavky na jejich původní použití,

n) šarží množství druhově totožných výrobků vyrobených v jednom výrobním cyklu za stejných podmínek,

o) podnikatelem osoba, která vyrábí, nakupuje, skladuje nebo upravuje potraviny za účelem jejich uvádění do oběhu a osoba, která s nimi obchoduje,

p) tabákovými výrobky cigarety, cigarilos, doutníky lulkové, dýmkové, cigaretové, šňupavé a žvýkací tabáky.

§ 3

Povinnosti výrobců potravin

(1) Podnikatel, který vyrábí potraviny (dále jen "výrobce") je povinen

a) dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, jakost, přepravu, skladování a technologické požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími předpisy,

b) oddělit prostory určené pro výrobu potravin a zacházení s nimi od jiných prostor,

c) zajistit při výrobě potravin hygienické podmínky a požadavky stanovené zvláštními zákony [Zákon č. .../.... Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.] a prováděcími předpisy,

d) používat při výrobě potravin jen taková technologická zařízení a technologické postupy, které nepříznivě neovlivní zdravotní nezávadnost a jakost potravin,

e) používat při výrobě potravin jen takové předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami, které odpovídají požadavkům stanoveným zvláštním zákonem, [Zákon č. .../.... Sb., o ochraně veřejného zdraví.]

f) zajistit pravidelnou kontrolu zdravotní nezávadnosti a jakosti vyráběných potravin s tím, že při odběru kontrolních vzorků postupuje způsobem stanoveným prováděcím předpisem a vést o tom evidenci,

g) určit ve výrobním procesu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti způsobem stanoveným prováděcím předpisem, provádět jejich kontrolu a vést o tom evidenci,

h) používat k výrobě a zpracování potravin pouze pitnou vodu a suroviny, které umožní výrobu zdravotně nezávadných potravin; získávat balenou stolní vodu, balenou kojeneckou vodu a balenou přírodní minerální vodu jen z podzemních zdrojů vody,

i) používat při výrobě potravin potravní doplňky, látky přídatné, pomocné a látky určené k aromatizaci tak, aby jejich obsah ve výrobku odpovídal prováděcímu předpisu.

(2) Zahájení výroby potravin je výrobce povinen oznámit nejpozději v den jejího zahájení písemně České zemědělské a potravinářské inspekci [Zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.] s uvedením svého obchodního jména, a trvalého pobytu jde-li o osobu fyzickou, sídla, jde-li o osobu právnickou, a místa a předmětu výroby potravin.

§ 4

Ozařování potravin

(1) Potraviny určené pro kojeneckou a dětskou výživu a suroviny pro jejich výrobu je zakázáno ozařovat ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením. Ostatní potraviny a suroviny lze ozařovat ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením jen za podmínek stanovených prováděcím předpisem.

(2) Podnikatel, který potravinu nebo surovinu určenou k její výrobě ozářil nebo ozářenou surovinu použil k výrobě potraviny, je povinen vést evidenci o takovém ozáření nebo použití ozářené potraviny nebo suroviny a uchovávat ji po dobu tří let.

(3) Potraviny je možno ozářit pouze jednou. Střední absorbovaná dávka nesmí nikdy přesáhnout 10 kilograyů (10 kGy) v libovolném místě primárně nebo opakovaně ozářené potraviny.

(4) Potraviny nejsou považovány za opakovaně ozářené pokud

a) je ozářená potravina připravená ze surovin ozářených celkovou střední absorbovanou dávkou menší než 1 kilogray (1 kGy),

b) ozářená potravina obsahuje méně než 5 hmotnostních procent surovin již ozářených.

(5) Podnikatel provádějící ozáření potravin musí

a) být k této činnosti odborně způsobilý,

b) dokumentovat způsob ozáření potravin a provádět průběžnou technologickou dozimetrickou kontrolu použité dávky.

§ 5

Balení potravin

Podnikatel, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen používat jen takové obaly a obalové materiály, které

a) chrání potravinu před znehodnocením a znemožňují změnu obsahu bez otevření či změny obalu,

b) odpovídají požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami.4)

§ 6

Označování potravin

(1) Podnikatel, který uvádí do oběhu potraviny balené ve výrobě, je povinen způsobem stanoveným prováděcím předpisem,

potravinu řádně označit na obalu určeném pro spotřebitele

a) svým obchodním jménem, sídlem, jde-li o právnickou osobu a trvalým pobytem nebo místem podnikání jde-li o fyzickou osobu,

b) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny potravin stanoveným v prováděcím předpise, pod nímž je potravina uváděna do oběhu,

c) údajem o množství výrobku (obsahem nebo objemem plnění, hmotností nebo počtem kusů); u pevných potravin nacházejících se v nálevu, musí být kromě celkové hmotnosti uvedena i hmotnost pevné potraviny,

d) datem použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychle zkáze, které stanoví prováděcí předpis,

e) datem použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti u jiných, než pod písmenem d)uvedených druhů potravin; výjimku tvoří potraviny, které podle prováděcího předpisu nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti,

f) údaji o způsobu skladování,

g) údajem o způsobu použití, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném použití mohla být zhoršena jejich jakost,

h) údajem o určení potraviny pro zvláštní výživu,

i) údajem o složení potraviny podle obsahu surovin a použitých přídatných látek,

j) označením šarže,

k) údaji o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí,

1) údajem o ošetření potraviny ozářením ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením nebo potraviny vyrobené ze suroviny takto ozářené,

m) údajem o výživové (nutriční) hodnotě, je-li tak stanoveno prováděcím předpisem pro některé druhy potravin s ohledem na jejich charakter nebo způsob užití vypočteným podle prováděcího předpisu,

n) údajem o třídě jakosti, je-li stanovena prováděcím předpisem a to i v případě, že jde o potravinu nebalenou.

(2) Obaly, jejichž největší plocha povrchu je menší než 10 cm2, musí být označeny minimálně údaji uvedenými v odstavci 1 písm. b), d), nebo e).

(3) Mezinárodní symbol e pro označení množství potraviny lze uvést na obale jen tehdy, nepřesahuje-li skutečná odchylka od množství vyznačeného na obale odchylku stanovenou prováděcím předpisem.

(4) Jde-li o balení určené pro tuzemského spotřebitele, musí být údaje uvedeny v jazyce českém, [Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 104/1995 Sb.] kromě obchodního názvu potraviny dovážené.

§ 7

(1) Podnikatel, který nabízí k prodeji nebo prodává spotřebiteli potraviny zabalené mimo provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele, je povinen označit potravinu těmito údaji:

a) obchodním jménem osoby, která potravinu zabalila, u právnické osoby uvést též její sídlo, jde-li o osobu fyzickou její trvalý pobyt nebo místo podnikání,

b) názvem potraviny, pod nímž je uváděna do oběhu,

c) údajem o množství, obsahu nebo objemu plnění, hmotnosti nebo počtu kusů,

d) údaji uvedenými v § 6 odst. 1 písm. d) nebo e) a f),

e) třídou jakosti, stanoví-li to prováděcí předpis.

§ 8

Podnikatel, který uvádí do oběhu potraviny nebalené, je povinen pravdivě sdělit, popřípadě doložit veškeré údaje uvedené v § 6 odstavec 1

a) jinému podnikateli, který uvádí potravinu do oběhu nebo dalšímu výrobci,

b) spotřebiteli na jeho žádost, jestliže mu potravinu přímo prodává.

§ 9

(1) Používání označení například "domácí", "čerstvý", "čistý", "živý", "přírodní", "pravý", "racionální" ve spojení s názvem výrobku je povoleno, pokud toto označení je součástí názvu druhu skupiny nebo podskupiny uvedené v prováděcím předpise, nebo součástí ochranné známky podle zvláštního zákona. [Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách.]

(2) Při označování potravin nelze používat označení a podmíněná tvrzení pokud nesplňují podmínky uvedené v prováděcím předpise.

Uvádění potravin do oběhu

§ 10

(1) Do oběhu je zakázáno uvádět potraviny

a) jiné než zdravotně nezávadné,

b) klamavě označené6),

c) s prošlým datem použitelnosti,

d) neznámého původu.

(2) Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu, jsou-li takto označeny a jsou-li zdravotně nezávadné.

(3) Potraviny použitelné k jinému než původnímu použití mohou být uváděny do oběhu, pouze jsou-li zdravotně nezávadné a je-li na nich zřetelně vyznačen doporučený způsob použití.

§ 11

(1) Podnikatel, který uvádí potraviny do oběhu je povinen

a) skladovat potraviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost,

b) vyloučit přímý styk potravin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin,

c) uchovávat potraviny při teplotách stanovených prováděcím předpisem,

d) odděleně umístit a zřetelně označit potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti.

(2) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je dále povinen

a) neprodleně při zjištění závad vyřadit z dalšího oběhu potraviny

1. uvedené v § 10 odst. 1,

2. balené do obalů a obalových materiálů, které neodpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem a požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami4),

3. nedostatečně nebo nesprávně označené,

4. neodpovídající požadavkům na jakost,

5. páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku,

b) potraviny, pro které dosud nebyly prováděcím předpisem stanoveny množství a druhy potravních doplňků, látek přídatných, látek určených k aromatizaci, kontaminujících a toxikologicky významných, látek pomocných, reziduí pesticidů a zbytků veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek (používaných v živočišné výrobě), jejich čistota, uvádět do oběhu do doby jejich stanovení v prováděcím předpisu pouze se souhlasem Ministerstva zdravotnictví,

c) dodržovat při prodeji potravin hygienické požadavky a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin, stanovené prováděcím předpisem,

d) zabezpečit, aby při prodeji potravin byl k dispozici doklad o původu zboží a jde-li o potraviny podle písm. b), i doklad o souhlasu Ministerstva zdravotnictví.

(3) Žádost o souhlas podle odstavce 2 písm. b) předkládá podnikatel. V žádosti uvede:

a) specifikaci látky, použité při výrobě potraviny a neuvedené v prováděcím předpisu popřípadě povahu zdroje potraviny, který není tradiční nebo genetické manipulace se zdrojem potraviny,

b) dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení navrhované potraviny, zejména údaje o toxicitě nově použité látky s důkazem, že neporuší zdravotní nezávadnost potraviny sama či reakcí nebo interakcí s poživatinou, obalem nebo jinými látkami, které jsou v potravině použity, popřípadě i jejich znečištění,

c) technologické zdůvodnění použití látky použité při výrobě potraviny a neuvedené v prováděcím předpisu,

d) způsob aplikace látky, její množství použité ve výrobě a množství ve výsledném výrobku,

e) dostupnou tuzemskou i zahraniční dokumentaci k látce a potravině.

(4) Ministerstvo zdravotnictví dá souhlas k uvedení potraviny do oběhu, jestliže potravina neohrozí zdraví fyzických osob. V rozsahu stanoveném Ministerstvem zdravotnictví označí podnikatel výskyt látky použité při výrobě potraviny nebo její zdroj označí.

§ 12

Tabákové výrobky

(1) K výrobě tabákových výrobků se používají

a) pouze surový nebo technologicky upravený tabák,

b) látky a jejich přípustné množství stanovené prováděcím předpisem.

(2) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí tabákové výrobky do oběhu je povinen dodržovat požadavky stanovené pro potraviny:

a) v § 3 odst.1 písm. a), b), c), d), e), f), a odst. 2,

b) v § 4,

c) v § 5,

d) v § 6 odst. 1 písm. a), b), c), e), f), j), l), odst. 2 a 3, e) v § 7,

f) v § 8,

g) v § 9,

h) v § 10 odst.1 písm. a), b), d), odst.2,

i) v § 11 odst.1 písm. a), b), d), odst. 2 písm. a), d).

§ 13

Přeprava potravin a tabákových výrobků

Podnikatel, který přepravuje potraviny a tabákové výrobky je povinen používat jen k tomu způsobilé a vhodně upravené prostředky nebo přepravní prostory, které chrání potraviny a tabákové výrobky před poškozením jejich zdravotní nezávadnosti a jakosti, jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy.

§ 14

Státní dozor

Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonávají Česká zemědělská a potravinářská inspekce, orgány veterinárního dozoru a orgány ochrany veřejného zdraví (dále jen "orgány dozoru"), v rozsahu své působnosti stanovené zvláštními zákony.3),5)

§ 15

Pokuty

(1) Podnikateli, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který

a) poruší povinnosti uvedené

1. v § 3 odst.1 písm. b), d) nebo odst. 2,

2. v § 11 odst. 1 písm. b), d), odst. 2 písm. c) nebo d),

b) nesplní povinnosti, které mu byly uloženy opatřením podle zvláštního zákona5), za nesplnění povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. f) nebo g)

uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 500 000 Kč.

(2) Podnikateli, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který poruší povinnosti uvedené

a) v § 3 odst. 1 písm. c), e),

b) v § 5,

c) v § 6, 7, 8 nebo 9,

d) v § 11 odst. 1 písm. a), c), nebo odst. 2 písm. b),

e) v § 12 odst. 1 písm. a) nebo odst. 2,

f) v § 13,

g) v odstavci 1 opětovně, který ztěžuje nebo maří výkon státního dozoru

uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(3) Podnikateli, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který poruší povinnosti uvedené

a) v § 3 odst. 1 písm. a), h), i),

b) v § 4,

c) v § 10,

d) v § 11 odst. 2 písm. a),

e) v § 12 odst. 1 písm. b),

f) v odstavci 2 tohoto paragrafu opětovně

uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 3 000 000 Kč.

(4) Podnikateli, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který poruší povinnosti uvedené v odstavci 3 opětovně

uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

(5) Opětovným porušením povinnosti se rozumí takové porušení, jehož se dopustí podnikatel, který uvádí potraviny nebo tabákové výrobky do oběhu, dopustí v době do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, jímž mu byla uložena pokuta za předchozí porušení povinnosti podle tohoto zákona.

(6) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy příslušný orgán dozoru porušení uvedených povinností zjistil, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení došlo.

(7) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(8) Pokutu vybírá ten orgán státního dozoru, který ji

uložil a vymáhá územní finanční orgán [Zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech ve znění pozdějších předpisů.] podle zvláštního předpisu. [Zákon České národní rady č. 337/1990 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.] Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.

Zmocňovací ustanovení

§ 16

Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou:

a) způsob označování potravin a tabákových výrobků v návaznosti na jejich složení, popřípadě způsob označení šarže,

b) způsob přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem nejde-li o vzorky pro kontrolu plnění mikrobiologických požadavků,

c) druhy potravin a tabákových výrobků s členěním na skupiny a podskupiny,

d) způsob stanovení kritických bodů v technologii výroby,

e) přípustné odchylky od údajů o množství výrobku označeného symbolem e uváděných výrobci,

f) druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití,

g) druhy potravin podléhajících rychle zkáze, které musí být označeny datem použitelnosti,

h) druhy potravin, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti,

i) pro jednotlivé druhy potravin a tabákových výrobků požadavky na jakost, vztahující se k názvu,

j) pro stanovené druhy potravin a tabákových výrobků uvedené v prováděcím předpise též:

1. teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při skladování a při zmrazování potravin,

2. způsoby skladování a manipulace s potravinami a tabákovými výrobky během jejich uvádění do oběhu,

3. zvláštní požadavky na přepravu,

4. technologické požadavky,

5. označení třídou jakosti,

6. způsob balení,

k) seznam látek, které je povoleno používat při výrobě tabáku a tabákových výrobků a jejich nejvyšší přípustné množství v nich.

§ 17

Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou

a) požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin, potravinových surovin a pochutin, zejména množství a druhy potravních doplňků, látek přídatných, látek určených k aromatizaci, kontaminujících, toxikologicky významných a pomocných, reziduí pesticidů a zbytků veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek (používaných v živočišné výrobě), jejich čistotu, identifikaci a podmínky jejich použití do potravin a dále potraviny, popřípadě skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat, a jejich označování na obalech podle § 6 písm. k),

b) mikrobiologické požadavky na jednotlivé druhy potraviny, potravinové suroviny, pomocné a přídatné látky a potravní doplňky, zejména způsob výběru a počet odebíraných vzorků, způsob kontroly a hodnocení,

c) podmínky ozařování jednotlivých druhů potravin a nejvyšší přípustné dávky ozáření, kterým mohou být jednotlivé druhy potravin vystaveny,

d) způsob výpočtu a uvádění výživové (nutriční), hodnoty dále označení údaji o možném nepříznivém ovlivnění zdraví, nebo o nevhodnosti k použití určitou skupinou spotřebitelů,

e) hygienické požadavky na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin.

Část druhá

§ 18

Zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 a 2 se vypouštějí slova "a výživy České socialistické republiky".

2. § 2 včetně poznámek č. 1), 2), 3), 4) a 5) pod čarou zní:

"§ 2

(1) Česká zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje u fyzických a právnických osob, které vyrábějí nebo uvádějí do oběhu1) (dále jen "kontrolované osoby"), zemědělské, mydlářské, saponátové nebo tabákové výrobky2) (dále jen "výrobky") nebo uvádějí potraviny3)do oběhu

a) zda tyto výrobky a potraviny odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními předpisy4),

b) zda při výrobě nebo uvádění do oběhu těchto výrobků a při uvádění potravin do oběhu jsou dodržovány podmínky, stanovené zvláštními předpisy4),

c) zda kontrolované osoby splnily povinnosti stanovené zvláštními předpisy4)."

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro kontrolu plnění povinností výrobců podle § 3 odst. 1 písm.f) a g) zvláštního zákona5) a pro kontrolu plnění povinností výrobců vína. Pro kontrolu plnění ostatních povinností výrobců potravin podle § 3 odst. 1 zvláštního zákona5) platí ustanovení odstavce 1 s tím, že Česká zemědělská a potravinářská inspekce provádí kontrolu jen v případě, že byly zjištěny nedostatky potraviny při jejím uvádění do oběhu.

1) § 2 písm. c) zákona č. ./ Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

2) § 2 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatření s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 2 písm. a) zákona č. ./ Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

4) Např. zákon č. ./. Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství,

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatření s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, v platném znění.

5) Zákon č. ./ Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

3. § 3 zní:

"§ 3

Česká zemědělská a potravinářská inspekce

a) zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky, vzniklé při výrobě a uvádění výrobků do oběhu,

b) vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků a ukládá, popřípadě navrhuje opatření k jejich odstranění,

c) provádí kontrolu plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,

d) zajišťuje provedení rozborů výrobků uvedených v § 2 a na jejich základě zejména vydává závazné posudky a osvědčení,

e) ukládá pokuty a opatření podle tohoto zákona a zvláštních zákonů4)."

4. § 4 včetně poznámky č. 6) pod čarou zní:

"§ 4

(1) Zaměstnanci České zemědělské a potravinářské inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen "inspektoři") jsou mimo práv a povinností stanovených zvláštními předpisy6) při kontrole oprávněni:

a) odebírat u kontrolovaných osob vzorky výrobků ke zjištění zda tyto výrobky odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními předpisy4),

b) požadovat od kontrolovaných osob, aby odstranily zjištěné nedostatky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná opatření.

(2) Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou kontrolovaná osoba výrobek prodává. Náhrada se neposkytne, jde-li o výrobek, který nesplňuje požadavky stanovené zvláštními předpisy4), nebo jestliže se jí kontrolovaná osoba vzdá.

(3) Při plnění svých povinností se inspektoři prokazují průkazy České zemědělské a potravinářské inspekce.

6) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

5. § 5 odst. 1 zní:

"(1) Ústřední ředitel a ředitelé krajských inspektorátů jsou při plnění úkolů podle zákona oprávněni přibírat k účasti na kontrole jiné odborně způsobilé osoby, je-li to odůvodněno zvláštní povahou kontrolované činnosti."

6. V § 5 odst. 2 se slova "Odborní pracovníci přibraní" nahrazují slovy "Osoby přibrané podle odstavce 1".

7. § 6 se vypouští.

8. § 7 odst. 1 zní:

"(1) Inspektor na základě provedené kontroly

a) zakáže

1. výrobu nebo uvádění do oběhu výrobků nebo surovin potřebných k jejich výrobě, jestliže tyto výrobky nebo suroviny neodpovídají požadavkům stanoveným zvláštními předpisy4),

2. používání obalů a zařízení nepříznivě ovlivňujících zdravotní nezávadnost nebo jakost výrobků,

b) nařídí přeřazení výrobků do odpovídající jakostní třídy, pokud tyto byly do jakostní třídy nesprávně zařazeny,

c) může po prokázaném a zjevném zjištění zdravotně závadných výrobků, nebo surovin na místě provést nebo nařídit jejich likvidaci na náklad kontrolované osoby, která je povinna o způsobu a provedení likvidace kontrolní orgán informovat,

d) navrhne nebo uloží opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

9. V § 7 odst. 2 se slova "příslušnému vedoucímu pracovníkovi kontrolované organizace" nahrazují slovy "kontrolované osobě".

10. V § 7 odst. 3 se slova "kontrolovaná organizace" nahrazují slovy "kontrolovaná osoba".

11. § 7 se doplňuje o nový odstavec 4, který zní:

"(4) Obnovit výrobu výrobků a potravin nebo uvádění výrobků do oběhu nebo použití surovin k jejich výrobě anebo používání obalů či vadných přístrojů a zařízení lze jen se souhlasem České zemědělské a potravinářské inspekce, který lze vydat jen pokud byl závadný stav odstraněn."

12. § 8 se včetně poznámky č. 3) pod čarou vypouští.

13. § 9 se vypouští.

14. § 10 odst. 1 a 2 včetně poznámky č. 7) pod čarou zní:

"(1) Ředitel krajského inspektorátu uloží na základě zjištění České zemědělské a potravinářské inspekce kontrolované osobě, která

a) uvede do oběhu výrobky neodpovídající požadavkům stanoveným zvláštními předpisy4),

b) nedodrží podmínky stanovené zvláštními předpisy4), pro výrobu nebo uvádění těchto výrobků do oběhu,

c) nesplní opatření uložené podle tohoto zákona

d) ztěžuje nebo maří výkon kontroly pokutu až do výše 1 000 000 Kč, jde-li o zemědělské, saponátové nebo mydlářské výrobky.

(2) Ředitel krajského inspektorátu uloží na základě zjištění České zemědělské a potravinářské inspekce kontrolované osobě za porušení povinností stanovených pro výrobu nebo uvádění do oběhu potravin a tabákových výrobků sankce za podmínek a ve výši stanovené zvláštními zákony.7) V těchto případech nelze uložit pokutu dle odstavce 1).

7) Např. § 15 zákona č. /.Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

§ 23 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství,

§ 24 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

§ 7 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatření s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.".

15. V § 10 se dosavadní odstavce 2 a 3 označují jako odstavce 3 a 4 a slovo "organizaci" se nahrazuje slovy "kontrolované osobě".

16. § 10 se doplňuje o nový odstavec 5 a včetně poznámky č. 8) pod čarou zní:

"(5) Pokutu podle odstavce l do výše 5 000 Kč může uložit inspektor v blokovém řízení za méně závažné porušení povinnosti, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a osoba, která povinnost porušila, je ochotna blokovou pokutu zaplatit. Na blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o blokovém řízení podle zvláštního zákona.8)

8) § 84 a 85 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.".

17. § 11 včetně poznámek č. 9) a 10) pod čarou zní:

"§ 11

(1) Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(2) O odvolání proti uložení pokuty rozhoduje ústřední ředitel.

(3) Pokutu vybírá Česká zemědělská a potravinářská inspekce a vymáhá územní finanční orgán9) podle zvláštního předpisu10)

(4) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.

9) Zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon České národní rady č. 337/1990 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

18. § 12 se zní:

"§ 12

Česká zemědělská a potravinářská inspekce spolupracuje s ostatními orgány dozoru. Zjistí-li při kontrole skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v působnosti jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům."

19. § 13 se vypouští.

20. V § 14 se vypouštějí slova "důtky" a "nebo pořádkové pokuty".

21. V § 15 písm. b) se slovo "federálních" nahrazuje slovem "státních" a na konec se připojuje tato věta: "Výkon kontroly jakosti výrobků v objektech spravovaných Ministerstvem vnitra, Policií České republiky a dalších určených objektech provádějí orgány ochrany veřejného zdraví v působnosti Ministerstva vnitra.11)

11) § 92 zákona č. ./. Sb., o ochraně veřejného zdraví.".

22. § 16 včetně poznámky č. 4) pod čarou se vypouští.

23. § 17 se vypouští.

Část třetí

§ 19

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 a 2 se slova "obchodu a cestovního ruchu České republiky" nahrazují slovy "průmyslu a obchodu".

2. V § 2 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na kontrolu potravin a tabákových výrobků, s výjimkou kontroly poctivosti prodeje."

3. V § 3 písm. e) se za slova "jakosti zboží" vkládají slova "s výjimkou potravin a tabákových výrobků".

4. V § 4 odst. 1 písm. d) se na konci připojují slova: "nejde-li o vzorky potravin.".

Část čtvrtá

§ 20

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb. a zákona č. 437/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "předpisy o péči o zdraví lidu", nahrazují slovy "zvláštními předpisy" a doplňují se poznámky č. 1) a 2), které znějí:

-------------

"1) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

2) Zákon č. ./. Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů."

2. V § 10 odst.1 se v předvětí slovo "a" nahrazuje čárkou. Za slovo "přepravuje" se doplňují slova "a manipuluje se živočišnými produkty před jejich nabízením k prodeji a prodejem" a vypouštějí se slova "živočišné produkty".

3. V § 10 odst. 1 písm.a) se doplňuje za slova "zvláštními předpisy" poznámka č. 2).

4. V § 10 odst. 1 písm. b) bod 2. se slova "o péči o zdraví lidu" nahrazují slovy "zvláštními předpisy" a doplňuje se poznámka č. 2).

5. Poznámky č. 1) a 2) se označují čísly 3) a 4).

6. V § 22 odst. 1 písm. b) se slovo "a" nahrazuje čárkou, za slovem "přepravou" se slova "živočišných produktů a krmiv" nahrazují slovy "a manipulací s živočišnými produkty a krmivy před jejich nabízením k prodeji a prodejem".

7. V § 22 odst. 1 písm. e) se před slovo "potravin" doplňují slova "podmíněně poživatelných".

8. V § 22 odst. 3 písm. a) se slova "právních předpisů o péči o zdraví lidu" nahrazují slovy "zvláštních předpisů" a doplňují se poznámky č. 1) a 2).

9. V § 27 odst. 1 písm. a) se slova "nebo jinými obecně závaznými právními předpisy upravujícími povinnosti na úseku veterinární péče" nahrazují slovy "a zvláštními předpisy" a doplňuje se poznámka č. 2). Slova "200 tisíc Kčs" se nahrazují slovy "tří milionů Kč".

10. V § 27 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Organizaci, která poruší povinnost stanovenou zvláštním předpisem3), jde-li o potraviny živočišného původu se uloží pokuta stanovená zvláštním předpisem3).

11. Poznámka č. 3) zní:

"3) Zákon č. ./. Sb., o potravinách a tabákových výrobcích."

12. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují čísly 4 a 5.

13. Poznámky č. 2a) a 3) se označují čísly 5) a 6).

14. V § 27 odst. 2 se slova "400 tisíc Kčs" nahrazují slovy "pět milionů Kč".

Část pátá

§ 21

Zákon č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče ve znění zákona č. 437/1991 Sb., a zákona č. 112/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 se vypouštějí slova "upravujících povinnosti na úseku veterinární péče"; a za slova "obecně závazných právních předpisů", se vkládá poznámka č. 1a), která zní:

--------------

"1a) Zákon č. ./. Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů".

2. V § 9 odst. 1 písm. a) se za slova "veterinární péči" vkládají slova "a zvláštních zákonů1a)".

3. V § 10 písm. c) se za slova "veterinární péči" vkládají slova "a zvláštních předpisů1a)".

4. V § 11a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije při porušení povinností stanovených zvláštním zákonem1a)."

Část šestá

§ 22

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 104/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 23 odst. 1 se vypouštějí slova "podle odstavce 4 písm. b) až d)" a vkládají slova "podle § 3 písm. b), § 7 až § 9, § 10 odst. 1 písm. c) a § 17, jde-li o potraviny a tabákové výrobky a podle § 23 odst. 4".

2. V § 23 odst. 4 písm. a) se na konci vypouští čárka a doplňuje text "při prodeji na tržištích, v tržnicích a při prodeji podmíněně poživatelných potravin živočišného původu".

3. V § 24 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Nejde-li o porušení povinností stanovených v § 3 písm. a) a písm. c), v § 6 a v § 10 odst. 1 písm. a) a písm. b) a v § 11, nevztahuje se odstavec 1 na potraviny a tabákové výrobky."

Dosavadní odstavce 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se označují čísly 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

Část sedmá

Společná přechodná a závěrečná ustanovení

§ 23

(1) Ustanovení zvláštních zákonů,10) týkající se podmínek výroby a uvádění potravin a tabákových výrobků do oběhu, jakož i povinností podnikatelů s tím spojených nejsou tímto zákonem dotčena.

(2) V řízeních podle zvláštních zákonů, ve věcech uvedených v části první tohoto zákona, zahájených přede dnem účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních předpisů.

§ 24

(1) Podnikatel, který zahájil výrobu potravin a tabákových výrobků přede dnem účinnosti tohoto zákona, ohlásí tuto skutečnost podle § 3 odst. 2 nejpozději do šesti měsíců od jeho účinnosti.

(2) Podnikatel, který zahájil výrobu přede dnem účinnosti tohoto zákona, je povinen zajistit, aby výroba a dovoz potravin byly uvedeny do souladu s tímto zákonem a s jeho prováděcími předpisy do jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona.

_______________________

10) Např. zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 106/1995 Sb.

(3) Označení potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadních předpisů.

(4) Požadavky na jakost potravin vyrobených přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů.

(5) Závazné posudky orgánů hygienické služby, vydané podle zvláštního zákona k zahájení výroby a k dovozu potravin přede dnem účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti po uplynutí jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona. V této lhůtě pozbývají platnosti i opatření vydaná Hlavním hygienikem České republiky podle zvláštního předpisull).

§ 25

Zrušují se

a) výnos Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly, uveřejněný ve sbírce Hygienické předpisy ve svazku č. 65/1990, oznámený pod č. 374/1991 Sb.,

b) směrnice ministra zdravotnictví České socialistické republiky o hygienických požadavcích na kovové obaly uveřejněné ve sbírce Hygienické předpisy ve svazku č. 68/1985, oznámené v částce 34/1985 Sb.,

c) směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami, uveřejněné ve sbírce Hygienické předpisy pod poř. č. 48, svazek 42/1978, oznámené v částce 13/1987 Sb.,

__________________________

11) § 25 odst. 1 vyhlášky č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

d) výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterým se mění a doplňují směrnice o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházejících do styku s poživatinami, uveřejněný ve sbírce Hygienické předpisy pod č. 73/1989, svazek 65/1989, oznámený v částce 8/1989 Sb.,

e) směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o hygienických požadavcích na pryže a předměty z pryží přicházející do styku s poživatinami a lidským organismem, uveřejněné ve sbírce Hygienické předpisy pod poř. č. 62, svazek 54/1982, oznámené v částce 18/1982 Sb.

§ 26

Tento zákon nabývá účinnosti dnem s výjimkou §§ 6, 7 a 8, které nabývají účinnosti o šest měsíců později.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP