Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1996

I. volební období

2037

Návrh rozpočtu

Fondu národního majetku České republiky na rok 1996
 V Praze dne 13. prosince 1995

Předkládá:

Prof. Ing. Václav Klaus, Csc.

předseda vlády České republiky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
 Příloha
 k usnesení vlády
 ze dne 13. prosince 1995 č. 725

Stanovisko

vlády k návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996

Vláda bere na vědomí návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996, který předložil ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předseda prezidia Fondu národního majetku České republiky.

Vláda doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky při projednávání návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996 vzít v úvahu stanovisko dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky a dále doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky snížit nákladové položky obsažené v návrhu rozpočtu.

Fond národního majetku
 
České republiky
 

 V Praze dne 30. listopadu 1995
 Čj: 260/700/95

MATERIÁL

pro jednání Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

věc: Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996

Důvod předložení:

Materiál se předkládá v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 171/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Obsah:

I. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku ČR na rok 1996

II. Stanovisko dozorčí rady Fondu národního majetku ČR

Předkládá:

Ing. Jiří Skalický

ministr pro správu národního

majetku a jeho privatizaci ČR

a předseda prezídia FNM CR

I.

NÁVRH ROZPOČTU FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 1996

I. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU FNM ČR NA ROK 1996

II. BILANCE OČEKÁVANÝCH CELKOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FNM ČR

III. NÁVRH ROZPOČTU FNM ČR NA ROK 1996

IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU FNM ČR NA ROK 1996

II.

STANOVISKO

dozorčí rady Fondu národního majetku ČR k návrhu rozpočtu Fondu na rok 1996

DR FNM ČR přijala k návrhu rozpočtu FNM ČR na rok 1996 toto usnesení:

1) bere na vědomí předložený materiál "Rozpočet FNM ČR pro rok 1996" s tím, že doporučuje upravit "Náklady celkem" na 166.189 tis. Kč se snížením v těchto položkách:

- spotřeba materiálu na 6.350 tis. Kč

- ostatní výkony materiální povahy na 5.900 tis. Kč

- další investiční náklady na 11.600 tis. Kč

2) doporučuje takto upravený rozpočet schválit.

3) konstatuje, že položku "Odhad nákladů na realizaci" ve výši 241.000 tis. Kč považuje pouze za orientační a

žádá VV FNM předkládání pravidelné čtvrtletní rozborové zprávy o čerpání nákladů v této položce.

 
Ing. Pavel Šafařík
 
předseda DR FNM ČR

Praha, 5. prosince 1995

I. VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU FNM ČR NA ROK 1996

Úvod

Fond národního majetku České republiky (dále jen "Fond") byl zřízen zákonem č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR. Jeho hlavním úkolem je realizovat privatizační projekty schválené vládou popř. ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci. Převážnou část finančních prostředků získaných z privatizace používá Fond na účely taxativně vymezené citovaným zákonem (většina konkrétních výdajů může být uskutečněna pouze na základě rozhodnutí vlády nebo na základě rozhodnutí o privatizaci). Pouze necelé procento (cca 0,6 %) výnosů z privatizace používá Fond v souladu se schválenými rozpočty na úhradu nákladů vyvolaných činností Fondu a realizací privatizačních projektů.

Původním smyslem rozpočtu bylo omezení vnitřních výdajů Fondu jakožto instituce, tj. zejména nákladů mzdových, investičních a provozních. V roce 1995 rozhodl parlament o rozpočtovém omezení nákladů na realizaci privatizačních projektů v souvislosti s činností externích firem spolupracujících s Fondem. Toto rozpočtové omezení je stanoveno vzorcem, který limituje výdaje v závislosti na výsledcích činnosti externích firem.

Na základě zkušeností získaných při projednávání rozpočtu na rok 1995 rozhodlo prezidium Fondu předložit návrh rozpočtu v širší podobě než v předchozích letech. Nově je do materiálu zapracován přehled o objemu privatizovaného majetku a o celkových výnosech a nákladech privatizace. Tato forma umožní všem orgánům, které budou návrh projednávat, posoudit jej v širším kontextu celého procesu privatizace a s ní souvisejících finančních toků.

1. Celkový objem privatizovaného majetku v ČR

V roce 1989 bylo v České republice 98 % majetku pod přímou kontrolou státu. Ke konci roku 1995 je podíl státu na podnikatelském majetku cca 25 %. Jde jednak o majetek, který do privatizace záměrně zařazen nebyl (např. majetek České pošty, SD, Transgas, majetek státních úřadů, cca 70 velkých nemocnic, školská a učňovská zařízení), a jednak o majetek, který sice k privatizaci určen je, ale ta dosud neproběhla.

Na zásadní přeměně vlastnických práv, která proběhla v letech 1991-1995 se podílely restituce, převody majetku státu na obce, malá a velká privatizace a zákonem iniciovaná transformace družstev. Většina těchto procesů probíhala přímo ze zákona mezi státními podniky (socialistickými družstvy) a novými vlastníky, proto existují jen hrubé odhady toho, jaká hodnota majetku se skutečně převedla.

Dle těchto odhadů dosud proběhla transformace majetku v celkové hodnotě 1269-1369 mld Kč. Podíl jednotlivých metod ilustruje následující přehled:

vydáno v restitucích70-120 mld Kč
převod majetku státu na obce více než 350 mld Kč
malá privatizace (vyvolávací cena majetku) 23 mld Kč
velká privatizace (dosud zprivatizovaný  
majetek a akcie v účetní hodnotě) 626 mld Kč
transformace družstev200-250 mld Kč
transformace majetku celkem1269-1369 mld Kč

A) Majetek dosud privatizovaný Fondem

Fond zajišťuje realizaci privatizačních projektů v rámci velké privatizace. Kromě akcií v nominální hodnotě 341 mld Kč, které byly privatizovány v kupónové privatizaci, privatizoval v letech 1991 - 1995 Fond standardními metodami další akcie v nominální hodnotě 111 mld Kč a majetek v účetní hodnotě 91,3 mld Kč. Kromě toho bylo 82 mld Kč majetku zprivatizováno při zakládání akciových společností vložením do rezervních a jiných fondů akciových společností. Celkem se k 31.10.1995 Fond podílel na privatizaci majetku a akcií v hodnotě 626 mld Kč. Jeho celkové příjmy činily 114,7 mld Kč.

B) Majetek zbývající k privatizaci Fondem

-nezahájeno schvalování projektů na majetek (na MSNMP) 13 mld Kč
-v aktualizaci jsou projekty na majetek (na MSNMP) 29 mld Kč
-akcie v držení Fondu248 mld Kč
-projekty předané Fondu, majetek dosud ve vlastnictví státu 27 mld Kč
-projekty předané Fondu, který uzavřel smlouvu či dohodu, předání majetku nabyvateli dosud neukončeno 25 mld Kč
-majetek, který byl prodán, ale dosud nebyl zaplacen 6 mld Kč
Ve velké privatizaci zbývá k realizaci Fondem majetek a akcie v celkové hodnotě 348 mld Kč

Ve fázi schvalování a aktualizace privatizačních projektů je majetek v hodnotě cca 42 mld Kč, z toho 13 mld Kč ještě nebylo vůbec projednáno a 29 mld Kč již projednáno bylo, ale privatizační projekty ještě nebyly Fondu předány k realizaci, protože probíhá jejich aktualizace.

Na Fond byly předány privatizační projekty, podle nichž čeká na převedení do soukromých rukou majetek v hodnotě 27 mld Kč a akcie v nominální hodnotě 248 mld Kč, z toho akcie v nominální hodnotě 175 mld Kč představují strategické účasti, o jejichž privatizaci dosud nebylo rozhodnuto.

Na dalších 25 mld Kč majetku již Fond uzavřel kupní smlouvy nebo dohody o vydání majetku, ale předání majetku ještě není ukončeno a převod majetku není zaúčtován.

Majetek ve výši cca 6 mld. Kč byl předán nabyvatelům, ale ti jej ve stanovené lhůtě nezaplatili. Fond musí tyto pohledávky vymáhat.

2. Přehled o nákladech na privatizaci

Stejně jako se velmi obtížně odhaduje celková hodnota majetku převedeného v rámci restitucí, v rámci převodů na obce a v rámci transformace družstev, stejně tak obtížně se odhadují náklady, které si jejich realizace vyžádala. Přesná evidence se může týkat pouze malé a velké privatizace, neboť tyto procesy organizoval a financoval přímo stát.

A) Malá privatizace

Malá privatizace byla organizována ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizací a Fond se na ní vůbec nepodílel. Bylo prodáno 24 289 jednotek v celkové vyvolávací ceně 23,5 mld Kč. Dosažená cena byla 32 mld Kč. Malou privatizací organizovalo 76 okresních privatizačních komisí, v roce 1991 průměrně s 10ti pracovníky, v roce 1994 bylo v komisích zaměstnáno v průměru 5 pracovníků. Celkové náklady na činnost okresních privatizačních komisí v rámci malé privatizace činil 266 mil. Kč, tj. 0,8 % výnosů. Část nákladů na malou privatizaci se projevila v rozpočtu MSNMP, zejména v letech 1990-1992.

B) Velká privatizace

Náklady na velkou privatizaci byly trojího druhu: výdaje MSNMP spojené se schvalováním privatizačních projektů, výdaje CKP spojené s organizací kupónové privatizace a výdaje Fondu spojené s realizací privatizačních projektů. Přehled o dalších nákladech vynaložených např. v rámcí privatizačních útvarů zakladatelských či ekonomických ministerstev, nejsou k dispozici.

B.a) Náklady MSNMP.

Náklady na činnost MSNMP hrazené ze státního rozpočtu za období 1990-1995 (k 15.11.1995) činily 320 mil. Kč. Dalších 48 mil. Kč bylo vynaloženo z Fondu na hrazení nákladů týmu U.S.A.I.D., který posuzoval projekty se zahraniční účastí, a na dobudování informačního systému MSNMP. Celkové výdaje MSNMP ve výši 368 mil. Kč činily 0,05 % z hodnoty majetku který byl v rámci malé i velké privatizace zprivatizován a 0,25 % z výnosů.

B.b) Náklady CKP

Náklady spojené s organizací kupónové privatizace byly financovány přímo z výnosů kupónové privatizace. Byly pod kontrolou Ministerstva financí. V jejím rámci byly v průběhu let 1992-94 převedeny do soukromých rukou akcie v celkové nominální hodnotě cca 341 mld Kč. Prodejem kupónových knížek a známek bylo získáno 15,8 mld Kč. Dalších 1,8 mld Kč bylo ke konci roku 1995 získáno z úroků od bank. Výdaje za období 1991 - 1995 činily 7,2 mld Kč. Z výdajů byla hrazena zejména počítačová síť, provoz registračních a objednávkových pracovišť, tisk kupónových knížek, známek a propagačních materiálů. Výdaje CKP činily 2,1 % hodnoty akcií, které by privatizovány v rámci I. a II. vlny kupónové privatizace, a 40,9 % výnosů kupónové privatizace.

B.c) Náklady Fondu

V rámci rozpočtů schválených parlamentem v letech 1991-1995 činil výdaje Fondu 518 mil Kč z toho 389 mil. Kč bylo vydáno na vlastní činnost Fondu a 129 mil. Kč na činnost externích firem a okresních privatizačních komisí spolupracujících s Fondem zejména při organizaci veřejných soutěží a dražeb. Mimo rozpočet Fondu byl hrazen nákup budovy Fondu v hodnotě 305 mil. Kč. Zároveň bylo z majetkového účtu hrazeno dalších 26 mil. Kč na činnost externích firem a okresních privatizačních komisí a 4,2 mil. Kč pro podporu registrace akciových společností u rejstříkových soudů při přípravě kupónové privatizace. Dalších 18,5 mil. Kč získaly externí firmy spolupracující s Fondem na účastnických poplatcích, které si ponechávaly pří organizací veřejných soutěží jako nefakturovanou část odměny. Celkem tedy bylo v letech 1991-1995 na vlastní činnost a správu Fondu vydáno 694 mil Kč a externím subjektům spolupracujícím s Fondem bylo proplaceno 178 mil Kč. Z celkových výdajů Fondu ve výši 111,8 mld Kč činily vlastní náklady na činnost a správu Fondu 0,62 % a náklady na externí subjekty spolupracující s Fondem činily 0,16 %.

Náklady na vlastní činnost a správu Fondu v letech 1991-1995 představují 0,11 % a náklady na externí subjekty spolupracující s Fondem 0,02 % z hodnoty privatizovaného majetku.

3. Celkové příjmy a výdaje Fondu

Přehled o celkových příjmech a výdajích Fondu včetně očekávaného vývoje v roce 1996 podává "Bilance očekávaných příjmů a výdajů FNM ČR" (II. Tabulková část). Celkové příjmy do konce roku 1995 se očekávají ve výši 120,5 mld Kč a celkové výdaje za toto období dosáhnou 111,8 mld Kč. Kromě výdajů musí Fond při svém finančním hospodaření uvažovat i s ostatními finančními potřebami, jejichž celková výše dosáhne koncem roku 1995 částky 4,5 mld Kč.

V obdobích přechodného nedostatku finančních zdrojů byly některé výdaje kryty vydáním obligací, které musí Fond teprve postupně splácet. V současné době jsou v oběhu nesplacené obligace Fondu v hodnotě 43,8 mld Kč.

Budoucí situaci Fondu nejlépe charakterizuje vývoj očekávaných příjmů a výdajů v roce 1996. Celkově lze očekávat příjmy ve výši cca 27 mld Kč. Dosud bylo rozhodnuto o výdajích ve výší 28,3 mld Kč, kromě toho vyplývá z uzavřených smluv a z vedených soudních sporů riziko dalších výdajů ve výši cca 2,9 mld Kč (ostatní finanční potřeby).

4. Předpoklady pro rok 1996

Dosažení očekávaných příjmů a navržený rozpočet vycházejí z předpokladu, že v roce 1996:

bude vydražen a zaplacen veškerý majetek určený do dražeb, jde o počet dražeb srovnatelný s rokem 1994 a 1995, ale s nižší tržní hodnotou majetku a tedy s nižšími výnosy,

- bude realizováno, prodáno a zaplaceno cca 65 % dosud nezrealizovaných veřejných soutěží, tj. majetek v hodnotě 6 mld Kč a akcie v hodnotě 6,5 mld Kč a příjmy z těchto prodejů budou zhruba na úrovni 70 % hodnoty uvedené v privatizačních projektech, tj. cca 9,1 mld Kč,

- z realizovaných soutěží se nezvýší celkový objem pohledávek po lhůtě splatnosti,

- bude dokončena privatizace alespoň 50 % zbývajících přímých prodejů majetku a všechny přímé prodeje akcií, a to tak, že z těchto prodejů nevzniknou další pohledávky po lhůtě splatnosti (vyšší objem přímých prodejů nelze očekávat především proto, že velká část nabyvatelů zřejmě nebude schopna předložit doklad o své schopnosti zaplatit kupní cenu a Fond bude muset navrhovat revokaci původního rozhodnutí o privatizaci /přeschválení na veřejnou soutěž nebo dražbu/),

- očekává se větší počet přímých prodejů, ale výnosy budou nízké, protože průměrná hodnota jednotek je třikrát nižší než v letech 1992 - 1994,

- bude dokončeno cca 80 % zbývajících bezúplatných převodů, tj. objem srovnatelný s rokem 1994 a 1995,

- budou pokračovat práce na vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti v objemu cca 6 mld Kč a podaří se je snížit zhruba o 1 mld Kč,

- bude se realizovat již pouze minimum přímých prodejů akcií, nebo většina prodejů je již realizována nebo vrácena na přeschválení na veřejnou nabídku akcií,

- výrazně se zvýší objem akcií prodávaných prostřednictvím kapitálového trhu

- očekávaný výnos z prodeje akcií činí cca 1,25 mld Kč.

Závěr

Celkově lze shrnout, že rok 1996 by měl být posledním rokem masivní standardní privatizace formou dražeb, soutěží, přímých prodejů a bezúplatných převodů. Pokud bude poptávka na kapitálovém trhu, bude v roce 1996 prodána většina menších podílů FNM určených k volnému prodeji. Lze očekávat, že v průběhu roku 1996 bude zprivatizován majetek a akcie v účetní hodnotě cca 40-50 mld Kč, přičemž výnosy z jeho privatizace budou činit cca 27 mld Kč. Konec roku 1996 by měl být zlomem, kdy bude značná část aktivit fondu (zejména činnosti související s vlastní privatizací majetku) tlumena.

Pro další období zůstanou Fondu zejména účasti ve strategických společnostech. Dokončení jejích privatizace nezávisí na aktivitě Fondu, ale na rozhodnutí vlády a MSNMP. Kromě toho bude nutno pokračovat v celé řadě dalších činností - vymáhání pohledávek, dokončení soudních sporů, plnění poskytnutých garancí. Rok 1996 by měl být posledním rokem, kdy činnost Fondu a jeho aparát není vhodné redukovat. V roce 1997 by měla začít transformace Fondu na menší, ale dlouhodobější instituci.

II. BILANCE OČEKÁVANÝCH CELKOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FNM ČR

A. OČEKÁVANÉ PŘÍJMY PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ FNM ČR

z velké privatizace (mld Kč)
Struktura majetku
1991-94 skutečné příjmy
1995 očekáv. příjmy
1996 očekáv. příjmy
Prodej majetku celkem
44,07
13,557
10,908
z toho:   
- veř. dražba
3,848
1,360
0,403
- veř. soutěž
10,870
2,100
4,550
- přímý prodej
29,389
10,097
5,955
Prodej akcií celkem
37,427
10,230
13,800
z toho:   
- prodej zprostř.
2,023
1,100
1,250
- veřejná soutěž
4,470
1,600
4,550
- př.prodej tuz.záj.
11,075
6,357
2,500
- př.prodej zahr.záj.
19,859
1,173
3,000
- dočasné držení
-
-
2,500
Majetek k prodeji   
celkem
81,534
23,787
24,708
Dividendy
1,321
1,300
1,000
Výnosy z 1.a 2.vlny KP převedené z CKP
-
7,600
0,900
Ostatní příjmy
4,137
0,800
0,500
Majetek,který dosud Fond nepřevzal, ale bude tvořit příjem
-
-
-
CELKEM
86,992
33,487
27,108

B. OČEKÁVANÉ VÝDAJE PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ FNM ČR

z velké privatizace (mld Kč)
Čís. pol.
Druh výdaje
1991-94
1995
1996
 
1
2
3
4
1
Finanční úhr.dle zákona o st.rozpočtu
27,839
10,700
-
2
Peněžní vklad do Chemopetrol IKL s. r. o. (ropovod Ingolstadt)
6,300
1,500
-
3
Vyrovnání rozpočtu Pozemkového fondu ČR
1,630
- 0,500
-
4
Úhrada nákladů na odstraňování ekologických škod
0,148
0,750
3,000
5
Posílení zdrojů bank v souvislosti s konkurz. a vyrovnávacím řízením
0,656
- 0,100
-
6
Financování výdajů na činnost "zbytkových státních podniků"
0,722
1,000
0,900
7
Dotace rozpočtu FNM ČR
0,314
0,204
0,409
8
Úhrada restitučních a privatizačních soudních sporů
0,006
0,050
0,050
9
Plnění závazků podniků určených k privatizaci
2,962
0,010
-
10
Platby v souvislosti se zárukami FNM ČR
0,243
0,200
-
11
Financování rozvoje železn.dopravní cesty
-
-
0,700
12
Úhrada nákladů spoj. s projednáváním a realizací priv.projektů
0,052
0,030
-
13
Úroky z dluhopisů a úvěrů
5,135
1,776
1,000
14
Splátka krátkodobých dluhopisů
-
4,000
3,800
15
Úhrada závazků podniků zemědělské prvovýroby určených k privatizaci
6,051
1,000
-
16
Nákup akcií
8,033
1,000
0,500
17
Splátka úvěru na nákup akcií KB a.s
-
3,650
-
18
Splátka obligací na rekapitalizaci bank
22,200
-
7,800
19
Česká inkasní s.r.o.
-
3,430
10,108
20
Dodatečný vklad do zákl. jmění a. s. ČSA (UV ČR č. 610 ze dne 2.11.1994)
-
0,747
-
21
Ostatní výdaje
0,062
0,030
0,030
 Výdaje CELKEM
82,353
29,477
28,288

Komentář k některým výdajovým položkám

Položka č. 2

Výdaj byl uskutečněn na základě rozhodnutí o privatizaci.

Položka č. 3

Vyrovnání rozpočtu Pozemkového fondu je prováděno podle § 18, odst. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Částku dotace na jednotlivé roky schvaluje vláda.

Položka č. 4

Výdaje se realizují podle § 18, odst. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní postup při úhradě nákladů na odstraňování ekologických škod je upraven Usnesením vlády ČR ze dne 17. března 1993 č. 123.

Položka č. 5

Jednorázový výdaj uskutečněný v roce 1993 podle § 18, odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výdaj byl součástí opatření, která měla zabránit očekávané vlně bankrotů.

Položka č. 6

Výdaje se realizují podle § 18, odst. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní výši dotace jednotlivým státním podnikům schvaluje vláda na základě návrhu zakladatelů.

Položka č. 8

Výdaje se realizují podle § 18, odst. 2 písm. e) zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o výdaje na soudní spory vedené Fondem i MSNMP.

Položka č. 9

Výdaje se realizují podle § 18, odst. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Čerpání těchto prostředků je podmíněno schválením vládou.

Položka č. 10

Výdaje se realizují podle § 18, odst. 2 písm. b) bod 5 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výdaj v roce 1994 je úhrada v souvislosti se zárukou Fondu za ČKD Praha v roce 1995 úhrada v souvislosti se zárukou za První brněnskou a.s.

Položka č. 11

Výdaje se realizují podle § 18, odst. 2 písm. b) bod 7 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na tento účel mohou být použity pouze prostředky získané privatizací majetku Českých drah. O konkrétní výši výdajů musí rozhodnout vláda.

Položka č. 12

Uvedené výdaje bylo možno do poloviny roku 1995 financovat podle 18, odst. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle statutu Fondu rozhodovalo o konkrétní výši těchto nákladů prezídium Fondu. Na základě novely cit. zákona schválené v roce 1995 lze tyto výdaje hradit pouze v rámci rozpočtu Fondu.V roce 1996 jsou proto tyto výdaje zahrnuty v položce č. 7.

Položka č. 13 a 14

Jedná se o úroky z dluhopisů, které Fond vydal a prodal, aby mohl realizovat rozhodnutí vlády o posílení rezervního fondu Konsolidační banky.

Položka č. 15

Výdaje se realizují podle $ 18, odst. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O konkrétní výši výdajů rozhodla vláda na základě návrhu ministerstva zemědělství.

Položka č. 16

Úpis akcií provádí Fond podle § 18, odst. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Fond upisuje akcie zejména v případech zvyšování základního jmění u strategických majetkových účastí, u kterých je žádoucí zachovat podíl Fondu. Jedná se např. o podíl Fondu v bankách.

Položka č. 19

Výdaje se realizují podle § 18, odst. 2 písm. b) bod 9 zákona č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O konkrétní výší výdajů rozhodla vláda.

Položka č. 21

Ostatní výdaje jsou zejména bankovní poplatky, kurzové rozdíly a ostatní drobné výdaje.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP