PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

2045

Návrh

poslance Jana Vraného

na vydání

zákona, kterým se doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování

a financování vývozu se státní podporou, a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,

o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Návrh novely

§ 6 odst. 3 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,

ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "zákon")

Znění § 6 odst. 3 platného zákona:

Exportní banka nesmí zakládat ani zřizovat právnické osoby ani se na jejich založení či zřízení podílet nebo v nich získávat majetkové podíly.

Navrhovaná novela § 6 odst. 3 zákona:

Exportní banka nesmí zakládat ani zřizovat právnické osoby ani se na jejich založení či zřízení podílet nebo v nich získávat majetkové podíly s výjimkou majetkového podílu ve společnosti Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (S.W.I.F.T.), S.C

Důvodová zpráva:

Ustanovení platného zákona, jehož smyslem bylo a je zamezit České exportní bance, a.s. (dále jen "exportní banka") vstupovat do riskantních obchodů a naopak hospodařit se svěřenými prostředky bezpečně a efektivně, se stalo omezujícím prvkem pro rozvoj činnosti exportní banky a dostalo se do rozporu s jejími provozními potřebami. Při začleňování exportní banky do sítě renomovaných bank a s tím spojené potřeby mezibankovní komunikace je bezpodmínečně nutné, aby exportní banka byla členem speciální světové bankovní instituce, která umožňuje propojení a návaznost bank. Nejvýznamnějších institucí tohoto druhu je Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (S.W.I.F.T.), S.C.

Společnost S.W.I.F.T. byla vytvořena svými členy po potřeby studia, vytváření, užívání a používání prostředků nezbytných pro spojení, vysílání a směřování soukromých, důvěrných a vlastních finančních zpráv. Jedná se o společnost, která je podle práva země svého sídla tj. Belgie, registrovanou právnickou osobou - družstevní společností, jejíž jmění je tvořeno podíly o nominální hodnotě 5.000,- BEF. Členství v této společnosti, které je pro bankovní organizace podmínkou využívání služeb S.W.I.F.T.u , je podmíněno vlastnictvím podílu, který není volně převoditelný.

Členství ve S.W.I.F.T.u patří k dobrému jménu každé renomované banky (v příloze je uveden výčet bank - členů S.W.I.F.T.u působících v České republice) a svým způsobem pomáhá, zejména nově vzniklé bankovní instituci, začlenit se do světového bankovního systému. Používání jiného způsobu bankovní komunikace s bankami, které jsou členy S.W.I.F.T.u, přináší takové bance různé komplikace, ve vztahu k ostatním bankám, vytváří i dojem o vnitřních problémech a složitostech vývoje banky, který pochopitelně není žádným přínosem pro její prestiž na mezibankovním, v případě exportní banky, především světovém trhu.

Vzhledem ke kogentnímu ustanovení § 6 odst. 3 zákona a k podané charakteristice společnosti S.W.I.F.T. by tedy nebylo možné za současné legislativní úpravy užívat služeb této společnosti. Po prošetření různých možností přístupu k této otázce a diskusích s bankovními odborníky, s právníky a s Velvyslanectvím České republiky v Belgii se nyní ukazuje jako jediné řešení výše navrhovaná novela uvedeného ustanovení zákona.

Navrhovaná novela nebude mít ve svých důsledcích přímý dopad na státní rozpočet. Členství ve S.W.I.F.T.u je pro exportní banku spojeno se zakoupením jednoho podílu v převoditelné (tržní) hodnotě 59.000,- BEF (při kursu devizového trhu 90,319/100 BEF vyhlášeného dne 3.1.1996 ČNB Kč 53.288,20), stanovené dle posledně publikované konsolidační finanční zprávy.

Stejně tak není navrhovaná novela v rozporu s ratifikovanými a vyhlášenými mezinárodními smlouvami a s ústavním pořádkem České republiky.

Příloha:

Společnost SWIFT byla založena r. 1973 a svou vlastní činnost - swiftovou síť - zahájila r. 1977. Od r. 1987 otevřena přístup i pro nebankovní subjekty. Počet členů nyní představuje přes 2.300 bank s účastí přes 100 zemí a kromě českých komerčních bank je členem i ČNB. Denně je formou swiftu přepravováno téměř 2 milióny zpráv.

Pro informaci je uveden výběr tuzemských bank, které v současné době mají v České republice "swiftovou” adresu a jsou tedy členem společnosti SWIFT.

Výběr z českých bank - členů SWIFTu:

- Česká národní banka

- Agrobanka

- Banka Haná

- Česká spořitelna

- Československá obchodní banka

- Ekoagrobanka

- Evrobanka

- Investiční a obchodní banka

- Komerční banka

- Pragobanka

- Union banka

- Živnostenská banka

Výběr bank ze zahraniční majetkovou účastí - členů SWIFTu - působících v ČR:

- ABN Amro BANK

- Bank Austria (ČR)

- Bayerische Vereinsbank

- BNP - Dresdner Bank

- Citibank

- Commerzbank

- Crédit Lyonnais

- ING Bank

- Interbanka

- Société Générale

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP