PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

2060

Návrh

poslanců Josefa Hájka a Jozefa Wagnera

ze dne 1996

na vydání zákona,

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., České národní rady,

o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona 10/1993 Sb., 15/1993 Sb., 161/1993 Sb., 324/1993 Sb., 42/1994 Sb., 241/1994 Sb., 59/1995, se mění takto:

Článek I.

Oddíl I.

ČÁST PRVNÍ

Pojistné

§ 3c

Číslovka "65" se nahrazuje číslovkou "100".

Článek II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996

Josef Hájek v.r.

Jozef Wagner v.r.

Důvodová zpráva

1. Všeobecná část

Systém zdravotního pojištění se v průběhu let dostává do velmi komplikované situace. Navrhovatelé sdílejí názor, že je potřebná podstatná systémová změna. Takovéto komplexní řešení vyžaduje důkladnou přípravu. Situace však vyžaduje řešení. Nedostatek zdrojů ve zdravotním pojištění má mnohé příčiny. Z povahy věci je třeba zejména konstatovat, že vložené prostředky i unikají, aniž jsou účelně vynaloženy. Z tohoto důvodu navrhujeme pouze takovou úpravu, která umožní odstranit nejhorší symptomy krize, zabrání prohlubování krize a zejména vytvoří jistoty pro řádné hospodaření. Nízký vyměřovací základ u osob, za které plátcem pojistného je stát vede při značném nepoměru počtu těchto osob a výše pojistného ve srovnání s ostatními plátci k nedostatku zdrojů v systému.

Dosavadní změny příslušného ustanovení zákona ukazují na zcela nevhodnou koncepci řešení. Vyměřovací základ pro osoboy za něž je plátcem stát se měnil ze 70 na 77 až po dnešních 65% minimální mzdy. To je částka zcela nedostačující. Ve srovnání s plátcem, který pobírá průměrnou mzdu se jedná o cca pětinu jeho platby. Pohybuje-li se počet takto financovaných plateb v rozsahu přes 40% pojištěnců je zcela zřejmé, že byl vytvořen nefunkční systém.

Nehodláme podporovat nehospodárnost, a proto navrhujeme jen řešení, které umožní alespoň zahájit řešení krizové platové situace lékařů a dalšího zdravotnického personálu a samozřejmě též řešení krizové situace zdravotnických zařízení.

Pojistné zdravotního pojištění - platba státu zahrnuje státní rozpočet na rok 1996 ve výši 15.825.000.000,- Kč. Tento zákon zvyšuje nároky na výdaje státního rozpočtu v druhém pololetí roku 1996 o 4.260.000.000,- Kč.

Předložený návrh je v souladu s ústavním pořádkem a mezinárodními závazky ČR.

2. Zvláštní část

K článku II.

Návrh účinnosti zákona k 1. dni kalendářního měsíce umožní jednoduchý přechod na novou úroveň platby.

Příloha

Původní znění:

§ 3c

Vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát,37) je 65% minimální mzdy.

37) § 6c zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb.

Navrhované znění:

"§ 3c

Vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát,37) je 100% minimální mzdy.

37) § 6c zákona ČNR č. 550/1991 Sb., ve znění zákona č. 59/1995 Sb.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP