PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

2042

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, se mění a doplňuje takto:

1. V názvu zákona se za slova "a o ověřování pravosti podpisu" vkládají slova "okresními a".

2. V § 1 odst. 1 se slova "úřady městských obvodů nebo úřady městských částí (dále jen "obecní úřad"), který vede matriku" nahrazují slovy "úřad městského obvodu nebo úřad městské části, který vede matriku, a okresní úřad (dále jen "úřad"),".

3. V § 1 odst. 2 se ve větě první za slova "i obecní úřad", vkládají slova "nebo místní úřad,".

4. V § 1 odst. 3 zní:

"(3) Vidimaci nebo legalizaci provádí zaměstnanec okresního úřadu písemně pověřený přednostou okresního úřadu a u ostatních úřadů jejich tajemník nebo jím písemně pověřený zaměstnanec úřadu; není-li u ostatních úřadů jejich tajemník ustanoven 2), ověření provede starosta nebo jím písemně pověřený zaměstnanec úřadu anebo člen obecního zastupitelstva (dále jen "pověřený pracovník")."

5. V § 2 se na konci první věty vypouští slovo "obecního" a ve druhé větě se vypouští slovo "obecní".

6. V § 3 odst. 1 se vypouští slovo "obecní".

7. V § 3 odst. 3 se v návětí vypouští slovo "Obecní".

8. V § 4 odst. 2 se za slova "platný úřední průkaz" vkládají slova "vydaný státním orgánem".

9. V § 4 odst. 6 e vypouští slovo "obecní".

10. V § 6 se v první větě vypouští slovo "Obecní".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde

Havel

Klaus

Důvodová zpráva

Obecná část:

Stávající platné znění zákona ČNR č. 41/1993 Sb.,o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřovánípravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgányobcí a okresními úřady, neumožňuje okresním úřadům provádět legalizaci a vidimaci pro potřeby fyzických a právnických osob. Tato skutečnost se negativně projevuje v tom, že fyzické a právnické osoby jsou nuceny při vyřizování svých záležitostí na okresních úřadech, pokud ze zákona vyplývá povinnost provedení vidimace nebo legalizace, tyto úkony zabezpečovat u jiných orgány /na vybraných obecních úřadech nebo u notářů/, čímž se pro ně jednání na okresních úřadech komplikuje a vyžaduje od nich opětovnou návštěvu okresního úřadu. Toto se pro ně stává časově i jinak náročné a vede ke komplikacím při vyřizování i jednoduchých záležitostí. Proto se navrhovanou právní úpravou předpokládá tyto nedostatky odstranit, a umožnit tak i okresním úřadům, aby mohly obdobně jako některé obecní úřady vycházet fyzickým a právnickým osobám vstříc při zabezpečování těchto požadavků v rámci své vlastní působnosti.

Navržená právní úprava si nevyžádá nárůst prostředků ze státního rozpočtu, protože plnění úkolů bude zabezpečeno stávajícími pracovníky a prostředky okresních úřadů. Stanovení této nové působnosti okresních úřadů zákonem je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami a je slučitelný s právem a předpisy Evropského společenství.

K jednotlivým ustanovením:

K Čl.I:

K bodu 1:

Provedení věcné změny v zákoně, to je rozšíření oprávnění provádět vidimaci a legalizaci i pro okresní úřady, si vyžaduje provést i změnu názvu zákona samotného.

K bodu 2:

Doplněním okresních úřadů do tohoto ustanovení se vytváří právní rámec pro výkon této působnosti okresními úřady.

Vytvoření nové legislativní zkratky "úřad" odráží tu skutečnost, že rozšířením tohoto ustanovení o okresní úřady, již nelze použít dosavadní zkratku "obecní úřad".

K bodu 3:

Zrušení původní legislativní zkratky "obecní úřad" v § 1 odst. 1 a zavedení zkratky nové, si vyžaduje i upřesnění pojmu obecní úřad, který tímto dostává v tomto zákoně jiný obsahový význam. Obecní úřad tak bude nadále chápán jen v intencích zákona o obcích. Na podmínky hlavního města Prahy je však nutno jej upřesnit. Z ustanovení § 23 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze vyplývá, že funkci obecního úřadu plní v hlavním městě Praze magistrát. Pokud chceme zachovat možnost vykonávat tuto působnost místními úřady, které nevedou matriku i nadále, aniž by bylo nezbytné tuto působnost na ně přenášet Statutem hlavního města Prahy, je nezbytné tuto skutečnost do zákona doplnit. Obvodní úřady v Praze jsou všechny pověřeny vedením matriky, takže není nezbytné je do tohoto ustanovení doplňovat. Obdobně u územně členěných statutárních měst toto doplnění také není nutné, protože z ustanovení § 58 odst. 5 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/ vyplývá, že funkci obecního úřadu plní v územně členěných statutárních městech vedle magistrátu i úřady městských obvodů a městských částí, případně úřady měst.

K bodu 4:

Stanovení působnosti okresnímu úřadu provádět legalizaci a vidimaci vyžaduje, v duchu dosavadní úpravy, vymezit i konkrétní okruh pracovníků, kteří mohou tyto úkony provádět, případně stanovit, kdo je oprávněn pracovníka okresního úřadu touto činností pověřit. Zákonem se svěřuje tato působnost přednostovi okresního úřadu. Obdobně jak to řeší dosavadní právní úprava, požaduje se u pověření pracovníka okresního úřadu písemná forma.

Stanovení působnosti tajemníka obvodního úřadu nebo tajemníka místního úřadu v hlavním městě Praze je důsledkem změny legislativní zkratky v § 1 odst. 1. Odůvodnění této změny je totožné jako u bodu 3.

K bodům 5, 6, 7, 9 a 10:

Navrhovaná změna pouze reaguje na zavedení nové legislativní zkratky v § 1 odst. 1, ve znění po novele. Ve všech případech dochází k vypuštění slova "obecní".

K bodu 8:

Doplněním ustanovení, že se jedná pouze o úřední průkaz vydaný státním orgánem, se sleduje odstranění pochybností a různých výkladů v otázce co lze za průkaz k prokázání totožnosti fyzické osoby považovat, a co nikoli. V daném případě nelze zcela jednoznačně stanovit, že to může být jen občanský průkaz nebo cestovní pas, protože řada fyzických osob je nemá nebo ani vlastnit nemůže, jako například cizinci žádající o statut uprchlíka, cizinci s povoleným pobytem na území České republiky apod.

K Čl. II:

Předložená právní úprava nevyžaduje delší legisvaganci.

Příloha k novele zákona

(porovnání částí platného znění zákona se zněním po novele)

1. Název zákona:

Stávající platné znění:

"Zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady."

Navrhované znění po novele:

"Zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady."

2. § 1 odst. 1:

Stávající platné znění:

"(1) Obecní úřad, městský úřad, úřad města, v hlavním městě Praze obvodní úřad nebo místní úřad, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí (dále jen "obecní úřad"), který vede matriku, provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen"vidimace") a ověřování pravosti podpisu /dále jen "legalizace"/. 1/"

Navrhované znění po novele:

"(1) Obecní úřad, městský úřad, úřad města, v hlavním městě Praze obvodní úřad nebo místní úřad, v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části, který vede matriku, a okresní úřad (dále jen "úřad"), provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou /dále jen "vidimace"/ a ověřování pravosti podpisu /dále jen "legalizace"/. 1/"

3. § 1 odst. 2:

Stávající platné znění:

"(2) Okresní úřad a v hlavním městě Praze a územně členěných statutárních městech magistráty těchto měst mohou pověřit vidimací a legalizací i obecní úřad, který nevede matriku, po projednání s ním za předpokladu, že jsou u něho vytvořeny podmínky pro zabezpečení kvalifikovaného výkonu této činnosti. Tyto podmínky stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou."

Navrhované znění po novele:

"(2) Okresní úřad a v hlavním městě Praze a územně členěných statutárních městech magistráty těchto měst mohou pověřit vidimací a legalizací i obecní úřad, nebo místní úřad, který nevede matriku, po projednání s ním za předpokladu, že jsou u něho vytvořeny podmínky pro zabezpečení kvalifikovaného výkonu této činnosti. Tyto podmínky stanoví Ministerstvo vnitra vyhláškou."

4. § 1 odst. 3:

Stávající platné znění:

"(3) Vidimaci nebo legalizaci provádí tajemník obecního úřadu nebo jím písemně pověřený pracovník; není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, 2/, ověření provede starosta nebo jím písemně pověřený pracovník obecního úřadu nebo člen obecního zastupitelstva (dále jen "pověřený pracovník")."

Navrhované znění po novele:

"(3) Vidimaci nebo legalizaci provádí zaměstnanec okresního úřadu písemně pověřený přednostou okresního úřadu a u ostatních úřadů jejich tajemník nebo jím písemně pověřený zaměstnanec úřadu; není-li u ostatních úřadů jejichtajemník ustanoven2), ověření provede starosta nebo jím písemně pověřený zaměstnanec úřadu anebo člen obecního zastupitelstva (dále jen "pověřený pracovník")."

5. § 2:

Stávající platné znění:

"Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech obecního úřadu. Požádá-li o legalizaci podpisu fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na obecní úřad, může pověřený pracovník provést legalizaci i na jiném vhodném místě."

Navrhované znění po novele:

"Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu. Požádá-li o legalizaci podpisu fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na úřad, může pověřený pracovník provést legalizaci i na jiném vhodném místě."

6. § 3 odst. 1:

Stávající platné znění:

"(1) Při vidimaci není obecní úřad odpovědný za obsah, správnost a pravost údajů uvedených v listině."

Navrhované znění po novele:

"(1) Při vidimaci není úřad odpovědný za obsah, správnost a pravost údajů uvedených v listině."

7. § 3 odst. 3, návětí:

Stávající platné znění:

"(3) Obecní úřad neprovede vidimaci:".

Navrhované znění po novele:

"(3) Úřad neprovede vidimaci:"

8. § 4 odst. 2:

Stávající platné znění:

"(2) Fyzická osoba předložení k prokázání své totožnosti platný úřední průkaz, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a)."

Navrhované znění po novele:

"(2) Fyzická osoba předloží k prokázání své totožnosti platný úřední průkaz vydaný státním orgánem, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a)."

9. § 4 odst. 6:

Stávající platné znění:

"(6) Obecní úřad neprovede legalizaci, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text."

Navrhované znění po novele:

"(6) Úřad neprovede legalizaci, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text."

10. § 6

Stávající platné znění:

"Obecní úřad vede evidenci vidimací a legalizací ve svázané knize na stanovených tiskopisech. Vzor tiskopisu je v příloze tohoto zákona.

Navrhované znění po novele:

"Úřad vede evidenci vidimací a legalizací ve svázané knize na stanovených tiskopisech. Vzor tiskopisu je v příloze tohoto zákona."

Poznámka: slova vkládaná, měněna vebo vypouštěna

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP