PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

1996

Vládní návrh,

kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných

k 31. 12. 1992,

podepsaný v Budapešti

dne 21. září 1995

Návrh usnesení

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí se sjednaným Protokolem mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31. 12. 1992.

Předkládací zpráva

k potvrzení sukcese České republiky do dvoustranných smluv uzavřených mezi Československem a Maďarskem a revize smluvního systému mezi Českou republikou a Maďarskou republikou

Česká republika se přijetím Deklarace České národní rady ze 17. prosince 1992 přihlásila ke všem mezinárodněprávním závazkům po bývalé čs. federaci. Zásady postupu při jednání o sukcesi České republiky do mezinárodních smluv sjednaných čs. federací byly stanoveny usnesením vlády České republiky č. 83 ze dne 24. února 1993.

Na tomto základě bylo jednáno o sukcesi a inventarizaci smluvní základny rovněž s Maďarskou republikou.

V souladu se stanovenými zásadami vycházela česká strana při jednání z principu automatické sukcese České republiky do závazků a práv bývalé federace. Maďarská strana naopak od počátku jednání prosazovala vlastní přístup opírající se o terorii "čistého stolu", která popírá mezinárodněprávní kontinuitu České republiky s ČSFR. Smlouvy platné ve vztazích mezi ČSFR a Maďarskou republikou ke dni 31. prosince 1992 považovala proto maďarská strana za zaniklé okamžikem rozdělení čs. fedrace a vznikem České republiky s tím, že jsou nadále pouze "pragmaticky prováděny". Uvedený přístup je v mezinárodněprávní praxi výjimečný a v dané relaci je, jak maďarská strana sama důvěrně připustila, motivován snahou o zpochybnění platnosti smluvních dokumentů o výstavbě vodního díla Gabčíkovo - Nagymaros ve vztahu ke Slovenské republice, která rovněž vychází z pozice automatického sukcesora. Česká republika do těchto smluv v souladu s mezinárodním právem nesukcedovala, neboť se jedná o smlouvy lokalizované na území Slovenské republiky.

Uvedená principiální různost stanovisek se odrazila i v délce a komplikovanosti jednání o problematice sukcese, které vyústily v přijetí kompromisního textu Protokolu, kterým bude proces sukcese a inventarizace smluvní základny s tímto státem uzavřen. Jeho dikce české straně umožňuje podržet si vlastní právní pozici automatického sukcesora a nezpochybňuje tak jí prosazovanou teorii právní kontinuity.

V rámci jednání o revizi smluvní základny byly smlouvy rozděleny do dvou kategorií v závislosti na tom, zda má být platnost smlouvy ukončena (příloha II. Protokolu), či zda má být potvrzena (Příloha I. Protokolu).

Při těchto jednáních vycházelo Ministerstvo zahraničních věcí ze stanovisek ostatních ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy, které jsou pro provádění předmětných smluv příslušné.

Potvrzována je platnost dvacetidevíti smluvních dokumentů, mezi jinými též dohod upravujících poválečné uspořádání finančních a hospodářských vztahů, dohod o letecké a silniční dopravě, konzulární úmluvy, smlouvy o právní pomoci a řady dalších smluv jejichž převzetí je vzájemně výhodné.

Pokud jde o smlouvy, jejichž platnost má být ukončena, jedná se o šestnást smluv upravujících převážně hospodářskou a vědeckotechnickou oblast, které nelze v nových podmínkách provádět. Mezi těmito smlouvami jsou rovněž dvě mezistátní smlouvy, a to Úmluva mezi ČSSR a MLR o úpravě některých otázek státního občanství (Budapešť, 4. listopadu 1960) a Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a MLR (Budapešť, 14. března 1968). První smluvní dokument upravuje možnost volby státního občanství pro nezletilé děti a je v zásadě vývojem překonán, druhý lze označit jako "mrtvou literu práva", tj. dokument, který není žádnou ze smluvních stran dlouhodobě plněn, je obsolentní a z hlediska své podstaty fakticky zaniklý, nicméně z formálně právních důvodů je třeba ukončit jejich platnost.

Předkládaný smluvní dokument o sukcesi a revizi smluvní základny s Maďarskou republikou je v souladu s českými zahraničně politickými zájmy a českým právním řádem, s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv.

V souladu s dosavadní smluvní praxí v této oblasti byla pro Protokol zvolena forma mezivládní smlouvy s tím, že vnitrostátně spadá do kategorie smlouvy prezidentské a vyžaduje souhlas Parlamentu České republiky a ratifikaci Prezidentem České republiky. Výměna ratifikačních listin se nepředpokládá. Po ratifikaci Protokolu bude druhé smluvní straně v souladu s jeho článkem 4 oznámeno splnění vnitrostátních předpokladů pro jeho vstup v platnost.

Ze sjednání předkládaného smluvního dokumentu nevzniknou žádné nároky na státní rozpočet.

V Praze dne 20. září 1995

Předseda vlády

Protokol

mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31. 12. 1992

Vláda České republiky a vláda Maďarské republiky,

v důsledku rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky a vzniku samostatné, svrchované a nezávislé České republiky,

vzhledem k tomu, že Česká republika je v souladu se svým prohlášením jedním z právních nástupců České a Slovenské Federativní Republiky,

usilujíce o stvrzení smluvní základny ve vztazích mezi Českou republikou a Maďarskou republikou,

berouce do úvahy výsledky jednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarské republiky o otázkách spojených s nástupnictvím do mezinárodních a mezirezortních smluv,

dohodly se takto:

Článek 1

Dvoustranné mezinárodní a mezirezortní smlouvy uvedené v příloze I. k tomuto protokolu zůstávají v platnosti v souladu s ustanoveními v nich obsaženými.

Článek 2

Dvoustranné mezinárodní a mezirezortní smlouvy uvedené v příloze II. k tomuto protokolu nebudou již platné.

Článek 3

Přílohy I. a II. jsou nedílnou součástí tohoto protokolu.

Článek 4

Tento protokol vstoupí v platnost datem pozdějšího písemného oznámení o splnění ústavních předpokladů pro jeho vstup v platnost.

Dáno v Budapešti dne 21. září 1995 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Za vládu

České republiky Maďarské republiky

Příloha I

1. Dohoda mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva (Budapešť, 27. února 1946)

2. Dohoda mezi Československou republikou a Maďarskou republikou ve věci reparačních dodávek, ve smyslu XII. článku dohody o příměří (Praha, 6. dubna 1946)

3. Protokol mezi Československou republikou a Maďarskou republikou o konečné úpravě některých nerozřešených finančních a hospodářských otázek (Štrbské pleso, 25. července 1949)

4. Dohoda mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou ve věci vzájemného vydání soudních a správních spisů, jakož i soudních, poručenských, správních a finančních depozit (Vysoké Tatry, 22. února 1950)

5. Protokol o podrobné úpravě obsažené v článku 16 Protokolu ze Štrbského plesa (dvojvlastnictví) (Bratislava, 29. června 1950)

6. Úprava finančních a hospodářských otázek dohody ze Štrbského plesa (závěrečný protokol) (Budapešť, 26. května 1951)

7. Úmluva mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky (Budapešť, 30. ledna 1959)

8. Správní dohoda o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze 30. ledna 1959 (Praha, 16. prosince 1959)

9. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi (Praha, 11. prosince 1963)

10. Smlouva o obchodu a plavbě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou (Praha, 20. prosince 1963)

11. Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a Maďarské lidové republiky o úpravě některých majetkoprávních otázek týkajících se nemovitého majetku (Budapešť, 3. února 1964)

12. Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky (Budapešť, 27. dubna 1966)

13. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě (Budapešť, 12. dubna 1969)

14. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (Bratislava, 22. června 1972)

15. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou (Budapešť, 17. května 1973)

16. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze a Protokol k Dohodě (Budapešť, 16. září 1977)

17. Dohoda o spolupráci prokuratury Československé socialistické republiky a prokuratury Maďarské lidové republiky (Praha, 24. května 1978)

18. Dohoda o úpravě spolupráce v celních otázkách (ČSSR - MLR) (Bratislava, 28. listopadu 1979)

19. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (Budapešť, 22. prosince 1981)

20. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti spojů (Budapešť, 18. května 1983)

21. Prováděcí protokol o spolupráci v oblasti spojů mezi federálním ministerstvem spojů Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy a spojů Maďarské lidové republiky (Budapešť, 18. května 1983)

22. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci. Stanovy maďarsko-československého mezivládního smíšeného výboru pro spolupráci v kultuře, školství a vědě. (Budapešť, 22. října 1986)

23. Ujednání o přímé vědeckotechnické spolupráci mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Maďarské lidové republiky (Budapešť, 14. května 1987)

24. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Bratislava, 28. března 1989)

25. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v ČSSR a v MLR (Praha, 11. října 1989)

26. Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o výměně informací o spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením (Vídeň, 20. září 1990)

27. Dohoda mezi federálním ministerstvem obrany ČSFR a ministerstvem obrany Maďarské republiky o dvoustranných vojenských vztazích (Praha, 21. ledna 1991)

28. Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi vládou ČSSR a vládou MLR o spolupráci a při výstavbě a provozu ropovodu Csurgo-Tupa, navazujícího na ropovod, který má být vybudován v Omisalja na jugoslávsko-maďarské hranici z 20. 6. 1974 a o uspořádání vzájemných dluhů a pohledávek (Bratislava, 31. července 1991)

29. Ujednání mezi federálním ministerstvem vnitra České a Slovenské Federativní Republiky a ministerstvem vnitra Maďarské republiky o spolupráci (Budapešť, 11. listopadu 1991)

Příloha II

1. Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství (Budapešť, 4. listopadu 1960)

2. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Maďarské lidové republiky o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci (Budapešť, 21. ledna 1961)

3. Ujednání mezi archivní správou ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a krajským ústředím archivu Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku archivnictví (Praha, 1. prosince 1964)

4. Ujednání mezi ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy a pošt Maďarské lidové republiky o vzájemném poskytování technické pomoci a jiných služeb silničním vozidlům provádějícím mezinárodní silniční dopravu (Prah, 4. února 1965)

5. Ujednání o celních úlevách pro občany ČSSR a Maďarské lidové republiky pracující nebo studující na území druhého státu (Budapešť, 19. března 1966)

6. Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou (Budapešť, 14. června 1968)

7. Dohoda o přímé spolupráci mezi FMTIR (Úřadem pro normalizaci a měření ČSSR) a maďarským Úřadem pro normalizaci (Praha, 17. listopadu 1971)

8. Dohoda o spolupráci ve výrobě finálních výrobků a uzlů silničních motorových vozidel, stavebních a zemědělských strojů uzavřená mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky za účelem co nejúplnějšího uspokojení národohospodářských potřeb obou zemí (Györ, 30. listopadu 1981)

9. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hospodářské a vědecko-technické spolupráci ve výrobě a vzájemných dodávkách elektronických součástek, speciálních technologických zařízení a materiálů (Budapešť, 28. října 1983)

10. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o změně výše koeficientu pro přepočet částek neobchodních plateb na převoditelné ruble (Budapešť, 16. května 1985)

11. Dohoda mezi ministerstvem financí Československé socialistické republiky a ministerstvem financí Maďarské lidové republiky k Dohodě o používání zpřesněných přirážek (srážek) k úředním kursům národních měn pro neobchodní platby (Budapešť, 16. května 1985)

12. Dohoda o přímé vědeckotechnické spolupráci mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním výborem pro technický rozvoj Maďarské lidové republiky do r. 2000 (Praha, 21. května 1986)

13. Dohoda mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním úřadem pro metrologii Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel (Bratislava, 17. listopadu 1986)

14. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o železniční dopravě (Budapešť, 24. listopadu 1986)

15. Protokol o sjednání příloh Dohody o spolupráci ve výrobě finálních výrobků a uzlů silničních motorových vozidel, stavebních a zemědělských strojů, uzavřené mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky za účelem co nejúplnějšího uspokojení národohospodářských potřeb obou zemí (Praha, 29. prosince 1986)

16. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci mezi ústředními orgány podílejícími se na řízení národních výborů a rad (Židlochovice, 28. ledna 1987)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP