PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

2039

Návrh

poslanců Čestmíra Hofhanzla a Ludvíka Motyčky

na vydání

Zákona

ze dne 1996,

kterým se doplňuje zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu

České republiky, ve znění zákona ČNR č. 546/1992 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl . I

Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona ČNR č. 546/1992 Sb., se doplňuje takto:

V § 15 se za odstavec 4 vkladají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Kupní cena privatizovaného majetku může být Pozemkovému fondu uhrazena také formou akcií Restitučního investičního fondu České republiky, a.s Do kupní ceny se tyto akcie započítávají ve své nominální ceně.

(6) Akcie, které Pozemkový fond získal podle odstavce 5, a které nepředá oprávněným osobám k vypořádání jejich restitučních nároků, převede Fondu národního majetku České republiky."

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Č. Hofhanzl v.r.

L. Motyčka v.r.

Důvodová zpráva

Obecná část:

Pro účely vypořádávání restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění, konkrétně formou finanční náhrady v cenných papírech, používá Pozemkový fond České republiky

i Ministerstvo zemědělství České republiky akcie Restitučního investičního fondu, a.s Tyto akcie mají pochopitelně kromě své ceny nominální i cenu tržní, která je nižší ceně nominální.

Oprávněná osoba na uspokojení svého nároku oceněného na určitou částku získává cenné papíry v nominální ceně této částce odpovídající. Při prodeji těchto cenných papírů však nezískává celou částku, na kterou byl její restituční nárok dle platné právní úpravy oceněn, nýbrž částku nižší.

Účelem navrhované právní úpravy je umožnit použití akcií a.s. RIF k plnému nebo částečnému hrazení kupní ceny majetku, který je privatizován Pozemkovým fondem ČR s tím, že do kupní ceny jsou tyto cenné papíry započteny svou cenou nominální.

Umožnění navrhovaného postupu bude mít řadu pozitivních dopadů. Předně na kapitálovém trhu stoupne zájem o akcie a.s. RIF, což povede ke zvýšení jejich tržní ceny. Oprávněné osoby, které tyto akcie získavají formou finanční náhrady, pak nebudou podléhat dojmu, že obdrželi náhradu neplnohodnotnou. Finanční náhrada v těchto akciích pak jistě nebude osobami oprávněnými tak zhusta odmítána, jako je tomu v současné době. Dalším významně pozitivním efektem bude skutečnost, že Pozemkový fond ČR bude mít díky navrhované "cirkulaci" akcií a.s. RIF neustále dostatečný počet těchto cenných papírů pro účely vypořádávání dalších restitučních nároků. V této souvislosti je nutno uvést, že bez schválení navrhované novely postačí akcie a.s. rezervované Fondem národního majetku ČR pro účely finančních náhrad poskytovaných Ministerstvem zemědělství a Pozemkovým fondem ČR toliko k pokrytí cca jedné třetiny uplatněných restitučních nároků. Zatímco celková výše restitučních nároků uplatněných u jmenovaných orgánů činí cca 9 mld Kč, může FNM ČR uvolnit Pozemkovému fondu pro účely zemědělských restitucí toliko akcie a.s. RIF v celkové nominální hodnotě cca 3 mld Kč (ostatní akcie a.s. RIF slouží k vyplácení finančních náhrad osobám oprávněným ze zákona o mimosoudních rehabilitacích).

Příjmy Pozemkového fondu ČR netvoří podle § IS odst. 2 zákona č. 569/1991 Sb., v platném znění, součást státního rozpočtu. Navrhovaná právní úprava proto nemá na požadavky na státní rozpočet žádný dopad.

Zvláštní část:

K čl. I:

Kupní cena může být pojmově uhrazena toliko v penězích. Navržené znění umožní kupní cenu majetku privatizovaného Pozemkovým fondem hradit i akciemi a.s. RIF s tím, že do kupní ceny jsou tyto akcie započítávány ve své nominální ceně (tj. 1 000 Kč na jednu akcii).

Nově vkládaný odstavec 6 má zajistit, aby Pozemkový fond nepoužíval akcie a.s. RIF k jinému účelu, než ke kterému je obdržel od Fondu národního majetku, tj. k vypořádávání nároků oprávněných osob podle zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění. Po vypořádání všech restitučních nároků budou tedy akcie a.s. RIF v držení Pozemkového fondu převedeny Fondu národního majetku. Na rozpočet Pozemkového fondu nebude mít tato skutečnost žádný vliv, protože tento je beztak podle § 18 odst. 2 písm. b bod 6 vyrovnáván z majetku Fondu národního majetku.

K čl. II:

Účinnost novely se navrhuje jejím vyhlášením.

569/1991 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 16. prosince 1991

o Pozemkovém fondu České republiky

Změna: 546/1992 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Zřizuje se Pozemkový fond České republiky (dále jen "Pozemkový fond"). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Sídlo pozemkového fondu je Praha.

(2) Podrobnosti o organizačním uspořádání a činnosti Pozemkového fondu upravuje statut Pozemkového fondu, který schvaluje Česká národní rada.

§ 2

Působnost Pozemkového fondu

(1) Působnost Pozemkového fondu je dána zvláštní předpisem.1)

(2) V rámci schváleného privatizačního projektu Pozemkový fond

a) zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich vklady, k nimž se zavázal,

b) nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti na valných hromadách,

c) vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,

d) podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,

e) prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,

f) podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení,

g) uzavírá smlouvy o prodeji podniků, jejich organizačních složek a částí jejich majetku, který spravuje; přitom může využít též veřejné soutěže,

h) převádí majetek státu na obce,

i) používá majetek státu k plnění závazků podniků určených k privatizaci v rozsahu a za podmínek stanovených ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky.

(3) Pozemkové úřady zprostředkovávají výměnu pozemků státu ve správě Pozemkového fondu a pozemků jiných vlastníků i na území různých okresů.

(4) Ke změně schváleného privatizačního projektu je Pozemkový fond povinen si vyžádat souhlas ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci nebo vlády České republiky.2)

--------------

1) Zákon č 229/1991 Sbo úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

2) § 3 zákona ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.

Orgány Pozemkového fondu

§ 3

Orgány Pozemkového fondu jsou presidium, výkonný výbor a dozorčí rada.

§ 4

Nejvyšším orgánem Pozemkového fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr zemědělství České republiky. Místopředsedu a další členy volí Česká národní rada na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků.

Místopředsedu a další členy presidia může Česká národní rada odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.

§ 5

(1) Presidium je schopné se usnášet, jestliže se jeho zasedání účastní dvě třetiny jeho členů včetně předsedy nebo místopředsedy.

(2) K rozhodnutí presidia se vyžaduje souhlas většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(3) Jménem presidia podepisují dokumenty předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a pověřený člen presidia.

§ 6

(1) Do působnosti presidia patří

a) jmenovat a řídit výkonný výbor a dohlížet na jeho činnost,

b) vypracovat statut Pozemkového fondu a předložit jej vládě,

c) schvalovat odměňování členů výkonného výboru,

d) vypracovat návrh rozpočtu Pozemkového fondu a předkládat jej k projednání vládě,

e) schvalovat jednací řád presidia a výkonného výboru,

f) projednávat roční účetní závěrku Pozemkového fondu a předkládat ji k projednání vládě,

g) projednávat nejpozději do 30. dubna výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu za předcházející rok.

(2) Presidium předkládá vládě k projednání návrh statutu, rozpočtu, ročních závěrek a výroční zprávy. Vláda je předkládá se svým stanoviskem ke schválení České národní radě.

§ 7

(1) Činnost Pozemkového fondu řídí v rámci pokynů presidia výkonný výbor Pozemkového fondu (dále j en " výbor " ) .

(2) Výbor jedná jménem Pozemkového fondu v rozsahu vymezeném statutem. Statut stanoví, ke kterým písemným právním úkonům se vyžadují podpisy dvou členůvýboru. Statut dále určí, kdy

a v j akém rozsahu členovévýboru jednají jménem Pozemkového fondu a udělují zmocnění jednat jménem Pozemkového fondu.

(3) Členové výboru oprávnění jednat za Pozemkový fond se zapisují do obchodního rejstříku.

§ 8

(1) Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších sedmi členů jmenovaných presidiem na dobu pěti let. Před uplynutím této lhůty může presidium člena výboru odvolat, jestližeporušujé své povinnosti nebo není schopen řádně vykonávat svou funkci.

(2) Členové výboru jsou zaměstnanci Pozemkového fondu.

§ 9

(1) Dozorčí rada (dále jen "rada") Pozemkového fondu dozírá na činnost a hospodaření Pozemkového fondu, jeho presidia a výboru. Podle povahy věci upozorňuje presidium, ministerstvo zemědělství České republiky, ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, vládu České republiky, Českou národní radu, popřípadě jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky.

(2) Rada projednává návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávupřed jejich předloženímvládě. Tyto návrhy předkládá radě presidium.

§ 10

(1) Rada se skládá z pěti členů volených Českou národní radou na dobu pěti let. Česká národní rada může člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období.

(2) Členy rady nemohou být zaměstnanci Pozemkového fondu.

§ 11

(1) Rada volí ze svého středu předsedu a místopřcdsedu.

(2) Ustanovení § 5 platí obdobně.

§ 12

(1) Člen presidia, výboru a rady se může před uplynutím funkčního období těchto orgánů své funkce vzdát písemným podáním orgánu, který jej do funkce ustanovil.

(2) Funkce člena presidia, výboru a rady jsou neslučitelné.

§ 13

Členové presidia, výboru a rady nesmějí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Pozemkového fondu, zejména nesmějí být členy orgánu obchodních společností a družstev a nemohou nabývat majetku spravovanéhoFondem národního majetku České republiky a Pozemkovým fondem, kromě akcií za kupóny.

§ 14

Fond zaměstnává odborné pracovníky, jejichž odměňování schvaluje presidium.

§ 15

Příjmy Pozemkového fondu

(1) Příjmy Pozemkového fondu tvoří výtěžek z prodeje nemovitostí a akcií, výnosy účastí Pozemkového fondu na činnosti akciových a jiných obchodních společností a výtěžky z pronájmu nemovitostí, které spravuje.

(2) Příjmy Pozemkového fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky.

(3) Pozemkový fond hradí náklady spojené se svou činností ze svých příjmů v rámci svého rozpočtu schváleného Českou národní radou.

(4) Předmětem daně z příjmů Pozemkového fondujsou pouze příjmy z výnosů z cenných papírů.

(5) Kupní cena privatizovaného majetku může být Pozemkovému fondu uhruzena také formou akcií Restitučního investičního fondu České republiky, a.s Do kupní ceny se tyto akcie započítávají ve své nominální ceně.

(6) Akcie, které Pozemkový fond získal podle odstavce 5, a které nepředá oprávněným osobám k vypořádání jejich restitučních nároků, převede Fondu národního majetku České republiky.

§ 16

O ukončení činnosti Pozemkového fondu a o způsobu použití zůstatku na jeho účtech rozhodne Česká národní rada zákonem.

§ 17

Zákon České národní rady č. 171/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, se doplňuje takto:

V § 18 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

"g) k vyrovnání rozpočtu Pozemkového fondu.".

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Burešová v.r.

Pithart v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP