PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

2023

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1996,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky v platném znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 171/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona 210/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb. se doplňuje takto:

1. § 18 odst. 2 písm. a) se doplňuje bodem 9, který zní:

"9. náhrada majetku zprivatizovaného v rozporu s § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., ve prospěch příslušné církve, řádu, kongregace nebo náboženské společnosti."

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení


Viktor Dobal v.r.
Karel Ledvinka v.r.
Ivan Mašek v.r.
Jiří Stadler v.r.
Čestmír Hofhanzl v.r.
Jan Krámek v.r.
René Hába v.r.
Josef Effenberger v.r.
Oldřich Kužílek v.r.
Pavel Tollner v.r.
Marta Hubová v.r.
Marek Benda v.r.
Eva Matoušková v.r.
Jan Litomiský v.r.
Jiří Haringer v.r.
Kateřina Lojdová v.r.
Jiří Vačkář v.r.


Důvodová zpráva

Zákon ze dne 26. února 1991 č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby v platném znění v § 3 odst. 1 přímo stanoví, že: "Předmětem tohoto zákona rovněž není majetek, který na stát přešel po 25. únoru 1948 z vlastnictví církví, řádů a kongregací a náboženských společností".

V průběhu privatizace, probíhající podle zákona č. 92/1991 Sb., bylo tudíž zákonem zakázáno privatizovat majetek, který stát odebral církvím, řádům, kongregacím a náboženským společnostem po únoru 1948. Tento zákaz nebyl v privatizační praxi v některých případech respektován. Ať už úmyslně nebo administrativní chybou. Smyslem předložené novely zákona 171/1991 Sb. je možnost zjednat nápravu v těchto případech tím, že se umožní Fondu národního majetku využít akcie Restitučního investičního fondu a.s. také pro tyto případy.

Dosavadní ustanovení § 18 neumožňuje použití majetku a majetkových účastí Fondu k jiným účelům než k těm, které jsou v tomto paragrafu taxativně vyjmenované.

Vzhledem k tomu, že nelze na náboženské společnosti aplikovat § 18 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 171/1991 Sb. v platném znění, jelikož v rozporu s původní strategií úpravy vlastnických vztahů v České republice nebyl zákon o vypořádání majetkových vztahů církví a náboženských společností dosud přijat, lze řešit alespoň ty výjimečné případy nerespektování zákona 92/1991 Sb. navrženým způsobem.

Provedení zákona neklade žádné nároky na státní rozpočet, pouze umožňuje v několika případech použít akcie Restitučního investičního fondu a. s. pro napravení administrativních chyb, ke kterým došlo v průběhu privatizace.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP