PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1987

Vládní návrh

kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995

Návrh usnesení

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsanou v Praze dne 20. října 1995.

Předkládací zpráva pro Parlament ČR

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 24. května 1995 č.305 se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995.

V souvislosti se vznikem České republiky a Slovenské republiky dne 1. ledna 1993 došlo ke zřízení dvou samostatných celních správ a vznikla potřeba zajištění úzké spolupráce zástupců celních správ obou samostatných států. Celní správa ČR navrhla na základě této skutečnosti slovenské straně sjednání Smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví. Návrh vychází ze snahy obou zemí o navázání užší spol.upráce v celní oblasti, zejména v oblasti provádění celního řízení. Na hraničních přechodech mezi oběma státy, boje proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a rozvíjení spolupráce v plnění nároků ve vztahu k celním předpisům.

Při jednání obou smluvních stran se jejich zájem soustředil zejména do následujících oblastí:

- možnost využití získaných informací, písemností a zkušeností z celní oblasti podle této Smlouvy;

- vyšetřování a přezkoumávání, které na dožádání celní správy jedné smluvní strany provádí celní správa druhé smluvní strany;

- zjednodušení celního řízení na společných celních přechodech mezi oběma smluvními státy;

- vzájemné poskytování informací o pravosti listin a písemností a tím zamezení krácení příjmů do státního rozpočtu;

- výměna informací a zkušeností z činnosti obou celních správ v souvislosti s podloudným dovozem zboží a nezákonným obchodem s omamnými a psychotropními látkami.

V článku 2 Smlouvy je stanoveno, že smluvní strany učiní všechna potřebná opatření k usnadnění celního řízení v dopravě mezi oběma státy. Dále se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně pomoc za účelem zajištění přesného vybírání cel, daní a jiných plateb.

V článku 3 je stanoveno, že smluvní strany budou postupovat s cílem co nejvíce zkrátit délku trvání celního řízení.

Článek 4 se zabývá otázkou stanovení pracovní doby celních úřadů na společných celních přechodech mezi oběma smluvními státy.

Články 6, 7, 8 a 9 upravují otázky související s výměnou informací o osobách, zboží a skutečnostech, které napomohou druhé smluvní straně při vybírání cel, daní, dávek poplatků a jiných plateb, které předepisuje celní správa a při zjišťování, zda dovezené či vyvezené zboží bylo legálné dovezeno nebo vyvezeno.

Na základě článku 7 budou dožádané celní orgány provádět úřední šetření týkající se operací, které jsou nebo mohou být v rozporu s platným celním zákonodárstvím dožadující smluvní strany. K této činnosti je zmocněno ministerstvo financí v ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a e) celního zákona, dále oblastní celní úřady v ust. § 8 písm. f) a g) a celní úřady v §,ust. § 11 písm. h), k) a 1) téhož zákona.

Ustanovení § 6 odst. 1 písm. e) celního zákona opravňuje ministerstvo financí provádět vyšetřování o trestných činech v souvislosti s dovozem, vývozem, tranzitem a jiným nakládáním se zbožím. O zahájení předběžného trestního řízení celní vyšetřovatel vyrozumí neprodleně vyšetřovatele a po provedení prvotních úkonú mu věc nejpozději do tří dnů od zahájení trestního řízení předá.

Použití informací a dokladů upravuje čl. 11 této Smlouvy, který stanoví možnost jejich použití jako důkazních prostředků při soudním řízení. Použití takových informací a dokladů jako důkazů u soudu bude určeno v souladu s národním zákonodárstvím. K doručování a oznamování písemností podle čl. 13 Smlouvy je zmocněno Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel v ust. § 6 odst. 2 písm. a) zákona č.13/1993 Sb., (celní zákon).

Přeďmět úpravy této Smlouvy je v souladu s platnými právními předpisy. Výjimkou jsou ust. čl. 6, 7, 8 a 9, která zakládají povinnost sdělovat si informace o osobách a dopravních prostředcích, což je v rozporu s ust. § 51 odst.6 zákona č. 13/1993 Sb., (celní zákon), podle něhož předávání dokladů a sdělování údajů a informací jiným osobám bez souhlasu příslušné osoby, s výjimkou případů, kdy tak mohou učinit podle zvláštních případů, není dovoleno.

Při výměně informací o osobách je nutno respektovat ust.čl. 10 Listiny základních práv a svobod, která se na základě usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., stala součástí. ústavního pořádku ČR. Celní správa nemá v současnosti oprávnění ke shromažďování informací o osobách a prováděním této Smlouvy by docházelo k porušování ustanovení obsažených v čl. 10 Listiny lidských práv a svobod.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je třeba, aby tato Smlouva byla schválena Parlamentem ČR.

Sjednání této Smlouvy nebude mít dopad na státní rozpočet a změny v personálním zajištění celní služby.

Navrhovaná smluvní úprava je v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a se závazky z jiných platných smluv.

V Praze dne 24. května 1995

Předseda vlády:

SMLOUVA

mezi

ČESKOU REPUBLIKOU

a

SLOVENSKOU REPUBLIKOU

o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Česká republika a Slovenská republika (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním uskutečňovat ustanovení Závěrečného aktu i konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,

ve snaze ulehčit styky a prohloubit vzájemné vztahy mezi oběma smluvními stranami,

vedeny přáním usnadnit dalším rozvojem spolupráce mezi celními správami obou smluvních stran cestovní styk a přepravu zboží přes společné státní hranice,

berouce v úvahu, že je důležité zajistit správné vybírání cel, daní, dávek, poplatků a jiných plateb při dovozu nebo vývozu zboží a účinnější potírání porušení celních předpisů,

se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely této smlouvy se rozumí:

a) "celními předpisy" zákony a další právní předpisy, jejichž prováděním jsou celní orgány pověřeny,

b) "celními správami" v České republice Ministertvo financí - Generální ředitelství cel a ve Slovenské republice Ústřední celní správa,

c) "porušením celních předpisů" jak porušení celních předpisů, tak i pokus o jejich porušení.

Článek 2

Smluvní strany

a) učiní všechna potřebná opatření, aby spoluprací jejich celních správ bylo usnadněno celní řízení v dopravě mezi oběma státy,

b) si poskytují v rámci této smlouvy vzájemně pomoc za účelem zajištění přesného vybírání cel, daní, dávek, poplatků a jiných plateb při dovozu a vývozu zboží a při zabraňování, zjišťování a postihování porušení celních předpisů.

Článek 3

Smluvní strany budou postupovat tak, aby co nejvíce zkrátily délku trvání celního řízení. To platí zejména pro

a) zboží podléhající rychlé zkáze, živá zvířata a jiné zboží, u něhož je naléhavá potřeba rychlé dopravy,

b) zboží určené k odstranění následků havárií, přírodních katastrof a podobných událostí a jiné druhy spěšného zboží,

c) zboží dopravované v mezinárodních spěšných vlacích,

d) cestující, především v pravidelné autobusové dopravě.

Článek 4

(1) Celní řízení na společných hranicích obou států se provádí na celních přechodech.

(2) Celní správy smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě pracovní dobu celních úřadů na celních přechodech, uvedených v odstavci 1.

(3) Doprava zboží přes celní přechody smí být prováděna jen v pracovní době celních úřadů.

(4) Doprava zboží mimo celní přechody nebo rnimo pracovní dobu celních úřadů může být v jednotlivých případech prováděna po dohodě celních správ.

Článek 5

(1) Celní úřady smluvních stran uznávají celní závěry druhé smluvní strany a jiné závěry uznané celními úřady druhé smluvní strany. Tím není dotčeno jejich právo odstranit tyto závěry za účelem provedení celní kontroly. Celní úřady mohou současně také přiložit vlastní celní závěry.

(2) Celní úřady smluvních stran uznávají údaje, jimiž příslušné orgány druhé smluvní strany vyznačují na dopravních prostředcích jejich objem, nosnost apod.

Článek 6

Celní správy smluvních stran si budou vzájernně vyměňovat

a) zkušenosti získané při své práci, zejména v používání technických prostředků, a

b) celní předpisy, odbornou literaturu, vědecké a odborné práce v oboru celnictví,

c) údaje o pohybu osob a zboží přes celní přechody na společných státních hranicich.

Článek 7

(1) Na dožádání celní správy jedné smluvní strany provede celní správa druhé smluvní strany šetření. To zahrnuje všechny úkony, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů dožádané smluvní strany potřebné pro vlastní řízení celních orgánů při vyměřování a vybírání cel, daní, dávek, poplatků a jiných plateb při dovozu a vývozu zboží a pro postih za porušení celních předpisů. Zadržení, předvedení nebo zajištění osob a každé jiné zbavení osobní svobody, jakož i vybírání a vyrnáhání cel, daní, dávek, poplatků a jiných plateb při dovozu a vývozu zboží, jsou z pomoci podle této smlouvy vyňaty.

(2) Šetření se provádí podle vnitrostátních právních předpisů dožádané smluvní strany. Návrhu dožadující celní správy, aby bylo postupováno určitým způsobem, může být vyhověno, pokud to neodporuje právu dožádané smluvní strany.

(3) Výsledek šetření se sdělí dožadující celní správě.

Článek 8

Celní správy smluvních stran si vzájemně bez vyzvání nebo na dožádání co nejrychleji sdělují všechny informace o porušování celních předpisů, na jejichž potírání je oboustranný zvláštní zájem. To se týká zejména nezákonné přepravy omamných a psychotropních látek, zbraní, předmětů historického, uměleckého a kulturního nebo archeologického významu, jakož i zboží, které podléhá vysokému zdanění např. alkohol a tabákové výrobky.

Článek 9

Celní správy si vzájemně na dožádání sdělují

a) zda celní závěry, identifikační znaky nebo listiny, předložené dožadující celní správě, jsou pravé,

b) zda zboží, dovezené z území druhé smluvní strany, bylo z jejího území vyvezeno v souladu s celními předpisy,

c) zda zboží, vyvezené na území druhé smluvní strany, bylo podle jejich celních předpisů dovezeno a do jakého celního režimu tam bylo propuštěno.

Článek 10

Na dožádání celní správy jedné smluvní strany doručí celní správa druhé smluvní strany rozhodnutí, usnesení a jiné písemnosti dožadující smluvní strany příjemcům, kteří mají bydliště nebo sídlo na území dožádané smluvní strany.

Článek 11

(1) Informace, písemnosti a jiná sdělení, získaná na základě této smlouvy, smějí být použity jen pro účely této smlouvy. K jiným účelům smějí být použity jen s výslovným souhlasem celní správy smluvní strany, která je poskytla. To se nevztahuje na informace, písemnosti a jiná sdělení, týkající se nedovoleného dovozu, vývozu a tranzitu omamných a psychotropních látek.

(2) Smluvní strana, která na základě této smlouvy obdrží informace, písemnosti nebo jiná sdělení, zachází s nimi z hlediska nakládání s utajovanými skutečnostmi stejně jako s informacemi, písemnostmi a sděleními poskytnutými svými orgány .

Článek 12

(1) Pomoc podle této smlouvy může být odepřena nebo vázána na určité podmínky, jestliže je dožádaná smluvní strana názoru, že poskytnutí této pomoci může narušit její suverenitu, bezpečnost, veřejný pořádek, nebo jiné důležité zájmy, k nimž náleží také obchodní a hospodářsko-politické zájmy, jakož i výrobní tajemství.

(2) Podává-li se dožádání a dožadující celní správa nemůže vyhovět dožádání stejného druhu podaného druhou smluvní stranou, upozorní se na tuto skutečnost v dožádání. V takovém případě se ponechává na vůli dožádané celní správy, zda dožádání vyhoví.

(3) Nemůže-li být dožádání zcela nebo zčásti vyhověno, je nutno o tom dožadující celní správu neprodleně uvědomit.

Článek 13

(1) K provádění této smlouvy se zmocňují celní správy.

Celní správy smluvních stran jednají přímo o otázkách vyplývajících z této smlouvy a týkajících se uplatňování celních předpisů; podle potřeby svolávají porady za účelem výměny zkušeností spojených s uplatňováním této smlouvy.

(2) Písemný styk v rámci této smlouvy se děje v úředním jazyku každé smluvní strany.

Článek 14

Smluvní strany si navzájem neúčtují náklady spojené s prováděním této smlouvy.

Článek 15

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci a ratifikační listiny budou vyměněny v .

(2) Tato smlouva vstoupí v platnost po uplynutí 30 dnů ode dne výměny ratifikačních listin.

Článek 16

Tato smlouva se sjednává na neurčitou dobu. Může být každou smluvní stranou písemně diplomatickou cestou vypovězena. Tato smlouva pozbývá platnosti jeden rok po její výpovědi.

Dáno v Praze dne 20. října 1995 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku
Za Slovenskou republikuSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP