PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

2017

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb. o patentových zástupcích, ve znění zákona České národní rady č. 14/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona České národní rady č. 14/1993 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 1 až 10 včetně poznámek pod čarou znějí:

"§ 1

Tento zákon upravuje postavení, podmínky odborné způsobilosti, práva a povinnosti patentových zástupců a vznik, postavení a působnost Komory patentových zástupců (dále jen "Komora").

§ 2

Patentový zástupce poskytuje odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména je zastupuje v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad"), popřípadě před jinými správními úřady.

§ 3

(1) Oprávnění k výkonu činnosti patentového zástupce vzniká dnem zápisu do rejstříku patentových zástupců, vedeného Úřadem.

(2) Úřad zapíše do rejstříku patentových zástupců každého, kdo o to požádá a kdo splňuje tyto podmínky:

a) je občanem České republiky a má trvalý pobyt na jejím území,

b) je bezúhonný,

c) je plnoletý a má plnou způsobilost k právním úkonům,

d) má vysokoškolské vzdělání popřípadě úplné střední vzdělání doplněné absolvováním Intistitutu průmyslověprávní výchovy s nejméně pětiletou praxí v oboru průmyslového vlastnictví,

e) vykonal před Úřadem odbornou zkoušku,

f) složil do rukou předsedy Úřadu tento slib: "Slibuji na své svědomí a občanskou čest, že budu zachovávat Ústavu a ostatní zákony, svědomitě plnit povinnosti patentového zástupce a zachovávat mlčenlivost ovšech skutečnostech, o nichž se dozvím v souvislosti s výkonem této činnosti",

g) není vyškrnut z rejstříku patentových zástupců podle § 9.

(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem činnosti patentového zástupce

b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k výkonu činnosti patentového zástupce a jeho osobě je obava, že se dopustí stejného nebo jiného podobného činu při výkonu činnosti patentového zástupce.

(4) Do rejstříku patentových zástupců se nezapíše zaměstnannec Úřadu.

(5) Výkon činnosti uvedené v § 2 podle jiných právních předpisů [Zákon České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii. Zákon České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.] není tímto zákonem dotčen.

§ 4

Odbornou způsobilost prokazuje uchazeč o výkon činnosti patentového zástupce dokladem o vykonání odborné zkoušky před Úřadem. Obsah odborné zkoušky stanoví Úřad se zřetelem na věcný rozsah činnosti, který hodlá uchazeč o vykonání odborné zkoušky vykonávat jako patentový zástupce a který uchazeč uvede v písemné žádosti o vykonání odborné zkoušky.

§ 5

(1) Odborné zkoušky se konají před pětičlennou zkušební komisí nejméně jednou ročně a jsou veřejné.

(2) Úřad jmenuje předsedu, čtyři členy zkušební komise a dva náhradníky. Předseda zkušební komise, dva její členové a jeden náhradník musí být zaměstnanci Úřadu, ostatní musí být vybráni z řad odborníků v oboru průmyslového vlastnictví.

(3) Zkušební komise rozhoduje většinou všech hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

§ 6

(1) Vykonáním odborné zkoušky uchazeč prokazuje teoretické i praktické znalosti oboru průmyslového vlastnictví nebo takové jeho části, v níž hodlá vykonávat činnosti patentového zástupce, včetně právních předpisů a mezinárodních smluv týkajících se tohoto oboru.

(2) O vykonání odborné zkoušky vydá Úřad uchazeči doklad, v němž uvede rozsah odborné způsobilosti patentového zástupce (§ 4).

(3) Nevykoná-li uchazeč odbornou zkoušku, popřípadě nevykoná-li odbornou zkoušku v celém rozsahu, může jej Úřad připustit k opravné zkoušce nejdříve po uplynutí šesti měsíců od této odborné zkoušky.

(4) Zkušební komise vyhotoví vždy protokol o průběhu odborné zkoušky, který podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol, jehož přílohou je žádost uchazeče o vykonání odborné zkoušky, se zakládá u Úřadu.

(5) Do 15 dnů od vykonání odborné zkoušky umožní Úřad uchazeči složení slibu podle § 3 odst. 2, písm. f).

§ 7

(1) Rejstřík patentových zástupců je veřejným seznamem.

(2) Do rejstříku je patentový zástupce zapsán do 15 dnů od složení slibu podle § 3 odst. 2 písm. f).

(3) Do rejstříku se zapisuje jméno, příjmení, sídlo [§ 2 odst. 3 obchodního zákoníku.] nebo bydliště patentového zástupce, rozsah oborů, v nichž je oprávněn vykonávat činnost patentového zástupce, popřípadě pozastavení činnosti patentového zástupce (§ 8) nebo jeho vyškrtnutí z rejstříku (§ 9), jakož i změny zapisovaných údajů. Patentový zástupce má povinnost upozornit Úřad na změny zapisovaných údajů.

§ 8

(1) Úřad pozastaví patentovému zástupci výkon činnosti

a) jestliže o to písemně požádal,

b) po dobu výkonu trestu odnětí svobody, nejde-li o trestný čin uvedený v § 3 odst. 3, nebo trvání trestu zákazu výkonu činnosti,

c) bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

d) jestliže se stal zaměstnancem Úřadu.

(2) Pominou-li důvody, pro které byla činnost patentovému zástupci pozastavena, Úřad pozastavení výkonu činnosti zruší a záznam o něm vymaže z rejstříku.

§ 9

(1) Úřad z rejstříku vyškrtne patentového zástupce, u něhož zjistí, že nebyla splněna, popřípadě zanikla některá z podmínek stanovených v § 3 odst. 2 písm. a) až c).

(2) Úřad dále z rejstříku vyškrtne patentového zástupce:

a) který o to písemně požádal,

b) který se dopustil zvlášť závažného či opětovného porušení povinností stanovených tímto zákonem,

c) který zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

§ 10

Uchazeč o výkon činnosti patentového zástupce, který nebyl Úřadem zapsán do rejstříku, nebo zástupce, kterému byl Úřadem pozastaven výkon činnosti patentového zástupce, anebo patentový zástupce, který byl Úřadem vyškrtnut z rejstříku, má právo domáhat se ochrany návrhem u soud."

2. § 20 se vypouští.

3.§ 22 odst. 2 zní:

"(2) Komora je samosprávnou stavovskou organizací sdružující patentové zástupce."

4. Za § 22 odst. 2 se vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Komora je právnickou osobou

(4) Členství v Komoře je dobrovolné a vzniká zápisem do seznamu členů Komory (dále jen "seznam"). Právní nárok na zápis do seznamu má každý patentový zástupce, který nebyl vyškrtnut ze seznamu členů Komory na základě disciplinárního opatření."

5. V § 23 písm. a) se slova "patentových zástupců" nahrazují slovy "členů Komory".

6. § 24 až 29 se vypouštějí.

7. § 31 až 34 se vypouštějí.

8. § 39 se vypouští.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Rejstřík vedený Komorou se nabytím účinnosti tohoto zákona stává rejstříkem podle § 7 tohoto zákona. Komora je povinna předat tento rejstřík Úřadu nejpozději ke dni účinnosti tohoto zákona.

2. Patentoví zástupci - členové Komory, jejichž právní poměry se řídily právními předpisy platnými do účinnosti tohoto zákona, mohou na základě písemného oznámení ukončit své členství v Komoře. Členství v Komoře jim zanikne koncem následujícího měsíce po dni podání oznámení, neuvedou-li pozdější termín. Do jednoho měsíce po zániku členství je Komora povinna vrátit patentovému zástupci přeplacené členské příspěvky.

Čl. III

Zrušuje se vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 350/1991 Sb., o odměňování patentových zástupců.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 1996.

Důvodová zpráva

Obecná část

Dosavadní právní předpisy o patentových zástupcích spojují výkon jejich činnosti s povinným členstvím v Komoře patentových zástupců se sídlem v Brně (dále jen "Komora"). Komora byla zřízena zákonem na principu veřejnoprávní instituce obdobně jako je tomu v některých zemích kontintentální Evropy. Má dnes asi 180 členů a pracuje jako samosprávná organizace všech patentových zástupců s disciplinárními a dalšími pravomocemi, které jí svěřuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích. Členství v Komoře je pro patentové zástupce povinné a oprávnění k výkonu činnosti patentového zástupce závisí od zápisu v rejstříku, který vede tato Komora. Povinností Komory je zapsat do rejstříku každého, kdo splňuje podmínky stanovené zákonem o patentových zástupcích.

Podle stávající právní úpravy obsah a organizaci odborné zkoušky stanoví Úřad průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze (dále jen "Úřad") po projednání s Komorou. Po vykonání zkoušky před Úřadem následuje zápis do rejstříku patentových zástupců, vedeném Komorou. Před zápisem Komora prověří splnění podmínek uvedených v zákoně o patentových zástupcích (občanství, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, potřebné vzdělání, zda uchazeč složil slib do rukou předsedy Komory). Teprve po prověření splnění výše uvedených podmínek pro zápis do rejstříku je patentový zástupce do rejstříku zapsán a vzniká mu oprávnění k výkonu činnosti patentového zástupce.

Vláda svým usnesením č. 333 ze dne 15. 6. 1994, jehož nedílnou součástí jsou "téze ke sdružování v profesních komorách", uložila jednotlivým ministrům, případně vedoucím ústředních státních orgánů novelizovat právní předpisy, týkající se sdružování v profesních komorách ve smyslu citovaných tézí. Další kriteria pro předkladatele stanovila vláda svým usnesením č. 298 ze dne 24. 5. 1995. Platná právní úprava v zákoně o patentových zástupcích není v souladu se záměrem vlády a proto se předkládá návrh novely zákona o patentových zástupcích, jímž bude tento nesoulad odstraněn.

Navrhovaná právní úprava umožní přístup k profesnímu zastupování subjektů průmyslově právních vztahů všem osobám, které budou mít, splní-li podmínky stanovené zákonem, právní nárok na zápis do rejstříku patentových zástupců, vedeného Úřadem. Dnem zápisu vznikne patentovému zástupci oprávnění k výkonu činnosti - bez dalšího tak bude moci poskytovat odbornou pomoc včetně zastupování v řízení o přihláškách vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů, topografií polovodičových výrobků, ochranných známek a označení původu výrobků před Úřadem. Stejně tak bude moci poskytovat tyto služby v případě požadované ochrany pro plemena zvířat či odrůdy rostlin před Ministerstvem zemědělství a konečně i v řízení před Ministerstvem zdravotnictví, pokud jde o ochranu nových způsobů prevence a diagnostiky chorob a léčení lidí (zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, vyhláška FMZV č. 133/1989 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., vyhláška MZdr č. 331/1991 Sb., o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí).

Komora bude mít povahu samosprávné stavovské organizace sdružující patentové zástupce, členství v ní bude dobrovolné a každý patentový zástupce (nebyl-li disciplinárně potrestán vyškrtnutím) bude mít na zápis do seznamu členů Komory právní nárok.

Odbornou způsobilost prokáže uchazeč o výkon činnosti patentového zástupce dokladem o vykonání odborné zkoušky před Úřadem, přičemž úroveň a rozsah požadovaných znalostí bude záviset na věcném rozsahu činnosti, kterou hodlá jako patentový zástupce vykonávat.

Předkládaný návrh neovlivní čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a nepředpokládá nárůst administrativy při jeho aplikaci v praxi.

Právní předpisy EU neupravují jednotně postavení, práva a povinnosti patentových zástupců: tato právní úprava je ponechána na zákonodárství jednotlivých členských států.

Zvláštní část

Čl. I

K § 1 a 2

Novelou bude z formálně právního hlediska upřesněn předmět úpravy zákona a rozsah činnosti patentového zástupce.

K § 3

Obdobně jako je tomu v původní právní úpravě vznikne oprávnění k výkonu činnosti patentového zástupce dnem zápisu do rejstříku patentových zástupců. Vedení rejstříku však bude zákonem svěřeno nikoliv Komoře, nýbrž Úřadu, čímž bude zajištěna ingerence státu v rozhodování o přístupu do povolání, jak předpokládá usnesení vlády č. 333. Přitom zákon taxativně stanoví podmínky, při jejichž splnění bude mít každý uchazeč o výkon činnosti patentového zástupce právní nárok na zápis do rejstříku.

Oproti současnému stavu se podmínky pro vstup do této profese rozšiřují i na uchazeče s úplným středním vzděláním doplněným absolvováním Institutu průmyslově právní výchovy.

K § 4 až 6

Odbornou způsobilost - jako jednu z podmínek pro zápis do rejstříku - prokáže uchazeč o výkon činnosti patentového zástupce dokladem o vykonání odborné zkoušky před Úřadem. Novelou zákona bude upřesněna organizace odborné zkoušky, jmenování zkušební komise a pravidla jejího rozhodování. Nově bude přímo v zákoně upravena možnost uchazeče zvolit si rozsah odborné zkoušky a tím následně i rozsah činnosti, pro kterou bude mít jako patentový zástupce oprávnění. Patentový zástupce tak podle svého uvážení získá oprávnění k činnosti v celém rozsahu oboru průmyslového vlastnictví nebo pouze k jeho části (oblast práva patentového nebo oblast práv na označení).

K prohloubení právní jistoty uchazečů o výkon činnosti patentového zástupce zákon nově upraví lhůtu, kdy je Úřad povinen umožnit po úspěšném absolvování odborné zkoušky složení slibu.

K § 7 až 10

Zákon výslovně stanoví, že rejstřík patentových zástupců je veřejným seznamem, do něhož je patentový zástupce zapsán do 15 dnů od složení slibu.

Oproti současné právní úpravě je obsah rejstříku doplněn o rozsah oborů, v nichž je patentový zástupce oprávněn vykonávat svou činnost.

Pravomoc k pozastavení výkonu činnosti patentového zástupce a k vyškrnutí z rejstříku přenáší zákon z Komory na Úřad. Rovněž podle nové právní úpravy má uchazeč o výkon činnosti patentového zástupce, resp. patentový zástupce, právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.

K bodu 2

Ustanovení § 20 se vypouští. Toto ustanovení, jehož nedodržení není zákonem sankcionováno, se v praxi nevžilo.

K bodům 3 až 8

V souladu se záměry usnesení vlády č. 333 ze dne 15. 6. 1994 se ustanovení zákona, týkající se samosprávy a disciplinární odpovědnosti patentových zástupců upravují tak, aby byla slučitelná se zásadou dobrovolného členství v Komoře. Komora je zákonem charakterizována jako samosprávná stavovská organizace sdružující patentové zástupce, která je právnickou osobou s tím, že členství v ní je dobrovolné a právní nárok na zápis do seznamu členů Komory má každý patentový zástupce vyjma toho, kdo byl ze seznamu členů Komory vyškrtnut na základě disciplinárního opatření.

Orgány Komory korespondují se současnou právní úpravou, podrobnější vymezení jejich působnosti ponechává zákon vnitrokomorovým předpisům.

Čl. II

Stanovená přechodná ustanovení tohoto zákona zajišťují kontinuitu činnosti všech stávajících zaregistrovaných patentových zástupců tím, že se rejstřík vedený Komorou stává nabytím účinnosti tohoto zákona rejstříkem podle § 7 zákona, vedeným Úřadem.

Zároveň je patentovým zátupcům v souvislosti se změnou postavení a působnosti Komory a zásadou dobrovolnosti členství v ní dána možnost ukončit členství v Komoře a Komoře uložena povinnost vypořádat k datu ukončení členství přeplacené členské příspěvky.

Čl. III

Vyhláška upravující rámcově formy a způsob odměňování patentových zástupců splnila svůj účel v období institucionalizace profese patentového zástupce. Nový zákon již s takovou úpravou nepočítá.

Čl. IV

Datum nabytí účinnosti zákona vyplývá z předpokládané doby dalšího legislativního projednání návrhu zákona

V Praze dne 22. listopadu 1995

Václav Klaus, v.r.

předseda vlády

Platné znění zákona č. 237/1991 Sb.

ze dne 17. května 1991

o patentových zástupcích, jak vyplývá ze zákona č. 14/1993 Sb. s vyznačením změn podle vládního návrhu ze dne 22. 11. 1995

Poznámka

Platné znění - písmo standardní

Navrhované znění - písmo kurzíva

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Předmět úpravy

Zákon upravuje postavení, jakož i práva a povinnosti patentových zástupců.

ČÁST PRVNÍ

Patentový zástupce

§ 2

Patentový zástupce poskytuje odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví zejména tím, že je zastupuje v řízení před Federálním úřadem pro vynálezy (dále jen "Úřad"), popřípadě jinými správními orgány, a poskytuje jim odborné rady.

§ 3

(1) Oprávnění k činnosti patentového zástupce podle tohoto zákona vzniká jen tomu, kdo je zapsán do rejstříku patentových zástupců (dále jen "rejstřík"), který vede Komora patentových zástupců (dále jen "Komora").

(2) Vykonávání činnosti uvedené v § 2 podle zvláštních předpisů [Zákon České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii.

Zákon Slovenské národní rady č. 132/1990 Sb., o advokacii.

Zákon České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících.

Zákon Slovenské národní rady č. 129/1991 Sb., o komerčních právnících.]není tímto zákonem dotčeno.

§ 4

(1) Komora do rejstříku zapíše každého, kdo splňuje tyto podmínky:

a) je občanem České a Slovenské Federativní Republiky a má trvalý pobyt na jejím území,

b) je plně způsobilý k právním úkonům,

c) je bezúhonný,

d) má potřebné vysokoškolské vzdělání,

e) vykoná odbornou zkoušku,

f) složí do rukou předsedy Komory tento slib:

"Slibuji na své svědomí a občanskou čest, že budu zachovávat ústavu, ostatní zákony, svědomitě plnit povinnosti patentového zástupce a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvím v souvislosti s výkonem této činnosti.".

(2) Komora do rejstříku nezapíše pracovníka Úřadu.

§ 5

(1) Obsah a organizaci odborné zkoušky stanoví Úřad po projednání s Komorou. Odborná zkouška se zpravidla koná dvakrát do roka, nejméně však jednou ročně, a je veřejná.

(2) Úřad jmenuje předsedu a čtyři členy zkušební komise, z nich dva na návrh Komory.

(3) K odborné zkoušce musí být připuštěn každý uchazeč o zápis do rejstříku, který o to požádal a má nejméně 5 let praxev oboru průmyslového vlastnictví.

(4) Vykonáním odborné zkoušky uchazeč prokazuje znalosti patentového inženýrství, právních předpisů a mezinárodních smluv týkajících se průmyslového vlastnictví, jakož i praktické znalosti potřebné pro výkon činnosti patentového zástupce.

(5) O vykonání odborné zkoušky vydá Úřad uchazeči doklad.

§ 6

(1) Komora umožní složení slibu podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) do jednoho měsíce od předložení dokladu o vykonané zkoušce.

(2) Komora vydá do 15 dnů po složení slibu patentovému zástupci potvrzení o zápisu do rejstříku.

§ 7

(1) Do rejstříku se zapisuje jméno, příjmení, sídlo, popřípadě bydliště patentového zástupce, popřípadě uložení disciplinárního opatření (§ 32), pozastavení činnosti patentového zástupce (§ 8) nebo jeho vyškrtnutí z rejstříku (§ 9).

(2) Úřad zveřejňuje ve Věstníku Federálního úřadu pro vynálezy seznam patentových zástupců zapsaných do rejstříku.

§ 8

(1) Komora pozastaví patentovému zástupci výkon činnosti

a) po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo trvání trestu zákazu výkonu činnosti patentového zástupce,

b) jestliže se stal pracovníkem Úřadu.

(2) Komora může pozastavit patentovému zástupci výkon činnosti,

a) byla-li proti němu podána obžaloba pro úmyslný trestný čin, a to až do pravomocného rozhodnutí o ukončení trestního řízení,

b) bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

(3) Pominou-li důvody, které vedly k pozastavení výkonu činnosti, Komora pozastavení výkonu činnosti zruší; trvá-li pozastavení výkonu činnosti déle než tři roky, je povinen patentový zástupce odbornou zkoušku vykonat znovu.

§ 9

(1) Komora vyškrtne z rejstříku patentového zástupce,

a) který zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého,

b) který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena,

c) který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti patentového zástupce,

d) kterému bylo uloženo disciplinární opatření vyškrtnutí z rejstříku (§ 31),

e) který o to písemně požádal.

(2) Komora může z rejstříku vyškrtnout patentového zástupce, který byl pravomocně odsouzen i za jiný trestný čin, než je uvedený v odstavci 1 písm. c).

(3) Komora vyškrtne z rejstříku patentového zástupce, u něhož zjistí, že nesplňuje podmínky uvedené v § 4.

§ 10

Uchazeč o výkon činnosti patentového zástupce, který nebyl Komorou zapsán do rejstříku, nebo patentový zástupce, který byl Komorou vyškrtnut z rejstříku, s výjimkou vyškrtnutí podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d), anebo patentový zástupce, jemuž byl výkon činnosti patentového zástupce Komorou pozastaven, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.

§ 1

Tento zákon upravuje postavení, podmínky odborné způsobilosti, práva a povinnosti patentových zástupců a vznik, postavení a působnost Komory patentových zástupců (dále jen "Komora").

§ 2

Patentový zástupce poskytuje odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména je zastupuje v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad), popřípadě před jinými správními úřady.

§ 3

(1) Oprávnění k výkonu činnosti patentového zástupce vzniká dnem zápisu do rejstříku patentových zástupců, vedeného Úřadem.

(2) Úřad zapíše do rejstříku patentových zástupců každého, kdo o to požádá a kdo splňuje tyto podmínky:

a) je občanem České republiky a má trvalý pobyt na jejím území,

b) je bezúhonný,

c) je plnoletý a má plnou způsobilost k právním úkonům,

d) má vysokoškolské vzdělání popřípadě úplné střední vzdělání doplněné absolvováním Institutu průmyslověprávní výchovy s nejméně pětiletou praxí v oboru průmyslového vlastnictví,

e) vykonal před Úřadem odbornou zkoušku,

f) složil do rukou předsedy Úřadu tento slib:"Slibuji na své svědomí a občanskou čest, že budu zachovávat Ústavu a ostatní zákony, svědomitě plnit povinnosti patentového zástupce a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvím v souvislosti s výkonem této činnosti",

g) není vyškrtnut z rejstříku patentových zástupců podle § 9.

(3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem činnosti patentového zástupce

b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k výkonu činnosti patentového zástupce a jeho osobě je obava, že se dopustí stejného nebo jiného podobného činu při výkonu činnosti patentového zástupce.

(4) Do rejstříku patentových zástupců se nezapíše zaměstnanec Úřadu

.

(5) Výkon činnosti uvedené v § 2 podle jiných právních předpisů [Zákon České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii.Zákon České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii.

Zákon České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.] není tímto zákonem dotčen.

§ 4

Odbornou způsobilost prokazuje uchazeč o výkon činnosti patentového zástupce dokladem o vykonání odborné zkoušky před Úřadem. Obsah odborné zkoušky stanoví Úřad se zřetelem na věcný rozsah činnosti, který hodlá uchazeč o vykonání odborné zkoušky vykonávat jako patentový zástupce a který uchazeč uvede v písemné žádosti o vykonání odborné zkoušky.

§ 5

(1) Odborné zkoušky se konají před pětičlennou zkušební komisí nejméně jednou ročně a jsou veřejné.

(2) Úřad jmenuje předsedu, čtyři členy zkušební komise a dva náhradníky. Předseda zkušební komise, dva její členové a jeden náhradník musí být zaměstnanci Úřadu, ostatní musí být vybráni z řad odborníků v oboru průmyslového vlastnictví.

(3) Zkušební komise rozhoduje většinou všech hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

§ 6

(1) Vykonáním odborné zkoušky uchazeč prokazuje teoretické i praktické znalosti oboru průmyslového vlastnictví nebo takové jeho části, v níž hodlá vykonávat činnost patentového zástupce, včetně právních předpisů a mezinárodních smluv týkajících se tohoto oboru.

(3) Nevykoná-li uchazeč odbornou zkoušku, popřípadě nevykoná-li odbornou zkoušku v celém rozsahu, může jej Úřad připustit k opravné zkoušce nejdříve po uplynutí šesti měsíců od této odborné zkoušky.

(4) Zkušební komise vyhotoví vždy protokol o průběhu odborné zkoušky, který podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol, jehož přílohou je žádost uchazeče o vykonání odborné zkoušky, se zakládá u Úřadu.

(5) Do 15 dnů od vykonání odborné zkoušky umožní Úřad uchazeči složení slibu podle § 3 odst. 2, písm. f).

§ 7

(1) Rejstřík patentových zástupců je veřejným seznamem.

(2) Do rejstříku je patentový zástupce zapsán do 15 dnů od složení slibu podle § 3 odst. 2 písm. f).

(3) Do rejstříku se zapisuje jméno, příjmení, sídlo [§ 2 odst. 3 obchodního zákoníku. ] nebo bydliště patentového zástupce, rozsah oborů, v nichž je oprávněn vykonávat činnost patentového zástupce, popřípadě pozastavení činnosti patentového zástupce (§ 8) nebo jeho vyškrtnutí z rejstříku (§ 9), jakož i změny zapisovaných údajů. Patentový zástupce má povinnost upozornit Úřad na změny zapisovaných údajů.

§ 8

(1) Úřad pozastaví patentovému zástupci výkon činnosti

a) jestliže o to písemně požádal,

b) po dobu výkonu trestu odnětí svobody, nejde-li o trestný čin uvedený v § 3 odst. 3, nebo trvání trestu zákazu výkonu činnosti,

c) bylo-li zahájeno řízení o jeho způsobilosti k právním úkonům, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí.

d) jestliže se stal zaměstnancem Úřadu.

(2) Pominou-li důvody, pro které byla činnost patentovému zástupci pozastavena, Úřad pozastavení výkonu činnosti zruší a záznam o něm vymaže z rejstříku.

§ 9

(1) Úřad z rejstříku vyškrtne patentového zástupce, u něhož zjistí, že nebyla splněna, popřípadě zanikla některá z podmínek stanovených v § 3 odst. 2 písm. a) až c).

(2) Úřad dále z rejstříku vyškrtne patentového zástupce:

a) který o to písemně požádal,

b) který se dopustil zvlášť závažného či opětovného porušení povinností stanovených tímto zákonem,

c) který zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

§ 10

Uchazeč o výkon činnosti patentového zástupce, který nebyl Úřadem zapsán do rejstříku, nebo zástupce, kterému byl Úřadem pozastaven výkon činnosti patentového zástupce, anebo patentový zástupce, který byl Úřadem vyškrtnut z rejstříku, má právo domáhat se ochrany návrhem u soudu.

ČÁST DRUHÁ

Práva a povinnosti

patentových zástupců

(1) Patentový zástupce je vázán ústavou, zákony, dalšími obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích příkazy zastoupeného.

(2) Patentový zástupce je povinen chránit práva a oprávněné zájmy zastoupeného. Je povinen jednat přitom čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazů zastoupeného pokládá pro něj za prospěšné.

§ 12

(1) Patentový zástupce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se zastupováním. Této povinnosti jej může zprostit pouze zastoupený písemným prohlášením; zástupce však musí zachovávat mlčenlivost, i když jej zastoupený této povinnosti zprostí, pokud je to v zájmu zastoupeného.

(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na případy, jde-li o zákonem uloženou povinnost překazit nebo oznámit spáchání trestného činu.

(3) Povinnost mlčenlivosti má i ten, kdo byl vyškrtnut z rejstříku, nebo ten, jemuž byl výkon činnosti pozastaven.

(4) Povinnost mlčenlivosti podle odstavců 1 až 3 se vztahuje i na osoby, které patentový zástupce zaměstnává v pracovním nebo obdobném poměru (§ 16).

§ 13

(1) Každý má právo na zastupování patentovým zástupcem.

(2) Patentový zástupce je povinen odmítnout zastupování, jestliže

a) ve věci již zastupoval jiného, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o zastupování žádá,

b) protistranu zastupuje patentový zástupce, s nímž společně vykonává činnost patentového zástupce (§ 21).

§ 14

(1) Patentový zástupce může odstoupit od smlouvy o zastupování tehdy, dojde- li k narušení důvěry mezi ním a zastoupeným, neposkytuje-li zastoupený potřebnou součinnost nebo nesložil-li zastoupený bez vážného důvodu přiměřenou zálohu na odměnu za zastupování (§ 17); patentový zástupce tak učiní vždy, zjistí-li dodatečně skutečnosti uvedené v ustanovení § 13 odst. 2.

(2) Patentový zástupce je povinen po dobu dvou měsíců ode dne, kdy odstoupil od smlouvy o zastupování, činit všechny neodkladné úkony, pokud zastoupený neučinil jiné opatření.

§ 15

Patentový zástupce se v rámci svého pověření může dát zastoupit jiným patentovým zástupcem; zastoupení není možné proti vůli zastoupeného.

§ 16

(1) Patentový zástupce může zaměstnávat v pracovním nebo obdobném poměru jiné osoby (dále jen "pracovníci").

(2) Pracovněprávní vztahy mezi patentovým zástupcem a pracovníky se řídí zvláštními předpisy. [Například zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 135/1990 Sb., o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů.]

§ 17

Patentový zástupce vykonává svou činnost za odměnu, má právo žádat od zatoupeného přiměřenou zálohu na odměnu.

§ 18

(1) Patentový zástupce odpovídá zastoupenému za škodu, kterou mu způsobil při zastupování. Patentový zástupce odpovídá za škodu způsobenou svou činností i tehdy, byla-li škoda způsobena jeho zástupcem nebo jeho pracovníkem; případná odpovědnost těchto osob za škodu podle platných předpisů tím není dotčena.

(2) Patentový zástupce se odpovědnosti podle odstavce 1 zprostí, prokáže-li že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat.

§ 19

(1) Patentový zástupce je před zahájením činnosti podle ustanovení § 2 povinen uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s touto činností; pokud patentový zástupce zaměstnává pracovníky, je povinen uzavřít rovněž smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu vzniklou pracovníkům při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi, za kterou patentový zástupce odpovídá podle zákoníku práce.

(2) Pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností patentového zástupce, musí trvat po celou dobu, po kterou je tato činnost vykonávána; pojištění za škodu vzniklou pracovníkům musí trvat po celou dobu, po kterou patentový zátupce pracovníky zaměstnává.

§ 20

Patentový zástupce je povinen oznámit Komoře své sídlo, popřípadě bydliště, jejich změnu a skutečnosti uvedené v ustanovení § 8 odt. 1 písm. b) a odst. 2, § 9 odst. 1 písm. c)

§ 20

urušen

§ 21

(1) Patentoví zástupci mohou vykonávat činnost podle ustanovení § 2 též společně; právní vztahy ze společného výkonu této činnosti si patentoví zástupci upraví písemnou dohodou.

(2) Zastoupenému odpovídá každý patentový zástupce samostatně; jde-li však o společně zastoupeného a není-li dohodnuto něco jiného, odpovídají patentoví zástupci tomuto zastoupenému společně a nerozdílně.

ČÁST TŘETÍ

Samospráva a disciplinární odpovědnost

patentových zástupců

§ 22

(1) Zřizuje se Komora patentových zástupců se sídlem v Brně.

(2) Komora jako právnická osoba je samosprávnou organizací sdružující všechny patentové zástupce.

§ 22

(1) Zřizuje se Komora patentových zástupců se sídlem v Brně.

(2) Komora je samosprávnou stavovskou organizací sdružující patentové zástupce.

(3) Komora je právnickou osobou.

(4) Členství v Komoře je dobrovolné a vzniká zápisem do seznamu členů Komory (dále jen "seznam"). Právní nárok na zápis do seznamu má každý patentový zástupce, který nebyl vyškrtnut ze seznamu členů Komory na základě disciplinárního opatření.

§ 13

Komora má tyto orgány:

a) konferenci patentových zástupců

b) představenstvo,

c) dozorčí komisi,

d) disciplinární komisi.

§ 23

Komora má tyto orgány:

a) konferenci členů Komory

b) představenostvo,

c) dozorčí komisi,

d) disciplinární komisi.

§ 24

(1) Nejvyšším orgánem Komory je konference patentových zástupců (dále jen "konference").

(2) Právo účastnit se jednání konference mají všichni patentoví zástupci zapsaní v rejstříku.

(3) Konferenci svolává představenstvo nejméně jednou za tři roky. Představenstvo je povinno svolat konferenci vždy, požádá-li o to písemně alespoň třetina všech patentových zástupců nebo požádá-li o to dozorčí komise, a to nejpozději do dvou měsíců.

(4) Patentový zástupce může písemně pověřit jiného patentového zástupce, aby ho zastupoval na konferenci; zastoupený patentový zástupce se považuje za přítomného na konferenci.

(5) Konference se může platně usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina všech patentových zástupců. K platnosti usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných patentových zástupců.

§ 24

zrušen

§ 25

(1) Konfrence zejména:

a) volí přímou a tajnou volbou na dobu tří let z patentových zástupců předsedu a místopředsedu, členy představenstva, dozorčí komise a disciplinární komise; členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává,

b) schvaluje organizační řád Komory, volební řád Komory a disciplinární řád Komory,

c) schvaluje výši příspěvků na činnost orgánů Komory,

d) schvaluje výši náhrady za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech komory,

f) může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva.

(2) Předseda zastupuje Komoru navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech; činí rovněž neodkladná rozhodnutí v době mezi zasedáním představenstva a řídí pracovníky Komory v rozsahu určeném organizačním řádem.

§ 25

zrušen

§ 26

(1) Představenstvo rozhoduje:

a) o zápisu do rejstříku a o vyškrtnutí z rejstříku,

b) o opravných prostředích podle ustanovení § 33,

c) ve všech věcech, které podle tohoto zákona jsou svěřeny Komoře, pokud o nich nerozhodují jiné orgány Komory.

(2) Představenstvo dále:

a) svolává konferenci,

b) navrhuje Úřadu dva členy zkušební komise podle ustanovení § 5 odst. 2.

c) spravuje majetek Komory,

d) chrání a prosazuje zájmy patentových zástupců,

e) pravidelně informuje patentové zástupce o činnosti Komor,

f) činí veškerá opatření nezbytná k činnosti Komory,

g) vede rejstřík patentových zástupců,

h) provádí další činnosti podle tohoto zákona, pokud nepřísluší jiným orgánům Komory.

(3) Představenstvo se schází zpravidla jednou za tři měsíce; schůze představenstva svolává předseda Komory.

§ 26

zrušen

§ 27

Dozorčí komise:

a) kontroluje plnění usnesení konference a kontroluje rovněž činnost představenstva; za tím účelem musí být dozorčí komisi umožněn přístup ke všem dokladům Komory,

b) dohlíží na řádný výkon činnosti patentových zátupců,

c) volí ze svých členů předsedu, který řídí činnost komise; předseda dozorčí komise podává návrh na zahájení disciplinárního řízení.

§ 27

zrušen

§ 28

Disciplinární komise:

a) provádí disciplinární řízení a rozhoduje o disciplinárním opatření podle zákona,

b) volí ze svých členů předsedu, který řídí činnost komise.

§ 28

zrušen

§ 29

Funkce v orgánech Komory jsou čestné.

§ 29

zrušen

§ 30

(1) Podrobnější úpravu organizace Komory, jejích orgánů, působnosti těchto orgánů a o počtu členů představenstva Komory, dozorčí komise a disciplinární komise stanoví organizační řád Komory.

(2) Podrobnosti o volbách stanoví volební řád Komory a podrobnosti disciplinárního řízení stanoví disciplinární řád Komory.

Disciplinární odpovědnost

§ 31

(1) Za závažné nebo opětovné porušení povinností stanovených tímto zákonem disciplinární komise může uložit patentovému zástupci, nejde-li o trestný čin, některé z těchto disciplinárních opatření:

a) písemné napomenutí,

b) pokutu až do výše 10 000 Kčs,

c) vyškrtnutí z rejstříku až na dobu pěti let.

(2) Výnos z pokut připadá Komoře.

§ 31

zrušen

§ 32

(1) O uložení disciplinárního opatření rozhoduje disciplinární komise Komory v disciplinárním řízení zahájeném na návrh předsedy dozorčí komise.

(2) Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán předsedou dozorčí komise do dvou měsíců ode dne, kdy se o disciplinárním provinění patentového zástupce dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění došlo.

(3) Rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku.

§ 32

zrušen

§ 33

(1) Proti rozhodnutí disciplinární komise Komory může patentový zástupce nebo předseda dozorčí komise podat do patnácti dnů od jeho doručení odvolání; odvolání má odkladný účinek.

(2) O odvolání rozhoduje představenstvo Komory, které napadené rozhodnutí buď potvrdí, nebo zruší. Zruší-li představenstvo Komory napadené rozhodnutí, je disciplinární komise Komory vázána rozhodnutím představenstva Komory.

§ 33

zrušen

§ 34

Konečné rozhodnutí představenstva Komory, jímž bylo jako disciplinární opatření uloženo vyškrnutí z rejstříku, přezkoumává podle zvláštních předpisů [§ 244 až 250 občanského soudního řádu.] na návrh patentového zástupce, jehož se rozhodnutí týká, Nejvyšší soud České a Slovenské Federativní Republiky; návrh lze podat ve lhůtě stanovené zvláštními předpisy. [§ 247 odst. 2 občanského soudního řádu.]

§ 34

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení závěrečná,

přechodná a zrušovací

§ 35

Oprávnění k zastupování osob, které nemají na území České a Slovenské Federativní Republiky bydliště nebo sídlo, v řízení před Úřadem, udělená podle ustanovení § 1 vyhlášky Úřadu pro vynálezy a objevy č. 107/1972 Sb., o vztazích k zahraničí ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, a oprávnění k zastupování těchto osob v řízení o ochranných známkách podle ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, a podle ustanovení § 15 zákona č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků, pozbývají platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 36

Oprávnění k zastupování v řízení před Úřadem a provádění služeb a prací směřujících k uplatnění ochrany průmyslového vlastnictví podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 37

(1) Uchazeče o zápis do rejstříku, jehož písemná žádost dojde Komoře do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zapíše Komora po složení slibu do rejstříku, pokud splňuje podmínky stanovené v ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) až c), získal potřebné vysokoškolské vzdělání a má nejméně 5 let praxe v oboru průmyslového vlastnictví; výjimku může povolit Komora.

(2) Uchazeč zapsaný do rejstříku podle odstavce 1 je povinen vykonat odbornou zkoušku podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) nejpozději do 12 měsíců od zápisu do rejstříku.

(3) Nesplní-li uchazeč povinnost podle odstavce 2, bude z rejstříku vyškrtnut.

(4) Fyzické osoby oprávněné k zastupování podle ustanovení § 70 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, a podle ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, zapíše Komora do rejstříku po předložení oprávnění uděleného Úřadem.

§ 38

(1) Do ustanovení orgánů Komory vykonává jejich působnost přípravný výbor jmenovaný předsedou Úřadu.

(2) Přípravný výbor svolá ustavující konferenci Komory do 31. prosince 1991.

§ 39

Úřad vydá po dohodě s Komorou vyhlášku o odměňování patentových zástupců.

§ 39

zrušen

§ 40

Pokud z dosavadních zákonů [§ 15 zákona č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků.

§ 27 odst. 3 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách.

§ 70 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.] vyplývá, že právnické a fyzické osoby, které nemají v České a Slovenské Federativní Republice bydliště nebo sídlo, musí být v řízení před Úřadem zastoupeny organizací nebo členem organizace k tomu oprávněné, popřípadě zástupcem podle zvláštních předpisů, anebo patentovým zástupcem, jemuž toto oprávnění udělil Úřad, rozumí se tím zástupce podle zvláštních předpisů 1) a podle tohoto zákona.

Čl. II

(1) Rejstřík vedený Komorou se nabytím účinnosti tohoto zákona stává rejstříkem podle § 7 tohoto zákona. Komora je povinna předat tento rejstřík Úřadu nejpozději ke dni účinnosti tohoto zákona.

(2) Patentoví zástupci - členové Komory, jejichž právní poměry se řídily právními předpisy platnými do účinnosti tohoto zákona, mohou na základě písemného oznámení ukončit své členství v Komoře. Členství v Komoře jim zanikne koncem následujícího měsíce po dni podání oznámení, neuvedou-li pozdější termín. Do jednoho měsíce po zániku členství je Komora povinna vrátit patentovému zástupci přeplacené členské příspěvky.

Čl. III

Zrušuje se vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 350/1991 Sb., o odměňování patentových zástupců.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 6. 1996.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP