PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

1997

Vládní návrh,

kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani

Návrh

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

Poslanecká sněmovna

souhlasí s Dohodou o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsanou dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani.

DOHODA O PŘÍSTUPU

REPUBLIKY SLOVINSKO

KE

STŘEDOEVROPSKÉ DOHODĚ

O VOLNÉM OBCHODU

Dohoda o přístupu

Republiky Slovinsko

ke

Středoevropské dohodě

o volném obchodu

Česká republika, Maďarská republika, Polská republika a Slovenská republika na jedné straně a Republika Slovinsko na straně druhé (dále uváděné jako Strany),

znovu potvrzujíce svůj závazek k zásadám tržní ekonomiky, která vytváří základ jejich vztahů,

potvrzujíce pozitivní rozvoj vzájemné ekonomické spolupráce mezi Stranami Středoevropské dohody o volném obchodu a Republikou Slovinsko,

vedeny přáním přispět k procesu integrace v Evropě prostřednictvím rozšíření Středoevropské dohody o volném obchodu,

majíce na zřeteli Deklaraci předsedů vlád ze dne 25. listopadu 1994 v Poznani a z 11. září 1995 v Brně,

berouce v úvahu, že mezi všemi Stranami Středoevropské dohody o volném obchodu a Republikou Slovinsko byly uzavřeny bilaterální dohody o volném obchodu,

odvolávajíce se na oficiální žádost Republiky Slovinsko o přistoupení ke Středoevropské dohodě o volném obchodu ze 17. července 1995,

vycházejíce z Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsané v Brně 11. září 1995,

v souladu s ustanoveními článku 39a Středoevropské dohody o volném obchodu, se dohodly takto:

Článek 1

Republika Slovinsko přistoupí ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.

Článek 2

Republika Slovinsko přijme Středoevropskou dohodu o volném obchodu se všemi jejími doplňky podepsanými před podpisem této Dohody a bude ji uplatňovat v souladu s ustanoveními této Dohody.

Článek 3

Tam, kde jsou v textu Středoevropské dohody o volném obchodu odvolávky na její Strany a tam, kde jsou jmenovitě uváděny zúčastněné státy, se bude rozumět včetně Republiky Slovinsko.

Článek 4

1. K provedení ustanovení odstavce 2 článku 3 Středoevropské dohody o volném obchodu jsou stanoveny a přiloženy ke Středoevropské dohodě o volném obchodu Protokoly 8, 9, 10.

2. Ustanovení pro zrušení dovozních cel mezi:

- Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 8,

- Maďarskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 9,

- Polskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 10.

3. Protokol 9 uvedený v tomto článku bude nahrazen nejpozději k 1.červenci 1996 novým protokolem, který bude v souladu s pravidly liberalizace uplatňovanými podle ustanovení Středoevropské dohody o volném obchodu.

Článek 5

1. K provedení ustanovení odstavce 1 článku 12 Středoevropské dohody o volném obchodu jsou stanoveny a přiloženy ke Středoevropské dohodě o volném obchodu Protokoly 11, 12 a 13.

2. Ustanovení pro poskytování vzájemných zemědělských koncesí mezi:

- Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 11,

- Maďarskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 12,

- Polskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé jsou stanovena v Protokolu 13.

3. Protokoly 11 a 12 uvedené v tomto článku budou nahrazeny nejpozději k 1. červenci 1996 novými protokoly, které budou v souladu s pravidly liberalizace uplatňovanými podle ustanovení Středoevropské dohody o volném obchodu.

Protokol 13 uvedený v tomto článku bude nahrazen pokud možno nejpozději k 1. červenci 1996 novým protokolem, který bude v souladu s pravidly liberalizace uplatňovanými podle ustanovení Středoevropské dohody o volném obchodu.

Článek 6

Množstevní omezení dovozu nebo opatření mající rovnocenný účinek, uvedená v odstavci 2 článku 8 Středoevropské dohody o volném obchodu a blíže uvedená v Přílohách III/a, III/b a III/c Středoevropské dohody o volném obchodu, budou uplatňována rovněž na dovozy výrobků pocházejících z Republiky Slovinsko, v souladu s ustanoveními Přílohy článku 6 této Dohody.

Článek 7

Množstevní omezení vývozu nebo opatření mající rovnocenný účinek, uvedená v odstavci 2 článku 9 Středoevropské dohody o volném obchodu a blíže uvedená v Přílohách IV/a, IV/b, IV/c Středoevropské dohody o volném obchodu, budou uplatňována rovněž na vývozy výrobků do Republiky Slovinsko, v souladu s ustanoveními Přílohy článku 7 této Dohody.

Článek 8

1. Pro účely této Dohody se rozumí, že Protokol 7 Středoevropské dohody o volném obchodu, týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce, bude uplatňován také na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko, v souladu s ustanoveními Přílohy k článku 8 této Dohody.

2. Protokol 7 uvedený v tomto článku bude nahrazen nejpozději k 1. červenci 1996 novým protokolem, který bude v souladu s pravidly odsouhlasenými s Evropskou unií.

Článek 9

1. Úprava vládních zakázek podle článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu se bude ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko vztahovat též na veřejné zakázky a lhůta uvedená v odstavci 2 článku 24 skončí nejpozději k 31. prosinci 1998.

2. Úprava vládních zakázek podle článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu se bude ve vztazích mezi Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko vztahovat též na veřejné zakázky a lhůta uvedená v odstavci 2 článku 24 skončí 1. ledna 1996.

3. Bylo dohodnuto, že v rámci Společného výboru se budou konat konzultace podle odstavce 3 článku 24 Středoevropské dohody o volném obchodu, za účelem rozšíření zacházení uvedeného v odstavci 1 a 2 na ostatní Strany.

Článek 10

Tato Dohoda bude tvořit nedílnou součást Středoevropské dohody o volném obchodu.

Článek 11

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost třicátý den poté, kdy Depozitor obdrží poslední notifikaci od Stran Středoevropské dohody o volném obchodu a od Republiky Slovinsko o ukončení příslušného schvalovacího procesu.

2. Depozitor bude neprodleně notifikovat všem Stranám ukončení schvalovacího procesu nezbytného pro vstup Dohody v platnost.

3. Pokud tato Dohoda nevstoupí v platnost ke dni 1. ledna 1996, bude od tohoto data prozatímně prováděna.

4. Vstupem této Dohody v platnost dohoda o volném obchodu uzavřená mezi

- Českou republikou a Republikou Slovinsko, podepsaná v Ljubljani 4. prosince 1993,

- Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko, podepsaná v Bratislavě 22. prosince 1993,

- Maďarskou republikou a Republikou Slovinsko, podepsaná v Ljubljani 6. dubna 1994,

- Polskou republikou a Republikou Slovinsko, podepsaná v Ljubljani 17. července 1995.

na základě vzájemné dohody Stran pozbyde platnosti nebo nevstoupí v platnost.

5. Od data prozatímního provádění této Dohody se nebudou mezi Smluvními Stranami provádět dohody o volném obchodu uvedené v odstavci 4 tohoto článku.

NA DŮKAZ TOHOTO níže podepsaní zmocněnci, byvše řádně k tomu pověřeni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Ljubljani 25. listopadu 1995 v jediném původním vyhotovení v jazyce anglickém, který bude uložen u vlády Polska. Depozitor předá ověřené kopie všem Stranám.

Za Českou republiku Za Republiku Slovinsko

Petříček v.r. Janko Deželak v.r.

Za Maďarskou republiku

Dunai Imre v.r.

Za Polskou republiku

J. Buchacz v.r.

Za Slovenskou republiku

J. Ducký v.r.

Příloha k článku 6

1. Kromě výrobků zapsaných v Příloze III/a Středoevropské dohody o volném obchodu Česká republika a Slovenská republika zruší nejpozději ke konci přechodného období množstevní omezení v dovozu a opatření mající rovnocenný účinek na následující výrobky pocházející z Republiky Slovinsko:

28 44 50 00

84 01 30 00

2 a) Polská republika zruší nejpozději k 1. lednu 2002 zákaz na dovozy automobilů pro přepravu zboží a jejich podvozky a karosérie, 3 roky staré a starší /počítáno od roku následujícího roku výroby/ nebo data výroby zboží, u kterého nemůže být označen původ zboží z Republiky Slovinsko a uvedených v odstavci 2 Přílohy III/c Středoevropské dohody o volném obchodu.

b) Odstranění dovozních omezení ze strany Polské republiky se nebude vztahovat na níže uvedené výrobky pocházející z Republiky Slovinsko: ex 84 33 51 000 - kombajny pro sklízení a výmlat minimálně 4 roky staré nebo starší nebo ty, jejichž datum výroby nelze určit.

Příloha k Článku 7

1. Příloha IV/a Středoevropské dohody o volném obchodu nebude uplatňována mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na jedné straně a Republikou Slovinsko na straně druhé.

2. Ve vztahu k Republice Slovinsko odstranění vývozních omezení uplatňovaných v Polské republice se nebude vztahovat na následující výrobky:

číslo
položky HS pol. Název výrobku
2523 2523 29 cement, ostatní
2523 2523 90 ostatní hydraulické cementy
4102 surové kůže z hovězího dobytka nebo jiných zvířat
4102 surové kůže ovčí a jehněčí
4103 ostatní surové kůže
4104 vyčiněné kůže hovězího dobytka
4107 vyčiněné usně ostatních zvířat
4413 zhutněné dřevo ve tvaru špalků, prken, destiček nebo profilů
4415 4415 20 jednoduché palety, skříňové palety a ostatní nakládací plošiny
7204 Železné a ocelové odpady a šrot
7404 Měděné odpady a šrot
7503 Niklové odpady a šrot
7602 Hliníkové odpady a šrot
7802 Olověné odpady a šrot
7902Zinkové odpady a šrot
8002Cínové odpady a šrot


3. Ve vztazích s Polskou republikou se odstranění vývozních omezení uplatňovaných v Republice Slovinsko nebude vztahovat na následující výrobky:

HS Pol. Název výrobku
7204 Železné odpady a šrot
7404 Měděné odpady a šrot
7503 Niklové odpady a šrot
7602 Hliníkové odpady a šrot
7802 Olověné odpady a šrot
7902 Zinkové odpady a šrot
8002 Cínové odpady a šrot


Příloha k článku 8

K provádění ustanovení Protokolu 7 Středoevropské dohody o volném obchodu budou přijaty následující doplňky:

1. Článek 8

V odstavci 5, který se týká osvědčení EUR 1 vystavených dodatečně, bude doplněna následující slovinská fráze:

"IZDANO NAKNADNO"

V odstavci 6, který se týká vydávání duplikátů osvědčení EUR 1, bude doplněna následující slovinská fráze:

"DVOJNIK"

2. Článek 13

V odstavci 5, který se týká zjednodušeného postupu, bude doplněna následující slovinská fráze:

"Poenostavljen postopek"

V odstavci 6, který se týká osvědčení LT, bude doplněna následující slovinská fráze:

"LT potrdilo velja do."

3. Příloha V Protokolu 7

V poznámce č. 1 k Deklaraci vztahující se k odstavci 1/b/ a 1/c/ článku 7 slovo "a" bude nahrazeno čárkou a po "Slovenská republika" bude doplněno následovně:

"a Republika Slovinsko".

V poznámce č. 2 výše zmíněné Deklarace slovo "a" bude nahrazeno čárkou a po "Slovenská republika" bude doplněno

"a Republika Slovinsko".

V názvu odstavce 2 přílohy V k Protokolu 7 slovo "a" bude nahrazeno čárkou a za "slovenském" bude dodáno "a slovinském".

V odstavci 2 přílohy V Protokolu 7 bude vložen mezi slovenskou a anglickou verzí následující text:

"Slovinsky:

Podpisani izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, izjavljam da, razen če ni drugje drugače navedeno, blago izpolnjuje zahtevane izvorne kriterije za preferencialni tretman z in je po poreklu iz"

4. Příloha VII k Protokolu 7

Částka zmíněná v odstavci 3 článku 7, ekvivalentní účetní jednotce v měně Republiky Slovinsko bude do seznamu doplněna následovně"

"Slovinský Tolar"

V odstavci 1 přílohy VII Protokolu 7 bude nahrazeno "a" po "Polská republika" čárkou a po slovech "Slovenská republika" bude vloženo "Republika Slovinsko". Seznam částek bude doplněn o následující řádek"

"Slovinský Tolar 57 000 158 000 790 000"

5. Doplňková ustanovení užívaná v obchodu mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko

A. Článek l

Česká republika, Slovenská republika a Republika Slovinsko budou uplatňovat ve vzájemném obchodu následující zásady:

a) materiály pocházející z jedné z těchto zemí budou považovány za pocházející z ostatních zemí a nebude nezbytné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování, za předpokladu, že byly podrobeny opracování nebo zpracování přesahujícím operace uvedené v odstavci 5 článku 4 Protokolu 7

b) výrobky, které získaly charakter původu podle dílčího odstavce a) se dále považují za výrobky pocházející z té země pouze tehdy, přesahuje-li zde přidaná hodnota hodnotu použitých materiálů pocházejících z ostatních dvou zemí. Jestliže tato podmínka není splněna, uvedené výrobky se považují za pocházející z té země ve které byl předán nejvyšší podíl hodnoty původních materiálů.

B. Příloha VIII Protokolu 7

Česká republika, Slovenská republika a Republika Slovinsko nebudou uplatňovat ve vzájemném obchodě ustanovení uvedená v odstavci 1 Přílohy VIII.

PROTOKOL 8

(zmíněný v par. 2 článku 3)

Zrušení cel mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé

1. Dovozní cla uplatňovaná v České republice a Slovenské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko budou zrušena k 1. lednu 1996.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z České republiky a Slovenské republiky, zapsané v Příloze A tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 70% základního cla,

- 1. ledna 1997 - na 50% základního cla,

- 1. ledna 1998 - na 25% základního cla,

- 1. ledna 1999 - zbývající cla budou zrušena.

Toto snižování bude platit pouze po dobu, kdy osobní automobily pocházející z Republiky Slovinsko a dovážené do České republiky a Slovenské republiky nebudou splňovat podmínky Protokolu 7 Středoevropské dohody o volném obchodu.

V případě, že tyto osobní automobily vyhoví podmínkám Protokolu 7 Středoevropské dohody o volném obchodu, dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na osobní automobily pocházející z České republiky a Slovenské republiky budou zcela zrušena.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z České republiky a Slovenské republiky nezapsané v Příloze A tohoto Protokolu budou zrušena k 1. lednu 1996.

Příloha A k Protokolu 8

(HS CODE)

87 03 21

87 03 221)

87 03 23

87 03 24

87 03 31

87 03 32

87 03 33

87 03 90

1) s výjimkou 87 03 22 19 podle české a slovenské celní nomenklatury a 87 03 229 podle slovinské celní nomenklatury.

PROTOKOL 9

zmíněný v par. 2 článku 3)

Zrušení cel mezi Maďarskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé

1. Výrobky pocházející z Maďarské republiky, na které je v Republice Slovinsko uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v příloze A tohoto Protokolu.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Maďarské republiky uvedené v příloze B tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75% základního cla

- 1. ledna 1997 - na 60% základního cla

- 1. ledna 1998 - na 45% základního cla

- 1. ledna 1999 - na 30% základního cla

- 1. ledna 2000 - na 15% základního cla

- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena

3. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Maďarské republiky neuvedené v přílohách A a B tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na jednu třetinu základního cla

- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena

4. Výrobky pocházející z Republiky Slovinsko, na které je v Maďarské republice uplatňována nulová celní sazba, jsou uvedeny v příloze C tohoto Protokolu.

5. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko, uvedené v příloze D tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 75% základního cla

- 1. ledna 1997 - na 60% základního cla

- 1. ledna 1998 - na 45% základního cla

- 1. ledna 1999 - na 30% základního cla

- 1. ledna 2000 - na 15% základního cla

- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena

6. Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko, neuvedené v přílohách C a D tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na jednu třetinu základního cla

- 1. ledna 1997 - zbývající cla budou zrušena.

Protokol 10

(zmíněný v par. 2 Článku 3)

Zrušení cel mezi Polskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé

1. Výrobky pocházející z Republiky Slovinsko, na které je v Polské republice uplatňována nulová celní sazba na základě erga omnes jsou uvedeny v příloze A tohoto Protokolu.

2. Dovozní cla uplatňovaná v Polské Republice na výrobky, pocházející z Republiky Slovinsko uvedené v příloze B tohoto Protokolu, budou zrušena k 1. 1. 1996.

3. Dovozní cla uplatňovaná v Polské Republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko uvedené v Příloze C tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50% základního cla

- 1. ledna 1997 - na 25% základního cla

- 1. ledna 1998 - zbývající cla budou zrušena

4. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko, uvedené v příloze D tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 5/7 základního cla

- 1. ledna 1998 - na 4/7 základního cla

- 1. ledna 1999 - na 3/7 základního cla

- 1. ledna 2000 - na 2/7 základního cla

- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena

5. Dovozní cla uplatňovaná v Polské republice na výrobky pocházející z Republiky Slovinsko, uvedené v příloze E tohoto Protokolu, budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1997 - na 6/7 základního cla

- 1. ledna 1998 - na 5/7 základního cla

- 1. ledna 1999 - na 4/7 základního cla

- 1. ledna 2000 - na 3/7 základního cla

- 1. ledna 2001 - na 2/7 základního cla

- 1. ledna 2002 - zbývající cla budou zrušena.

6. Výrobky pocházející z Polské republiky, na které je v Republice Slovinsko uplatňována nulová celní sazba na základě erga omnes, jsou uvedeny v příloze F tohoto Protokolu.

7. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Polské republiky uvedené v Příloze G tohoto Protokolu budou zrušena k 1. lednu 1996.

8. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky pocházející z Polské republiky uvedené v Příloze H tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 50% základního cla

- 1. ledna 1997 - na 25% záskladního cla

- 1. ledna 1998 - zbývající cla budou zrušena

9. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko pocházející z Polské republiky uvedené v Příloze J tohoto Protokolu budou postupně snižována v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- 1. ledna 1996 - na 90% základního cla

- 1. ledna 1997 - na 70% základního cla

- 1. ledna 1998 - na 45% základního cla

- 1. ledna 1999 - na 35% základního cla

- 1. ledna 2000 - na 20% základního cla

- 1. ledna 2001 - zbývající cla budou zrušena

PROTOKOL 11

(zmíněný v článku 12)

Výměna zemědělských koncesí mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na straně jedné a Republikou Slovinsko na straně druhé

1. Snížení cel dohodnuté podle tohoto Protokolu vychází ze sazeb podle doložky nejvyšších výhod (smluvní celní sazby) uplatňovaných v době skutečného dovozu.

2. Dovozní cla uplatňovaná v České republice budou snížena u výrobků zapsaných v Příloze A1 tohoto Protokolu a pocházejících z Republiky Slovinsko o 50% k 1. lednu 1996, v rámci limitu kvót stanovených v této příloze.

3. Dovozní cla uplatňovaná ve Slovenské republice budou snížena u výrobků zapsaných v Příloze A2 tohoto Protokolu a pocházejících z Republiky Slovinsko o 50% k 1. lednu 1996, v rámci limitu kvót stanovených v této příloze.

4. Dovozní cla uplatňovaná v České republice u výrobků zapsaných v Příloze B1 tohoto Protokolu a pocházejích z Republiky Slovinsko, budou snížena v rámci limitu kvót stanovených v této příloze, v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k 1. lednu 1996 - na 70% základního cla,

- k 1. lednu 1997 - na 60% základního cla,

- k 1. lednu 1998 - na 50% základního cla.

5. Dovozní cla uplatňovaná ve Slovenské republice u výrobků zapsaných v Příloze B2 tohoto Protokolu a pocházejících z Republiky Slovinsko, budou snížena v rámci limitu kvót stanovených v této příloze, v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k 1. lednu 1996 - na 70% základního cla,

- k 1. lednu 1997 - na 60% základního cla,

- k 1. lednu 1998 - na 50% základního cla.

6. Celní sazba na dovoz piva (HS 2203) pocházejícího z Republiky Slovinsko uplatňovaná v České republice (Příloha A1) nebo ve Slovenské republice (Příloha A2) bude snížena na 15% k 1. lednu 1996.

7. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko u výrobků zapsaných v Příloze C1 tohoto Protokolu a pocházejících z České republiky budou snížena o 50% k 1. lednu 1996, v rámci limitů kvót stanovených v této příloze.

8. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko u výrobků zapsaných v Příloze C2 tohoto Protokolu a pocházejících ze Slovenské republiky budou snížena o 50% k 1. lednu 1996, v rámci limitu kvót stanovených v této příloze.

9. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko u výrobků zapsaných v Příloze D1 tohoto Protokolu a pocházejících z České republiky, budou snížena v rámci limitů kvót stanovených v této příloze, v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k 1. lednu 1996 - na 70% základního cla,

- k 1. lednu 1997 - na 60% základního cla,

- k 1. lednu 1998 - na 50% základního cla.

10. Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko u výrobků zapsaných v Příloze D2 tohoto Protokolu a pocházejících ze Slovenské republiky, budou snížena v rámci limitů kvót stanovených v této příloze, v souladu s následujícím časovým rozvrhem:

- k 1. lednu 1996 - na 70% základního cla,

- k 1. lednu 1997 - na 60% základního cla,

- k 1. lednu 1998 - na 50% základního cla.

11. Celní sazba na dovoz piva (HS 2203) pocházejícího z České republiky a Slovenské republiky uplatňovaná v Republice Slovinsko (Příloha C1 a C2) bude snížena na 12% k 1. lednu 1996 v rámci limitu kvót stanovených v této příloze.

12. U výrobků zapsaných v Přílohách tohoto Protokolu a podléhajících dovoznímu licenčnímu řízení budou dovozní licence vydávány automaticky až do výše množství stanovených v Přílohách.

PŘÍLOHA A1 K PROTOKOLU 11

Položka celního Název zboží Celní sazba Snížení celní Kvóta
sazebníku% sazby v %
0210 0210 Maso a jedlé droby,
nasolené nebo ve slaném
nálevu, sušené nebo uzené, 50 t
moučky a prášky, jedlé,
z masa nebo drobů
0210 11 11 24 50
0210 11 1925 50
0210 11 31 24 50
0210 11 39
až 19 9025 50
0210 2030 50
0210 9024 50
03 03 Ryby a korýši, měkkýši a
ostatní vodní bezobratlovci
(s vyjímkou 0301 93 živý kapr)
0301 917 50
0301 993 50
0302 11 001,3 50
0302 12 00
až 19 00 0,9 50
0302 21
až 65 0,5 50
0302 66 00 1,3 50
0302 69
až 70 0,9 50
0303 10 00 0,5 50
0303 21 1,3 50
0303 22 00
až 29 00 0,9 50
Položka celního Název zboží Celní sazba Snížení celní Kvóta
sazebníku % sazby v
0303 31
až 75 0,5 50
0303 76 00 1,3 50
0303 77 00
až 78 0,5 50
0303 79
až 80 00 0,9 50
0304 0,5 50
0305 10 00 8 50
0305 20 00 0,3 50
0305 41 00 0,5 50
0305 42 00 1 50
0305 49 0,5 50
0305 51 1 50
0305 59
až 69 0,5 50
0808 0808 10 5,8 Jablka čerstvá
od 1.ledna do 31.července
0808 10 51 1.000t
až 59 12 50
0808 10 81
až 89 3 50
0808 20 Hrušky a kdoule, čerstvé 500t
0808 20 10
až 31 5 50
0808 20 33 3 50
0808 20 35
až 39 10 50
0808 20 90 2 50
Položka celního Název zboží Celní sazba Snížení celní Kvóta
sazebníku % sazby v %
0809 0809 20 Třešně, višně čerstvé
0809 20 20
až 40 10 50
0809 20 60
až 80 5 50
0810 0810 20,40 Ostatní ovoce, čerstvé 2 50
1601 1601 Uzenky, salámy a podobné
výrobky z masa, drobů nebo
krve, potravinové přípravky
na podkladě těchto
výrobků 20 50 200t
1602 1602 Jiné přípravky a konzervy
z masa, drobů nebo krve 250t
1602 10
až 49 20 50
1602 50 30 50
1602 90 10 20 50
1602 90 31 5 50
1602 90 51 20 50
1602 90 61
až 69 30 50
1602 90 71
až 79 20 50
1602 90 99 10 50
2001,4 2001,4 Zelenina, ovoce, ořechy a
jiné jedlé části rostlin,
připravené nebo konzervované 80t
2001 10 00 22 50
2001 20 00 20 50
Položka celního Název zboží Celní sazba Snížení celní Kvóta
sazebníku % sazby v %
2001 90 20
až 30 13 50
2001 90 50 5 50
2001 90 65
až 95 13 50
2004 10
až 90 91 22 50
2004 90 95
až 99 11 50
2008 2008 Ovoce, ořechy a jiné jedlé
části rostlin,jinak
upravené nebo konzervované 100t
též s přísadou cukru nebo
jiných sladidel nebo alkoholu
jinde neuvedené ani nezahrnuté
2008 20
až 30 8 50
2008 40 5 50
2008 50
až 80 10 50
2008 91 00 20 50
2008 92 10 50
2008 99 11
až 19 20 50
2008 99 21
až 23 5 50
2008 99 25 20 50
2008 99 27 10 50
2008 99 32 20 50
2008 99 34
až 39 10 50
2008 99 41 20 50
Položka celního Název zboží Celní sazba Snížení celní Kvóta
sazebníku % sazby v %
2008 99 43 5 50
2008 99 45 10 50
2008 99 46 20 50
2008 99 48 10 50
2008 99 51 20 50
2008 99 53 5 50
2008 99 55 10 50
2008 99 61 20 50
2008 99 69
až 85 10 50
2008 99 91 20 50
2008 99 99 10 50
2204 2204 Víno z čerstvých hroznů, 25 50 1000hl
včetně vína obohaceného
alkoholem,vinný mošt
jiný než 2009
2208 2208Ethylalkohol nedenaturovaný
s měrným alkohometrickým
titrem 80% vol. destiláty, likéry 500hl
a ostatní lihové nápoje, složené
alkoholické přípravky používané
k výrobě nápojů
2208 10
až 20 25 50
2208 30 10 50
2208 40
až 50 15 50
2208 90 56 50
Položka celního Název zboží Celní sazba Snížení celní Kvóta
sazebníku% sazby v %
2309 2309 90Přípravky používané
k výživě zvířat 4,8 50
2402 2402 Doutníky a cigarety z tabáku
nebo tabákových náhražek 100t
2402 10 00 (nevyráběné podle
zahraniční licence) 52 50
2402 20 00
až 90 00 65 50
Nová Celní sazba v %
2203 2203 Pivo ze sladu 24 15Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP